Լրահոս

ԹՈՒՐՔԻԱ ՊԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԷ ԱՆԻԻ ԱՒԵՐԱԿՆԵՐՈՒՆ ԻՒՆԷՍՔՕ-Ի ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՑՈՒՑԱԿԻՆ ՎՐԱՅ ԸՆԴԳՐԿՈՒԻԼԸ

ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան կո­մի­տէն յա­ռա­ջի­կայ ա­միս ժո­ղով մը պի­տի գու­մա­րէ Իս­թան­պու­լի մէջ։ 10-20 Յու­լիս թուա­կան­նե­րուն, Թուր­քիոյ տան­տի­րու­թեամբ նա­խա­տե­սուած է կո­մի­տէին 40-րդ ժո­ղո­վը։ Նիս­տի ըն­թաց­քին ո­րո­շում­ներ պի­տի ըն­դու­նուին՝ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին մէջ նոր լրամ­շա­կում­նե­րու կա­տար­ման շուրջ։

Շուշան Կարապետեան ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԱԾ

Տքթ. Շու­շան Կա­րա­պե­տեան շա­հե­ցաւ Հա­յա­գի­տա­կան ուս­մանց ըն­կե­րակ­ցու­թեան «Բա­ցա­ռիկ ա­ւար­տա­ճառ»ի մրցա­նա­կը, որ նուի­րուած էր Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ հա­յե­րէ­նի պահ­պան­ման եւ կը կրէր` «Ինչ­պէ՞ս ե­րա­խա­նե­րուս սոր­վեց­նեմ իմ կոտր­տած հա­յե­րէնս» խո­րա­գի­րը: Մրցա­նա­կին կ՚ըն­կե­րա­նայ 1000 տո­լա­րի նիւ­թա­կան վար­ձատ­րու­թիւն:

ՀԻԼԸՐԻ ՔԼԻՆԹԸՆ ԿԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑԷ ԹՐԱՄՓԸ

Ա­մե­րի­կեան «Սի.Պի.Էս.» պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նին կա­տա­րած մէկ հար­ցա­խոյ­զը ցոյց տուաւ, որ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գա­հու­թեան Դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան թեկ­նա­ծու Հի­լը­րի Քլին­թը­նի քուէար­կող­նե­րուն մօտ ժո­ղովր­դա­կա­նու­թեան հա­մե­մա­տու­թիւ­նը 6 կէ­տով կը գե­րա­զան­ցէ Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան թեկ­նա­ծու Տա­նըլտ Թրամ­փի ժո­ղովր­դա­կա­նու­թեան հա­մե­մա­տու­թիւ­նը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԸ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԵՒՐՈՊԱՅԻ ԱԽՈՅԵՆՈՒԹԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նի քսան տա­րե­կա­նէն վար պաս­քեթ­պո­լի ե­րի­տա­սար­դա­կան հա­ւա­քա­կա­նը կը նա­խա­պատ­րաս­տուի Յու­լի­սին Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք Եւ­րո­պա­յի Բ. դա­սա­կար­գի ա­խո­յե­նու­թեան:

ԵՌԱԿՈՂՄԱՆԻ ՈՐՈՆՈՒՄ

​Վլատիմիր Փութինի միջնորդութեամբ, Սերժ Սարգսեան եւ Իլհամ Ալիեւ այսօր դարձեալ կը տեսակցին Սէն Փեթերսպուրկի մէջ:
Փոխ-նախարար Շաւարշ Քոչարեանի համոզմամբ, նախագահներու հանդիպումը լուրջ փորձութիւն մը կը համարուի Ատրպէյճանի տեսակէտէ:

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ ՄՕՏ ԵՐԵՔ ԱՄԻՍԷ Ի ՎԵՐ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ՄԱՆԿԱՊՂԾՈՒԹԵԱՆ ՊՆԴՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՇՈՒՐՋ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ

Ե­րու­սա­ղէ­մի հա­յոց Պատ­րիար­քու­թիւ­նը ար­դէն ե­րեք ա­մի­սէ ի վեր կ՚ու­սում­նա­սի­րէ՝ Սրբոց Յա­կո­բեանց վան­քէն ներս 1990-ա­կան թուա­կան­նե­րուն պա­տա­հած ման­կապղ­ծու­թեան վե­րա­բե­րեալ պնդում­նե­րը, ո­րոնք վեր­ջին շրջա­նին ար­ձա­գանգ գտած էին կարգ մը զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու մօտ՝ Ֆրան­սա­յէն եւ Իս­րա­յէ­լէն։

ՆԱԽԱՐԱՐ ԱԼՊԱՅՐԱՔԻՆ ՆՈՐ ՊԱՇՏՕՆ

Ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար Պե­րաթ Ալ­պայ­րաք նշա­նա­կուե­ցաւ Թուր­քիա-Ատր­պէյ­ճան միջ­կա­ռա­վա­րա­կան հա­մա­տեղ յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, ան այս պաշ­տօ­նին կո­չուե­ցաւ Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րը­մի կար­գադ­րու­թեամբ։

ՇԻՆԻՉ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ

​Պինալի Եըլտըրըմ Անգարայի արտաքին քաղաքականութեան հարցերուն կը մօտենայ դրական ոգիով:
Վարչապետին համոզմամբ, մշտական թշնամանք չի կրնար ըլլալ Ռուսաստանի, Եգիպտոսի, Իսրայէլի եւ Սուրիոյ միջեւ:

Էջեր