Լրահոս

ՍԱՀՄԱՆԻՆ ՎՐԱՅ ԴԷՊՔ

Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նին վրայ այս ա­ռա­ւօտ ապ­րուե­ցաւ դէպք մը։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը վար ա­ռին սահ­մա­նը խախ­տած ռազ­մաօ­դա­նաւ մը, ո­րու օ­դա­չու­նե­րը փրկուե­ցան ան­կար­գե­լով։ Թրքա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն մէջ շեշ­տուե­ցաւ, թէ ճշդել կա­րե­լի չէ ե­ղած սու­րիա­կա՞ն թէ ռու­սա­կան ըլ­լա­լը։ Նախ նշուեցաւ ռու­սա­կան ըլլալը, ապա հերքուեցաւ, իսկ Մոս­կուա­յի պաշտօնական աղ­բիւր­նե­րը հա­ղոր­դե­ցին, թէ վար առ­նուած օ­դա­նա­ւը ռու­սա­կան էր։ 

ՕԼԱՆՏԻ ԱՄՆ ԱՅՑԸ

Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չու­թե­նէն վերջ Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Ո­ւա­շինկ­թըն, ուր Սպի­տակ Տան մէջ կը տե­սակ­ցի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հետ։

ՊԵՐԼԻՆԻ ՄԷՋ ՀԱՒԱՔ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան ե­րէկ Պեր­լի­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Աֆ­ղա­նիս­տա­նէ ներս ՆԱ­ԹՕ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ ի­րա­կա­նացուող «Վճռա­կան ա­ջակ­ցու­թիւն» ա­ռա­քե­լու­թեան Հիւ­սի­սա­յին հրա­մա­նա­տա­րու­թեան կազ­մին մէջ ներգ­րա­ւուած եր­կիր­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րու հա­ւա­քին։

ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐ ՅԱՆՁՆԵՑ ԱՐԽԻՒԸ

Աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէր ո­րո­շեց իր ար­խի­ւը յանձ­նել «Տո­ղուշ» խմբա­կին։ Այս ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը լայն ար­ձագանգ գտած է նաեւ տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ ուր կը շեշ­տուի, թէ մե­ծա­նուն վար­պե­­տին ար­խի­ւը կ՚ար­ժէ մօ­տա­ւո­րա­պէս 3 մի­լիոն եւ­րօ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱՒ «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԵՒՐՈՏԵՍԻԼ-2015»Ի ԱՐԴԻՒՆՔԻՆ

Սո­ֆիա­յի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ման­կա­կան Եւ­րո­տե­սիլ-2015» մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թը, ո­րու ըն­թաց­քին Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցուց Մի­քա­յէլ Վա­րո­սեան, որ իր ներ­կա­յա­ցու­ցած «Love» ա­նուն եր­գով նուա­ճեց երկ­րորդ տե­ղը։

ՅԱԿՈԲ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆԻ 70-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Ե­րե­ւա­նի «Ազգ» թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Յա­կոբ Ա­ւե­տի­քեան շա­բա­թա­վեր­ջին նշեց իր ծննդեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Այս առ­թիւ Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան մաս­նա­ւոր շնոր­հա­ւո­րա­կան մը ու­ղար­կեց Յա­կոբ Ա­ւե­տի­քեա­նին։

ԱՐԹՈՒՐ ԱԲՐԱՀԱՄ ՊԱՀԵՑ ԱԽՈՅԵԱՆԻ ՏԻՏՂՈՍԸ

Հա­յազ­գի ար­հես­տա­վարժ կռփա­մարտ, գեր­մի­ջին ծան­րու­թեան դա­սա­ւոր­ման մէջ WBO վար­կա­ծով աշխար­հի ա­խո­յեան Ար­թուր Աբ­րա­համ շա­բա­թա­վեր­ջին յա­ջո­ղե­ցաւ պահպա­նել իր տիտ­ղո­սը։

ԾԱՒԱԼՈՒՆ ՀԱՇՈՒԵԿՇԻՌ

«Հրանդ Տինք» հիմնարկին նախաձեռնութեամբ շաբաթավերջին կազմակերպուած խորհրդաժողովը համախմբեց հեղինակաւոր մասնագէտներ եւ ազդու գործիչներ:
Փրոֆ. Էլչին Մաճառ զեկուցում մը ներկայացուց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան անցեալի մէջ առգրաւուած կալուածներուն կապակցութեամբ:

Էջեր