Լրահոս

ՅՍՏԱԿ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐ

Եւրոյանձնաժողովի փոխ-նախագահը երէկ բարձր մակարդակի շփումներ ունեցաւ Անգարայի մէջ:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու Ֆրանց Թիմմերմանսը հիւրընկալեց Չանքայայի ապարանքի երդիքին տակ: Թրքական կողմը կրկնեց իր փափաքը՝ որպէսզի անդամակցութեան բանակցութիւններուն շրջագծով քննարկման բացուին նոր գլուխներ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

Բարձ­րա­գոյն ընտ­րա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Սա­տի Կիւ­վէն այս ա­ռա­ւօտ պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կեց Նո­յեմ­բե­րի 1-ին տե­ղի ու­նե­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն վերջ­նա­կան ար­դիւն­քը։ Այս­պէս, նոր խորհր­դա­րա­նին ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը պի­տի ու­նե­նայ 317 ա­թոռ։ Գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր ՃՀՓ-ն պի­տի ու­նե­նայ 134 տեղ։

ԼԱՅՆԱԾԱՒԱԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ՝ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­խո­հու­թիւ­նը կը պատ­րաս­տուի ի­րա­կա­նաց­նել լայ­նա­ծա­ւալ ու սաս­տիկ օ­դա­յին նոր գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ։ Վեր­ջին օ­րե­րուն ցա­մա­քա­յին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու վե­րա­բե­րեալ պնդում­նե­րը հեր­քուե­ցան պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րուն կող­մէ, սա­կայն ներ­կա­յիս ար­դէն օ­րա­կար­գի վրայ են զա­նա­զան լու­րեր, ըստ ո­րոնց բա­ւա­կան հա­սուն­ցած է օ­դա­յին լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թեան մը պատ­րաս­տու­թիւ­նը։

ՊԱՐՏԱԴՐԱՆՔ ՉԿԱՅ…

​Վարչապետը TRT-էն կարեւոր յայտարարութիւններով հանդէս եկաւ նոր սահմանադրութեան հեռանկարին առընչութեամբ:
Ըստ Ահմէտ Տավուտօղլուի, իրենք համոզուած են լաւ սահմանուած նախագահական դրութեան մը ուղղութեամբ, սակայն առաջնահերթութիւն կ՚ընծայեն ընդհանուր լարուածութեան նուազեցման համար, վերջին տարիներուն Թուրքիա յոգնեցաւ բաւականաչափ, հետեւաբար պէտք է հեռանալ առկայ բեւեռացումներէն։

ԵՄ-Ի ՏԱՐԵԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ

Եւ­րո­պա­կան միու­թիւ­նը ե­րէկ հրա­պա­րա­կեց Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ տա­րե­կան յա­ռա­ջըն­թա­ցի տե­ղե­կա­գի­րը։ 2015 թուա­կա­նի այս տե­ղե­կա­գի­րը ընտ­րու­թիւն­նե­րուն պատ­ճա­ռով հրա­պա­րա­կուե­ցաւ սո­վո­րա­կա­նէն քիչ մը ա­ւե­լի ուշ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին հան­դէս ե­կաւ տնօ­րի­նու­թիւ­նով մը՝ որ­պէս­զի իր երկ­րին եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը ստո­րագ­րուի Կով­կա­սի հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան տա­րած­քաշր­ջա­նէն ներս հա­կաօ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան միա­ցեալ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին հա­մա­կարգ մը ստեղ­ծուի։ Ռուս ղե­կա­վա­րին այս կար­գադ­րու­թիւ­նը այ­սօր պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կուե­ցաւ Մոս­կուա­յի հա­մա­պա­տաս­խան լծակ­նե­րուն կող­մէ։

ԾԱՒԱԼՈՒՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարը երէկ հիւրընկալուեցաւ Հայաստանի ղեկավարութեան կողմէ: Սէրկէյ Լաւրովի խօսքերով, Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ եւ Ֆրանսա բացարձակապէս դէմ են՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացը այլ հարթակներ տեղափոխելու փորձերուն, ինչ որ միայն կը վնասէ ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներու աշխատանքին:

ՍՊԻՏԱԿ ՏԱՆ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ե­րէկ Սպի­տակ տան մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­րա­յէ­լի Վար­չա­պետ Պե­նիա­մին Նե­թա­նի­յա­հուն։ Եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն քննար­կե­ցին Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի հաշ­տու­թեան գոր­ծըն­թա­ցը, Սու­րիոյ եւ Ի­րա­նի վե­րա­բե­րեալ նիւ­թեր։

Էջեր