Հարթակ

Գարեգին Լեւոնեան. Հայ Մշակոյթի Արուեստաբան Պահապանն ու Քարոզիչը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Սեպ­տեմ­բեր 28-ին լրա­ցաւ մա­հո­ւան 69-րդ տա­րե­լի­ցը հայ մշա­կոյ­թի ճա­նաչ­ման, պահ­պան­ման ու զար­գաց­ման բա­նա­սի­րա­կան մեծ գոր­ծին եւ ազ­գա­յին նո­ւիրա­կան ծա­ռա­յու­թեան մար­զին մէջ հսկա­յա­կան եւ մե­ծար­ժէք ա­ւան­դի տէր ­Գա­րե­գին ­Լե­ւո­նեա­նի (1872-1947)։

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Մեր տան մօտ նպա­րա­տուն մը կար, որ մօտ եր­կու տա­րիէ ի վեր փա­կուած է՝ ի՜նչ, ի՜նչ պատ­ճառ­նե­րո­վ չենք գի­տե­ր։ Հո­ղի­ն տէ­րը բնա­կա­նա­բար կ՚ու­զէ շէն­քը վար­ձու տալ ու­րի­շի մը, սա­կայն կաշ­կան­դուած է պե­տա­կան ա­նուղ­ղա­կի ճնշում­նե­րո­վ։ Հի­մա թոյլ տուէք բա­ցատ­րե­մ։

ՕՐԱԳԻՐ ԱՆԿԱԽ ՀԱՅՐԵՆԻԷՔԷՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

​Քսան­հին­գա­մեայ ան­կախ հայ­րե­նի­քը կը թնդայ իր ար­ծա­թեայ տա­րե­դար­ձը տօ­նե­լով: Ա­մէն տեղ կը ծա­ծա­նի ե­ռա­գոյ­նը, ամ­բողջ ժո­ղո­վուր­դը՝ մե­ծերն ու փոք­րե­րը փո­ղոցն են ու կ՚ուղ­ղուին Ե­րե­ւա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րակ: Ար­ծա­թեայ յո­բե­լեա­նը պի­տի տօ­նուի նախ զօ­րա­հան­դէ­սով, ո­րուն նա­խա­պատ­րաս­տա­կան փոր­ձե­րը տե­ղի ու­նե­ցան ամ­բողջ ան­ցեալ շաբ­թուան ըն­թաց­քին

Կոմիտաս Վարդապետ. Հայու Սրտին եւ Հոգիին Անզուգական Երաժշտութիւնը

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ­

Սեպ­տեմ­բեր 26-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծնուն­դը իր հան­ճա­րեղ զա­ւակ­նե­րէն ա­մե­նէն սրտա­մօ­տին՝ ­Հա­յու ­Հո­գին եր­գով ու ե­րաժշ­տու­թեամբ վեր­ծա­նած եւ աշ­խար­հով մէկ հնչե­ցու­ցած ան­զու­գա­կան, անկրկ­նե­լի՛ ­Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տին (Սողոմոն Սողոմոնեան, 1869-1935)։

25 Տա­րուան Հա­ցը

ԳԷՈՐԳ ՅԱ­ԿՈԲ­ՃԵԱՆ

1992-ի ա­մա­ռը ըն­տա­նեօք Ե­րե­ւան ան­ցու­ցինք: Այդ օ­րե­րու ման­կա­կան յի­շո­ղու­թիւն­նե­րուս մէջ անջն­ջե­լի տեղ կը գրա­ւէ Հա­յաս­տա­նի հա­ցը: Օ՜հ, ինչ կարծր ու ան­համ էր այդ օ­րե­րու Հա­յաս­տա­նի սո­վո­րա­կան հա­ցը, քա՛ր էր կար­ծէք: Վրան ալ մե­զի հա­մար ան­սո­վոր ու տհաճ հա­յաս­տա­նեան ճա­շա­տե­սակ­նե­րը եւ յատ­կա­պէս կա­նա­չիով պատ­րաս­տուած ա­պուր­նե­րը կ՚ա­ւել­նա­յին…

ՈՒԽՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՅՑ ԱՐՑԱԽ

ՅՈՎ­ՆԱՆ ԱՐ­ՔԵ­ՊԻՍ­ԿՈ­ՊՈՍ

Սեպ­տեմ­բեր 5, 2016 թուա­կա­նին, վաղ ա­ռա­ւօ­տեան Ս. Էջ­միած­նէն կ՚ու­ղե­ւո­րուինք Ար­ցախ աշ­խարհ, եր­կար տա­րի­նե­րու չի­րա­կա­նա­ցուած ե­րա­զը ա­ռա­ջին ան­գամ կեան­քի կո­չե­լով: Թէ ին­չո՞ւ այս­քան ու­շա­ցում դէ­պի Ար­ցախ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւ­նը ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար այդ խոր­քին մէջ ինձ հա­մար յստակ չէ: Ե­րե­ւի Աս­տու­ծոյ նա­խախ­նա­մու­թիւ­նը այս էր:

ՍԵ­ՐՈՒՆԴ­ՆԵ­ՐՈՒ ՊԱՏ­ՄԱ­ԿԱՆ Ա­ՒԱՆ­ԴԸ

Ա­ՀԱ­ՐՈՆ ՇԽՐՏԸ­ՄԵԱՆ

Չո­րեք­շաբ­թի, 14 Սեպ­տեմ­բեր 2016-ին, Պէյ­րու­թի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի «Ա­սեմպ­լի Հո­լ­»ին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի «Սե­րունդ­նե­րու պատ­մա­կան ա­ւան­դ» յա­տուկ հան­դի­սու­թիւ­նը՝ նոյ­նինքն հա­մալ­սա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կին առ­թիւ:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆ ԵՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ (դ)

Տեսակցեցաւ՝  ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ա­մե­նա­մեծ աղ­մու­կը բարձ­րա­ցաւ, երբ նա­խա­գահ Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեան մաս­նակ­ցե­ցաւ Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Թուր­կուտ Էօ­զա­լի թաղ­ման, 1993 թուա­կա­նի Ապ­րի­լին: Այս բո­լո­րով հան­դերձ, Հա­յաս­տա­նի մէջ Թուր­քիոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու վե­րա­բե­րեալ ընդ­հա­նուր դրա­կան մթնո­լորտ մը կար: Ու հա­կա­ռակ ա­նոր, որ ՀՅԴ կտ­րա­կա­նա­պէս դէմ էր այդ մօ­տե­ցու­մին,  երկ­րի այդ օ­րե­րու բո­լոր ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը հան­դի­պում­ներ կ­­՚ու­նե­նա­յին ի­րենց թուրք պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուն հետ:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆ ԵՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ (գ)

Տեսակցեցաւ՝ ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այն ժա­մա­նակ գոր­ծըն­թա­ցը կը կո­չուէր՝ 5+1 ձե­ւա­չափ. 5-ը՝ ԱՄՆ-ը, Ռու­սաս­տա­նը, Թուր­քիան, Ատր­պէյ­ճա­նը, Հա­յաս­տա­նը, գու­մա­րած Մինս­քեան խմբա­կի խորհր­դա­ժո­ղո­վը, ո­րուն ղե­կա­վարն էր ի­տա­լա­ցի դիւ­ա­նա­գէտ՝ Մար­լէն Ռա­ֆա­յէլ, եւ այս շրջա­նակ­նե­րուն մէջ տա­րուած բա­նակ­ցու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան: Այդ շրջա­նի Թուր­քիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար դի­ւա­նա­գէտ՝ Հիք­մէթ Չե­թին այ­ցե­լեց Մոս­կուա, հան­դի­պե­ցաւ ռուս բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու հետ եւ կա­րե­ւոր պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւն­ներ ձեռք բե­րուե­ցան:

ԵՐԿՐԱՅԻՆ ԴՐԱԽՏ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Այս մէ­կը հե­քիաթ չէ, հե­ռա­ւոր Ա­մե­րի­կա­յի բար­քե­րէն ալ չէ, այլ պա­տա­հած է հետս ու ըն­թաց­քը ա­ւար­տած չէ տա­կա­ւին. Կը յու­սամ միջ­նորդ մը գտնել եւ խն­­դի­րը կար­գադ­րել:

Էջեր