Արխիւ

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Մէրամէթճեան վարժարանի տարեկան սիրոյ սեղանին ընդառաջ Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը որոնումներու մէջ:
Ատենապետ Մանուկ Էօղէր. «Այլեւս պէտք է կեդրոնանալ մեր համայնքի ապագային համար մարդուժ պատրաստելու վրայ»:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աս­տուած՝ բնու­թեամբ սէր եւ ճշմար­տու­թի՛ւն է։ 
Ան ճշմար­տու­թիւն է, քա­նի որ Ան լո՛յս է եւ Ա­նոր մէջ չկա՛յ եր­բեք խա­ւար (Ա. ՅՈՎՀ. Ա 5) եւ Աս­տուած սէ՛ր է (Ա. ՅՈՎՀ. Դ 8), ո­րով­հե­տեւ Ան Ինք­զինք յայտ­նեց «շնորհ­քով ու հա­ւա­տար­մու­թեամբ» (ԵԼՔ. ԼԴ 6)։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Հոկ­տեմ­բե­րի 23-25 թո­ւա­կան­նե­րուն, Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­պու Տա­պիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ աշ­խար­հի ժու­տո­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան ա­խո­յե­նու­թիւ­նը, ո­րուն իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ նաեւ Հա­յաս­տան՝ ե­րեք մար­զի­կով:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

Երեւան-Թեհրան վերջին պայմանաւորուածութիւնները կրնան նոր փուլի մը սկիզբը դնել։
Հայաստան եւ Իրան թափ կու տան ուժանիւթի եւ փոխադրութեան բնագաւառներու համագործակցութեան։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Անց­նող 48 ժա­մե­րուն լրա­տուա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու գլխա­ւոր հե­տաքրք­րու­թիւ­նը Հա­լէ­պի շուրջ ըն­թա­ցող պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներն են: Սու­րիոյ մէջ գրե­թէ եր­կու շա­բա­թէ ի վեր սկիզբ ա­ռած ռու­սա­կան մի­ջամտու­թիւ­նը սկսած է շատ ա­րագ ար­դիւնք­նե­րու հաս­նիլ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

​Հանրապետութեան նախագահն ու վարչապետը երէկ հիւրընկալեցին Գերմանիոյ շանսէօլիէն:
Անկելա Մերքէլի շփումներուն շրջագծով համաձայնութիւն՝ առանցքային նիւթերու շուրջ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Ա­մի­սը ան­գամ մը նոյն տա­րի­քի եւ ծննդա­վայ­րի բա­րե­կամ­նե­րու եւ ըն­կեր­նե­րու հետ մեզ­մէ մէ­կուն տան մէջ քա­նի մը ժա­մե­րու համ­րան­քով ե­րե­կոյ մը զոյ­գե­րով միա­սին ան­ցը­նե­լը, ի­րա­րու մօտ գա­լը թէեւ գե­ղե­ցիկ սո­վո­րու­թիւն, նոյ­նիսկ ա­ւան­դու­թիւն դար­ձու­ցած էինք, սա­կայն տա­րիէ մը ա­ւե­լի էր, որ թե­րա­ցած էինք:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

22 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, 220 տա­րի ա­ռաջ, ­Հա­յաս­տան Աշ­խար­հի վրայ ար­շա­ւած Ա­ղա ­Մո­համ­մէտ խան ա­նու­նով աս­պա­տա­կի մը զի­նո­ւոր­նե­րուն ձե­ռամբ, սրա­խող­խող պո­կո­ւե­ցաւ կեան­քի թե­լը հայ ժո­ղո­վուր­դի հան­ճա­րեղ ծնունդ­նե­րէն ­Սա­յաթ-­Նո­վա­յ

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

Ե­րե­ւա­նի «Նա­րե­կա­ցի» ա­րուես­տի միու­թեան եր­դի­քին տակ այս օ­րե­րուն գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան կ՚ար­ժա­նա­նայ «Ա­փի մէջ» ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րու շրջագ­ծով կը ներ­կա­յա­ցուին ման­րա­կերտ նուա­գա­րան­ներ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

Զ. ՍՕ­ՆԱ

Այդ ա­ռա­ւօտ տան սի­րուն փի­սի­կը՝ Ֆըն­տը­քին առ­ջե­ւի ձախ ոտ­քը կը կա­ղար եւ շա­րու­նակ զայն պա­հե­լու կը ջա­նար, երբ լի­զե­լէ յոգ­նած, յու­սա­հատ վի­ճա­կով մը կը նա­յէր խեղճ կա­տուն տնե­ցի­նե­րուն։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան հովանաւորութեան ներքեւ կազմակերպուած ձեռնարկներու շարք:
Քեմալ Եալչընի «Հոգիս ձեզմով կը խայտայ»ն բեմադրուեցաւ Կիւմրիի, Վանաձորի եւ Երեւանի մէջ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

«Յու­շա­մա­տեան» նա­խա­գի­ծը, որ 2010 թուա­կա­նէն ի վեր կը գոր­ծէ Պեր­լի­նի մէջ, նպա­տակ կը հե­տապն­դէ զա­նա­զան ծրագ­րե­րու մի­ջո­ցով վե­րա­կանգ­նել Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան տա­րած­քին ապ­րած հա­յու­թեան բնաշ­խարհն ու կեն­սա­կեր­պը։ «Յու­շա­մա­տեան» նա­խա­գի­ծը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի նաեւ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն հետ՝ «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

Էսաեան սանուց միութեան «Մարալ» երգի-պարի համոյթի շարքերը կը համալրուին նոր մասնակիցներով, որոնք կը կրկնապատկեն ոգեւորութիւնը:
2015-2016 շրջանի պարապմունքները շաբաթավերջին սկսան Իրիս եւ Կարպիս Չափքան ամոլի վերահսկողութեան ներքեւ, երկու խումբերու ձեւաչափով:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Բախտ», «դի­պուած», «պա­տա­հար» կ՚ը­սեն շա­տեր այն դէպ­քե­րուն՝ ո­րոնց պատ­ճա­ռը յայտ­նի չ՚ըլ­լար եւ կը պա­տա­հին ա­նակն­կալ կեր­պով։ Բայց սա ա­նու­րա­նա­լի ճշմար­տու­թիւն մըն է, որ ո՛չ մէկ ի­րո­ղու­թիւն, ո՛չ մէկ ի­րա­դար­ձու­թիւն կամ դէպք կը պա­տա­հի ա­ռանց պատ­ճա­ռի։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Խմբագ­րա­տանս մէջ հա­ճոյքն ու­նե­ցանք ըն­դու­նե­լու ֆրան­սա­հայ մտա­ւո­րա­կան Սի­մոն Պա­պի­կեա­նը, որ Պո­լիս կը գտնուի այ­ցե­լե­լու հա­մար իր ըն­տա­նե­կան պա­րա­գա­նե­րուն։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նա­խա­պէս ներ­կա­յա­ցու­ցինք եր­կու գրու­թիւն­ներ՝ «Եր­կակ­նե­րու հո­գե­ւո­րա­կան դառ­նա­լու կա­նո­նա­կան ար­գել­քը» եւ «Օ­րէն­քը մեկ­նա­բա­նե՛լ եւ ո՛չ զայն խախ­տել» վեր­նագ­րե­րով։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Թուրքիոյ Աւետարանական եկեղեցիներու միութեան վարչութեան ատենապետ Իհսան Էօզպէք ընկերակցութեամբ անդամներ՝ Պեհնան Քոնութքանի, Տանիէլ Կիւնայի, Ռեֆիք Թոփճուի եւ Ալի Քալքանտելէնի, այցելեցին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի կողմէ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Էն­տո­նե­զիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան Տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու պա­լա­տի (ծե­րա­կոյտ) նա­խա­գահ Իր­ման Կուս­մա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը վեր­ջին օ­րե­րուն պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Ս․ Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ման­կա­կան ու պա­տա­նե­կան կազ­մե­րը ե­րէկ պաշ­տօ­նա­պէս բա­ցին ի­րենց նոր ե­ղա­նա­կը։ Թա­ղի պա­տա­նի­ներն ու մա­նուկ­նե­րը հա­ւա­քուե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ «Շի­րի­նօղ­լու», «Ա­լա­ճա­ճեան» սրահ­նե­րուն եւ վեր­նա­տան մէջ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նը առ­կա­խեց 1915-ի դէպ­քե­րը որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն բնո­րո­շող օ­րի­նագ­ծին ըն­դու­նու­մը։

Էջեր