Արխիւ

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից սրա­հին մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած է ա­րաբ­կիր­ցի հա­յոց ըն­տա­նե­կան ընթ­րի­քը։ Հա­ւա­քոյ­թի ըն­թաց­քին ե­լոյթ­նե­րով հան­դէս ե­կած են Օն­նիկ Նալ­պանտ­ղա­զա­րօղ­լու եւ Ժը­նեւ Քիւրք­ճիւ Ա­նա­տոլ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան Իս­թան­պու­լի վա­նա­տու­նէն Հայր Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեա­նը եւ վար­ժա­րա­նի Մա­տա­կա­րար մարմ­նէն Սօ­նա Մոր­պո­յա­ճըն։ Հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ա­նոնք տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Մխի­թա­րեա­նի ըն­տա­նի­քը այս տա­րի եւս կը պատ­րաս­տուի ի­րա­կա­նաց­նել ա­ւան­դա­կան խա­ւի­ծի օ­րը, ո­րու նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը կ՚ըն­թա­նան թա­փով։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Գա­րա­կէօ­զեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը սա­ներ ե­րէկ մեկ­նե­ցան Ի­տա­լիա՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Վե­նե­տի­կի պիէ­նա­լին, որ այս տա­րի կը կազ­մա­կեր­պուի 56-րդ ան­գամ։ Վար­ժա­րա­նի փոխ-տնօ­րէ­նու­հի Նա­րօտ Քու­րու­ղօղ­լուի ու­ղեկ­ցու­թեամբ, Վե­նե­տիկ մեկ­նե­ցան՝ Ա­ռէն Տէ­միր­ճի, Ա­պայ Թէք­քոլ, Հե­լին Մեն­թե­շէ եւ Քար­լա Տէ­միր­ճի։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լարա Ահարոնեան եւ իր ամուսինը՝ Րաֆֆի Նիզիբլեան Հայաստանի մէջ գործունէութիւն կը ծաւալեն ընկերային տեսանկիւնէն շատ կարեւոր բնագաւառէ մը ներս:
«Մենք աշխատանք կը տանինք սեռերու հաւասարութեան ուղղութեամբ, որովհետեւ օրէնքները հաւասարութիւն կը նախատեսեն բոլորին համար, բայց իրականութեան մէջ ամէն մարդու համար չկան հաւասար հնարաւորութիւններ»:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ կրնայ կար­դալ ու կար­դա՜լ եւ ու­սում­նա­կան աս­տի­ճան­ներ ստա­նալ եւ բարձ­րա­նա՜լ ու բարձ­րա­նա՜լ, մարդ կրնայ հո­գե­ւոր մար­զի մէջ ալ բարձր դիր­քե­րու հաս­նիլ, աս­տի­ճան­նե­րու տի­րա­նալ, գիտ­նա­կա­նի կամ հո­գե­ւո­րա­կա­նի հո­վեր առ­նել. «մե՛ծ» ըլ­լալ, եւ տա­կա­ւին կրնայ «քա­ռա­կու­սի գլուխ» մը ու­նե­նալ՝ կար­ծա­տես ու նեղ­միտ մնալ, մէկ խօս­քով՝ հմտու­թիւն չու­նե­նալ…։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցան «Վե­րապ­րած ձե­ռագ­րեր» ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

Հանրապետութեան նախագահը շաբաթավերջին այցելեց Գոճաէլի, ուր եւս արտայայտուեցաւ հայկական հարցի վերջին իրադարձութիւններուն շուրջ:
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան. «Սփիւռքն ու Հայաստանի պետութիւնն է, որ խնդիր ունին մեզի եւ մեր հայ եղբայրներուն հետ»:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին Ս. Զատ­կի տօ­նին առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րա­կան այց մը տուաւ Ա­սո­րի կա­թո­լիկ­նե­րու հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ Մոն­սե­նիէօր Եու­սուֆ Սա­ղին

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Նոր տա­րի» մը՝ նոր կեան­քի մը ա­ռա­ջին օրն է, որ մար­դուս կ՚ա­ւե­տէ նո­րո­գուած, բա­րե­փո­խուած նոր շրջան մը։ Ե­րա­նի՜ ա­նոնց, որ գի­տեն օգ­տա­գոր­ծել այդ նո­րու­թիւ­նը ի­րենց կեան­քէն ներս։ Ար­դա­րեւ, «Նոր»ը դի­մա­ւո­րել չի բա­ւեր, այլ պէտք է իւ­րաց­նե՛լ, օգ­տա­գոր­ծել, ա­ռիթ մը նկա­տել զայն, էա­պէս նո­րո­գուե­լու։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

Ս. Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին նա­խորդ շա­բա­թա­վեր­ջին Ս. Զա­տի­կը նշեց ըստ Հին տո­մա­րի։ Ա­ւան­դա­կան խան­դա­վա­ռու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

Ա­նա­նիա Շի­րա­կա­ցիի ան­ուան ճե­մա­րա­նին մէջ սկսաւ «Կա­նաչ մո­լո­րակ» բնա­պահ­պա­նա­կան մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թի հա­յաս­տա­նեան փու­լը: Ար­դէն եր­րորդ տա­րին է, որ մի­ջազ­գա­յին այս մրցոյ­թի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը ճե­մա­րա­նին կը վստա­հին տա­րա­ծքաշր­ջա­նա­յին փու­լի կազ­մա­կեր­պու­մը:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի տնօ­րի­նու­թեամբ գա­ւա­ռի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ Ս. Զատ­կի առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցած տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

Ան­ցեալ շա­բաթ Ե­րե­ւա­նի մէջ շփում­ներ ու­նե­ցած Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նա­կան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը ա­ւար­տեց իր այ­ցե­լու­թեան ծրա­գի­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ի­րենց կե­ցու­թեան շրջագ­ծով Պուն­տես­տա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին նաեւ Կո­մի­տա­սի նո­րա­հաս­տատ թան­գա­րան-կա­ճա­ռը։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

Հայաստան կը հիւրընկալէ Ճատրակի տասներորդ աշխարհի առաջնութիւնը՝ արդէն երկրորդ անգամ:
Մասնակից 50 մարզիկներէն 49-ը կը կրեն կրոսմայսթըրի բարձրագոյն տիտղոսը, ինչ որ եզակի երեւոյթ մըն է պատմականօրէն: Բացման հանդիսաւոր արարողութենէն վերջ խաղերը կ՚ընթանան բուռն մրցակցութեան մթնոլորտով:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Լիւք­սեմ­պուրկ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան եւ ա­նոր նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ստեղ­ծուած Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։ Հա­ւա­նա­կան է, որ ան յա­րա­կից հան­դի­պում­ներ ալ ու­նե­նայ այս շրջագ­ծով։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 20, 2015

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շուրջ հինգ տա­րուան ընդ­հա­տու­մէ մը վերջ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ միջ­միու­թե­նա­կան գի­տա­կան մրցոյ­թը։ Մին­չեւ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լը այս մրցոյ­թը մաս կը կազ­մէր միջ­միու­թե­նա­կան ա­ւան­դա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու շար­քին, սա­կայն դժբախ­տա­բար ընդ­հա­տուած էր ա­նոր յա­ջոր­դա­կա­նու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Ապրիլ 18, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ ե­րա­ժիշտ Ա­րամ Խա­չա­տու­րեա­նի որ­դին՝ Կա­րէն Խա­չատուրեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ե­րե­ւան։ Կա­րէն Խա­չա­տու­րեան այս առ­թիւ այ­ցե­լեց Կո­մի­տա­սի նո­րա­հաս­տատ թան­գա­րան-կա­ճա­ռը։

Շաբաթ, Ապրիլ 18, 2015

Գեր­մա­նիա­յէն խորհր­դա­րա­նա­կան պա­տուի­րա­կու­թիւն մը վեր­ջին օ­րե­րուն այ­ցե­լեց Հա­յաս­տան։ Պուն­տես­թա­կի ան­դամ­նե­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ շփում­ներ ու­նե­ցան Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի շրջա­նակ­նե­րէն ներս, նաեւ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի կող­մէ։

Շաբաթ, Ապրիլ 18, 2015

«Կազփրոմ»ի միջոցներով Երեւանի մէջ կը կառուցուի ուսումնամարզական նոր կեդրոն մը:
Հիմնարկէքի արարողութեան ներկայ գտնուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան:

Շաբաթ, Ապրիլ 18, 2015

Անգարայի ղեկավարութիւնը կը շարունակէ բողոքարկել Եւրոխորհրդարանի որոշման դէմ:
Ըստ Ահմէտ Տավուտօղլուի, վերջին բանաձեւը կը գրգռէ իսլամի եւ Թուրքիոյ դէմ թշնամութիւնը:

Էջեր