Արխիւ

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ տեղեկատուութեան փորձագիտութիւններու բնագաւառէն ներս առաջին անգամ չորս երիտասարդներ հասան գերազանց արդիւնքի մը:
«Apple Award Design»ը այս տարի բաժին հասաւ հայերուն՝ շնորհիւ «Թրիատա» արհեստանոցի ստեղծագործած խաղին:

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Զար­մա­նա­լու եւ հասկ­նա­լու հա­մար խոր­հիլ պէտք է, եւ փո­խա­դար­ձա­բար՝ զար­մա­նալ եւ հասկ­նալ պէտք է խոր­հե­լու հա­մար։ Մարդ երբ կը դի­տէ բնու­թեան ե­րե­ւոյթ­նե­րը կը զար­մա­նայ եւ որ­քան զար­մա­նայ՝ այն­քան կը խոր­հի եւ քա­նի խոր­հի՝ այն­քան կ՚ա­ւել­նայ զար­ման­քը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

​Հայաստանի Նոր Հաճըն քաղաքին մէջ նորակառոյց եկեղեցին պաշտամունքի բացուեցաւ հանդիսաւորապէս:
Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ տեղի ունեցած օծման արարողութեան ներկայ էր նաեւ Սերժ Սարգսեան:

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

Հա­յաս­տա­նէն նկա­րիչ Լե­ւոն Լա­ճի­կեան ե­րէկ ցուցա­հան­դէս մը բա­ցաւ Գնա­լը կղզիի մէջ։ Սա իր տաս­նե­րորդ ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէսն է, ո­րու շրջագծով գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուած են ե­րե­սուն գծան­կար­ներ, ո­րոնց­մէ տա­սը կը ցո­լաց­նեն Գնա­լը կղզիի վե­րա­բե­րեալ դրուագ­ներ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

2000 թո­ւա­կա­նին Բլիկ­եան ըն­տա­նի­քի ազ­նիւ մտայ­ղաց­մամբ հիմ­նադ­րո­ւե­ցաւ «Փոք­րիկ Հրեշ­տակ­ներ» շա­բա­թօր­եայ դպրո­ցը, ո­ր 2010 թո­ւա­կա­նին Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ․ ­Յով­նան Արք․ Տէր­տէր­եա­նի օրհ­նու­թեամբ տե­ղա­փոխ­ո­ւե­ցաւ Ա­ռաջ­նոր­դա­րան՝ վե­րա­կազ­մա­ւոր­ո­ւե­լով Ս․ Ղ­ե­ւոնդ­եանց Մայր Տա­ճա­րի հո­վա­նիին ներ­քեւ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ այս ա­ռա­ւօտ Պա­քուի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ, ո­րոնք այ­ցե­լու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նաց­նեն դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Հան­քա­ւա­նի «Լու­սա­բաց» ճամ­բա­րը, ուր այս տա­րի Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ցա­խէն եւ Ջա­ւախ­քէն շուրջ ե­րեք հա­րիւր յի­սուն ե­րա­խայ կ՚ան­ցը­նէ իր ամ­րան ար­ձա­կուր­դը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

ՃՀՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Քե­մալ Քը­լըչ­տա­րօղ­լու անդ­րա­դար­ձաւ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ գոր­ծըն­թա­ցին եւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան հետ յա­ռաջ տա­րուած շփում­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ե­րէկ հե­ռա­ձայ­նով կապ հաս­տա­տեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայյիպ Էր­տո­ղա­նի հետ, ո­րուն ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներ յայտ­նեց Սու­րու­չի եւ Ճէյ­լան­փը­նա­րի մէջ ապ­րուած յար­ձա­կում­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

Պել­ժիոյ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու պա­լա­տը ե­րէ­կուան իր լիուա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին քննար­կեց հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ այն բա­նա­ձե­ւը, որ նա­խա­պէս ար­ժա­նա­ցած էր Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վի հա­ւա­նու­թեան։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

​Վերջին օրերու իրերայաջորդ ահաբեկչական դէպքերը երէկ քննարկուեցան կառավարութեան ժողովին ընթացքին:
Փոխ-վարչապետ Պիւլենտ Արընչի բացատրութիւններով, Թուրքիա-Սուրիա սահմանին վրայ նախազգուշական միջոցները պիտի խստացուին՝ ահաբեկիչներու անցքը արգելափակելու համար: Նախարարաց խորհուրդի նիստէն վերջ օրակարգի վրայ եկան նաեւ Սուրուչի դէպքին վերաբերեալ ուշագրաւ ու նոր մանրամասնութիւններ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Մա­թիաս Քես­լէ­րը, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Այս առ­թիւ Սարգ­սեան դես­պա­նին յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ իր դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ճա­նա­պար­հին։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի միջեւ նախատեսուած քննարկումները երէկ սկսան:
Էօմէր Չելիք եւ Հալուք Քոչ համաձայնեցան յառաջիկայ աշխատանքի ուղղութեան շուրջ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Մինչ Սու­րու­չի դէպ­քե­րուն պոռթ­կու­մը կը շա­րու­նա­կուի բո­վան­դակ երկ­րին մէջ, այս ա­ռա­ւօտ Շան­լըուր­ֆա­յէն վերս­տին հա­սան մտա­հո­գիչ ու ցա­ւա­լի լու­րեր։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

​Սուրուչի ահաբեկչութեան տեղի տուած հակազդեցութեան ալիքը կը բնորոշէ երկրին օրակարգը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ իր ֆրանսացի պաշտօնակցին՝ Ֆրանսուա Օլանտի հետ: Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու կրկնեց կուսակցութիւններուն ուղղեալ կոչը:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ լա­րուա­ծու­թիւ­նը հետզ­հե­տէ կը բարձ­րա­նայ։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Մար­տու­նիի եւ Աս­կե­րա­նի ուղ­ղու­թեամբ կ՚ապ­րուի խտա­ցեալ փոխհ­րաձ­գու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կ՚ը­սենք՝ իւ­րա­քան­չիւր ան­հատ օժ­տուած է տե­սակ տե­սակ կա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, ա­ռա­ւել կամ նուազ ըն­դու­նա­կու­թեամբ եւ ո­րոշ աս­տի­ճա­նի հմտու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ ծո­վան­կա­րիչ Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­քիի «9-րդ ա­լիք» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը ընդգր­կուած է ծո­վա­յին նիւ­թով աշ­խար­հի տասն լա­ւա­գոյն կտաւ­նե­րու ցան­կին վրայ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

​Իսթանպուլի կուսակալը նախընթաց օր այցելութիւն մը տուաւ Ս. Փրկիչ Ազգային հիւանդանոց:
Վասիփ Շահին շուրջ մէկուկէս ժամ անմիջական մթնոլորտի մը մէջ զրուցեց Պետրոս Շիրինօղլուին հետ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Սու­րու­չի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը յաչս պե­տու­թեան պաշ­տօ­նա­պէս վշտակ­ցու­թիւն յայտ­նեց։ Այս­պէս, ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ցա­ւակ­ցա­կան մը ու­ղար­կեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին։

Էջեր