Արխիւ

Հինգշաբթի, Փետրուար 11, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Պո­լի­սը մեզ կը դի­մա­ւո­րէ պաղ ե­ղա­նա­կով: Օ­դա­կա­յա­նէն դէ­պի այն շրջա­նը, ուր պի­տի ի­ջե­ւա­նինք Պո­լիս կարճ հանգ­րուա­նի մը ըն­թաց­քին, ճա­նա­պար­հին անձ­րեւ կը սկսի, թաք­սիի վա­րոր­դը շատ ա­րագ կը վա­րէ, ին­չ որ տագ­նապ կը յա­ռա­ջաց­նէ, կը խնդրենք քիչ մը դան­դա­ղեց­նել ըն­թաց­քը, սա­կայն այդ ե­րե­ւոյ­թին ա­կա­նա­տես կ՚ըլ­լանք նաեւ հե­տա­գայ օ­րե­րուն՝ ինք­նա­շարժնե­րու ըն­թաց­քը շատ ա­րագ կը թուի, բայց ա­ւե­լի ուշ կը հասկ­նանք, որ ա­րագ ու շտա­պող քա­ղա­քի՝ Պոլ­սոյ ըն­թացքն է այդ մէ­կը:

Հինգշաբթի, Փետրուար 11, 2016

Բարեկենդանի առթիւ Պատրիարքարանի մէջ վերակենդանացուեցաւ հնամենի աւանդութիւն մը:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան Մեծ պահոց շրջանին համար կարողութիւն մաղթեց միաբան հայրերուն:

Հինգշաբթի, Փետրուար 11, 2016

Անգ­լիա-Լի­բա­նան գոր­ծա­րա­րու­թեան խմբա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Պէյ­րու­թի Հայ­կա­զեան հա­յա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նը։

Հինգշաբթի, Փետրուար 11, 2016

«Մա­րալ» միու­թիւ­նը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քով մը։ Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու «Մա­րալ» միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը՝ Մա­րի Աք­պաշ, Սել­մա Մե­լե­քեան, Լեռ­նա Փա­փա­զեան եւ Ա­լին Քում­րալ։

Հինգշաբթի, Փետրուար 11, 2016

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Եր­կու­շաբ­թի տե­ղի ու­նե­ցաւ Մեծ պա­հոց շրջա­նի ա­ռա­ջին Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թիւ­նը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց եւ քա­րո­զեց Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։

Հինգշաբթի, Փետրուար 11, 2016

Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը շա­բա­թա­վեր­ջին փու­թաց Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մնա­յուն բնա­կիչ­նե­րու այ­ցե­լու­թեան։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց դպրա­պետ Խա­չիկ Սար­կա­ւագ Սա­րը­լը։

Հինգշաբթի, Փետրուար 11, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մա­նուկ­նե­րու ան­մե­ղու­թիւ­նը ար­դիւնքն է՝ ի­րենց պար­զամ­տու­թեան, ան­նեն­գու­թեան եւ դիւ­րա­հա­ւա­նու­թեան։

Հինգշաբթի, Փետրուար 11, 2016

«Մա­վի Մար­մա­րա» նա­ւուն պա­րա­գա­յին ապ­րուած ճգնա­ժա­մէն վերջ, Թուր­քիա-Իս­րա­յէլ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման ուղ­ղեալ ջան­քե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու եր­կիր­նե­րու դի­ւա­նա­գէտ­ներն ալ ար­դէն աշ­խա­տան­քի լծուած են այս ուղ­ղու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Փետրուար 11, 2016

Թուրքիոյ եւ Միացեալ Նահանգներու միջեւ ցրտութիւն կ՚ապրուի ԵՓԿ-ի հանդէպ դիրքորոշման հետեւանքով:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու.«Քանտիլի պարագային մեր ըրածը կրնանք ընել նաեւ Սուրիոյ մէջ»:

Հինգշաբթի, Փետրուար 11, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան վա­ղը եր­կօ­րեայ այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Գեր­մա­նիա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Նալ­պան­տեան պի­տի մաս­նակ­ցի Միւ­նի­խի Մի­ջազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան հա­մա­ժո­ղո­վին, ո­րու շրջագ­ծով պի­տի քննար­կուին մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գի հրատապ հար­ցե­րը։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ ե­րէկ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ անվ­տան­գու­թեան նիւ­թե­րու վե­րա­բե­րեալ բարձր մա­կար­դա­կով խորհր­դակ­ցու­թիւն մը։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Շա­բա­թա­վեր­ջին վայ­րա­գօ­րէն սպան­նուած մեր հա­մայն­քի ե­րէց ան­դամ­նե­րէն Յա­կոբ Տե­միր­ճիի ոճ­րա­գոր­ծու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը հսկո­ղու­թեան տակ ա­ռաւ ութ հո­գի։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան եւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ տե­սակ­ցե­ցան Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու հրէա­կան ազ­դու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րէն բաղ­կա­ցեալ պա­տուի­րա­կու­թեան մը հետ։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Թուր­քիոյ եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մի­ջեւ վեր­ջին օ­րե­րուն կ՚ապ­րուի տա­րա­կար­ծու­թիւն մը։ Թէեւ մի­ջո­ցէ մը ի վեր ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հան­դէպ ցու­ցա­բե­րուած ընտ­րո­վի մօ­տեց­ման բե­րու­մով Ան­գա­րա­յի եւ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մի­ջեւ կ՚ապ­րուին ո­րոշ ան­հա­մա­ձայ­նու­թիւն­ներ, սա­կայն ե­րէկ այդ ե­րե­ւոյ­թը հա­սաւ ճգնա­ժա­մի մը մա­կար­դա­կին։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Եւրոմիութիւնը բարեփոխումներով կը պայմանաւորէ յառաջիկայ շրջանին Հայաստանին ցուցաբերելիք աջակցութեան չափը:
Շուէտի Արտաքին գործոց նախարար Մարկոթ Վալշթրէօմ աւարտեց դէպի Երեւան պաշտօնական այցելութիւնը՝ Արեւելեան գործընկերութեան մասին պատգամներով:

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Րաֆֆի եւ Զիւհալ Փորթագալ ամոլը երէկ երեկոյեան կազմակերպեց մտերմիկ ընդունելութիւն մը:
Հանրածանօթ գեղարուեստի տան հիմնադրութեան յոբելեանին ձօնուած չորս հրատարակութիւն:

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Շուէ­տի հնա­գոյն թան­գա­րա­նի՝ Թա­գա­ւո­րա­կան զի­նա­պա­լա­տին մէջ կ՚ի­րա­կա­նա­ցուին Հա­յաս­տա­նի օ­րեր, ո­րոնք կազ­մա­կեր­պուած են թան­գա­րա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի մօտ Շուէ­տի դես­պա­նու­թեան հա­մա­տեղ ջան­քե­րով:

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ «Կիւ­վեր­ճին» ե­րաժշ­տա­կան ըն­կե­րու­թիւ­նը վեր­ջերս թո­ղար­կած է «Ճամ­բորդ» խո­րագ­րեալ սկա­ւա­ռակ մը։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Բա­րե­կեն­դա­նի խրախ­ճանք մը, ո­րով ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Դպրոցն ալ պատ­շա­ճօ­րէն յար­դա­րուած էր այս խրախ­ճան­քին առ­թիւ եւ փոք­րիկ­նե­րը ու­նե­ցան ան­մո­ռա­նա­լի ժա­մանց։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» հան­դի­սաս­րա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան ա­սու­լիս մը՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ յայտ­նի դե­րա­սան Միւժ­տատ Կե­զէ­նի։ Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած էր Տա­տեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

Էջեր