Արխիւ

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

Էսաեան սանուց միութեան հաւաքատեղիին մէջ Ամանորի առթիւ կազմակերպուած խրախճանքը առիթ հանդիսացաւ մեծ խանդավառութեան:
Համոյթի փոքրիկները նուէրներ ստացան Կաղանդ պապուկի ձեռամբ, մինչ երէցներն ալ բարեմաղթութիւններ բաժնեցին իրարու միջեւ յառաջիկայ շրջանի համար դրական սպասումներով:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Սեն Փե­թերս­պուրկ։ Ան կը մաս­նակ­ցի Հա­ւա­քա­կան անվտան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) եւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) գա­գա­թա­ժո­ղով­նե­րուն, ո­րոնք կը կազ­մա­կեր­պուին Ռու­սաս­տա­նի տան­տի­րու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

Ան­գա­րա­յի մէջ աշ­խա­տանք­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին նոր Սահ­մա­նադ­րու­թեան մշակ­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Չան­քա­յա­յի ա­պա­րան­քին մէջ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն նա­խա­տե­սուած է Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րը­մի եւ ՄՀՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Տեւ­լէթ Պահ­չե­լիի հան­դի­պու­մը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

«Եփրատի վահան» գործողութեան հետեւանքով սաստիկ հարուածներ կը տրուին ԻՇԻՊ-ին դէմ:
Թուրք զինեալ ուժերը շաբաթավերջին նոր կուտակումներ կատարեցին Սուրիոյ սահմանին մերձակայ շրջաններէն ներս:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

Մխիթարեան միաբանութեան Իսթանպուլի վանատան Անարատ Յղութիւն մատրան մէջ Սուրբ Ծննդեան աւանդական արարողութիւններ:
Մանուկներու խորհրդաւոր կատարումները եկան ամբողջացնել հոգեւոր ապրումները, մինչ անոնք ջերմօրէն գնահատուեցան եկեղեցական հայրերուն կողմէ:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

Կարմիր բանակի երգչախումբին օդանաւը անկում մը ունեցաւ Սոչիի մօտ ու սուզուեցաւ Սեւ ծովու մէջ:
92 զոհ. փրկարար աշխատանքներուն կը մասնակցի 3500 հոգի:
Ռուսաստանի Դաշնակցութեան մէջ այսօր հռչակուած է ազգային սուգ, մինչ աշխարհ ցաւով կը հետեւի իրադարձութիւններուն:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան սա­նուց միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին ձեռ­նարկ մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Ա­մա­նո­րի առ­թիւ։ Միու­թեան եր­դի­քին տակ զա­նա­զան դա­սըն­թացք­նե­րու մաս­նա­կից փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար նա­խա­տե­սուած խրախ­ճանք մըն էր այս մէ­կը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան երէկ նախագահեց Սուրբ Յովհաննէս եկեղեցւոյ արարողութիւններուն:
Ատենապետ Յարութիւն Շանլըի կողմէ գլխաւորուած թաղային խորհուրդը բեղուն աշխատանք կը տանի բոլոր ուղղութիւններով՝ արժանանալով համայնքի գնահատանքին:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Գի­տենք, որ ե­րա­խա­ներ ա­մե­նու­րէք անձ­կու­թեամբ կը սպա­սեն տա­րուան վեր­ջա­ւո­րու­թեան, որ­պէս­զի տես­նեն, թէ Կա­ղանդ պա­պան ի՞նչ նուէր­ներ պի­տի բե­րէ ի­րենց։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իր կար­գին, հա­լէ­պա­հայ լրագ­րող եւ Բե­րիոյ Թե­մի «Գան­ձա­սա­ր» պաշ­տօ­նա­թեր­թի նախ­կին խմբա­գիր Մա­րի Մերտ­խա­նեան Հա­լէ­պի վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րուն մա­սին  դի­մա­տետ­րի իր է­ջին գրա­ռում մը կա­տա­րե­լով գրած է.

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 26, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ էա­կը կը յա­ւակ­նի հասկ­նալ, տե­ղե­կա­նալ եւ գիտ­նալ ա­մէն ինչ՝ որ կը պա­տա­հի տիե­զեր­քի մէջ։ Սա­կայն մարդ տա­կա­ւին չէ ըմբռ­նած, թէ ո՛չ թէ տիե­զեր­քի մէջ, այլ իր ան­մի­ջա­կան շրջան­պա­տին մէջ պա­տա­հած­ներն իսկ կա­տա­րե­լա­պէս եւ ճշդա­պէս հասկ­նա­լու կա­րո­ղու­թե­նէն զուրկ է, քա­նի որ «մարդ­կա­յին միտ­քը հու­նա­ւոր է», այ­սինքն ո­րոշ սահ­ման մը ու­նի։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

Հանր. նախագահ Էրտողան. «Թուրքիա մէկէ աւելի ճակատներու վրայ պայքար կը մղէ ահաբեկչութեան դէմ»:
«Եփրատի վահան» գործողութիւններու արդիւնքով զինեալ ուժերը ծանր հարուածներ կը պատճառեն ԻՇԻՊ-ին:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Կրկին ան­գամ այդ ե­րե­կոյ մեզ բո­լորս մէկ եր­դի­քի տակ մէկ­տե­ղո­ղը, Հա­լէ­պի մեր Ճե­մա­րա­նի ե­րախ­տա­պարտ շրջա­նա­ւարտ­նե­րով կազ­մուած միու­թիւնն էր: Ը­սի՛, Ճե­մա­րան. խօսքս Քա­րէն Եփ­փէ Ազ­գա­յին Ճե­մա­րա­նի մա­սին է:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

Ա­ՐԱԶ ԳՈ­ՃԱ­ՅԵԱՆ

Սուրբ Ծննդեան եւ Նոր տա­րուան տօ­նե­րուն ա­ռիթ­նե­րով տե­ղի կ՚ու­նե­նան զա­նա­զան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ, ո­րոնք կը դրսե­ւո­րուին ա­րուես­տի զա­նա­զան ձե­ւե­րով: Այս է­ջով  ա­խոր­ժա­բեր­նե­րու նման պա­տա­ռիկ­ներ կը հրամց­նենք ձե­զի՝ տօ­նե­րուն առըն­չուած ա­րուես­տի ո­ճով ներ­կա­յա­ցում­նե­րու ընդ­մէ­ջէն:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հա­լէ­պի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող ա­րագ զար­գա­ցում­նե­րը նոր օ­րա­կար­գե­րու դուռ պի­տի բա­նան: Հի­մա հիմ­նա­կան նիւ­թը Հա­լէ­պէն հե­ռա­նալ ու­զող­նե­րուն օգ­նու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­լը չէ, այլ հա­լէ­պա­հա­յե­րու «տու­ն» վե­րա­դար­ձը:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը Ա­մա­նո­րի շրջա­նին կը տե­ւա­կա­նաց­նէ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը։ Տօ­նա­կան օ­րե­րու ու­րա­խու­թե­նէն ա­ռա­ւե­լա­գոյն բա­ժի­նը կը վի­ճա­կի ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մի ան­դամ­նե­րուն։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Գե­ղե­ցի՜կ ըլ­լալ պար­զու­թեամբ, որ­քան տպա­ւո­րիչ է եւ հրա­պու­րիչ՝ պարզ ըլ­լալ, չա­փա­ւոր ըլ­լալ, բայց վե՛հ ե­րե­ւիլ։ Շա­տեր գե­ղեց­կու­թիւ­նը կը տես­նեն ե­րե­ւոյթ­նե­րու ճո­խու­թեան մէջ՝ գոյ­նե­րու, տե­սա­րան­նե­րու մէջ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

Հայ մար­զիկ­նե­րը մե­ծա­հա­սակ­նե­րու, ե­րի­տա­սարդ­նե­րու եւ պա­տա­նի­նե­րու Եւ­րո­պա­յի եւ աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թիւն­նե­րուն այս տա­րի նուա­ճած են 170 մե­տայլ, նե­րա­ռեալ 4 ո­ղիմ­պիա­կան։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

Ստե­փա­նա­կեր­տի ԹՈՒ­ՄՕ ստեղ­ծա­րար ճար­տա­րա­գի­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է փոք­րիկ­նե­րու ստեղ­ծած ա­ռա­ջին խա­ղե­րուն շնոր­հան­դէ­սը:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս հաւաք:
Թեմակալ Առաջնորդ Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան Ամանորի ընդառաջ հիւրընկալեց մատղաշ սերունդի ներկայացուցիչները:

Էջեր