Արխիւ

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Ար­ցա­խի ճա­կա­տի վեր­ջին բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուած հայ զի­նուոր­նե­րուն յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան յու­զում­նա­խառն մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Ինչ­պէս Ար­ցա­խի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րու, այն­պէս ալ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւն­նե­րը եւ սգա­հան­դէս­նե­րը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րէն Նա­թա­լի Պար­սա­մեան, Սե­սիլ Կիւ­կիւշ, Լա­րի­սա Եըլ­մազ եւ Գա­րին Ման­թօ վեր­ջերս Ֆին­լան­տիոյ մէջ մաս­նակ­ցե­ցան «Է­րաս­մուս» ծրագ­րին շրջագ­ծով կազ­մա­կեր­պուած «European Job Market For Youth» խո­րագ­րեալ հա­ւա­քոյ­թի մը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը այս շրջա­նին կը կազ­մա­կեր­պէ սե­մի­նար­նե­րու շարք մը՝ մա­նուկ­նե­րու նա­խադպ­րո­ցա­կան շրջա­նի զար­գաց­ման վե­րա­բե­րեալ։ Այս շրջագ­ծով վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­լոյ­թի հրա­ւի­րուած էր մա­նուկ­նե­րու ար­տա­յայ­տու­թեան նիւ­թե­րու գծով մաս­նա­գէտ մը՝ Ա­րու­սեակ Սա­ֆա Ճա­մի­լա­պա­տի։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու նոր շար­քով մը։ Պուր­ճու Թո­քու­չի բե­մադ­րու­թեամբ խում­բը յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի ներ­կա­յաց­նէ «Չըլ­կըն տիւ­նեա» խա­ղը, որ եր­կու ա­րար­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ զա­ւեշտ մըն է։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

ՔԵ­ՄԸ­ՐՈՆ ՄՈՒՆ­ԹԸՐՔ (*)

Ան­ցեալ Դեկ­տեմ­բե­րին, նա­խա­գա­հու­թեան հա­մար բա­նա­վէ­ճի մը ըն­թաց­քին հան­րա­պե­տա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րու մի­ջեւ, Թէտ Քրուզ դա­տա­պար­տեց Սու­րիոյ մէջ իշ­խա­նու­թեան փո­փո­խու­թեան Ա­մե­րի­կա­յի պա­հան­ջա­տի­րա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։ Ե­թէ Ո­ւա­շինկ­թըն տա­պա­լէր Պե­շար Է­սա­տը, ինք­նա­կոչ Իս­լա­մա­կան Պե­տու­թիւ­նը «պի­տի գրա­ւէր Սու­րիան, վատ­թա­րաց­նե­լով Միացեալ Նա­հանգ­նե­րու ազ­գա­յին ա­պա­հո­վու­թեան շա­հե­րը»։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Յա­ռա­ջի­կայ Մա­յի­սին Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ պի­տի կա­տա­րէ ֆութ­պո­լի մի­ջազ­գա­յին բա­րե­կա­մա­կան եր­կու մրցում: Ա­ռա­ջին մրցու­մին (28 Մա­յիս) Հա­յաս­տան պի­տի մրցի Կուա­թե­մա­լա­յի, իսկ երկ­րորդ մրցու­մին՝ (1 Յու­նիս) Սալ­վա­տո­րի հա­ւա­քա­կան­նե­րուն դէմ:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

ԱՐՄԷՆ ՃԵՆՏԵՐԵՃԵԱՆ

​Ե­րաժշ­տու­թիւ­նը շփման հա­մա­մարդ­կա­յին  լե­զու է:  Դժուար է պատ­կե­րաց­նել մար­դու կեան­քը ա­ռանց ե­րաժշ­տու­թեան, քա­նի որ ան կ՚ար­տա­յայ­տէ մարդ­կա­յին ա­մե­նա­վեհ զգա­ցում­ներն ու ա­մե­նա­նուրբ ապ­րում­նե­րը: Ան կը ձե­ւա­ւո­րէ մար­դուն նե­րաշ­խար­հը, ճա­շա­կը, կ՚օգ­նէ` ճիշդ գնա­հա­տե­լու ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­թէն­քի մէջ սկսաւ  ժիւ­տո­յի Եւ­րո­պա­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան բա­ժա­կի մրցա­շար­քը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ի­տա­լա­կան «Քու­րիե­րէ տէլ Մեց­ցո­ճիոր­նօ»ի հա­մա­ձայն, նա­փո­լի­ցի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Ան­թո­նիօ տէլ Փիա­նօ կ՚ա­ռա­ջար­կէ Նա­փո­լիի մար­զա­դաշ­տը կո­չել Տիե­կօ Մա­րա­տո­նա­յի ա­նու­նով:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ռու­սաս­տան ծնած հայ գե­ղա­սա­հոր­դու­հի Եւ­կե­նիա Մետ­վե­տե­ւա սահ­մա­նեց գե­ղա­սահ­քի կա­նանց ա­զատ ծրագ­րի մրցա­նիշ: Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Պոս­թըն քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած գե­ղա­սահ­քի աշ­խար­հի ա­խո­յե­նու­թեան ա­զատ ծրագ­րին մէջ 16-ա­մեայ Եւ­կե­նիա նուա­ճեց 150.10 կէտ, որ աշ­խար­հի մրցա­նիշ է:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի պա­րի հա­մոյ­թը ի­րե­րա­յա­ջորդ փոր­ձե­րով կը պատ­րաս­տուի յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 28-ին՝ Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան ան­սամպ­լին հետ նա­խա­տե­սուած հա­մա­տեղ ե­լոյ­թին։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Սպա­նիոյ «Էլ Քլա­սի­քօ»ն հա­րուստ էր ֆութ­պո­լը յատ­կան­շող բո­լոր դրուագ­նե­րով. ան­հա­տա­կան հնարք­ներ, խմբա­յին խա­ղեր, կո­լա­յին ա­ռիթ­ներ, վար­պե­տօ­րէն նշա­նա­կուած կո­լեր, կոշտ խա­ղար­կու­թիւն, հրմշտկոց, ի­րա­ւա­րա­րի վի­ճե­լի ո­րո­շում­ներ, դե­ղին քար­տեր, նոյ­նիսկ կար­միր քարտ (Ռէա­լի խմբա­պետ Ռա­մոս):

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարին մէջ արարողութիւն՝ հազարաւորներու մասնակցութեամբ:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. «Մենք քրիստոնեայ ժողովուրդ ենք, հետեւորդ աստուածապատուէր խաղաղութեան ու համերաշխութեան, նախանձախնդիր՝ աստուածաշնորհ ազատութեան։ Ընդդէմ պարտադրուած պատերազմի՝ հայրենիքի խաղաղութիւնը, ազգի ազատ կեանքի պաշտպանութիւնը սրբազան առաքելութիւն է մեզի համար»:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բռնկած բա­խում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ Պա­քուի կող­մէ ե­րէկ հնչեց մտա­հո­գիչ սպառ­նա­լիք մը եւս։ Ատր­պէյ­ճան սպառ­նաց Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ստե­փա­նա­կեր­տի վրայ յար­ձա­կե­լով։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ նման յար­ձա­կու­մի մը պի­տի փո­խա­դար­ձեն ան­հա­մա­չափ ու շատ ցա­ւոտ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ար­դա­րու­թեան մա­սին յա­ճախ խօ­սե­ցանք եւ խորհր­դակ­ցե­ցանք այս սիւ­նակ­նե­րուն մէջ, ձե­զի հետ սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ։ Ար­դա­րու­թիւ­նը՝ ա­ռա­քի­նու­թի՛ւն է, ազ­նուու­թիւն է, եւ ըն­կե­րա­յին ներ­դաշ­նա­կու­թիւ­նը, խա­ղա­ղու­թիւնն ու հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը ա­պա­հո­վող՝ անհ­րա­ժեշտ տա՛րր մըն է։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ե­րէ­կուան հեր­թա­կան նիս­տը բա­ցուե­ցաւ Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ նա­հա­տա­կուած զի­նուոր­նե­րուն եւ յար­ձա­կում­նե­րու հե­տե­ւան­քով զո­հուած բնա­կիչ­նե­րուն հա­մար պա­հուած յար­գան­քի լռու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ վերսկսած ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն պատ­ճա­ռով ծանր հե­տե­ւանք­ներ կը յա­ռա­ջա­նան։ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ե­րէկ սկսաւ հրա­պա­րա­կել նա­հա­տա­կուած զի­նուոր­նե­րուն ա­նուն­նե­րը, մինչ մէկ կող­մէ ալ տե­ղի կ՚ու­նե­նան յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։ Նա­խա­րա­րու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ հպարտ է իւ­րա­քան­չիւ­րի սխրան­քով։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ճոն Քերի, Սէրկէյ Լաւրով եւ Ֆրանք-Վալթէր Շթայնմայէր հեռախօսազրոյցներ ունեցան Արցախի իրադրութեան շուրջ:
Վիեննայի մէջ ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհուրդը յատուկ ժողով մը կը գումարէ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին շուրջ - Թիֆլիզէն եւ Թեհրանէն կը հնչեն կոչեր:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

«Եթէ ռազմական գործողութիւնները շարունակուին եւ ստանան լայն ծաւալ, Հայաստանի Հանրապետութիւնը պիտի ճանչնայ Լեռնային Ղարաբաղի անկախութիւնը»:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ տեսակցեցաւ ԵԱՀԿ-ի անդամ երկիրներու Երեւանի մօտ հաւատարմագրուած դեսպաններուն հետ:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ա­թա­գիւ­ղի «Աս­լը Չա­քըր Ալփ­թե­քին» հա­մա­լի­րէն ներս ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Գալ­ֆաեան Տան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած մարմ­նա­մար­զի միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ա­ւան­դա­կան խրախ­ճան­քը։ Այս տա­րի 11-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած խրախ­ճան­քը ձօ­նուած էր Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին։

Էջեր