Արխիւ

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

Երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով Հա­յաս­տան այ­սօր կը միա­նայ «Կութ տէօ Ֆրանս/Կուտ Ֆրանս» ձեռ­նար­կին, որ թարգ­մա­նա­բար կը նշա­նա­կէ «Ֆրան­սա­յի հա­մը»:

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

Թուրքիա եւ Իրան կողմնակից՝ Սուրիոյ տարածքային ամբողջականութեան պահպանման:
Անգարա եւ Թեհրան, հակառակ որոշ տարակարծութիւններու, կը խրախուսեն տարածքաշրջանի խաղաղութիւնը:

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

Փա­րի­զի վեր­ջին սահմռ­կե­ցու­ցիչ ա­հա­բեկ­չու­թեան զու­գա­հեռ ձեռ­նար­կուած հե­տաքն­նու­թեան շրջագ­ծով շա­բա­թա­վեր­ջին Պրիւք­սէ­լի ա­րուար­ձան­նե­րէն մէ­կուն մէջ ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ 27-ա­մեայ Սա­լահ Ապ­տիւս­սե­լամ։

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Ան­ճէյ Կասպր­չիկ ան­ցեալ շաբթուան կէ­սին իր լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ դի­տար­կում մը ի­րա­կա­նա­ցուց Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նին։ «Ար­մէնփրէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այդ դի­տար­կու­մէն յե­տոյ ան մեկ­նե­ցաւ Թիֆ­լիզ, ուր յայտ­նեց, թէ եր­կու կող­մե­րէն տե­ղե­կու­թիւն­ներ ստա­ցած է սահ­մա­նի վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րուն շուրջ, տե­ղե­կա­ցած է ա­նոնց ան­հանգս­տու­թիւն­նե­րուն։

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

Աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րին ձօնուած «Իս­թան­պու­լի աչ­քը» փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը ցու­ցադ­րուե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի Թէ­սա­ղո­նի­կէ քա­ղա­քին մէջ։

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

Ահաբեկչական իրերայաջորդ յարձակումներու մթնոլորտին մէջ Թուրքիա կը ջանայ ամուր կանգնիլ վտանգներուն դէմ ու կը դիմադրէ ամրապնդելով միասնականութիւնը:
Պէյօղլուի մէջ շաբաթավերջին պատահած դէպքին ընթացքին վիրաւորուած Օքսէն Խաչանեանի դարմանումը կը շարունակուի Շիշլիի «­Էթֆալ» հիւանդանոցէն ներս:

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պէ­յօղ­լուի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չու­թեան հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րուած­նե­րու շար­քին կը գտնուի մեր հա­մայն­քէն Օք­սէն Խա­չա­նեան։

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

«Քրիս­տին Սա­լե­րի» հիմ­նար­կին կող­մէ կազ­մա­կերպուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին հին­գե­րորդ նկար­չու­թեան մրցոյ­թին ծրա­գի­րը շա­բա­թա­վեր­ջին գոր­ծադ­րուե­ցաւ մա­սամբ։

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին երէկ վերյիշեց Տէր Յիսուս Քրիստոսի յաղթական մուտքը՝ Երուսաղէմ:
Ծաղկազարդի առթիւ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ խաչեր նուիրեց փոքրիկներուն:

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Օ­րիորդ մը փո­ղո­ցէն քա­լած ա­տեն ե­րի­տա­սարդ մը կը հարց­նէ.
-Ուր­կէ՞ կու գաս, քոյ­րի՛կ:
Օ­րիոր­դը կը պա­տաս­խա­նէ.
-Գե­ղեց­կու­թեան տու­նէն:
-Ան­պայ­ման փակ էր, հա՞, կ՚ը­սէ ե­րի­տա­սար­դը:
Պարզ է, որ  գե­ղեց­կու­թեան հան­դէպ մար­դոց ապ­րում­նե­րը, ձգտում­նե­րը, ըմբռ­նում­ներն ու տե­սա­կէտ­նե­րը այ­լա­զան են, ո­մանք՝ մա­կե­րե­սա­յին, ո­մանք՝ խո­րունկ:

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

ՍԵ­ՒԱԿ  ՅԱ­ԿՈ­ԲԵԱՆ

Գաղտ­նիք մը չէ, որ տպա­գիր մա­մու­լը կը նա­հան­ջէ իր տե­ղը տա­լով ե­լեկտրո­նա­յի­նին: Այս ե­րե­ւոյ­թը հա­մաշ­խար­հա­յին է:

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

«Ա­րա­մէ» ցու­ցադ­րաս­րա­հի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մաս­նա­ճիւ­ղին եւ «Սիլ­վա­նա» ցու­ցադ­րաս­րա­հին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, «Ժա­մա­նա­կա­կից ա­րուես­տի հայ վար­պետ­ներ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Մար­տի 12-26 թուա­կան­նե­րուն, «Սիլ­վա­նա» ցու­ցադ­րաս­րա­հին մէջ։

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

Վիրաւորեալներու շարքին կայ հայ մը:
Իսթանպուլի սրտին՝ Իսթիքլալ պողոտային վրայ այսօր ժամը շուրջ 11.00-ին պատահեցաւ ահաբեկչական պայթում մը։ Պէյօղլուի գաւառապետարանի շէնքին մօտ պատահած պայթումին զոհ գնաց չորս հոգի։ Կենդանի ռումբն ալ մահացաւ տեղւոյն վրայ։ Կան տասնեակ վիրաւորեալներ։

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Ինչ­պէս ա­ւե­լի ա­ռաջ անդ­րա­դար­ձած էինք, Մեծ պա­հոց եօ­թը կի­րա­կի­նե­րը նուի­րուած են զա­նա­զան յի­շա­տակ­նե­րու՝ ո­րոնք թէ՛ որ­պէս Սուրբ գրա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ եւ թէ որ­պէս խրա­տա­կան ա­ռակ­ներ խօ­սուած են մեր Տէր Յի­սուս Քրիս­տո­սի կող­մէ։

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ ի Տէր հան­գած է Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ ե­պիս­կո­պո­սաց դա­սու ե­րի­ցա­գոյն ան­դամ­նե­րէն Տ. Ե­ղի­շէ Արք. Կի­զի­րեան։ Ինն­սուն տա­րե­կան հա­սա­կին վախ­ճա­նած հան­գու­ցեալ Սրբա­զան Հայ­րը կեան­քի վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կը պաշ­տօ­նա­վա­րէր Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն ներս։

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

Յ. ՀԵԼ­ՎԱ­ՃԵԱՆ

Այն­ճար, 1990: Դեկ­տեմ­բե­րի ցուրտ գի­շեր մը, պա­ղէն պաշտ­պա­նուե­լու հա­մար մենք ալ ա­մէ­նուն պէս վա­րած էինք սո­պան:

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

Այսօր կը մեկ­նար­կէ «Մո­լո­րա­կի ժամ» հա­մաշ­խար­հա­յին  բնա­պահ­պա­նա­կան ար­շա­ւը, ո­րուն նպա­տակն է հա­սա­րա­կու­թիւ­նը, գոր­ծա­րար աշ­խար­հը, հա­մայնք­ներն եւ այլ շա­հագր­գիռ կող­մե­րը միա­ւո­րել՝ լոյ­սե­րը մէկ ժա­մով  ան­ջա­տե­լու գա­ղա­փա­րին շուրջ՝ յա­նուն մեր մո­լո­րա­կի կեն­սա­կան պայ­ման­նե­րու  եւ աղ­բիւր­նե­րու պահ­պան­ման:

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

ՇՈՒ­ՇԻԿ ՄԱ­ՒԻ­ՍԱ­ԳԱ­ԼԵԱՆ

Ծաղ­կա­զար­դը գար­նան սկիզ­բը ա­ւե­տող ե­կե­ղե­ցա­կան եւ ժո­ղովր­դա­կան տօն է: Ա­նի­կա կը նշուի Զա­տի­կէն մէկ շա­բաթ ա­ռաջ՝ Մեծ պահ­քի նա­խա­վեր­ջին Կի­րա­կին:

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի 8-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րէն Ա­րիս Թի­րեա­քիեան լո­ղի մէջ կա­յուն թա­փով կ՚ար­ձա­նագ­րէ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ եւ վեր­ջերս նուա­ճած է Իս­թան­պու­լի ա­խո­յե­նու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Մարտ 19, 2016

Երեւանի մէջ կազմակերպուեցաւ նախարարական մակարդակով միջազգային խորհրդաժողով մը:
Մշակուած ծրագիրներուն յաջողութիւնը կախում ունի միասնական հասարակական կարծիքի ձեւաւորումէն:

Էջեր