Արխիւ

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Ե­թով­պիոյ հայ հա­մայն­քի ղե­կա­վար Վարդ­գէս Նալ­պան­տեան եւ իր դուստ­րը՝ ի­րա­ւա­բան Գա­յիա­նէ Է­լիզ Նալ­պան­տեան այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն, ուր հան­դի­պում մը ու­նե­ցան փոխ-նա­խա­րար Վա­հագն Մե­լի­քեա­նի հետ։ Վեր­ջինս կա­րե­ւո­րեց Ե­թով­պիոյ հայ հա­մայն­քին հետ սերտ կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման, հա­մայն­քի պատ­մու­թեան ու ներ­կայ խնդիր­նե­րուն ի­րա­զեկ ըլ­լա­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Ա­մե­րի­կաբ­նակ ար­ձա­կա­գիր Ա­լին Յով­հան­նէ­սեա­նի «Օր­հա­նի ժա­ռան­գու­թիւ­նը» վէ­պը կ՚ար­ժա­նա­նայ բարձր գնա­հա­տան­քի։ Այս­պէս, «Ա­մա­զոն» առ­ցանց գրա­խա­նու­թը վէ­պը ճանչ­ցաւ Ապ­րիլ ամ­սուան լա­ւա­գոյն գիր­քը։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Նոր­վե­կիոյ Հել­սին­քեան կո­մի­տէի հա­ւատ­քի ա­զա­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տեց Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ կա­տա­րուած յան­ձա­կու­մը եւ կոչ ուղ­ղեց պատ­կան մար­մին­նե­րուն, որ­պէս­զի մի­ջոց­նե­րու ձեռ­նար­կեն պաշ­տա­մուն­քի վայ­րերն ու հա­ւատ­քի վե­րա­բե­րեալ այլ վայ­րե­րը պահ­պա­նե­լու հա­մար։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը այս շրջա­նին դես­պան­ներ չու­նի Վա­տի­կա­նի, Լիւք­սեմ­պուր­կի, Աւստ­րիոյ եւ Պրա­զի­լիոյ մէջ. այս եր­կիր­նե­րու օ­րէնս­դիր մար­մին­ներ­րը վեր­ջին շրջա­նին պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած են Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան փաս­տը եւ հե­տե­ւա­բար ար­ժա­նա­ցած՝ կա­ռա­վա­րու­թեան բո­ղո­քին։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Երեսփոխանական ընտրութեանց արդիւնքին խորհրդարան մուտք գործած Տողանէն ու Փայլանէն յայտարարութիւններ:
ՃՀՓ-ի եւ ՀՏՓ-ի հայ պատգամաւորները իրենց գործունէութեան առանցքին կը նկատեն Թուրքիա-Հայաստան կապերն ու թրքահայ համայնքի խնդիրները:

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

​Թուրքիա-Հայաստան մամլոյ մրցանակի տուչութիւն Ամերիկեան հիւպատոսարանին մէջ:
«Միլլիյէթ» օրաթերթի սիւնակագիր Այշէ Մեհվէշ Էվին Ապրիլ 22-ի իր գրութեամբ արժանացաւ գնահատանքի:

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Գալ­ֆաեան Տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի եւ ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէս­ներն ու ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ըն­թերց­ման տօ­նը։ Կրթօ­ճա­խի ու­սուց­չու­հի­նե­րուն կող­մէ պատ­րաս­տուած յայ­տա­գի­րը խան­դա­վա­ռեց ներ­կա­նե­րը։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը տուն դար­ձաւ ման­կա­պար­տէ­զի դա­սա­րան­նե­րու տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ յետ­մի­ջօ­րէին վար­ժա­րա­նի հան­դի­սաս­րա­հին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ Մխի­թա­րեան հայ­րե­րու՝ Մագ. Հ. Սար­գիս Ծ. Վրդ. Էր­մէ­նի եւ Հ. Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեա­նի, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պերճ Մեն­զիլ­ճիօղ­լուի, Մա­տա­կա­րար մարմ­նի ա­տե­նա­պետ եւ ան­դամ­նե­րուն, վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան, ու­սուց­չաց կազ­մին եւ ծ­նող­նե­րու:

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

​Մշոյ Ս. Կա­րա­պետ վան­քի վե­րա­կա­ռուց­ման, գէթ իր գտնուած պատ­մա­կան վայ­րը յի­շո­ղու­թեան վայ­րի մը վե­րա­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ Սա­սուն-Պիթ­լիս-Մու­շի եւ այլ վայ­րե­րու հայ փոք­րա­մաս­նու­թեանց միու­թեան կող­մէ նա­խա­ձեռ­նուած ջան­քե­րը հետզ­հե­տէ կը սկսին տալ ի­րենց ար­դիւն­քը։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Զուարթ­նո­ցի տա­ճա­րին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հռչա­կա­ւոր դաշ­նա­կա­հար Տիգ­րան Հա­մա­սեա­նի եւ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան սե­նե­կա­յին երգ­չա­խում­բի հա­մա­տեղ «Լոյս ի լու­սոյ» խո­րա­գի­րը կրող շրջա­գա­յու­թեան հա­մեր­գը։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Հայ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան ար­դի ժա­մա­նակ­նե­րու մե­ծա­գոյն յօ­րի­նող­նե­րէն մէկն է Տիգ­րան Ման­սու­րեան, ո­րու գոր­ծե­րէն մին նա­խըն­թաց օր ա­ռա­ջին ան­գամ ունկնդ­րի դա­տին յանձ­նուե­ցաւ Պոլ­սոյ ե­րաժշտա­կան փա­ռա­տօ­նի շրջագ­ծով։ Մեծ ե­ղեռ­նի բիւ­րա­ւոր զո­հե­րը ո­գե­կո­չե­լու նպա­տա­կով փա­ռա­տօ­նի կազ­մա­կեր­պիչ İKSV ող­ջու­նե­լի քայլ մը ա­ռած էր՝ ե­րաժշ­տու­թիւն պա­տուի­րե­լով Տիգ­րան Ման­սու­րեա­նին։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Իգ­դի­րի Թուզ­լու­ճա գա­ւա­ռա­կին մէջ յայտ­նա­բե­րուե­ցաւ հայ­կա­կան պատ­մա­կան խաչ­քար մը։ Պատ­մա­կան Կողբ շրջա­նին հա­մա­պա­տաս­խա­նող այս վայ­րին մէջ յայտ­նա­բե­րուած խաչ­քա­րը կը պատ­կա­նի 13-14-րդ դա­րե­րուն։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Գո­հու­թիւն» իր ա­մե­նա­լայն ի­մաս­տով կը նշա­նա­կէ՝ մա­տու­ցուած շնոր­հա­կա­լու­թիւն՝ ո­րե­ւէ բա­րի­քի մը կամ ըն­ծա­յի մը փո­խա­րէն։ Կեր­պով մը, ե­րախ­տա­գի­տու­թեան ար­տա­յայ­տու­թիւն է ան, եւ նաեւ գո­հու­թիւն մա­տու­ցա­նո­ղին այդ ըն­ծա­յէն օգ­տա­կա­րու­թիւն մը քա­ղած ըլ­լա­լը ցոյց կու տայ։

Հինգշաբթի, Յունիս 11, 2015

ՀՏՓ­-ի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թեանց գծով փոխ-նա­խա­գահ եւ Վա­նի ե­րես­փո­խան Նազ­մի Կիւր հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով։ Ռու­սա­կան «Ռիա Նո­վոս­տի» գոր­ծա­կա­լու­թեան տուած իր հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ Կիւր յայ­տա­րա­րեց, որ իր կու­սակ­ցու­թիւ­նը կողմ է Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման եւ սահ­մա­նի բաց­ման։ Ան նաեւ նշեց, որ ՀՏՓ կը փա&sh

Հինգշաբթի, Յունիս 11, 2015

Ռու­սաս­տա­նի բնա­կան կա­զի ըն­կե­րու­թեան՝ «Կազփ­րոմ»ի վար­չու­թեան նա­խա­գահ Ա­լեք­սէյ Միլ­լէր յայ­տա­րա­րեց, թէ ո­րո­շած են ձեռ­նար­կել «Թրքա­կան հոսք» խո­ղո­վա­կա­շա­րի շի­նա­րա­րու­թեան։ Ռու­սա­կան հե­ռուս­տա­կա­յան­նե­րէն մէ­կուն տուած հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին ան նշեց, թէ պի­տի սկսին խո­ղո­վա­կա­շա­րի ծո­վէն անց­նե­լիք հա­տուա­ծի կա­ռուց­ման։

Հինգշաբթի, Յունիս 11, 2015

Ե­րե­ւա­նի Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-հիմ­նար­կին մէջ կա­յա­ցաւ Հա­յաս­տա­նի «Նոր ա­նուն­ներ» ծրագ­րի անդ­րա­նիկ հա­մեր­գը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի փո­խանց­մամբ, պա­տա­նի­նե­րը կա­տա­րե­ցին հայ եւ ա­րեւմ­տեան դա­սա­կան յօ­րի­նող­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը։

Հինգշաբթի, Յունիս 11, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն յոյն ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ նա­խըն­թաց օր կա­տա­րուած տգեղ յար­ձա­կումն ու հրկի­զե­լու փոր­ձը բո­ղո­քի ցոյ­ցով մը դա­տա­պար­տուե­ցան Գա­տը­գիւ­ղի մէջ։ «Ո՛չ ցե­ղա­պաշ­տու­թեան» նա­խա­ձեռ­նու­թեան կո­չով ի­րա­կա­նա­ցաւ այս քայ­լար­շա­ւը, ո­րու ըն­թաց­քին պար­զուե­ցան հա­կա­ցե­ղա­պաշ­տա­կան պաս­տառ­ներ։

Հինգշաբթի, Յունիս 11, 2015

​Ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն վերջ երկ­րի բարձ­րա­գոյն իշ­խա­նու­թեան ձե­ւա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ կ՚ապ­րուին յա­գե­ցած օ­րեր։ Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ հան­դէս կու գան տար­բեր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով՝ մեկ­նա­բա­նե­լով հա­ւա­նա­կան զար­գա­ցում­նե­րը։

Հինգշաբթի, Յունիս 11, 2015

Եւրոպական խորհրդարանը 432 կողմ եւ 94 դէմ քուէով ընդունեց Թուրքիոյ վերաբերեալ ամենամեայ զեկոյցը:
Եւրոպական միութեան նախարար Վոլքան Պոզքըր յայտնեց, թէ ետ պիտի վերադարձնեն փաստաթուղթը՝ 1915-ին կատարուած յղումին պատճառով:

Հինգշաբթի, Յունիս 11, 2015

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք Ե­րե­ւա­նի մէջ մէկ­տե­ղուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի, ինչ­պէս նաեւ քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի փո­խանց­մամբ, Նալ­պան­տեան-Ո­ւոր­լիք հան­դի­պու­մը տե­ւեց ըն­դա­մէ­նը հինգ վայր­կեան, սա­կայն ա­նոնք դուրս ե­լան միա­սին՝ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ Կասպր­չի­կի ու­ղեկ­ցու­թեամբ եւ հե­ռա­ցան ինք­նա­շար­ժով։

Էջեր