Արխիւ

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Աս­տուած» եւ «Բնու­թիւն»՝ այս եր­կու­քը միշտ զբա­ղե­ցու­ցած է մարդ­կա­յին միտ­քը։ Մա­նա­ւանդ՝ Ֆրան­սա­կան յե­ղա­փո­խու­թեան գա­ղա­փա­րա­կա­նը մեր­ձի­մաստ հա­մա­րեց զա­նոնք։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

​Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարը երէկ շփումներ ունեցաւ Անգարայի մէջ:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան տեսակցեցաւ Ֆրանք-Վալթէր Շթայնմայէրի հետ:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Եւ­րո­միու­թեան պա­տուի­րա­կու­թեան նո­րան­շա­նակ ղե­կա­վար դես­պան Փիո­թըր Սվի­թալս­քին, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Գա­լիք օ­րե­րը կրնան ծան­րակ­շիռ ըլ­լալ Սու­րիոյ մէջ ըն­թա­ցող պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ա­ռըն­թեր: Այ­սինքն թէ­ժա­ցում Դա­մաս­կո­սի մէջ: Թէ­ժա­ցում Հոմս-Դա­մաս­կոս գլխա­ւոր ճա­նա­պար­հին վրայ եւ թէ­ժա­ցում Հա­լէ­պի մէջ:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

Սկիւտարի Ս. Խաչ թաղամասի գերեզմանատան մէջ կը վերանորոգուի Պալեան բարեյիշատակ գերդաստանին շիրիմը:
Հրաչ եւ Յակոբ Քըրմըզեան եղբայրներու բարերարութեամբ այս կարեւոր ծրագիրը կեանքի կը կոչուի «Հայճար»ի հետեւողական ջանքերով:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

Կարծիք յայտնելու ազատութիւնը անկարելի է օգտագործել՝ անտեսելով հանրութեան անդորրը:
Պատրիարքարանը յայտարարութիւն մը հրապարակեց՝ համայնքին անունով խօսելու յաւակնողներու հասցէին:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

Անգ­լիոյ զի­նուո­րա­կան նուա­գա­խում­բի Հա­յաս­տան կա­տա­րած այ­ցե­լու­թիւ­նը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Նուա­գա­խում­բին ծրա­գի­րը պսա­կուե­ցաւ յա­ջո­ղու­թեամբ, ո­րով­հե­տեւ նա­խա­տե­սուած բո­լոր հա­մերգ­նե­րը ար­ժա­նա­ցան ջերմ հե­տաքրք­րու­թեան եւ ա­ռիթ դար­ձան խան­դա­վա­ռու­թեան։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

Աշ­նան շրջա­նին Ե­րե­ւա­նի մշա­կու­թա­յին կեան­քի աշ­խու­ժու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուի՝ տե­սա­կա­ւոր ծրագ­րե­րով։ Նա­խըն­թաց օր սկսաւ «Ե­րե­ւա­նի ճա­զի փա­ռա­տօ­նը»։ Հայ­կա­կան ճա­զի ըն­կե­րակ­ցու­թեան կող­մէ կը կազ­մա­կեր­պուի այս փա­ռա­տօ­նը, ո­րուն շրջագ­ծով այս տա­րի կ՚ապ­րուի ան­նա­խըն­թաց ո­գե­ւո­րու­թիւն՝ այս ե­րաժշ­տու­թեան ճիւ­ղին հետզ­հե­տէ ա­ւե­լի մօ­տիկ ըն­դու­նե­լու­թիւն գտնե­լուն զու­գա­հեռ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Մա­թիաս Քիս­լէ­րը։ Ող­ջու­նե­լով նո­րան­շա­նակ դես­պա­նը՝ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը գո­հու­նա­կու­թեամբ ընդգ­ծեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի եւ Գեր­մա­նիոյ դես­պա­նա­տան մի­ջեւ ձե­ւա­ւո­րուած ա­մուր կա­պե­րը։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ էա­կը կո­չուած է ճշմար­տու­թիւ­նը փնտռե­լու։
Ուս­տի մարդ պար­տա­ւոր է փնտռել ճշմար­տու­թիւ­նը՝ որ է ի­րա­ւո՛ւնք նաեւ ի­րեն տրուած։ Եւ մարդ պէտք է յատ­կա­պէս ճշմար­տու­թիւ­նը փնտռէ այն հար­ցե­րուն մէջ՝ ո­րոնք կը հա­յին հո­գե­ւոր կեան­քին՝ Աս­տու­ծոյ եւ Ե­կե­ղեց­ւոյ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի վե­րա­մու­տին ըն­դա­ռաջ մե­ծա­րեց գա­ւա­ռա­կի վար­ժա­րան­նե­րուն տնօ­րէն­նե­րը։ Ան ճաշ­կե­րոյթ մը կազ­մա­կեր­պեց ի պա­տիւ Շիշ­լիի շրջա­նի պե­տա­կան կամ մաս­նա­ւոր վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէն­նե­րուն։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

«The Tbilisi Times» վրա­ցա­կան թեր­թը ծա­ւա­լուն յօդուած մը հրա­պա­րա­կեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Վի­րա­հա­յոց Թե­մի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։ Այս յօ­դուա­ծին կցուած են նաեւ շարք մը լու­սան­կար­ներ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015

Անգ­լիա­կան «The Guardian» հե­ղի­նա­կա­ւոր օ­րա­թեր­թը գրեց, թէ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ պէտք է քննա­դա­տէ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ջու­ղա­յի խաչ­քա­րե­րու կազ­մա­կերպուած ա­ւե­րու­մը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, 2005 թուա­կա­նին Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ձե­ւով ոչն­չա­ցուած էին հա­մա­մարդ­կա­յին ժա­ռան­գու­թեան այդ կա­րե­ւոր ու անկրկ­նե­լի ար­ժէք­նե­րը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Հա­յանս­տա­նի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Մու­րա­տեան եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Սթոք­հոլմ՝ Շուէ­տի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան, հան­րա­յին ա­ռող­ջու­թեան եւ մարմ­նա­մար­զի նա­խա­րար Կապ­րիէլ Վիքշթ­րէօ­մի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Հա­յաս­տա­նի Մի­ջազ­գա­յին գոր­ծա­րար կա­պե­րու ա­ջակց­ման կո­մի­տէին կող­մէ հա­ղոր­դուե­ցաւ, թէ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րի 20-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Եր­կիր­նե­րը մէկ յար­կի տակ» տա­րե­կան ցու­ցա­հան­դէս-հա­մա­ժո­ղո­վը, ո­րուն շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած է նաեւ մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւն մը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Եւ­րո­միու­թեան պա­տուի­րա­կու­թեան նո­րան­շա­նակ ղե­կա­վար դես­պան Փիո­թըր Սվի­թալս­քին, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մագ­րե­րուն պատ­ճէ­նը

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Կիւմ­րիի մէջ տա­րե­մու­տին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին եօթ ան­դամ­նե­րը սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­հո­գե­բա­նա­կան եւ դա­տա­հո­գե­բու­ժա­կան հա­մա­լիր փոր­ձաքն­նու­թիւ­նը ե­րէկ սկսաւ՝ քա­ղա­քին մէջ խարս­խուած Ռու­սաս­տա­նի ռազ­մա­կա­յա­նէն ներս։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նախա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այս օ­րե­րուն ի­րե­րա­յա­ջորդ շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ եւ­րո­պա­կան յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն հետ։ Այս­պէս, ան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի հետ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

​Անգարա եւ Մոսկուա կը ջանան Մերձաւոր Արեւելքի վերաբերեալ գտնել հասարակաց կէտեր:
Ֆերիտուն Սինիրլիօղլու եւ Սէրկէյ Լաւրով երէկ տեսակցեցան Սեւ ծովու առափնեայ քաղաքին մէջ:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ բո­ղո­քի մեծ ցոյց մը։ «Ո՛չ ա­հա­բեկ­չու­թեան, ա­յո՛ եղ­բայ­րու­թեան» կար­գա­խօ­սով կազ­մա­կեր­պուած ցոյ­ցին շրջագ­ծով տաս­նեակ հա­զա­րա­ւոր քա­ղա­քա­ցի­ներ Սը­հիէի հրա­պա­րա­կէն երթ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Ու­լուս՝ Թուր­քիոյ ա­ռա­ջին խորհր­դա­րա­նի շէն­քը։

Էջեր