Արխիւ

Հինգշաբթի, Յուլիս 30, 2015

Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Լո­րան Ֆա­պիուս ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թեհ­րա­նի մէջ, ուր ըն­դու­նուե­ցաւ Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րի­ֆի կող­մէ։ Այս առ­թիւ Լո­րան Ֆա­պիուս Հա­սան Ռու­հա­նիին փո­խան­ցեց Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի հրա­ւէ­րը՝ Փա­րիզ այ­ցե­լե­լու հա­մար։

Հինգշաբթի, Յուլիս 30, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան Փե­քին կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Շի Ճին­փին­կի կող­մէ։ Էր­տո­ղան բարձր ա­րա­րո­ղա­կար­գով դի­մա­ւո­րուե­ցաւ եւ ու­նե­ցաւ բազ­մա­կող­մա­նի շփում­ներ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 30, 2015

Ա­նուշ Թրուանց մե­զի կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-

Մօտաւորապէս հարիւր տարիէ ի վեր քննարկումներու առարկայ են հայոց լեզուին ուղղագրութիւնը եւ երկու ճիւղերու խնդիրները:
«Արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի մերձեցման հարցերը» խորագրեալ համաժողովին շրջագծով ծաւալուն աշխատանք Երեւանի մէջ:

Հինգշաբթի, Յուլիս 30, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Վաքըֆներու խորհուրդի մօտ փոքրամասնութեանց ներկայացուցիչ Տոց. Թորոս Ալճան յատուկ յայտարարութիւններ ըրաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Ոչ-իսլամ համայնքները համատեղ դիմում մը պիտի կատարեն պետական աւագանիին մօտ՝ առկախեալ ընտրութիւններու հարցին լուծման համար: Ատնան Էրթէմ արդէն պատրաստած է երեք նոր նախագիծ - Ընտրական կանոնադրութիւնը թէեւ պարզ փաստաթուղթ մըն է, սակայն կը ներկայացնէ կշիռ մը:

Հինգշաբթի, Յուլիս 30, 2015

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կը գլխա­ւո­րէ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կը, մաս­նակ­ցած է փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րու աշ­խար­հա­կան ղե­կա­վար­նե­րու սոյն խորհր­դակ­ցու­թեան։

Հինգշաբթի, Յուլիս 30, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այս Կիրակի Երեւանի մէջ հանդիսաւոր արարողութիւնով մը պիտի բացուին Համահայկական 6-րդ խաղերը, որոնք պիտի շարունակուին մինչեւ Օգոստոսի 13-ը:
Պատմական խորհրդանշաններու համադրութեան եւ մերօրեայ երիտասարդութեան եռանդի եզակի խաչմերուկին վրայ…

Հինգշաբթի, Յուլիս 30, 2015

Ե­րե­ւա­նի Օ­փե­րա­յի եր­դի­քին տակ հինգ տա­րուան ընդ­մի­ջու­մէ մը վերջ նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան վերս­տին բե­մադ­րուե­ցաւ «Ժի­զել» պա­լէն, որ ֆրան­սա­ցի ա­րուես­տա­գէտ Ա­տոլֆ Ա­տա­նի հան­րա­յայտ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւնն է։ Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­կան ա­րուես­տա­գէտ Վի­լեն Գալս­տեա­նի ջան­քե­րով վե­րա­կանգ­նուած է այս ներ­կա­յա­ցու­մը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 30, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կ՚ու­զեմ այ­սօր ձե­զի ներ­կա­յաց­նել Ա­ւե­տա­րա­նէն հա­տուած մը, եւ ա­ռանց ո­րե­ւէ բա­ցատ­րու­թեան հարց­նել, թէ՝ շուրջ եր­կու հա­զար տա­րի ա­ռաջ Յի­սու­սի պար­զած տե­սա­րա­նը ո՜ր­քան կը պատ­շա­ճի մեր օ­րե­րուն՝ իբր թէ ա՛յ­սօր խօ­սուած ըլ­լա­յին ա­նոնք։ Սո­վո­րա­կան ե­րե­ւոյթ­ներ, ա­մէ­նօ­րեայ տե­սա­րան­ներ, յա­ճախ տես­նե­լու եւ ապ­րե­լու հար­կադ­րուած ի­րո­ղու­թիւն­ներ՝ ո­րոնք ա­մէն շրջա­նի, ա­մէն լրջա­խոհ ան­ձե­րու ցաւ է պատ­ճա­ռած եւ մտա­հո­գու­թեան ա­ռար­կայ է դար­ձած։ Ու­րեմն կար­դանք հա­տուա­ծը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

​Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը ե­րէկ շա­րու­նա­կե­ցին ի­րենց լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) եւ ՓՔՔ ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն դէմ։ Բա­նա­կը օ­րե­րէ ի վեր ծանր հա­րուած­ներ կը հասց­նէ ա­նոնց, ինչ որ ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն կը բնո­րո­շէ նաեւ երկ­րին օ­րա­կար­գը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

Ա­նուշ Թրուանց մե­զի կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-

«Արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի մերձեցման խնդիրները» խորագրեալ երկօրեայ համաժողով Երեւանի մէջ:
Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան նախաձեռնութիւնը առանցքային այս նիւթը քննարկելու նպատակով կը համախմբէ բազմաթիւ հեղինակաւոր մասնակիցներ: Առաջին անգամ կը փորձուի հայոց լեզուի երկու ճիւղերը իրարու մօտեցնել՝ ներկայ փոխադարձ ազդեցութիւններու պայմաններուն ներքեւ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

Ա­ւե­լի քան եր­կու շա­բաթ ժա­մա­նակ ան­ցաւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած միւ­ռո­նօրհ­նու­թե­նէն ի վեր։ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, որ ար­դէն վե­րա­դար­ձած է քա­ղաքս։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին կող­մէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Այս­պէս, Գում­գա­բու փու­թա­ցին Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տէ­միր, Տա­տեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ եւ նախ­կին տնօ­րէ­նու­հի Հեր­մի­նէ Պէն­լիօղ­լու։ 

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ատր­պա­տա­կա­նի Թե­մը, Ի­րան, ան­ցեալ շաբթուան մէջ կազ­մա­կեր­պեց Ս. Թա­դէի  ե­ռօ­րեայ ա­ւան­դա­կան ուխ­տագ­նա­ցու­թիւ­նը։ Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Գրի­գոր Եպսկ. Չիֆթ­ճեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ուխ­տագ­նա­ցու­թիւ­նը ար­ժե­ւո­րուե­ցաւ բազ­մա­հա­զար ուխ­տա­ւոր­նե­րու ա­ղօ­թա­կան մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Պար­զամ­տու­թիւ­նը, ընդ­հան­րա­պէս մարմ­նա­ւոր ի­մաս­տու­թեան հա­կա­ռակ վի­ճակ մըն է։ Պօ­ղոս ա­ռա­քեալ կորն­թա­ցի­նե­րուն գրած իր երկ­րորդ նա­մա­կին մէջ կ՚ը­սէ. «Վասն­զի մեր պար­ծանքն է, մեր խղճմտան­քի վկա­յու­թիւ­նը՝ թէ մենք Աս­տու­ծոյ առ­ջեւ պար­զամ­տու­թեամբ ու ան­կեղ­ծու­թեամբ եւ ո՛չ թէ մարմ­նա­ւոր ի­մաս­տու­թիւ­նով, այլ Աս­տու­ծոյ շնորհ­քով աշ­խար­հի մէջ վա­րուե­ցանք, բայց ա­ւե­լի դէ­պի ձեզ», (Բ. ԿՈՐՆԹ. Ա 12)։­

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կերպուած «Սփիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի ծրա­գի­րը փուլ առ փուլ կեան­քի կը կո­չուի յա­ջո­ղու­թեամբ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­խըն­թաց օր սկսաւ այս ծրագ­րին շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած հա­մայն­քա­յին գոր­ծի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րու դա­սըն­թաց­քը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

Ֆրան­սա­յի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հրա­հան­գած է երկ­րի տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րուն՝ կա­սեց­նել Ար­ցա­խի հետ գոր­ծակ­ցու­թեան ծրագ­րե­րը։ Փա­րի­զի «Նոր Յա­ռաջ» թեր­թի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ֆրան­սա­յի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը Յու­լի­սի 2-ին հրա­պա­րա­կած է շրջա­բե­րա­կան մը, որ կը բո­վան­դա­կէ մտա­հո­գիչ հան­գա­մանք­ներ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան շնոր­հա­ւո­րա­կան մը ու­ղար­կեց Հայ Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ նո­րըն­տիր Կա­թո­ղի­կոս-Պատ­րիարք Գրի­գոր Պետ­րոս Ի.-ին։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

​ԵՄ-ի դիւանագիտութեան եւ անվտանգութեան յանձնակատարին Իրան այցը:
Հասան Ռուհանի եւ Ֆետերիքա Մոկերինի քննարկեցին Մերձաւոր Արեւելքի իրադրութիւնը:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 29, 2015

​Յովիկ Աբրահամեան եւ Իրակլի Ղարիպաշվիլի այցելեցին Քազպէքի սահմանային անցակէտ:
Հայաստան-Վրաստան-Ռուսաստան առանցքին վրայ բեռնափոխադրումներու դիւրացման կարգադրութիւններ:

Երեքշաբթի, Յուլիս 28, 2015

Ա­թէն­քի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նա­տան մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ կիպ­րա­հա­յոց Նա­րեկ վար­ժա­րա­նի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Վար­դան Թաշ­ճեա­նի պար­գե­ւատր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Այս առ­թիւ ի­րեն հան­դի­սա­ւո­րա­պէս շնոր­հուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան ոս­կէ մե­տայ­լը՝ հա­յա­պահ­պա­նու­թեան գոր­ծին մէջ ու­նե­ցած մեծ ա­ւան­դին հա­մար։

Էջեր