Արխիւ

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Հա­յաս­տա­նի տղոց եւ աղջ­կանց ծան­րա­բար­ձու­թեան հա­ւա­քա­կան­նե­րը Քա­զա­նէն (Ռու­սաս­տան) մեկ­նե­ցան Հիուս­թըն (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ):

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

«Արեւելք» կայքէջի վրայ կը կարդանք.-
Հա­լէ­պա­հայու­թեան հա­մար պատ­մա­կան եւ ո­գե­ղէն ար­ժէք ու­նե­ցող Սրբոց Քա­ռաս­նից Ման­կանց ե­կե­ղե­ցին հա­կա­ռակ ծանր ա­ւե­րա­ծու­թեան կը շա­րու­նա­կէ մնալ կան­գուն: «Ա­րե­ւելք» այս մա­սին տե­ղե­կու­թիւն ստա­ցաւ Հա­լէ­պի իր աղ­բիւր­նե­րէն:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ յանձ­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի 2015 թուա­կա­նի տե­ղե­կա­տուու­թեան փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու բնա­գա­ւա­ռի մրցա­նա­կը։ Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի ձե­ռամբ այս տա­րուան մրցա­նա­կը յանձ­նուե­ցաւ աշ­խար­հահռ­չակ մաս­նա­գէ­տի մը՝ Եւ­կե­նի Քաս­փերս­քիին, որ հե­ղի­նա­կու­թիւն մը կը նկա­տուի սի­պէր անվ­տան­գու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Հայաստան-Միացեալ Նահանգներ Առեւտուրի եւ ներդրումներու խորհուրդին անդրանիկ նիստը:
Ռիչըրտ Միլսի խօսքերով, գործարարութեան բնագաւառէն ներս հաւասար պէտք է ըլլան բոլոր երկիրներուն ընկերութիւնները:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Ֆրանսուա Օլանտ մինչեւ ամսավերջ պիտի տեսակցի Պարաք Օպամայի եւ Վլատիմիր Փութինի հետ:
Ահաբեկչութեան դէմ պայքարի շրջագծով Փարիզ կ՚ակնկալէ Եւրոմիութեան զօրակցութիւնը:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Թուրքիա եւ ԱՄՆ շարժման կ՚անցնին Սուրիոյ հիւսիսային շրջանները մաքրագործելու նպատակով:
Ճոն Քերի տեղեկացուց, որ ԻՇԻՊ-ի դէմ պիտի կատարուին միասնական գործողութիւններ:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

26-րդ գումարման Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի աշխատաքը պաշտօնապէս սկսաւ՝ երեսփոխաններու երէկուան երդման հանդիսաւոր արարողութեամբ:
Խորհրդարանի ամպիոնին մօտ իրենց երդումը կատարեցին նաեւ թրքահայ երեք պատգամաւորները՝ Մարգար Էսաեան, Սելինա Տողան եւ Կարապետ Փայլան:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն ա­տամ­նա­բոյժ Ռու­տի Պօ­յա­ճեան կա­րե­ւոր յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած է իր մաս­նա­գի­տա­կան աշ­խա­տան­քին մէջ։ Այս­պէս, հա­մա­պա­տաս­խան քննու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով ան նուա­ճած է Թուր­քիոյ ա­ռաջ­նու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տե­միրն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Թա­ղա­կան­նե­րուն հետ էր նաեւ թա­ղի հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Յու­սիկ Քհնյ. Հէր­կէ­լեան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

«Հրանդ Տինք» հիմ­նար­կի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այս շա­բա­թա­վեր­ջին «Պո­ղա­զի­չի» հա­մալ­սա­րա­նին մէջ պի­տի կազ­մա­կեր­պուի խորհր­դա­ժո­ղով մը, որ խո­րագ­րուած է «Ոչն­չա­ցուած քա­ղա­քակր­թու­թիւն. ոչ-իս­լամ­նե­րու ստա­ցուած­քը՝ ուշ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան եւ վաղ Հան­րա­պե­տա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին»։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

ՀՐԱՅՐ ԵՍԱՅԵԱՆ

​Տասն­չորս տա­րի ա­ռաջ` 9-11-ի ա­տեն ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու աշ­խարհ չկար: Օ­րին աշ­խար­հը ա­հա­ւոր ո­ճի­րէ մը ցնցուե­ցաւ, եւ կա­րեկ­ցա­կան մթնո­լորտ կը տի­րէր ա­մէն տեղ, ա­մէն մարդ կը դա­տա­պար­տէր այդ հա­կա­մարդ­կա­յին բռնա­րար­քը:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր այ­լեւս Պել­ժիոյ Թա­գի շքան­շա­նի աս­պետ է (Commandeur de l’Ordre de la Couronne): «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղորդ­մամբ, Ազ­նա­ւուր կոչ­ման ար­ժա­նա­ցած է Նո­յեմ­բե­րի 16-ին, Պրիւք­սէ­լի Egmont Palace-ի մէջ:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 17, 2015

ՍԵՒԱԿ  ՅԱԿՈԲԵԱՆ

​​Շատ մը լիբանանցիներու համակրանքը վայելող եւ անոնց միտքերուն վրայ ազդեցութիւն ունեցող լիբանանցի երաժիշտ Զիատ Ռահպանի, Պըրժ Պարաժնէի պայթումին վերաբերող գրառում մը ըրած էր վերջերս ընկերային համացանցի իր էջին վրայ՝ ըսելով, թէ ի՞նչ էր ակնկալուածը այդ պայթումէն՝ բացի նահատակներ խլելէ: Վա՞խ: Փախո՞ւստ: Զէնքերէ հրաժարո՞ւմ:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 17, 2015

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂ­ԼԵԱՆ

Ժա­մա­նա­կի ա­րագ յա­ռա­ջա­ցու­մը այն­պի­սի հսկա­յա­կան անդունդ­ներ ստեղ­ծած է մար­դոց մի­ջեւ, ո­րոնց վեր­լու­ծու­մը դար­ձած է գրե­թէ անհ­նար ու ան­բա­ցատ­րե­լի: Նոյն թա­ղը, նոյն դպրոցն ու ա­կում­բը գա­ցող եր­կու տար­բեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րու ըն­տա­նիք­ներ կ՚ապ­րին՝ գրե­թէ հա­սա­րա­կաց ոչ մէկ գիծ ու­նե­ցող կեան­քով մը:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 17, 2015

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Սփիւռքահայ փորձառու ազգային-հասարակական գործիչը դէպի Հայաստան վերջին այցելութեան օրերուն հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Երուանդ Ազատեան. «Խօսելու շատ հարցեր կան, սակայն այսօր ամենակարեւորն է արտագաղթը, որ մեծ համեմատութիւններու հասած է։ Երկիրը լքելու գլխաւոր պատճառն է՝ հեռանկարի պակասը։ Հայրենալքումը մեծապէս ցաւալի երեւոյթ մըն է:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 17, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­կեղ­ծու­թիւ­նը եւ նուի­րու­մը կը պա­հան­ջէ կարգ մը զո­հո­ղու­թիւն­ներ եւ հրա­ժա­րում­ներ ներ­կայ վի­ճա­կէն։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 17, 2015

Ե­րէկ, ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն Մար­մա­րա ծո­վուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցան եր­կու ի­րե­րա­յա­ջորդ երկ­րա­շարժ­ներ։ Վար­չա­պե­տա­րա­նի Ա­ղէտ­նե­րու եւ ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րու կա­ռա­վար­ման վար­չու­թեան հա­մա­պա­տաս­խան բա­ժան­մուն­քէն տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ երկ­րա­շար­ժին է­փի­կեդ­րո­նը շուրջ 20 քի­լօ­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ կը գտնուէր Ավ­ճը­լա­րի, Պահ­չե­լիէվ­լէ­րի, Զէյ­թին­պուր­նուի, Քիւ­չիւք­չեք­մե­ճէի եւ Պիւ­յիւք­չեք­մե­ճէի նման բնա­կու­թեան կեդ­րոն­նե­րէն։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 17, 2015

Ցա­մա­քա­յին զօր­քե­րու հրա­մա­նա­տար զօ­րա­վար Սա­լիհ Զե­քի Չո­լաք այ­սօ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Պա­քու։ Իր շփում­նե­րուն շրջագ­ծով ան հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն եւ ո­լոր­տի այլ շարք մը պաշ­տօ­նա­տար­նե­րուն հետ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 17, 2015

Թեհ­րա­նի մէջ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Հա­յաս­տան-Ի­րան գոր­ծա­րար հա­մա­ժո­ղով մը, ո­րու ըն­թաց­քին շեշ­տուե­ցաւ, թէ եր­կու եր­կիր­նե­րու ա­ռեւտ­րաշր­ջա­նա­ռու­թեան ծա­ւա­լը կա­րե­լի է հասց­նել 1 մի­լիառ ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի։ Այս գոր­ծա­րար հա­մա­ժո­ղո­վը կազ­մա­կեր­պուած էր Թեհ­րա­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թեան եւ Ի­րա­նի Ա­ռեւ­տու­րի, ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան հան­քե­րու եւ գիւ­ղատն­տե­սու­թեան պա­լա­տին կող­մէ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 17, 2015

Սինիրլիօղլուէն մանրամասնութիւններ՝ Վիեննայի բանակցութիւններուն շուրջ:
Միջազգային համաձայնութեան մէջ կը նախատեսուի Պեշար Էսատի իշխանութենէն հեռանալը:

Էջեր