Արխիւ

Ուրբաթ, Յունիս 24, 2016

Փարիզի «Նոր Յառաջ»ին մէջ կը կարդանք.
Եր­կար տա­րի­նե­րու լճա­ցու­մէ ետք, այն­պէս կը թուի, թէ ֆրան­սա­հա­յու­թիւ­նը, գո­նէ ա­նոր մէկ հա­տուա­ծը սթա­փած է, թմբի­րէն արթն­ցած եւ անդ­րա­դար­ձած է նոր սե­րուն­դի հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թեան: 

Ուրբաթ, Յունիս 24, 2016

Անգ­լիոյ մէջ ե­րէկ ժո­ղո­վուր­դը քուէա­տու­փի մօտ փու­թաց՝ ո­րո­շե­լու հա­մար, թէ եր­կի­րը պէտք է շա­րու­նա­կէ մնալ Ե­ւրո­միու­թեան կազ­մէն ներս, թէ ոչ։ Brexit կո­չուած այս հան­րա­քուէն օ­րե­րէ ի վեր ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­ներ ինչ­պէս այդ երկ­րին, այն­պէս ալ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան օ­րա­կար­գը։

Ուրբաթ, Յունիս 24, 2016

Հայաստանեայց Առաքելական եւ Հռոմէական Կաթոլիկ քոյր եկեղեցիներու յարաբերութիւններուն մէջ գագաթնային փուլ մը:
Վեհափառ Հայրապետը եւ Սրբազան Պապը կ՚ողջագուրուին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ՝ խաղաղութեան աղօթքով:

Ուրբաթ, Յունիս 24, 2016

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­նա­կար­գի շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն հրա­ժեշ­տի հան­դի­սու­թիւ­նը։ 2015-2016 տա­րեշր­ջա­նի ա­ւար­տին միջ­նա­կար­գը տուաւ իր 57-րդ ըն­թա­ցա­ւարտ­նե­րը։

Ուրբաթ, Յունիս 24, 2016

«Թու­մօ»ի հնգա­մեա­կին ա­ռի­թով՝ Սպա­նիա­յէն Հա­յաս­տան  հրա­ւի­րուած է աշ­խար­հահռ­չակ հայ ջու­թա­կա­հար Ա­րա Մա­լի­քեան: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դեն «Թու­մօ» կեդ­րո­նէն։

Ուրբաթ, Յունիս 24, 2016

ՍԵ­ՒԱԿ ՅԱ­ԿՈ­ԲԵԱՆ

Ան­հա­ւա­տա­լի բայց ի­րաւ: Ե­րէկ գրու­թիւն մը ստա­ցայ լի­բա­նա­նա­հայ վար­ժա­րա­նէ մը շրջա­նա­ւարտ օ­րիոր­դէ մը, ո­րուն մէջ Յու­նի­սը «Հ»ով գրած էր...:

Ուրբաթ, Յունիս 24, 2016

Ա­ԲՕ ՊՈ­ՂԻ­ԿԵԱՆ

Բա­րե­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը պար­տին ամ­բող­ջա­կա­նօ­րէն թա­փան­ցիկ գոր­ծել՝ ման­րա­մաս­նօ­րէն հրա­պա­րա­կե­լով ի­րենց հա­շուա­կան գոր­ծառ­նու­թիւն­նե­րը:

Ուրբաթ, Յունիս 24, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­շուշտ կան բա­ցար­ձակ ար­ժէք­ներ, եւ սա­կայն «ար­ժէք» ը­սուա­ծը ընդ­հան­րա­պէս յա­րա­բե­րա­կան է, քա­նի որ ան ստու­գիչ կը դառ­նայ՝ ի­րի մը, ի­րո­ղու­թեան մը եւ կամ ոե­ւէ ան­ձի՝ ու­րի­շի մը հետ բաղ­դա­տու­թեամբ։

Ուրբաթ, Յունիս 24, 2016

Հո­լի­վու­տի աշ­խար­հահռ­չակ ատղ Ան­ճե­լի­նա Ճո­լի ու­շադ­րու­թիւն չի դարձ­ներ հա­սա­րա­կու­թեան կար­ծի­քի վրայ։ Այն պա­հուն, երբ ողջ աշ­խար­հը կը քննար­կէ ա­նոր եւ Պրետ Փի­թի հա­ւա­նա­կան ա­մուս­նա­լու­ծու­թիւ­նը, դե­րա­սա­նու­հին կրա­կի վրայ իւղ լե­ցու­ցած է։
­

Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2016

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյթ մը: Այս առ­թիւ վար­ժա­րա­նին մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ազ­գա­յին կրթու­թեան փոխ-նա­խա­րար Օր­հան Էր­տէմ, Կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թեան մօտ գլխա­ւոր խորհր­դա­տուի օգ­նա­կան Տքթ. Մուամ­մէր Եըլ­տըզ, կու­սա­կա­լի օգ­նա­կան Ահ­մէտ Համ­տի Ուս­թա, Կրթա­կան նա­խա­րա­րի խորհր­դա­տու Տքք. Էօ­մէր Ա­քար, Շիշ­լի գա­ւա­ռա­կի կրթա­կան տնօ­րէն Մու­րատ Միւ­ճա­հիթ Են­թիւր, նաեւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Իս­թան­պու­լի եւ Շիշ­լի գա­ւա­ռա­կի ղե­կա­վար­ներ:

Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2016

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի միջ­նա­կար­գի բաժ­նի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն ի պա­տիւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հրա­ժեշ­տի ընթ­րիք մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պէ­յա­զը­տի «Փրե­զի­տընթ» պան­դո­կին մէջ։ Տօ­նա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու ըն­թաց­քին Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ջեր­մօ­րէն շրջա­պա­տե­ցին միջ­նա­կար­գի բաժ­նի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րը։

Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2016

«Միտք» հարթակին նախաձեռնութեամբ Գումգաբուի մէջ կազմակերպուած բողոքի ցոյցին մասնակցութիւն բերին հազիւ քանի մը տասնեակ անձեր, որոնք կարգապահ էին:
Հրապարակուած յայտարարութեան մէջ պահանջուեցաւ Պատրիարքական ընտրութիւն կատարել աւանդական ձեւով, նաեւ շեշտուեցաւ Աթոռի պաշտօնական կարգավիճակի հարցը:

Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թրքա­հայ հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս առ­կայ է խոր բե­ւե­ռա­ցում­նե­րու եւ պա­ռակ­տու­մի շրջան մը։ Եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր շարք մը տա­րա­կար­ծու­թիւն­ներ չեն հար­թուիր զա­նա­զան նիւ­թե­րու շուրջ։ Կա­լուա­ծա­կան խնդիր­նե­րէ սկսեալ մին­չեւ դպրոց­նե­րու հար­ցե­րը՝ ծան­րա­բեռ­նուած օ­րա­կարգ մը ու­նի հա­մայն­քը։

Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2016

Նալպանտեան անդրադարձաւ Սէն Փեթերսպուրկի եռակողմանի հանդիպման մանրամասնութիւններուն:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան աշխատանքային այցելութիւն մը տուաւ Արցախ:

Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2016

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

4 Յու­նիս 2016-ին Հո­լի­վու­տի մէջ «Ան­յա­ջող յա­րա­բե­րու­թեանց թան­գա­րան»ին (Museum of Broken Relationships) պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը կա­տա­րուե­ցաւ, ո­րուն տէրն ու հիմ­նա­դիրն է Ճան Քուին ա­նու­նով ի­րա­ւա­բան մը։

Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2016

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

-Քա ի՞նչ են ա­սոնք: Ո՞վ կը դնէ գրա­սե­ղա­նիս դա­րա­կը: Ո՞վ է աս Նո­րայ­րը: Ի՜նչ ալ ճա­շա­կա­ւոր է ան: Գծագ­րու­թեան ալ լաւ կա­րո­ղու­թիւն ու­նի...:

Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2016

Հա­յաս­տանն ու հա­մայն հա­յու­թիւ­նը ցնծու­թեամբ կը սպա­սեն վա­ղուան, երբ աշ­խար­հի ա­ռա­ջին քրիս­տո­նէա­կան եր­կիր ոտք պի­տի դնէ Հռո­մի Սրբա­զան Պա­պը: Ա­նոր այ­ցե­լու­թեան կը սպա­սեն ո՛չ միայն Հա­յաս­տա­նը, ո՛չ միայն աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յու­թիւ­նը, այլ նաեւ՝ ողջ հա­ւա­տա­ցեալ աշ­խար­հը, որ Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պե­տի պատ­գամ­նե­րուն, խօս­քե­րուն եւ քայ­լե­րուն կը հե­տե­ւի բիբ­լիա­կան երկ­րէն՝ Հա­յաս­տա­նէն:

Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հայ ե­կե­ղե­ցա­կա­նու­թեան ցու­ցա­բե­րած մեծ ե­ռան­դին չնա­յե­լով՝ «հե­թա­նոս հայ»ը քրիս­տո­նէա­բար կրթել, նկա­տի չու­նե­նա­լով Աշ­տի­շա­տի Ժո­ղո­վի դրած օ­րէնք­նե­րը՝ ո­րով ժո­ղո­վա­կան­նե­րը «հայ աշ­խար­հի բո­լոր բնա­կիչ­նե­րը վա­նա­կան միա­բան­ներ դար­ձու­ցին՝ բա­ցի մի­միայն ա­մուս­նու­թեան կող­մէ», ինչ­պէս կը վկա­յէ Փաւս­տոս պատ­միչ, բայց եւ այն­պէս այդ ջան­քե­րը ընդ­հան­րու­թեան հա­մար ա­պար­դիւն ան­ցան եւ այս ե­րե­ւոյ­թի պատ­ճա­ռը ճշմար­տա­խօս Փաւս­տոս պատ­միչ հե­տե­ւեալ խօս­քե­րով կը բա­ցատ­րէ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 22, 2016

ԿԱՐ­ՊԻՍ ՋՐԲԱ­ՇԵԱՆ

Յա­ճախ լսած ենք, որ «աշ­խար­հի վրայ ան­փո­խա­րի­նե­լի մարդ չկայ։ Գե­րեզ­ման­նե­րու մէջ բազ­մա­թիւ են այդ­պի­սի­նե­րը…»։ Թէ­պէտ Ա­ւե­տա­րա­նին մէջ չկայ նման ար­տա­յայ­տու­թիւն մը, եր­բեմն ալ հա­ւա­տա­ցած ենք։

Չորեքշաբթի, Յունիս 22, 2016

Ա­մե­րի­կա­հայ մե­ծա­հա­րուստ Քե­րո­լին Ռա­ֆա­յէ­լեան ընդգր­կուած է Forbes­ի՝ աշ­խար­հի ա­մե­նա­հա­րուստ ինք­նու­րոյն կա­յա­ցած կա­նանց ցու­ցա­կին մէջ՝ զբա­ղեց­նե­լով 22-րդ տե­ղը: Քե­րո­լի­նի կա­րո­ղու­թիւ­նը կը գնա­հա­տուի 700 մի­լիոն տո­լա­րով:

Էջեր