Արխիւ

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

ԱՔ կուսակցութեան 5-րդ համագումարը տեղի ունեցաւ շաբաթավերջին:
Ահմէտ Տավուտօղլու միաձայնութեամբ կուսակցապետ վերընտրուեցաւ՝ ընտրութեան սեմին:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

​Տեսակցեցաւ՝ ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­ր Կա­րէն Միր­զո­յեա­նի կար­ծի­քով՝ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն»ի (Ի­ՇԻՊ) վտան­գը սպառ­նա­լիք է ո՛չ միայն Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի եր­կիր­նե­րուն, այլ նաեւ՝ հա­մայն աշ­խար­հին հա­մար: Նա­խա­րա­րը նման կար­ծիք յայտ­նած է Ե­րե­ւա­նի մեր աշ­խա­տա­կից Սա­գօ Ա­րեա­նին, ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ին հա­մար տրուած բա­ցա­ռիկ հար­ցազրոյ­ցին ըն­թաց­քին:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

ՆԱԹՕ-ի Զինուորական կոմիտէի ընդհանուր սպայակոյտի նախագահներուն տարեկան հաւաքը:
Զօրավար Հուլուսի Աքար. «ՓՔՔ կը սպառնայ ամբողջ տարածքաշրջանի անվտանգութեան»:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Շա­բաթ յետ­մի­ջօ­րէին, տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւա­քա­կան մկրտու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Խաչ­վե­րա­ցի տա­ղա­ւա­րի նա­խա­տօ­նա­կի օ­րուան զու­գա­դի­պած այս հա­ւա­քա­կան մկրտու­թեան իր բարձր ներ­կա­յու­թիւ­նը բե­րաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

Սկիւտարի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ տարեկան անուան տօնախմբութիւնը արտասովոր ոգեւորութիւն ստեղծեց այս պատմական թաղին մէջ
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն, նաեւ տուաւ օրուան պատգամը

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ

Ստո­րեւ՝ լե­զուա­բան, ման­կա­վարժ, դա­սա­գիր­քե­րու հե­ղի­նակ Յա­րու­թիւն Քիւրք­ճեա­նի զե­կոյ­ցը, որ ըն­թեր­ցուած է «Ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի մեր­ձեց­ման խնդիր­նե­րը» նիւ­թով գի­տա­ժո­ղո­վին:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Ի­րո­ղու­թիւն է, որ ու­սում, կրթու­թիւն եւ կամ գի­տու­թիւն ստա­նա­լը է՛ եւ կը մնայ մեր կեան­քը ի­մաս­տա­ւո­րող գլխա­ւոր բա­ղադ­րիչ­նե­րէն կա­րե­ւո­րա­գոյ­նը: Ուս­տի, ի՛նչ ալ ըլ­լան իբ­րեւ գլխա­ւոր բա­ղադ­րիչ մեր կեան­քը հու­նա­ւո­րող միւս ար­ժէք­նե­րը, որ­քան որ ա­նոնք բար­դա­նան, ար­դիա­կա­նա­նան եւ այժ­մէա­կա­նա­նան. վե­րեւ նշուած­նե­րը էա­կան են եւ կը մնան մեր բո­լո­րի կեան­քի ու­շադ­րու­թեան կի­զա­կէ­տե­րը:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 14, 2015

​ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դիկ օժ­տուած են զա­նա­զան շնորհ­նե­րով, տա­ղանդ­նե­րով ու ձիր­քե­րով։ Ար­դա­րեւ, իւ­րա­քան­չիւր ան­հա­տի ըն­դու­նած տա­ղան­դը տար­բեր է, ո՛ր մէ­կուն քիչ, ո՛ր մէ­կուն շատ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Բացման նիստին ընթերցուեցան Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին պատգամները

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Շուէ­տի խորհր­դա­րա­նի Ըն­կե­րա­յին պաշտ­պա­նու­թեան կո­մի­տէին կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը վեր­ջերս այ­ցե­լեց Շիշ­լի։ Այս­պէս, գաղ­թի եւ հա­մարկ­ման նիւ­թե­րուն շուրջ կա­տա­րած դի­տար­կում­նե­րուն շրջագ­ծով՝ այս պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը այ­ցե­լեց Քուշ­թե­փէ եւ Իզ­զէթ­փա­շա թա­ղա­մա­սե­րը։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Ա­մե­րի­կա­հայ գիտ­նա­կան Վոն Թու­րէ­քեան նշա­նա­կուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի խորհր­դա­կան։ «Աս­պա­րէզ» օ­րա­թեր­թի հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Թու­րէ­քեա­նի պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան շրջագ­ծին մաս պի­տի կազ­մեն բնա­պահ­պա­նու­թեան, գի­տու­թեան, փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու եւ ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րը, ո­րոնք ազ­դե­ցու­թիւն կը գոր­ծեն Ո­ւա­շինկ­թը­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վրայ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան վեր­ջերս Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց մեր պա­տուա­կալ աշ­խա­տա­կից Սա­գօ Ա­րեա­նը։ Եր­կար տա­րի­ներ Իս­թան­պու­լի մէջ պաշ­տօ­նա­վա­րած Կա­րէն Միր­զո­յեան այս առ­թիւ բա­ցա­ռիկ հար­ցազ­րոյց մը տուաւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան Լոն­տոն կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Անգ­լիոյ Մշա­կոյ­թի եւ մե­տիա­յի գծով նա­խա­րար Ճոն Ու­թինկ­տէյ­լի հետ։ Այս վեր­ջի­նը մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին Անգ­լիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս կը գլխա­ւո­րէր Հա­յաս­տա­նի հետ բազ­մա­կու­սակ­ցա­կան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բը։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Նախագահ Սերժ Սարգսեան ծանօթացաւ ամսավերջին բացուելիք համալիրին:
7500 քառակուսի մեթր մակերեսի վրայ աւելի քան 300 մարզիկներու համար խարիսխ մը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ռու­սա­կան կող­մին վեր­ջին օ­րե­րուն կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը քա­ղա­քա­կան նոր տե­ղա­շար­ժե­րու մա­սին կը խօ­սին: Ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ ռուս բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ բա­ցա­յայտ կեր­պով կը յայ­տա­րա­րեն, որ Մոս­կուա ոչ միայն Սու­րիոյ ազ­գա­յին բա­նա­կին զէն­քեր կը տրա­մադ­րէ, այլ նաեւ ռուս զի­նուոր­ներ եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր հոն կը գտնուին եւ կը մար­զեն երկ­րի ազ­գա­յին բա­նա­կի զի­նուոր­նե­րը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Իրաքի հիւսիսին Թուրք զինեալ ուժերը կ՚իրականացնեն սաստիկ գործողութիւններ:
Կարայի մէջ ՓՔՔ-ի մեծագոյն զինանոցը անցեալ գիշեր դարձաւ ռազմաօդանաւերուն թիրախը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Մեր համակրելի մեներգիչ Պարթեւ Կարեան վերջերս ելոյթ մը ունեցաւ Նիւ Եորքի մէջ։ Ինչպէս միշտ, այս անգամ եւս ան խոր տպաւորութիւն գործեց իր ունկնդիրներուն վրայ։ Պարթեւի մասնակցած ձեռնարկին կապակցութեամբ ստորեւ կը ներկայացնենք Նիւ Եորքէն մեզի ուղարկուած Զարմինէ Պօղոսեանի նկարագրականը։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

Հայաստանի Ազգային պատկերասրահի երդիքին տակ կը ներկայացուին Երուանդ Քոչարի Փարիզի եւ Երեւանի ստեղծագործական տարիներու նմոյշները:
Մշակոյթի նախարար Յասմիկ Պօղոսեանի մասնակցութեամբ բացուած յայտնի նկարչի գործերուն ցուցահանդէսը պիտի շարունակուի մինչեւ Հոկտեմբերի 10-ը:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 12, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ հին­գե­րորդ տա­ղա­ւար, այ­սինքն ե­կե­ղեց­ւոյ հին­գե­րորդ գլխա­ւոր տօնն է «Խաչ­վե­րաց»ը։ Այս վեր­ջին՝ հին­գե­րորդ տօ­նը նուի­րուած է «Խաչ»ին՝ կո­չե­լով զայն «Խաչ­վե­րաց»։ Ինչ­պէս միւս տա­ղա­ւար­նե­րը, Խաչ­վե­րացն ալ ու­նի պատ­մա­կան հիմք մը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 11, 2015

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարին ելոյթը՝ Chatham House-ի մէջ:
Ըստ Նալպանտեանի, Պաքու կը խաթարէ ղարաբաղեան հիմնահարցի լուծման գործընթացը:

Էջեր