Արխիւ

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Թարգ­ման­չաց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն մը։ Մշա­կոյ­թի շաբ­թուան շար­ժա­ռի­թով կազ­մա­կեր­պուած հան­դէ­սը մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծեց դպրո­ցէն ներս։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 13, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քը ու­նի ե­րեք ե­րե­սակ­ներ՝ ան­ցեա­լը, ներ­կան եւ ա­պա­գան։ Բայց մարդ կ՚ապ­րի միշտ ներ­կան, քա­նի որ ան­ցեա­լը այ­լեւս ի­րը չէ՛, ան­ցեա­լի վրայ ո­րե­ւէ ազ­դե­ցու­թիւն չի կրնար գոր­ծել, չի կրնար ապ­րիլ զայն, քա­նի որ ան­ցած է ան։ Իսկ ա­պա­գան՝ ան ալ ի­րը չէ՜, քա­նի որ ա­պա­գան ա­նո­րոշ է՝ ան­ծա­նօթ եւ անս­տո՛յգ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

Որ­պէս ծա­ռա­յու­թիւն հայ եր­գի ու ե­րաժշ­տու­թեան, Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին կող­մէ հաս­տա­տուե­ցաւ նոր մա­տե­նա­շար մը՝ «Համ­բար­ձու­մեան մա­տե­նա­շա­ր» եւ հրա­տա­րա­կուե­ցաւ գե­ղա­տիպ հա­տոր մը եւս. «Մե­ղե­դի»։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեր հա­մեստ խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն մէջ յա­ճախ կ՚անդ­րա­դառ­նանք ան­կեղ­ծու­թեան եզ­րին կա­րե­ւո­րու­թեան մարդ­կա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու լաւ մշակ­ման հա­մար։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Պէյրութի Հայկազեան հայագիտական համալսարանի հիմնադրութեան 60-ամեայ յոբելեանը առաջնահերթ ուշադրութեան կ՚արժանանայ հայ իրականութեան մօտ:
Անցեալ տարուան դրութեամբ այս բարձրագոյն ուսման հաստատութեան շրջանաւարտներուն թիւը արդէն հասած է 3200-ի:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Նո­յեմ­բեր 10-ին կ­­՚ո­գե­կո­չենք 108-րդ ­տա­րե­լի­ցը հայ ժո­ղո­վուր­դին «Եր­կա­թէ ­Շե­րեփ» պատ­գա­մած ան­մո­ռա­նա­լի ՀԱՅ­ՐԻ­Կին՝ վա­նե­ցի Խ­­րի­մեան Մկր­­տիչ Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սի (1820-1907) վախ­ճան­ման։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ՝ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­խո­հու­թիւ­նը կը պատ­րաս­տուի ի­րա­կա­նաց­նել լայ­նա­ծա­ւալ ու սաս­տիկ օ­դա­յին նոր գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ։ Վեր­ջին օ­րե­րուն ցա­մա­քա­յին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու վե­րա­բե­րեալ պնդում­նե­րը հեր­քուե­ցան պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րուն կող­մէ, սա­կայն ներ­կա­յիս ար­դէն օ­րա­կար­գի վրայ են զա­նա­զան լու­րեր, ըստ ո­րոնց բա­ւա­կան հա­սուն­ցած է օ­դա­յին լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թեան մը պատ­րաս­տու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

Բարձ­րա­գոյն ընտ­րա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Սա­տի Կիւ­վէն այս ա­ռա­ւօտ պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կեց Նո­յեմ­բե­րի 1-ին տե­ղի ու­նե­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն վերջ­նա­կան ար­դիւն­քը։ Այս­պէս, նոր խորհր­դա­րա­նին ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը պի­տի ու­նե­նայ 317 ա­թոռ։ Գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր ՃՀՓ-ն պի­տի ու­նե­նայ 134 տեղ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

Եւրոյանձնաժողովի փոխ-նախագահը երէկ բարձր մակարդակի շփումներ ունեցաւ Անգարայի մէջ:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու Ֆրանց Թիմմերմանսը հիւրընկալեց Չանքայայի ապարանքի երդիքին տակ: Թրքական կողմը կրկնեց իր փափաքը՝ որպէսզի անդամակցութեան բանակցութիւններուն շրջագծով քննարկման բացուին նոր գլուխներ

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները երէկ տեսակցեցան Գերմանիոյ Արտաքին գործոց նախարար Ֆրանք-Վալթէր Շթայնմայէրի հետ:
Ռիչըրտ Միլս. «Անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան շրջագծով լարուածութեան առկայ մակարդակը»:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 12, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ, նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ «Լա­ւա­գոյն ու­սու­ցիչ» տա­րե­կան մրցոյ­թի 2015 թուա­կա­նի մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Հարկ է նշել, որ այս մրցոյ­թը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ջան­քե­րով, ո­րոնց կը միա­նայ նաեւ Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 11, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ այս օ­րե­րուն գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նայ նկա­րիչ Եու­րի Ե­ղիա­զա­րեա­նի «Խաչ­մե­րուկ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րու բա­ցու­մը նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Նկա­րիչ­նե­րու տան եր­դի­քին տակ։ Հա­յաս­տա­նի Նկա­րիչ­նե­րու միու­թեան ան­դամ Եու­րի Ե­ղիա­զա­րեան այս ցու­ցա­հան­դէ­սը բա­ցած է 2015-ի տա­րե­լի­ցին շրջագ­ծով եւ ձեռ­նար­կը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Նո­յեմ­բե­րի 19-ը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 11, 2015

Նկար­չու­հի Մե­րի Մուն ե­րէկ ե­րե­կո­յեան նոր ցու­ցա­հան­դէս մը եւս բա­ցաւ Պէ­յօղ­լուի մէջ։ Սա քա­ղա­քիս մէջ յայտ­նի ա­րուես­տա­գի­տու­հիին կող­մէ բա­ցուած նոյ­նա­ժա­մա­նակ երկ­րորդ ցու­ցա­հան­դէ­սը կը հան­դի­սա­նայ։ 

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 11, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ այ­ցե­լեց Ե­րե­ւա­նի ԹՈՒ­ՄՕ ստեղ­ծա­րար փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նը։ Ի­րեն ու­ղեկ­ցե­ցան այս կեդ­րո­նի հիմ­նա­դիր եւ «Սի­մո­նեան» կրթա­կան հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ Սեմ Սի­մո­նեան եւ կեդ­րո­նի Հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րէն Բե­կոր Փա­փա­զեան։ Այս առ­թիւ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը ծա­նօ­թա­ցաւ կեդ­րո­նի պայ­ման­նե­րուն եւ ու­սում­նա­կան ծրագ­րե­րուն։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 11, 2015

Յու­նաս­տա­նի Վար­չա­պետ Ա­լեք­սիս Ցիփ­րաս յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան մէջ պի­տի այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Նո­յեմ­բե­րի 17-ին ան պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 11, 2015

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին հան­դէս ե­կաւ տնօ­րի­նու­թիւ­նով մը՝ որ­պէս­զի իր երկ­րին եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը ստո­րագ­րուի Կով­կա­սի հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան տա­րած­քաշր­ջա­նէն ներս հա­կաօ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան միա­ցեալ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին հա­մա­կարգ մը ստեղ­ծուի։ Ռուս ղե­կա­վա­րին այս կար­գադ­րու­թիւ­նը այ­սօր պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կուե­ցաւ Մոս­կուա­յի հա­մա­պա­տաս­խան լծակ­նե­րուն կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 11, 2015

Եւ­րո­պա­կան միու­թիւ­նը ե­րէկ հրա­պա­րա­կեց Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ տա­րե­կան յա­ռա­ջըն­թա­ցի տե­ղե­կա­գի­րը։ 2015 թուա­կա­նի այս տե­ղե­կա­գի­րը ընտ­րու­թիւն­նե­րուն պատ­ճա­ռով հրա­պա­րա­կուե­ցաւ սո­վո­րա­կա­նէն քիչ մը ա­ւե­լի ուշ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 11, 2015

Հայաստանի եւ Եւրոմիութեան միջեւ նոր բանակցութիւնները պաշտօնապէս պիտի սկսին յաջորդ ամիս:
Կարէն Նազարեան. «Անցեալի մէջ կուտակուած փորձառութիւնն ու գիտելիքները ամբողջովին կ՚օգտագործուին ապագային»:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 11, 2015

​Վարչապետը TRT-էն կարեւոր յայտարարութիւններով հանդէս եկաւ նոր սահմանադրութեան հեռանկարին առընչութեամբ:
Ըստ Ահմէտ Տավուտօղլուի, իրենք համոզուած են լաւ սահմանուած նախագահական դրութեան մը ուղղութեամբ, սակայն առաջնահերթութիւն կ՚ընծայեն ընդհանուր լարուածութեան նուազեցման համար, վերջին տարիներուն Թուրքիա յոգնեցաւ բաւականաչափ, հետեւաբար պէտք է հեռանալ առկայ բեւեռացումներէն։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 11, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բնաւ խոր­հա՞ծ էք սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ, երբ ա­մէն օր կը խօ­սինք բազ­մա­թիւ ան­ձե­րու հետ, զի­րար ո՞ր­քան կը հասկ­նանք, խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ո՞ր­քա­նը կը հաս­նի ի­րենց նպա­տա­կին։ Կեան­քի ընդ­հա­նուր փոր­ձա­ռու­թիւ­նը ցոյց կու տայ, դժբախ­տա­բար, որ ընդ­հան­րա­պէս զի­րար չենք հասկ­նար եւ կամ սխալ կը հասկ­նանք։

Էջեր