Արխիւ

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ սկսաւ Մնջա­խա­ղի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօն մը, որ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նայ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Աղ­բի թե­ման կը շա­րու­նա­կէ մնալ ար­դիա­կան: Պայ­ման չէ, որ աղ­բը ան­պայ­ման գար­շա­հոտ ըլ­լայ: Այ­սօր, աշ­խար­հը ա­ւե­լի «քա­ղա­քա­կիր­թ» աղ­բի մէջ խոր­տա­կուե­լու վտան­գին դէմ յան­դի­ման կանգ­նած է: Այդ մէ­կը ե­լեկտ­րո­նա­յին աղբն է, ո­րուն ծա­ւա­լը նոյն­քան խե­լա­յե­ղօ­րէն կ­­՚ա­ճի, որ­քան՝ կեն­ցա­ղա­յին ու խո­հա­նո­ցա­յին աղ­բին ծա­ւա­լը:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Ֆրեզ­նո­յի, Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­ր, Հայ­կա­կան թան­գա­րա­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Սեպ­տեմ­բեր 2-Դեկ­տեմ­բեր 16 թուա­կան­նե­րու մի­ջեւ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կին նուի­րուած իւ­րա­յա­տուկ ցու­ցա­հան­դէս մը՝ «Ար­ցա­խի Ո­գին» խո­րագ­րեալ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Հա­մա­հայ­կա­կան կրթա­կան 7-րդ խորհր­դա­ժո­ղո­վը ա­ւար­տած է իր աշ­խա­տանք­նե­րը՝ որ­դեգ­րե­լով բա­նա­ձեւ մը, որ ուղ­ղոր­դիչ պի­տի ըլ­լայ Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հա­մար՝ յա­ռա­ջի­կայ եր­կու տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձին շրջագ­ծով ձեր­բա­կա­լուե­ցան ոս­տի­կան զօ­րաց հինգ ան­դամ­ներ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­րէկ Շրնա­քի, Մար­տի­նի եւ Տիար­պա­քը­րի մէջ ի­րա­կա­նա­ցուց յար­ձա­կում­ներ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Հա­լէ­պի մէջ սաստ­կա­ցած բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րուե­ցաւ հայ հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րէն Սա­գօ Գու­յում­ճեան։ «Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, քա­ղա­քի հա­յաբ­նակ թա­ղա­մա­սե­րէն Նոր Գիւ­ղէն անց­նե­լու ժա­մա­նակ ի­րեն զու­գա­դի­պած է փամ­փուշտ մը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

​Հայ-ազէրի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման ուղղեալ ջանքերը յառաջ կը տարուին՝ Անգարա-Մոսկուա-Պաքու եռակողմանի դրութիւն մը ստեղծելու որոնումներու մթնոլորտին մէջ:
Վլատիմիր Փութին. «Հայաստան եւ Ատրպէյճան իսկապէս կը փափաքին գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին լուծումը»: Ռուսաստան կ՚ենթադրէ հաշտութեան եզր մը՝ առանց պարտուողներու կամ յաղթողներու:
Սերժ Սարգսեան. «Հարցը անկարելի է լուծել՝ յղում կատարելով հետեւանքներուն, այլ ոչ թէ պատճառներու վերացման։ Շատ կարեւոր է ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններուն իրականացումը»:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դը ան­ցեալ Եր­կու­շաբ­թի իր հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րեց մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ։ Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճա­նի գրա­սե­նեա­կը տե­ղե­կա­ցուց, որ նիս­տին ըն­թաց­քին կա­րե­ւոր ո­րո­շում մը առ­նուած է թրքա­հայ հա­մայն­քին տե­սա­կէ­տէ։ Այս­պէս, խոր­հուր­դը ո­րո­շած է փո­փո­խու­թեան են­թար­կել Պէյ­քո­զի հա­յոց գե­րեզ­մա­նա­տան տա­րած­քին կար­գա­վի­ճա­կը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Ա­մուս­նու­թիւ­նը, եւ ա­մուս­նու­թեամբ կազ­մուած ըն­տա­նի­քը՝ մարդ­կա­յին ան­հա­տա­կան եւ հա­ւա­քա­կան կեան­քին հի՛մն է։ Ուս­տի ա­մուս­նու­թիւ­նը, մարդ­կա­յին ա­մե­նա­հին եւ էա­կան միու­թիւնն է, քա­նի որ մարդ­կու­թիւ­նը կը գո­յա­տե­ւէ որ­դեծ­նու­թեան շնոր­հիւ եւ կը շա­րու­նա­կէ սե­րուն­դէ՜ սե­րունդ՝ ըն­տա­նիք­նե­րու բազ­մաց­ման հե­տե­ւան­քով։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

ՀՐԱՅՐ ԳԷՈՐ­ԳԵԱՆ

Կեն­սո­լոր­տի պաշտ­պան­ներ եւ գիտ­նա­կան­ներ ա­ւե­լի քան եր­կու տաս­նա­մեա­կէ ի վեր ա­հա­զանգ կը հնչեց­նեն մար­դուն կող­մէ կեն­սո­լոր­տի ա­պա­կան­ման ի­րո­ղու­թեան դի­մաց, որ սկսած է երկ­րա­գուն­դը ա­ռաջ­նոր­դել դէ­պի ա­նա­պա­տա­ցում:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Մարդ ա­րա­րա­ծը իբր մտա­ծող էակ յայտ­նուե­լէն ետք, ինչ­քա՜ն աշ­խա­տած է իր նմա­նը գե­րե­վա­րե­լու, եւ ա­նոր հա­կա­դիր՝ ա­զա­տուե­լու հա­մար ան­կէ. եր­կու գլխա­ւոր հա­տուած.- իշ­խող ու են­թար­կուող եւ եր­թը կը շա­րու­նա­կուի:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

​«Պի. Պի. Սի.» կը հա­ղոր­դէ, որ Ի­տա­լիոյ մէջ որ-­դեգ­րուած է նոր օ­րէնք մը՝ ա­մէն տա­րի աղ­բա­նոց­ներ նե­տուող մեծ ծա­ւալ­նե­րով սննդե­ղէ­նի վատ­նու­մը կան­խար­գի­լե­լու շարք մը մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու մա­սին:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

Շրնա­քի մէջ այս ա­ռա­ւօտ նա­հա­տա­կուե­ցան ե­րեք զի­նուոր­ներ։ Դէպ­քը լայն ար­ձա­գանգ գտաւ բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ եւ ստեղ­ծեց մեծ ցաւ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

Ար­ժան­թի­նի Հայ կեդ­րո­նի վար­չու­թիւ­նը այ­սու կու գայ սրտի ան­հուն կսկի­ծով՝ գու­ժե­լու ա­նակն­կալ մա­հը եր­կար տա­րի­նե­րու իր նա­խա­գա­հին՝ յան­ձինս Ալ­պեր­թօ Ճէ­րէ­ճեա­նի, որ նախընթաց օր սրտի կա­թուա­ծի պատ­ճա­ռով յան­կար­ծա­մահ ե­ղաւ, խոր սու­գի մատ­նե­լով իր հա­րա­զատ­նե­րը, բա­րե­կամ­նե­րը եւ հայ գա­ղու­թի ան­դամ­նե­րը:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

Լրագ­րող-հրա­պա­րա­կա­գիր Հայ­քօ Պաղ­տատ ետ ստա­ցաւ իր ան­ցա­գի­րը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

​Ատրպէյճան կը պատրաստուի նոր ռազմաօդանաւեր գնել Ռուսաստանէն:
Տիմիթրի Ռոկոզին տեղեկացուց, որ Պաքուի մէջ գործարան մըն ալ պիտի հիմնուի:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

​Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանի ուշագրաւ յայտարարութիւնները՝ «Արեւելք» կայքէջին:
«Հակառակ ծանրակշիռ շրջափակումին, հալէպահայութիւնը կը շարունակէ մնալ պատնէշի վրայ»:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Մոս­կուա, ուր կը տե­սակ­ցի Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Քրեմ­լի­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը քննար­կում­ներ կը կա­տա­րեն քա­ղա­քա­կան, ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան եւ մար­դա­սի­րա­կան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցե­րուն շուրջ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

Սեն Փեթերսպուրկի մէջ երէկ տեղի ունեցած Էրտողան-Փութին տեսակցութեան արդիւնքը կը համարուի գերազանց:
Անգարա-Մոսկուա առանցքին վրայ նոր էջ մը բացուեցաւ: Աքքույուի մէջ կառուցուելիք հիւլէակայանին համար սահմանուեցաւ ռազմավարական ներդրումի կարգավիճակ:
Թուրքիա-Ռուսաստան համագործակցութիւնը պիտի նպաստէ նաեւ տարածքաշրջանային բազմաթիւ խնդիրներու լուծման:

Էջեր