Արխիւ

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

«Պզտիկ քա­ղաք մը ու մէջն ալ քիչ մարդ կար, եւ ա­նոր վրայ մեծ թա­գա­ւոր մը ե­կաւ ու զա­նի­կա պա­շա­րեց եւ ա­նոր դէմ մեծ պատ­նէշ­ներ շի­նեց։ Ու ա­նոր մէջ աղ­քատ ի­մաս­տուն մը գտնուե­ցաւ, եւ ա­նի­կա իր ի­մաս­տու­թիւ­նով քա­ղա­քը ա­զա­տեց, բայց այս աղ­քատ մար­դը բնաւ յի­շող մը չե­ղաւ» (Ժո­ղո­վո­ղի 9:14-15):

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Երբ անց­նող 28 Փետ­րուա­րին Ռու­սաս­տա­նի գե­րա­գոյն ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թիւ­նը ո­րո­շում կ՚առ­նէր հե­ռաց­նե­լու իր «կա­րե­ւոր» հա­մա­րուած ու­ժե­րը Սու­րիա­յէն, բո­լո­րին կը թուէր, թէ պա­տե­րազ­մը մօ­տե­ցած է իր ա­ւար­տա­կան փու­լին:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան հիւ­րըն­կա­լեց Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի հո­գա­տար մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Կա­յա­նի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը Գում­գա­բու փու­թա­ցած էին՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այս շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 2016-ի ամ­րան շրջա­նի պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Պոլ­սա­հայ, այժմ՝ ա­մե­րի­կա­բանկ գիտ­նա­կան եւ գոր­ծա­րար Կա­րօ Ար­մէ­նի հետ ծա­նօ­թա­ցանք հռչա­կա­ւոր դաշ­նա­կա­հար՝ Շա­հան Արծ­րու­նիի մի­ջո­ցաւ: Մինչ այդ, ան­շուշտ, տե­ղեակ էինք մեծ բա­րե­րա­րի, գիտ­նա­կա­նի եւ գոր­ծա­րա­րի գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին թէ՛ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն ներս, եւ թէ՛ Հա­յաս­տա­նի մէջ: Մօ­տէն ծա­նօ­թա­նա­լով Կա­րօ Ար­մէ­նին հետ, եւ հա­մե­մա­տե­լով ա­նոր ու­նե­ցած մար­դա­սի­րա­կան մեծ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, հիա­ցանք ա­նոր պարզ ու ան­մի­ջա­կան մարդ­կա­յին խառ­նուած­քով, մար­դու բա­րու­թեան, աշ­խար­հի զար­գաց­ման եւ կեան­քի հան­դէպ լա­ւա­գոյ­նին ուղ­ղուած ա­նոր միտ­քե­րով ու ջան­քե­րով:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Այ­լա­կեր­պու­թիւն» կը նշա­նա­կէ կեր­պա­րա­նա­փո­խու­թիւն, ձե­ւա­փո­խու­թիւն, կեր­պա­րան­քէ մը՝ ու­րիշ կեր­պա­րանք անց­նիլ՝ կեր­պա­փո­խու­թիւն։ Ուս­տի ե­թէ հար­ցը ար­տա­քին տես­քի, ձե­ւի փո­փո­խու­թիւն է, երկ­րա­ւոր ար­ժէ­քի մը փո­փո­խու­թիւ­նը կ՚են­թադ­րէ, իսկ ե­թէ հո­գե­ւոր աշ­խար­հի, ներ­քին փո­փո­խու­թիւն մըն է, ա­սի­կա հո­գե­պէս, ներք­նա­պէս փո­խուիլ է։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Պօ­ղոս Ա­ռա­քեալ, կորն­թա­ցի­նե­րուն գրած իր ա­ռա­ջին նա­մա­կին մէջ կը սահ­մա­նէ «սէր»ը, եւ կ՚ը­սէ, թէ՝ սէր ու­նե­ցո­ղը համ­բե­րա­տար եւ քաղց­րա­բա­րոյ, եր­կայ­նա­միտ, այ­սինքն՝ նե­րող կ՚ըլ­լայ։ Ար­դա­րեւ նե­րո­ղամ­տու­թեան նա­խա­պայ­մանն է՝ հան­դուր­ժո­ղու­թիւն, համ­բե­րու­թիւն եւ քաղց­րա­բա­րոյ նկա­րա­գիր։ Այն որ կը համ­բե­րէ՝ կը հան­դուր­ժէ եւ գո­նէ եր­կար ժա­մա­նակ չի գրգռուիր բա­րու­կան վատ զգա­ցու­մով եւ կը նե­րէ։ Նե­րել, տե­սա­կէ­տով մը կը նշա­նա­կէ իր «Ես»էն չտա­րուիլ եւ զո­հո­ղու­թիւն ը­նել, զի­ջա­նիլ եւ համ­բե­րե՛լ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Քեն­թա­քի նա­հան­գին մէջ կա­ռու­ցուած է Նո­յեան տա­պա­նի ու­շագ­րաւ կրկնօ­րի­նա­կը՝ Ark Encounter-ը, որ ար­դէն բաց է այ­ցե­լու­թեան հա­մար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Հայ եւ օտար գործարարներ յառաջիկայ աշնան քննարկումներու համար ժամադրուած են Փարիզի մէջ:
Ըստ Հայկական գործարար գործակալութեան նախագահ Վարդան Գաբրիէլեանի, աշխատանք պէտք է տանիլ Հայաստանի տնտեսական միջավայրի բարելաւման համար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան կո­մի­տէին 40-րդ ժո­ղո­վը այս օ­րե­րուն տե­ղի կ­­՚ու­նե­նայ Իս­թան­պու­լի մէջ։ Ե­րէկ, Հար­պի­էի մէջ, Իս­թան­պու­լի հա­մա­գու­մար­նե­րու կեդ­րո­նէն ներս բա­ցուե­ցաւ այս նստաշր­ջա­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Փոր­թու­գա­լի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը դար­ձաւ Եւ­րո­պա­յի ա­խո­յեան։ Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մայն ֆութ­պո­լի աշ­խար­հին ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցած էր Փա­րի­զի վրայ։ «Եւ­րօ-2016»ի ա­ւար­տա­կա­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ «Սթատ տը Ֆրանս»ի մէջ, Սեն Տը­նի։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն շա­րու­նա­կուե­ցան՝ մեծ ցաւ ու մտա­հո­գու­թիւն յա­ռա­ջաց­նե­լով բո­վան­դակ երկ­րէն ներս։ Թուր­քիա շա­բա­թա­վեր­ջին ի­րե­րա­յա­ջորդ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան ա­րարք­նե­րու ա­կա­նա­տե­սը դար­ձաւ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Քիեւ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան կը մաս­նակ­ցի Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ծրագ­րի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ան­պաշ­տօն ժո­ղո­վին։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Էրտողան Մերքէլի նկատառման յանձնեց իր դառնութիւնը Պունտեսթակի որոշման շուրջ:
Գերմանիոյ վարչապետը առաւելագոյնը պիտի ընէ՝ որպէսզի չվնասուին Թուրքիոյ հետ կապերը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

«Լեռնային Ղարաբաղի պարագային կարգավիճակը պիտի փոխուի՝ եթէ ճանաչում գտնէ Արցախի ժողովուրդին ինքնորոշման իրաւունքը»:
Սերժ Սարգսեան ՆԱԹՕ-ի Վարշաւիոյ գագաթաժողովին ընթացքին յայտնեց, որ հիմնախնդրի կարգաւորման առջեւ այսօր գլխաւոր խոչընդոտն է Ատրպէյճանի բարձր ղեկավարութեան վարած քաղաքականութիւնը եւ հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու ուղղութեամբ կամքի բացակայութիւնը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

«Ոսկէ ծիրան» շարժանկարի միջազգային 13-րդ փառատօնը հանդիսաւորապէս բացուեցաւ Երեւանի մէջ:
Ծիրանօրհնէքէն վերջ ձեռնարկի սկիզբը բնորոշուեցաւ Շարլ Ազնաւուրի հրապարակին վրայ ստեղծուած մեծ խանդավառութեամբ:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Ս. Սանդուխտ եկեղեցւոյ տարեկան անուան տօնախմբութիւնը փայլուն անցաւ:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան նախագահեց Ռումելիհիսարի արարողութիւններուն:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇ­ԿԷ­ՐԵԱՆ

Հե­տե­ւեալ դէպ­քը կը պա­տա­հի Ֆի­լա­տել­ֆիոյ Ա­միշ (Amish) հա­մայն­քին մէջ։ Ա­միշ հա­մայն­քը ա­ղան­դի մը կը պատ­կա­նի, ո­րուն հիմ­նա­դիր­նե­րը Եւ­րո­պա­յի կրօ­նա­կան հա­լա­ծանք­նե­րէն փա­խուստ տա­լով, 1730-ին հաս­տա­տուած են Ֆի­լա­տել­ֆիոյ Լեն­քես­թըր քա­ղա­քը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

«Այս­տե­ղէն կը սկսի Հա­յաս­տա­նը»:
Տքթ. Սու­րէն Դա­նիէ­լեանն է՝ Ե­րե­ւա­նի Խա­չա­տուր Ա­բո­վեա­նի ա­նուան հայ­կա­կան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի «Սփիւռք» գի­տաու­սում­նա­կան կեդ­րո­նի վա­րիչ-տնօ­րէ­նը:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իս­րա­յէ­լի քա­ղա­քա­կան հան­րու­թեան հա­մար ա­մե­նէն նշա­նա­կա­լից ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը Հեր­ցի­լիա քա­ղա­քին մէջ կա­յա­ցած ա­մէ­նա­մեայ խորհր­դա­ժո­ղովն է (Իս­րա­յէ­լի «Ազ­գա­յին անվտ­ան­գու­թեան եւ դի­մադ­րո­ղա­կա­նու­թեա­ն» հա­մա­ժո­ղով)։ 2000 թուա­կա­նէն ի վեր ա­մէ­նա­մեայ դրու­թեամբ գու­մա­րուող այս ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին կը ներ­կա­յա­ցուին Իս­րա­յէ­լը յու­զող հար­ցե­րը եւ տար­բեր եր­կիր­նե­րէ հրա­ւի­րուած հրեայ մաս­նա­գէտ­ներ ե­լոյթ­նե­րով հան­դէս կու գան:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷ­ՃԵԱՆ

Յու­նի­սի կէ­սե­րուն Հա­յաս­տան, հայ ժո­ղո­վուրդն ու հայ եր­գը հրա­ժեշտ տուին մեծ ա­րուես­տա­գի­տու­հիի մը՝ երգ­չու­հի եւ եր­գիչ­նե­րու դաս­տիա­րակ Օ­ֆե­լիա Համ­բար­ձու­մեա­նին, ո­րուն մեկ­նու­մով մեր ժո­ղովր­դա­կան եր­գի պատ­մու­թեան մէջ  դա­րաշր­ջան մը վերջ գտաւ:

Էջեր