Արխիւ

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 24, 2016

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ 2016-2017 կրթա­կան շրջա­նի վե­րա­մու­տը դի­մա­ւո­րուե­ցաւ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տով։ Վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ այս առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւն մը։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 24, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Անդ­րէաս Ա. Քհնյ. Յա­կո­բեան։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 24, 2016

Նորոգ վախճանեալ Տէր Յովհաննէս Արքեպիսկոպոս Չոլաքեանի փառաշուք յուղարկաւորութիւնը:
Վիճակաւոր Տ. Լեւոն Արքեպիսկոպոս Զէքիեան հանդիսապետեց յուզումնախառն արարողութեան:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 24, 2016

Ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Մ­­շա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան եւ «Քո­քա-Քո­լա հել­լէ­նիկ պաթ­լինկ քամփ­ը­նի Ար­մե­նիա»ի մի­ջեւ ստո­րագր­ուե­ցաւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, ըստ ո­րու՝ «Քո­քա-Քո­լա»ի շի­շե­րու վրայ պի­տի պատ­կե­րուին հայ­կա­կան պատ­մամ­շա­կու­թա­յին բարձր ար­ժէք ներ­կա­յաց­նող յու­շար­ձան­ներ: «Ար­մէնփ­րէս»ի փո­խանց­մամբ, հա­մա­ձայ­նա­գի­րը ստո­րագր­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Մ­­շա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան մէջ:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 24, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Նիւ Եոր­քի մէջ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ՝ ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 71-րդ նս­տաշր­ջա­նի բաց­ման փու­լի աշ­խա­տանք­նե­րուն շրջագ­ծով։ Իր ե­լոյ­թին մէջ ան անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին։ Նալ­պան­տեա­նի խօս­քին կո­րի­զը կազ­մեց Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թիւ­նը։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան այս կա­պակ­ցու­թեամբ ը­սաւ.

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

Միջնորդները յառաջիկային պիտի այցելեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան տարածքաշրջան:
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները Նիւ Եորքի մէջ տեսակցեցան Նալպանտեանի եւ Մամէտեարովի հետ:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին առ­թիւ, Ե­րե­ւա­նի մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ տօ­նա­կան ան­մո­ռա­նա­լի հա­մերգ մը։ Ա­ռանց վա­րա­նու­մի, կա­րե­լի է ը­սել՝ որ 25-ա­մեա­կի առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած զօ­րա­հան­դէ­սին հա­մա­զօր յատ­կան­շա­կան ձեռ­նարկ մըն էր այս մէ­կը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Այս մէ­կը հե­քիաթ չէ, հե­ռա­ւոր Ա­մե­րի­կա­յի բար­քե­րէն ալ չէ, այլ պա­տա­հած է հետս ու ըն­թաց­քը ա­ւար­տած չէ տա­կա­ւին. Կը յու­սամ միջ­նորդ մը գտնել եւ խն­­դի­րը կար­գադ­րել:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այն ժա­մա­նակ գոր­ծըն­թա­ցը կը կո­չուէր՝ 5+1 ձե­ւա­չափ. 5-ը՝ ԱՄՆ-ը, Ռու­սաս­տա­նը, Թուր­քիան, Ատր­պէյ­ճա­նը, Հա­յաս­տա­նը, գու­մա­րած Մինս­քեան խմբա­կի խորհր­դա­ժո­ղո­վը, ո­րուն ղե­կա­վարն էր ի­տա­լա­ցի դիւ­ա­նա­գէտ՝ Մար­լէն Ռա­ֆա­յէլ, եւ այս շրջա­նակ­նե­րուն մէջ տա­րուած բա­նակ­ցու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան: Այդ շրջա­նի Թուր­քիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար դի­ւա­նա­գէտ՝ Հիք­մէթ Չե­թին այ­ցե­լեց Մոս­կուա, հան­դի­պե­ցաւ ռուս բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու հետ եւ կա­րե­ւոր պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւն­ներ ձեռք բե­րուե­ցան:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց գա­նա­տա­հայ ուխ­տա­ւոր­ներ։ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Գա­նա­տա­յի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Աբ­գար Եպսկ. Յո­վա­կի­մեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ ուխ­տա­ւոր­նե­րը կ՚այ­ցե­լեն Հա­յաս­տան՝ ան­կա­խու­թեան 25-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ Զուարթ­նոց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ եր­կու ար­ժէ­քա­ւոր ա­նուն­ներ՝ Գէորգ Չաղ­լը­չու­պուք­ճու եւ Կա­րօ Ա­կօ­շեան։ Մօտ օ­րէն Զուարթ­նոց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը պի­տի նշէ նոյ­նա­ժա­մա­նակ ե­րեք յո­բե­լեան­ներ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը այս շա­բա­վեր­ջին ժա­մադ­րուած են Սա­մա­թիոյ մէջ, ուր տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 2016-2017 շրջա­նի ա­ռա­ջին մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։ Սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­դա­ռաջ հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու թա­ղի Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­սա­յի Տե­մի­րը, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նար Հեր­ման Կիւր­ճեան։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան տե­սակ­ցե­ցաւ Նար­լը­գա­բուի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Վազ­գէն Վար­դա­նօղ­լուի եւ իր ըն­կեր­նե­րուն հետ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն Լին­տա Պիւ­յիւք­սիմ­քէ­շեան յա­ջո­ղու­թեամբ ա­ւար­տած է իր բարձ­րա­գոյն ու­սու­մը։ Ան Պիւ­յիւք­սիմ­քէ­շեան բա­րե­համ­բաւ գեր­դաս­տա­նի մե­րօ­րեայ շա­ռա­ւիղ­նե­րէն մին է։ Նա­խակր­թու­թիւ­նը ստա­ցած է Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ, ա­պա յա­ճա­խած՝ Սեն Մի­շել ֆրան­սա­կան լի­կէո­նը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քը՝ որ կ՚ապ­րինք, նե­ղու­թիւն­նե­րու, դժուա­րու­թիւն­նե­րու, ցա­ւե­րու, վիշ­տե­րու եւ վեր­ջա­պէս ան­գութ մա­հուան դէմ պայ­քա՛ր մըն է։ Այս ի­մաս­տով կեան­քը մա­հուան պատ­րաս­տու­թեան մէջ եր­կունք մըն է։ Եւ թե­րեւս շատ տա­րօ­րի­նակ պի­տի թուի, բայց կեան­քը կ՚ապ­րի մարդ՝ մեռ­նե­լու հա­մար։ Ու­րեմն կեան­քը եր­կո՛ւնք մըն է…։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

Գեր­մա­նիան ներ­կա­յաց­նող հայ ար­հես­տա­վարժ բռնցքա­մար­տիկ Կա­րօ Մու­րատ իր 30-րդ յաղ­թա­նա­կը տա­րաւ նա­քաու­թով: Գեր­մա­նիոյ Կո­փին­կէն քա­ղա­քին մէջ  տե­ղի ու­նե­ցած մե­նա­մար­տին 33-ա­մեայ Մու­րա­տի մրցա­կի­ցը ուք­րա­նա­ցի Եւ­կե­նի Մախ­տէին­քոն էր, որ 12-րդ ռաուն­տին պար­տուե­ցաւ թեք­նիկ նա­քաու­թով:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

«Հայ­փոստ Թրասթ Մե­նեճ­մընթ» շրջա­նա­ռու­թեան մէջ  դրած է եր­կու նա­մա­կա­նիշ՝ նուի­րուած Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կին:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ար­խի­ւէն ներս ա­մէն տա­րի շուրջ 200 հա­զար թերթ փաս­տա­թուղթ կը թուայ­նա­ցուի։ Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ար­խի­ւի տնօ­րէն Ա­մա­տու­նի Վի­րա­բեան սար­քեց մամ­լոյ ա­սու­լիս մը, ո­րու ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցուց՝ թէ մօ­տա­ւոր հա­շուարկ­նե­րով 350 մի­լիոն փաս­տա­թուղթ ի պահ դրուած է ի­րենց մօտ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

«Աու­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան եւ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հիմ­նադ­րա­մի միա­ցեալ  նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը հան­դի­սա­ցող եւ 7 մի­լիոն տո­լա­րի ֆոնտ ու­նե­ցող «Ե­րախ­տա­գի­տու­թեան կրթա­թո­շակ» ստա­ցած տասն ու­սա­նող­ներ՝ Սու­րիա­յէն, Պա­ղես­տի­նէն, Յոր­դա­նա­նէն, Լի­բա­նա­նէն Սեպ­տեմ­բե­րին պի­տի սկսին ի­րենց ուս­ման՝ Աշ­խար­հի միա­ցեալ գո­լէճ­ներ (United World Colleges) ցան­ցի դպրոց­նե­րուն մէջ:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2016

15 Յու­լի­սի ձա­խող պե­տա­կան հա­րուա­ծին զու­գա­հեռ ձեռ­նար­կուած հար­ցաքն­նու­թեան շրջագ­ծով ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան մը՝ Փրոֆ. Մեհ­մէտ Ալ­թան։ Հարկ է նշել, որ ա­ւե­լի քան տասն օ­րէ ի վեր Մեհ­մէտ Ալ­թան եւ իր եղ­բայ­րը՝ լրագ­րող-հրա­պա­րա­կա­գիր Ահ­մէտ Ալ­թան կը հար­ցաքն­նուէին։

Էջեր