Արխիւ

Շաբաթ, Յունիս 27, 2015

Հայ Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռաջ­նորդ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Ներ­սէս Պետ­րոս ԺԹ. Թար­մ­ունիի վախ­ճան­ման կա­պակ­ցու­թեամբ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ցա­ւակ­ցա­գիր մը յղեց Հռո­մի Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պին։

Շաբաթ, Յունիս 27, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նօթեր՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Փարիզի ելոյթէն վերջ - Ե
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը սկսած է խօսիլ երկու ժողովուրդներու բարեկամութեան մասին եւ յղումներ ընել Լոզանի դաշնագրին:

Շաբաթ, Յունիս 27, 2015

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Նո­րու­թիւն մը չէ, որ կը բա­ցա­յայ­տեմ: Հա­ւա­նա­բար այս տո­ղե­րը շա­տե­րուն տա­փակ «հնու­թիւն­ներ» թուին կամ ըլ­լան: Բայց ան­պայ­ման կ՚ու­զեմ ը­սել, թէ կ՚ապ­րինք 21-րդ դար, որ տա­կա­ւին իր քա­ռոր­դին չհա­սած՝ ար­դէն մե­զի ազ­գո­վին սկսած է կրկին ան­գամ համ­տե­սել տալ եւ կամ ճանչց­նել՝ տա­ռա­պանքն ու սար­սա­փը, ահն ու մա­հը, ա­ւե­րակն ու ջար­դը եւ նոյ­նիսկ՝ պա­տե­րազմն ու կո­տո­րա­ծը:

Շաբաթ, Յունիս 27, 2015

Տեսակցութիւն՝ Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան հին ձեռագրերու կաճառ-մատենադարանի տնօրէն Հրաչեայ Թամրազեանի հետ:
«Ժողովուրդը կու գայ ճանչնալու իր ինքնութիւնը, անցեալը հասկնալու։ Պէտք է տեսնել այցելուներուն զարմանքը, ուրախութիւնն ու հիացումը։ Մենք գրկաբաց կ՚ընդունինք բոլորը»:

Շաբաթ, Յունիս 27, 2015

Հինգ տա­րիէ ի վեր «Թէ­քէեան կեդ­րոն» հիմ­նադ­րա­մը կը կազ­մա­կեր­պէ գի­տե­լիք­նե­րու մրցոյթ՝ «Թէ­քէեա­նա­կան ո­ղիմ­պիա­կան», ո­րուն կը մաս­նակ­ցին Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի Վա­հան Թէ­քէեա­նի ա­նուան դպրոց­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը։ Տա­րուէ տա­րի ձեռ­նար­կը ա­ւե­լի մեծ հե­տաքրք­րու­թիւն կը յա­ռա­ջաց­նէ ու կ՚ընդ­լայ­նէ իր ծա­ւալ­նե­րը։

Շաբաթ, Յունիս 27, 2015

Երթուղի՝ Հայտարփաշայէն դէպի Այաշ եւ աւելի հեռուները…
Հայ եւ թուրք համալսարանականներ աքսորավայրերու մէջ պիտի որոնեն հայոց հետքերը:

Շաբաթ, Յունիս 27, 2015

​Բաղրամեան պողոտային վրայ կը շարունակուի հասարակութեան ցոյցը:
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան ժողովրդականութիւն չվայելող քայլ որակեց կատարուած ձեռնարկները:

Շաբաթ, Յունիս 27, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Միեւ­նոյն յու­նա­րէն բա­ռը կը նշա­նա­կէ թէ՛ «ուխտ» եւ թէ «կտակ»։ Այն նոր ու վերջ­նա­կան ուխ­տը՝ զոր Աս­տուած ը­րաւ մար­դոց հետ, կտա­կի մը յատ­կու­թիւ­նը ստա­ցաւ, կտա­կա­րա­րին մա­հուամ­բը, եւ այս­պէս այն քսան եւ եօթ գրու­թիւն­նե­րը՝ ո­րոնք ա­նոր նուի­րա­կան վա­ւե­րա­գիր­նե­րը կը հա­մա­րուին, «Նոր Կտա­կա­րան» ա­նու­նը ստա­ցան։

Շաբաթ, Յունիս 27, 2015

Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, ո­րոնք նա­խըն­թաց օր ստա­ցած էին ի­րենց վկա­յա­կան­նե­րը, ե­րէկ ի­րի­կուն խրախ­ճան­քով մը նշե­ցին ի­րենց ու­սում­նա­կան կեան­քի յա­ջող ա­ւար­տը։

Շաբաթ, Յունիս 27, 2015

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի եր­բեմ­նի տնօ­րէ­նու­հի Հեր­մի­նէ Գա­լուս­տեան, որ ու­սուց­չա­կան պաշ­տօն վա­րած է նաեւ Կա­լա­թա­սա­րա­յի վար­ժա­րա­նին մէջ, ե­րէկ ո­գեկո­չուե­ցաւ իր խումբ մը սա­նե­րու այ­ցե­լու­թեամբ։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Պաքըրգիւղի Ծն. Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ արարողութիւն:
Տ. Զատիկ Վարդապետ Պապիկեան պաշտօնապէս կը ձեռնարկէ քարոզչական աշխատանքի:

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը վեր­ջին օ­րե­րուն իր յար­կէն ներս հիւ­րըն­կա­լեց եր­կու դես­պան­ներ, մին հրա­ժեշ­տի, իսկ միւ­սը բա­րի գա­լուս­տի առ­թիւ։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ ե­րէկ սար­քուե­ցաւ իֆ­թա­րի ճաշ­կե­րոյթ մը։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Ս. Խաչ դպրե­վան­քի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը ե­րէկ ի­րի­կուն կա­յա­ցաւ վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ։ Խան­դա­վառ մթնո­լորտ մը կը տի­րէր Սկիւ­տա­րի բար­ձուն­քին. հան­դէ­սը ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ պա­տուած էին Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, Տ. Կո­րիւն Քհնյ. Ֆէ­նէր­ճեան, Դպրե­վան­քի ա­ռաս­պե­լա­նուն նախ­կին տնօ­րէն Հայկ Նշան, հին ու նոր դպրե­վանք­ցի­ներ, ո­րոնք փու­թա­ցած էին ջեր­մօ­րէն ող­ջու­նե­լու վար­ժա­րա­նի նոր հունձ­քը։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Փոք­րա­մաս­նա­կան վա­գըֆ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Տքթ. Թո­րոս Ալ­ճան ե­րէկ կա­տա­րեց գրա­ւոր յայ­տա­րա­րու­թիւն մը՝ խստօ­րէն դա­տա­պար­տե­լով Կար­սի Գորշ գայ­լե­րու միու­թեան ա­տե­նա­պետ Թոլ­կա Ա­տը­կիւ­զէ­լի կող­մէ հա­յե­րու դէմ ար­տա­սա­նուած ա­նար­գա­կան նա­խա­դա­սու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք կը պա­րու­նա­կէին նաեւ սպառ­նա­լիք­ներ։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Երկար ժամանակէ ի վեր ձգձգուող հարցին ուղղութեամբ պաշտօնական քայլ:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան հանդիպում մը ունեցաւ Իսթանպուլի կուսակալ Վասիպ Շահինի հետ:

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նօթեր՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Փարիզի ելոյթէն վերջ - Դ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան նախաձեռնութիւնը սփիւռքեան անհեռանկար ազդեցութեան պայքարներու լոյսին տակ:

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դո­ւարդ Նալ­պան­տեան ըն­դու­նեց Չե­խիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Լիւ­պո­միր Զաո­րա­լէ­քը, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնո­ւի Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Կառավարութիւնը որոշեց անփոփոխ թողուլ սակագինը:
Ելեկտրականութեան թանկացումին դէմ ցոյցը կը շարունակուի խաղաղ կերպով:

Էջեր