Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նօթեր՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Փարիզի ելոյթէն վերջ - Բ
Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռը քար լռութիւն պահելով անտարբերութենէ աւելի կու տայ վերապահութեան, նոյնիսկ անհանգստութեան մը ազդանշանը:

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

Դաշ­նա­կա­հար Տիգ­րան Հա­մա­սեան եւ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան սե­նե­կա­յին երգ­չա­խում­բը նա­խըն­թաց ի­րի­կուն պատ­մա­կան հա­մերգ մը սար­քե­ցին Վա­նայ լճի Աղ­թա­մար կղզիի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ զան­գա­կա­տան ներ­քոյ։ Հա­մեր­գի ներ­կա­նե­րուն կար­գին գտնուած է նաեւ տա­ղան­դա­ւոր գրիչ մը Եք­թա Քո­փան, որ իր տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը այ­սօր հրա­պա­րա­կած էր «Րա­տի­քալ» օ­րա­թեր­թին մէջ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

Սա­սուն գտնուող 1500-ա­մեայ պատ­մու­թեան տէր Գոմքի Ս. Պետ­րոս վա­նա­կան հա­մա­լի­րը ար­ձա­նագ­րուե­ցաւ պե­տա­կա­նօ­րէն։ Ար­ձա­նագ­րու­թիւ­նը ի­րա­կա­նա­ցուց Մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան Տիար­պա­քը­րի Մշա­կոյ­թի եւ բնա­կան ժա­ռան­գու­թեան պահ­պան­ման տա­րած­քա­յին կեդ­րո­նը։

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­տար­բե­րու­թիւ­նը ընդ­հան­րա­պէս, ար­գելք մըն է կեան­քին բնա­կան ըն­թաց­քին՝ որ կը դժուա­րաց­նէ ա­նոր ար­դիւ­նա­ւո­րու­թեան պայ­ման­նե­րը։ Ա­մէն մար­զի մէջ ժխտա­կան ազ­դե­ցու­թիւն կը գոր­ծէ ան­տար­բե­րու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Լա­ֆոն­թէ­նի ա­ռակ­նե­րը ծա­նօթ են շա­տե­րուն։ Ա­նոնց­մէ մէ­կուն մէջ կը պատ­մուի մա­հա­մերձ ա­գա­րա­կա­պա­նի մը պատ­մու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ՝ Քո­լին Քա­յըք­ճըօղ­լու, Ռո­պէրթ Սէր­տար Շա­հին, Լի­նա Չավ­տար, Նա­թան Սիւս­լիւ, Հե­լին Մու­րա­տեան, Մա­սիս Տէմի­րէլ եւ Այգ Թու­րաչ, ո­րոնք կ՚ան­դա­մակ­ցին «Միա­ցեալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թիւն (ՄԱԿ)-Ման­րա­տի­պ» ա­կում­բին, ու­ղեկ­ցու­թեամբ ի­րենց ու­սուց­չու­հիին՝ Սե­սիլ Քո­ճա­յին, 12-16 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն, «Քո­չ» հա­մալ­սա­րա­նին մէջ մաս­նակ­ցե­ցան «ՄԱԿ-Ման­րա­տի­պ»ի անգ­լե­րէ­նով կա­յա­ցած ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նօթեր՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Փարիզի ելոյթէն վերջ - Ա
Լոզանի դաշնագրին յղում ընելով՝ ճանաչման ու հատուցման սպասումներուն մէջ Նորին Սրբութիւնը նոյն զուգահեռականին վրայ կը տեսնէ հայ եւ քիւրտ ժողովուրդներու իրաւունքներուն հետապնդումը:

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց այցելութիւնը Տաթ Չափըլի երէց Վերապատուելի Բենիամին Ռեկընզփուրի։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Ֆո­թոլ­րագ­րող Ա­րա Կիւ­լէ­րի լու­սան­կար­նե­րով ճո­խա­ցած կեն­սագ­րա­կան հա­տո­րը վեր­ջերս լոյս տե­սաւ «Ֆո­թոկ­րա­ֆէ­վի» հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն՝ «Աչք մը, մե­քե­նայ մը եւ ի­րա­կա­նու­թիւն» խո­րագ­րով։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

«Իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման զի­նեալ­նե­րը ա­կա­նա­պա­տած են Սու­րիոյ տա­րած­քին գտնուող Փալ­մի­րա հնա­գոյն քա­ղա­քին ա­ւե­րակ­նե­րը։ Ըստ հա­սած լու­րե­րու, ա­կան­ներ տե­ղադրուած են հնա­գոյն յու­շար­ձան­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ հռո­մէա­կան ամ­փի­թատ­րո­նին շուրջ։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Զի­նեալ ու­ժե­րու նախ­կին գնդա­պետ Տուր­սուն Չի­չէք, որ ներ­կա­յիս դար­ձած է ՃՀՓ­-ի ե­րես­փո­խան, խոս­տո­վա­նե­ցաւ, որ բա­նա­կը 2000-ա­կան­նե­րու սկիզ­բէն հա­մա­ցան­ցա­յին յա­տուկ կայ­քեր հաս­տա­տած էր՝ նպա­տակ ու­նե­նա­լով վար­կա­բե­կել ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը եւ ա­նոր կող­մէ հիմ­նուած կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հա­յե­րը, քիւր­տերն ու Ֆեթ­հուլ­լահ Կիւ­լէ­նի շար­ժու­մը։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Կար­սե­ցի գրող Ի­սա Եըլ­մազ վեր­լու­ծեց Կար­սի պատ­մա­կան յու­շար­ձան­նե­րու այժ­մու կա­ցու­թիւ­նը։ Ան նշեց, թէ քա­ղա­քը իր պատ­մա­կան մի­ջա­վայ­րով անգտա­նե­լի գանձ մըն է շար­ժա­րուես­տի ու գրա­կա­նու­թեան տե­սա­կէ­տէ, սա­կայն դժբախ­տա­բար ա­նոնք բար­ձի­թո­ղի վի­ճա­կի մէջ կը գտնուին այժմ։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան տե­ղե­կա­տուա­կան գրա­սե­նեա­կը կը կազ­մա­կեր­պէ հրա­պա­րա­կա­յին դա­սա­խօ­սու­թիւն մը՝ հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի դա­տին զար­գա­ցում­նե­րը։ «Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չումն ու հա­տու­ցու­մը նոր հո­րի­զոն­նե­րու եւ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դի­մաց» ձեռ­նար­կին ժա­մա­նակ հրա­պա­րա­կա­յին դա­սա­խօ­սու­թեամբ հան­դէս պի­տի գայ ա­կա­նա­ւոր պատ­մա­բան Փրոֆ. Թա­նէր Աք­չամ։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Ար­ցա­խի մէջ գտնուող Գան­ձա­սա­րի վան­քին կից պի­տի կա­ռու­ցուի մա­տե­նա­դա­րան մը, պե­տա­կան պիւտ­ճէով։ Շի­նու­թիւ­նը, ուր պի­տի պահ­պա­նուին հին հայ­կա­կան ձե­ռա­գիր­ներն ու մա­տեան­նե­րը, 2004 թուականին կա­ռու­ցուած էր որ­պէս հո­գե­ւոր դպրա­տուն։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

​Քրիս Պոհչալեան իր գործերով կը գրաւէ գրասէրներու ուշադրութիւնը:
Մեծ եղեռնի մասին պատմող այս վէպը կը թարգմանուի բազմաթիւ լեզուներու:

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի ե­րա­ժիշտ ու եր­գիչ Յա­րութ Փամ­պուք­ճեան, որ յայտնի է Ձախ Յարութ անունով ալ, իր ծննդեան 65-ա­մեա­կին առ­թիւ, ինչ­պէս նաեւ հայ ե­րաժշ­տա­կան ա­րուես­տը ներ­կա­յաց­նե­լու ի­մաս­տով ու­նե­ցած նշա­նա­կա­լից ա­ւան­դին հա­մար պար­գե­ւատրուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի յու­շա­մե­տայ­լով։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Խաղաղ ցուցարարները Երեւանի մէջ ենթարկուեցան ոստիկանութեան բռնութեան:
«Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութեան անդամները կը պահանջեն, որ զեղչուի ելեկտրականութեան սակագինը:

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Յու­նիս 7-ի ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թեանց ար­դիւն­քին ձե­ւա­ւո­րուած խորհր­դա­րա­նը այ­սօր կը ձեռ­նար­կէ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն։ 550 ե­րես­փո­խան­ներ, ո­րոնց կար­գին նաեւ ե­րեք հայ ե­րես­փո­խան­ներ, երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թեամբ պի­տի սկսին ի­րենց աշ­խա­տան­քին։ Ա­նոնց ա­ռա­ջին գոր­ծը պի­տի ըլ­լայ ընտ­րել խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Պուլ­կա­րիոյ Հա­յոց Թե­մէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ թե­մա­կալ ա­ռաջ­նոր­դի ընտ­րու­թիւ­նը։ Վառ­նա­յի Ս. Սար­գիս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ընտ­րու­թեան իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ նաեւ Ուք­րայ­նոյ Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Մար­կոս Եպսկ. Յով­հան­նի­սեան, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի յանձ­նա­րա­րու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Ինչ­պէս յայտ­նի է, Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րը վեր­ջերս սրբա­դա­սուած էին Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ կող­մէ եւ այս շրջագ­ծով պատ­րաս­տուած էր նաեւ սրբան­կար մը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, նա­հա­տա­կաց այս սրբա­պատ­կե­րը զե­տե­ղուած էր Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ, որ­պէս­զի հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը բե­րեն ի­րենց խո­նար­հու­մը եւ ա­ղօթ­քը։

Էջեր