Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Ե­թով­պիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Կրում Ա­պայ Թե­շո­մէ­նը, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը եւ ո­րու նստա­վայ­րը կը գտնուի Մոս­կուա­յի մէջ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ի­րա­նի ա­ռա­ջին փոխ-նա­խա­գահ Էս­հաղ Ճա­հան­կի­րիի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, քննար­կուե­ցան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման վե­րա­բե­րեալ խնդիր­ներ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

Խորհր­դա­րա­նի մէջ Ա­լա յայտ­նեց, որ Ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը գաղ­թա­կան­նե­րու տե­ղա­կա­յուած շրջան­նե­րէն ներս տա­րած է ծա­ւա­լուն աշ­խա­տանք։ Թղթած­րար առ թղթած­րար Թուր­քիա ու­սում­նա­սի­րած է կա­ցու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Ամենակարեւորը այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղ դուրս ըլլայ Ատրպէյճանի կազմէն»:
Ըստ Լաւրովի, հակամարտ կողմերը կարգաւորման ուղղութեամբ աւելի քան երբեք մօտեցած են յաջողութեան հեռանկարին: Ճէյմս Ուորլիքի խօսքերով, համանախագահները պիտի շարունակեն ջանքեր գործադրել՝ խաղաղութեան պայմանագրի ստորագրման ուղղեալ բանակցութիւններուն շրջագծով յառաջընթաց ապահովելու նպատակով:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խըն­թաց օր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Ռուս Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ կող­մէ բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան մը։ Այս­պէս, Նո­րին Սրբու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նիժ­նի Նով­կո­րո­տի եւ Ար­զա­մա­սի Կէոր­կի Մետ­րա­պո­լի­տը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ ե­րէկ բա­ցուե­ցաւ «Աբ­րա­հա­մեան­ներ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէս մը։ Նոյն մա­կա­նու­նով ե­րեք սե­րունդ նկա­րիչ­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցուած են այս ցու­ցա­հան­դէ­սին շրջագ­ծով

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Աս­կէ ե­րեք տաս­նա­մեակ յե­տոյ, 2046 թը-ւա­կա­նին, ե­թէ ան­նա­խա­տե­սե­լի ո­րե­ւէ ա­ղէտ չպա­տա­հի եւ մարդ­կու­թիւ­նը շա­րու­նա­կէ իր ա­ճի ներ­կայ կշռոյ­թը, մաս­նա­գէտ­նե­րու գնա­հա­տու­մով՝ մեր երկ­րա­գուն­դի բնակ­չու­թեան թի­ւը պի­տի անց­նի 9 մի­լիա­ռը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

ՍԵ­ՒԱԿ ՅԱ­ԿՈ­ԲԵԱՆ

Սփիւռ­քի մէջ հայ­կա­կան պա­րա­խումբ պա­հե­լը, ոչ միայն մշա­կու­թա­յին ան­զու­գա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն է, այլ նաեւ ազ­գա­պահ­պան­ման եւ Սփիւռ­քի մէջ հա­յա­պահ­պան­ման սա­տա­րող ազ­դակ՝ իր ըն­կե­րա­յին ե­րե­սա­կով եւս, ո­րուն ան­դամ­նե­րը ի­րարու հետ կը շփուին ու կը ծա­նօ­թա­նան հայ­կա­կան ա­ռողջ մթնո­լոր­տի մէջ, լաւ ըն­կե­րու­թիւն­ներ ստեղ­ծե­լով ու մին­չեւ իսկ եր­բեմն ա­պա­գա­յի հայ­կա­կան ըն­տա­նե­կան բոյ­ներ կազ­մե­լով:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­կա­րե­լի՜ է մարդ­կա­յին սէ­րը ըմբռ­նել ա­ռանց ըմբռ­նե­լու ա­նոր տա­ռա­պան­քը, ցա­ւը, վիշ­տը սրտին մէջ՝ զոր կը ստեղ­ծէ սէ՛­րը։
Կա՛ն այն­պի­սի տա­ռա­պանք­ներ՝ ո­րոնք սէր կը ստեղ­ծեն, եւ կա՛ն այն­պի­սի սէ­րեր, ո­րոնք ցաւ ու տա­ռա­պանք կը ստեղ­ծեն։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

ՍԴՀԿ-ի վարիչ Շահէ Մինասեան. «Հալէպ կ՚ապրի իր ամենածանր օրերը»:
«Շտապ օգնութեան մարմին»ը կը շարունակէ իր ջանքերը՝ փութալով ընտանիքներու օգնութեան:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

«Radisson Blu Hotel Yerevan»ի հանդիսաւոր բացումը կատարուեցաւ Սերժ Սարգսեանի մասնակցութեամբ:
«Քարլսոն Ռեզիտոր» ընկերութիւնը Հայաստանի շուկայ մուտք գործած է կարեւոր նախաձեռնութիւնով մը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Հե­ղի­նա­կա­ւոր National Geographic ամ­սա­գի­րը անդ­րա­դար­ձած է աշ­խար­հի տար­բեր վայ­րե­րու մէջ գտնուող տասն երկ­րի, ո­րոնք ար­ժա­նի են ա­ւե­լի մեծ թի­ւով զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու այ­ցե­լու­թեան:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Ե­րե­ւան հաս­տա­տուած «Մտա­ւո­րա­կան Զար­թօնք» հիմ­նար­կը ան­ցեալ տա­րի մաս­նա­ճիւղ մը բա­ցաւ նաեւ Ֆրեզ­նո­յի մէջ, գնե­լով ա­ճուր­դի հա­նուած Ո­ւի­լիիմ Սա­րո­յեա­նի բնա­կա­րա­նը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կա­րե­ւո­րա­գոյն ճար­տա­րա­պե­տա­կան հիմ­նարկ­նե­րէն մէ­կը հան­դի­սա­ցող «Սմիթկ­րուփ» հաս­տա­տու­թեան Լոս Ան­ճե­լը­սի կեդ­րո­նէն Կլեն­տէյ­լի հա­մայն­քէն ներս գոր­ծօն ան­դամ Ա­լեք Զա­րի­ֆեան վեր­ջերս ընտ­րուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու հիմ­նար­կի ճար­տա­րա­պետ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի ան­դամ՝ հան­դի­սա­նա­լով այս տա­րի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու այդ հե­ղի­նա­կա­ւոր պա­տուին ար­ժա­նա­ցած 149 ճար­տա­րա­պետ­նե­րէն մէ­կը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Շու­շիի մէջ, Սեպ­տեմ­բեր 1-ին, պի­տի կա­յա­նայ «Սա­սուն­ցի Դա­ւիթ» օ­փե­րա­յի անդ­րա­նիկ ներ­կա­յա­ցու­մը, այ­նու­հե­տեւ՝ Սեպ­տեմ­բեր 7-ին կամ 8-ին՝ Ե­րե­ւա­նի Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րեա­նի ա­նուան օ­փե­րա­յի եւ պա­լէի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նին մէջ: «Սա­սուն­ցի Դա­ւիթ» օ­փե­րա­յով պի­տի բա­ցուի թատ­րո­նի  83-րդ թա­տե­րաշր­ջա­նը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Ե­րէկ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սփիւռ­քի ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հայ­րե­նա­ճա­նա­չու­թեան «Ա­րի տուն» ծրա­գ­րի 4-րդ փու­լի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Հա­լէ­պի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած բա­խում­նե­րուն ըն­թաց­քին նա­հա­տա­կուած է սու­րիա­կան բա­նա­կի հա­լէ­պա­հայ զի­նուո­րա­կան ծա­ռա­յող Փա­նոս Ա­ղա­զա­րեան, որ ծնած է 1994 թուա­կա­նին։

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

ԻՒՆԷՍՔՕ-ի Համաշխարհային մշակութային ժառանգութեան կոմիտէին 40-րդ նստաշրջանը ընթացքի մէջ:
Կը նախատեսուի, որ Անիի աւերակներուն վերաբերեալ որոշումը ընդունուի այս շաբաթավերջին կայանալիք ժողովներուն:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարը երէկ Պաքուի մէջ հանդիպում մը ունեցաւ Իլհամ Ալիեւի հետ:
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները կը պատրաստուին դարձեալ այցելել հակամարտութեան տարածքաշրջան: Ճոն Քերի եւ Սէրկէյ Լաւրով յառաջիկայ օրերուն Մոսկուայի մէջ պիտի քննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նին փո­խան­ցուած է 1625 թուա­կա­նի ձե­ռա­գիր Տօ­նա­ցոյց մը: Այս մա­սին կը տե­ցե­կաց­նէ «Շո­ղա­կաթ» հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թիւ­նը:

Էջեր