Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիոյ մէջ պա­տա­հած զի­նեալ յե­ղաշր­ջման ձա­խող փոր­ձը լայն ար­ձա­գանգ գտած է նաեւ հա­մաշ­խար­հա­յին բե­մա­հար­թա­կին վրայ։ Բնա­կա­նա­բար հան­րա­յին կար­ծի­քին ու­շադ­րու­թիւ­նը ա­ռա­ջին հեր­թին ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն կեդ­րո­նա­ցած է ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քին վրայ, սա­կայն այս խնդի­րը Թուր­քիոյ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան տե­սա­կէ­տէ եւս մար­տահ­րա­ւէր­ներ կը բե­րէ իր հետ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Հրաշք» տա­ռա­ցիօ­րէն կը նշա­նա­կէ՝ մարդ­կա­յին ու­ժե­րը եւ կա­րո­ղու­թիւ­նը գե­րա­զան­ցող ե­րե­ւոյթ, սքան­չե­լի՛ք։

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

ՏՔԹ. ԱՆԴ­ՐԱ­ՆԻԿ ՏԱ­ԳԷ­ՍԵԱՆ

Մի քա­նի լու­սա­բա­նա­կան նա­խա­տուեալ­նե­րէ ետք միայն կը փա­փա­քիմ տե­սա­կէտս ա­ռանց ծամծ­մե­լու ը­սել:

1) Ե­րե­ւա­նի մէջ պա­տա­հած դէպ­քին մա­սին բա­րե­կամ­նե­րէ լսե­ցի: Չհե­տե­ւե­ցայ լու­րե­րուն: Բա­ցար­ձակ ար­դար ըլ­լա­լու հա­մար ըս­եմ, որ բա­րե­կամ­ներս ըս­ին, թէ՝ «Էր­ե­բուն­իի ճամ­բան փակ է» եւ թէ Հա­յաս­տան­ի Հան­րա­պե­տութ­եան նա­խա­գա­հին դէմ (կամ իր ըն­թաց­քին դէմ) զ­­ի­նա­կան քայլ մը առ­նուած է:

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Եռեակի անդամուհիները դէպի Հայատան անդրանիկ այցելութեան օրերուն բացառիկ հարցազրոյց մը տուին ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Թենի Աբէլեան, Երազ Մարգարեան եւ Անայիս Թեքերեան ի՞նչ տպաւորութիւններ ունին՝ առաջին անգամ շնչելով Երեւանի միջավայրը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կ՚ը­սենք, սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ, մարդ ստեղ­ծուած է իր նմա­նին օգ­նե­լու, ա­նոր թե­րու­թիւն­նե­րը ամ­բող­ջաց­նե­լու եւ տկա­րու­թիւն­նե­րը զօ­րաց­նե­լու հա­մար, եւ մէկ խօս­քով՝ մարդ կո­չուած է ի­րե­րօգ­նու­թեա՜ն։

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Պեր­լի­նի մէջ (Գեր­մա­նիա), գտնուող «Մաքս Շմե­լինկ» մար­զա­հա­մա­լի­րէն ներս, 16 Յու­լի­սին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ար­հես­տա­վարժ կռփա­մար­տիկ Ար­թուր Աբ­րա­հա­մի եւ նոր­վե­կա­ցի Թիմ-Ռո­պին Լի­հաու­կի ճա­կա­տու­մը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Ար­ցա­խի մէջ ե­րէ­կուան դրու­թեամբ սկսան ռազ­մա­փոր­ձեր։ Մինչ ճա­կա­տին վրայ դէպ­քե­րը կը շա­րու­նա­կուին, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի ու­ժե­րը բազ­մաս­տի­ճան հրա­մա­նա­տա­րա­կան զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րու ձեռ­նար­կած են։

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քը վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պեց ա­մառ­նա­յին աշ­խա­տա­նոց մը՝ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի վե­րաշ­խու­ժաց­ման ջան­քե­րուն շրջագ­ծով։ Ան­ցեալ շաբ­թուան տե­ւո­ղու­թեան տե­ղի ու­նե­ցաւ 2016-ի այս աշ­խա­տա­նո­ցը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ Իս­թան­պու­լէն կրթա­կան մշակ­ներ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Շիշ­լիի փոխ-քա­ղա­քա­պետ Ճե­միլ Ճան­տաշ ե­րէկ զոհ գնաց մա­հա­փոր­ձի մը։ Շի­նու­թիւն­նե­րու եւ թոյլ­տուու­թեան վկա­յա­կան­նե­րու գծով փոխ-քա­ղա­քա­պետ Ճե­միլ Ճան­տաշ ե­րէկ յար­ձակ­ման են­թար­կուե­ցաւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի իր աշ­խա­տա­սե­նեա­կին մէջ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

«Հիմնադիր խորհրդարան»ի զինեալները բռնագրաւուած կը պահեն ոստիկանական գունդի բաժանմունքը:
Ընդդիմադիր ուժեր Երեւանի կեդրոնին բողոքի ցոյցեր կամ երթեր կ՚իրականացնեն: Հակաահաբեկչական գործողութիւններու խոչընդոտման պարագային իրաւապահ մարմինները պիտի գործադրեն համարժէք միջոցներ:

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան հարցազրոյց մը տուաւ CNN International հեռուստակայանին։
Յեղաշրջման ձախող փորձէն վերջ կը շարունակուի լայնածաւալ հարցաքննութիւնը: Թուրքիոյ եւ ԱՄՆ-ի միջեւ պատգամներ կը փոխանակուին Ֆեթհուլլահ Կիւլէնի յանձնման խնդրին շուրջ։
Վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ երէկ ժողովուրդը զգուշացուց փողոցներու մէջ խափանարարութիւններու հաւանականութեան դէմ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

Մեր համայնքի երիցագոյն անդամուհիներէն մին աչքերը փակեց կեանքին:
Արմատներով Մալաթիայէն՝ Վարսէն Օրունի մահը խոր ցաւ պատճառեց իր սիրելիներու շրջանակին:

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

​ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

​Ի՞նչ է թանգարա­նի մը նպատակը՝ ե­թէ ոչ արուես­տով հետաքրքրուող այցելու­նե­րու առիթ ընծայել, որ­պէսզի անոնք ըմբոշխ­նեն հոն ցուցադրուած ի­րե­րու գե­ղեց­կու­թիւ­նը, ընդլայ­նեն ի­րենց մտահո­րիզոնն ու զարկ տան ի­րենց ե­րեւակա­յու­թեան։­

Երեքշաբթի, Յուլիս 19, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

​Զրա­դաշ­տա­կա­նու­թեան մէջ մա­հա­ցա­ծին վրայ ող­բա­լը կը կաշ­կան­դէ հո­գիին թռիչ­քը:
Հո­րի­զո­նը... եր­կինքն ու եր­կի­րը միաց­նող գի­ծը. կամ՝ մահն ու կեան­քը, որ ի բնէ միա­ձոյլ է, միեւ­նոյ­ն ա­տեն նաեւ՝ բա­ժան­ման գի­ծը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

Ե­րե­ւա­նի «Մխի­թար Հե­րա­ցի» պե­տա­կան բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նի 2015-2016 ու­սում­նա­կան շրջա­նի ըն­թա­ցա­ւարտ­նե­րը նա­խըն­թաց օր հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը ստա­ցան ի­րենց վկա­յա­կան­նե­րը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան կո­մի­տէն ա­ւար­տեց 40-րդ նս­տա-շըրջա­նը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Իս­թան­պու­լի մէջ։ Շա­բա­թա­վեր­ջին, այս նստաշր­ջա­նին շրջագ­ծով, ինչ­պէս ար­դէն կը նա­խա­տե­սուէր՝ Ա­նիի ա­ւե­րակ­նե­րը ընդգր­կուե­ցան ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին վրայ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

Հայաստանի Ոստիկանութեան բաժանմունքներէն մին երէկ բռնագրաւուեցաւ խումբ մը զինեալներու կողմէ:
Իրաւապահ մարմինները աշխատանք կը տանին հարցը առանց յաւելեալ արիւնահոսութեան լուծելու համար. ոստիկան մը զոհ: Նախագահ Սերժ Սարգսեանի մօտ խորհրդակցութիւն մը տեղի ունեցաւ դէպքերու ընթացքին առընչութեամբ: Կը պահանջուի Ժիրայր Սէֆիլեանի ազատ արձակուիլը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

Յեղաշրջման ձախող փորձէն վերջ պետական գրեթէ բոլոր օղակներէն ներս լայնածաւալ գործողութիւններ սկսան՝ հերձատիրական խումբի բացայայտման նպատակով:
Երկրի բոլոր մեծ քաղաքներուն մէջ ցոյցեր:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան յամառ ոճով սկսաւ պահանջել, որ ԱՄՆ Թուրքիոյ յանձնէ զուգահեռ կառոյցին ղեկավարը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա ճա­կա­տագ­րա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու բո­վով կ՚անց­նի։ Հան­րա­պե­տա­կան շրջա­նին ստեղ­ծուած ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան բո­լոր նա­խըն­թաց­նե­րը ար­դէն փոր­ձա­քա­րի մը դէմ յան­դի­ման մնա­ցած են։ Սուր եր­կընտ­րանք­նե­րով պայ­մա­նա­ւո­րուած ժա­մա­նա­կաշր­ջան մը ձգուած է երկ­րին առ­ջեւ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 18, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ, մար­դիկ ընդ­հան­րա­պէս կը տես­նուին եւ կը ճանչ­ցուին ի­րենց ար­տա­քին ե­րե­ւոյ­թով, եւ շատ ան­գամ ծա­ծուկ կը մնայ ա­նոնց նե­րաշ­խար­հը։ Մինչ­դեռ մար­դուս նե­րաշ­խար­հը կը կազ­մէ «իս­կա­կան մարդ»ը՝ իր յու­զում­նե­րով, փա­փաք­նե­րով, կիր­քե­րով, մտա­ծում­նե­րով, մէկ խօս­քով՝ իր նկա­րագ­րո՛վ։

Էջեր