Արխիւ

Ուրբաթ, Յուլիս 15, 2016

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան ներ­կա­յիս դար­ձեալ կ՚այ­ցե­լէ քա­ղաքս։ Ըստ ան­պաշ­տօն աղ­բիւր­նե­րէ մե­զի հա­սած լու­րե­րուն, ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նայ Սրբոց Յա­կո­բեանց վան­քի կա­լուա­ծոց տե­սուչ Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեան։

Ուրբաթ, Յուլիս 15, 2016

«Ոսկէ ծիրան»ի շրջագծով Երեւանի մէջ կը ցուցադրուին յայտնի դերասանուհիին ժապաւէնները:
Ժագլին Պիսէ նշեց, որ իր վրայ խոր տպաւորութիւն գործած են հիւրընկալութիւնն ու ջերմութիւնը:

Ուրբաթ, Յուլիս 15, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Յու­լիս 13-ին կը նշենք ծննդեան ութ­սու­նա­մեա­կը ժա­մա­նա­կա­կից հայ գրա­կա­նու­թեան տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղծ­նե­րէն Ա­լի­սիա Կի­րա­կո­սեա­նի (1936-2014), որ եր­կու տա­րի ա­ռաջ՝ 22 Մա­յիս 2014-ին իր մա­հա­ցաւ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ։

 

Ուրբաթ, Յուլիս 15, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­ցեա­լի մա­սին տե­ղե­կու­թիւն ու­նե­նալ, մա­նա­ւանդ ան­ցեա­լը ար­ժա­նա­հա­ւատ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու վկա­յու­թեամբ ու­սում­նա­սի­րել եւ դի­տել, նկա­տե­լի է, որ ներ­կան շատ ա­ւե­լի հասկ­նա­լի եւ դիւ­րու­թեամբ ըմբռ­նե­լի կ՚ը­նէ, քա­նի որ ան շատ ա­ւե­լի յստակ կը տես­նուի։ Այդ իսկ պատ­ճա­ռով է որ ան­ցեա­լին պէտք է կա­րե­ւո­րու­թիւն ըն­ծա­յուի։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

ՏՔԹ. ՃՕՐՃ ԲԱՐ­ՍԵ­ՂԵԱՆ

Ոե­ւէ մէ­կուն «խօսք զար­նել» չէ նպա­տակս, պար­զա­պէս միու­թե­նա­կան գոր­ծու­նէու­թեանս ան­ցեա­լէն դրուագ մըն է հե­տե­ւեա­լը, որ յա­ճախ կը պա­տա­հի, եւ են­թա­կայ է ա­պա­գա­յին ալ կրկնուե­լու։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Հա­լէ­պա­հայ ծա­նօ­թի մը կը բա­րե­ւեմ փո­ղո­ցը քա­լած մի­ջո­ցիս: Ե­րի­տա­սարդ հարս մըն է ան, ու­նի ճլվլուն ու տա­քա­րիւն հինգ տա­րե­կան դստրիկ մը: Այն­քան ու­շիմ փոք­րիկ մըն է, որ ան­մի­ջա­պէս կ­­՚ըն­կա­լէ շուր­ջի ան­ցու­դար­ձը, կը նմա­նի փա­փուկ խմո­րի մը, զոր ձե­ւա­ւո­րե­լը շատ դիւ­րին է ու հա­ճե­լի: Կը յա­ճա­խէ ի­րենց տան շրջա­նի ման­կա­պար­տէ­զը, ա­մէն տես­նե­լուս նոր եր­գեր ու ո­տա­նա­ւոր­ներ կ­­՚ար­տա­սա­նէ, նոյ­նիսկ հե­քիաթ­ներ կը պատ­մէ: Ու.

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բնու­թեան մէջ հա­կա­դիր ու­ժեր են չա­րը եւ բա­րին՝ մէ­կը ժխտա­կան, միւ­սը դրա­կան։ Մէ­կը՝ վնա­սա­կար, միւ­սը՝ օգ­տա­կա՛ր։ Եւ բա­րին չա­րին դար­մանն է միշտ, ո­րուն կա­րե­լի է ը­սել նաեւ՝ սխա­լի մը սրբագ­րու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Ուք­րայ­նոյ Նա­խա­գահ Փեթ­րօ Փո­րո­շեն­քօ պաշ­տօ­նա­կան այց մը տուաւ Պա­քու, Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Ժան-Մարք Էյրօ տեսակցեցաւ Լիբանանի քրիստոնեայ հոգեւոր առաջնորդներուն հետ:
Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարարին հետ զրոյցին ներկայ էր նաեւ Արամ Ա. Կաթողիկոս:

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Հայկական արդի երաժշտութեան եզակի խումբերէն «Զուլալ» եռեակը ելոյթ մը պիտի ունենայ Երեւանի մէջ:
Համերգին ընդառաջ Թենի Աբէլեան, Երազ Մարգարեան եւ Անայիս Թեքերեան երէկ հիւրընկալուեցան ԹՈՒՄՕ կեդրոնէն ներս:

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Գոց շու­կա­յի մէջ սկիզբ ա­ռած է վե­րա­նո­րո­գու­թեան լայ­նա­ծա­ւալ աշ­խա­տանք­նե­րու ծրա­գիր մը։ Ե­րէկ ար­դէն այդ գոր­ծըն­թա­ցին պաշ­տօ­նա­կան մեկ­նար­կը տրուե­ցաւ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Հայ­կա­կան ֆութ­պո­լի ար­դի մեծ աստ­ղը՝ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան ար­դէն պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րու ձեռ­նար­կած է՝ Անգ­լիոյ «Փրէօ­միէր լիկ»ին մէջ հան­դէս գա­լու հա­մար։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Անգ­լիոյ Է­լի­զա­պէթ Բ. թա­գու­հին երկ­րի նոր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կազ­մե­լու պաշ­տօ­նը յանձ­նեց Պահ­պա­նո­ղա­կան կու­սակ­ցու­թեան նո­րըն­տիր ա­ռաջ­նորդ Թե­րե­զա Մէ­յին։ Այս վեր­ջի­նը դար­ձած է Մարկ­րիթ Թե­չը­րէ քսան­հինգ տա­րի վերջ անգ­լիոյ վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նը ստանձ­նած ի­գա­կան սե­ռէ ա­ռա­ջին գոր­ծի­չը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

CNN Travel աշխարհի առաջին 15 գինեգործութեան ուղղութիւններուն շարքին դասեց Հայաստանը:
Վայոց ձորի մարզէն ներս Արենիի մէջ շատ երկար ժամանակէ ի վեր կը պահուին խաղողի տոկուն տեսակներ:

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ կը շա­րու­նա­կուի «Ոս­կէ ծի­րան» շար­ժան­կա­րի մի­ջազ­գա­յին 13-րդ փա­ռա­տօ­նը, որ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան կ՚ար­ժա­նա­նայ շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հին կող­մէ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Պրիւք­սե­լի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ՆԱ­ԹՕ-Ռու­սաս­տան խոր­հուր­դի ժո­ղո­վը։ Հարկ է նշել, որ 2002 թուա­կա­նին ստեղ­ծուած էր այս խոր­հուր­դը, սա­կայն 2014 թուա­կա­նէն ի վեր ա­նոր աշ­խա­տան­քը ընդ­հա­տուած էր՝ Խրի­մի՝ Ռու­սաս­տա­նին կցուե­լուն հե­տե­ւան­քով։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

ԱՔ Կուսակցութեան նահանգային մասնաճիւղերու ղեկավարներուն 110-րդ ընդլայնուած կազմով ժողովը՝ Անգարայի մէջ:
Վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմի խօսքերով՝ Իսրայէլէն եւ Ռուսաստանէն վերջ, Թուրքիա կը ջանայ յարաբերութիւնները բնականոնացնել նաեւ Սուրիոյ հետ:

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան ձիւ­նա­հա­լի մթնո­լոր­տին մէջ, Մոս­կուա­յի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ Ան­գա­րա­յի կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ՝ երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը բնա­կա­նոն հու­նին վե­րա­դարձ­նե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Մոս­կուա։ Օ­րուան երկ­րորդ կէ­սին ան կը հաս­նի Ռու­սաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի իր պաշ­տօ­նակ­ցին՝ Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի կող­մէ։ Ա­մե­րի­կա­ցի պե­տա­կան քար­տու­ղա­րը կը տե­սակ­ցի նաեւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 14, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ա­րաբ­կի­րէն եւ Խար­բեր­դէն Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ տե­ղա­փո­խուած, հռչա­կա­ւոր հա­յուն՝ Մայ­քըլ Ա­րա­մին ա­նու­նը նո­րէն հնչեց վեր­ջերս, երբ ա­նոր պատ­րաս­տած «Նո­յեան տա­պա­ն» խորհր­դան­շա­կան քան­դա­կը Հռո­մի Ֆրան­սիս­կոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը Հա­յաս­տա­նէն իր հետ Վա­տի­կան տա­րաւ:

Էջեր