Արխիւ

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

«Ըն­տա­նե­կան բռնու­թեան դէմ պայ­քա­րի ազ­գա­յին օ­րը» ե­րէկ նշուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Ե­րե­ւա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ այս առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցաւ ու­շագ­րաւ ցոյց մը։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի ֆութ­պո­լի աստղ Եու­րի Ճոր­քա­եւ այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Ե­րե­ւա­նի «Զուարթ­նոց» օ­դա­կա­յա­նին մէջ ան ջերմ մթնո­լոր­տով դի­մա­ւո­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Մարմ­նա­մար­զի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Ռո­պէրթ Էմ­միեա­նի կող­մէ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար կը պատ­րաս­տուի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տալ Ատր­պէյ­ճան։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Ատրպէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցած են, թէ իր շփում­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 5-7 Հոկ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան եր­կօ­րեայ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Պուք­րէշ։ Պուք­րէ­շի մէջ ան մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ Ռու­մա­նիոյ հա­յոց միու­թեան վե­րա­բաց­ման 25-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

Սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար Վա­չէ Մա­նու­կեան վեր­ջին օ­րե­րուն այ­ցե­լեց Հա­յաս­տան։ Ան մաս­նակ­ցե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան եւ նոյն օ­րե­րու միւս ձեռ­նարկ­նե­րուն։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

Սերժ Սարգսեան Ուաշինկթընի մէջ մասնակցեցաւ «Քարնեկի» հիմնարկին կազմակերպած հաւաքոյթին:
Նախագահը անդրադարձաւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցերուն, ներառեալ Թուրքիոյ հետ կապերը:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

25-րդ գումարման Ազգային մեծ ժողովի երկրորդ օրէնսդրական շրջանին բացման արարողութիւնը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան երէկ ելոյթով մը հանդէս եկաւ խորհրդարանի երդիքին տակ:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

Գիտաժողով՝ ի յիշատակ հանգուցեալ Վանկելիս Քեխրիոթիսի:
«Սապանճը» եւ Միչիկընի համալսարաններուն նախաձեռնութիւնը:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

Պոլսահայ հաւատացեալները ջերմ մասնակցութիւն բերին Ս. Միւռոնի վերաբերման:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեան մեր համայնքին փոխանցեց Վեհափառ Հայրապետին օրհնութիւնները:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

Հայ մշա­կոյ­թի բա­րե­կամ­նե­րու հիմ­նար­կը (Friends of Armenian Culture Society), Պոս­թը­նի Ար­դի նուա­գախմ­բա­յին ծրագ­րին (Boston Modern Orchestra Project) պի­տի ներ­կա­յաց­նէ Տիգ­րան Ման­սու­րեա­նի «Ռե­քուիէմ»ը, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բեր 18-ին, կէ­սօ­րէն ետք ժա­մը 3-ին, Նիւ Ինկ­լըն­տի ե­րաժշ­տա­նո­ցի («New Enland Conservatory») հան­րա­ծա­նօթ «Ճոր­տըն Հոլ» սրա­հին մէջ:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դուս մարմ­նա­կան աչ­քը միա՛յն զգա­ցա­կան բա­ներ կը տես­նէ։ Մարդ­կա­յին հո­գիին ակ­նար­կը սահ­մա­նա­փակ է, եւ «մութ ամ­պե­րով պա­տուած»։ Այդ մթու­թեան մէ­ջէն լոյ­սը տես­նել հմտու­թիւն կը պա­հան­ջէ՝ ի­մաս­տու­թիւն եւ խոր ի­մա­ցա­կա­նու­թիւն ու­նե­ցող­նե­րուն յա­տուկ ա­ռա­քի­նու­թի՛ւն մըն է։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015

Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի օրհ­նու­թեան յա­ջոր­դած ներ­կայ օ­րե­րուն Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ կը շա­րու­նա­կուի ե­ռու­զե­ռը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցած քոյր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու գա­հա­կալ­նե­րուն կամ ա­նոնց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րուն հետ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 1, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­մած­նի շրջա­փա­կին մէջ, տա­կա­ւին օ­րեր ա­ռաջ ար­դէն սկսած էին այս տա­րուան Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան նա­խա­պատ­րա­տու­թիւն­նե­րը: Հա­յաս­տա­նի մէջ սեպ­տեմ­բե­րեան աշ­նա­նա­յին ե­ղա­նա­կը բա­ւա­կան բա­րեն­պաստ ե­ղաւ մին­չեւ ամ­սուան վեր­ջին օ­րեր եւ տա­կա­ւին կը խոս­տա­նայ լաւ ե­ղա­նակ մը, ա­ռանց անձ­րեւ­նե­րու եւ ցուրտ քա­մի­նե­րու:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 1, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ի՞նչ կը խոր­հիք, սի­րե­լի բա­րե­կամ­ներ, բար­կու­թեամբ օ­գուտ մը ա­պա­հո­վող մարդ կա՞յ աշ­խար­հի վրայ։ Ե­ղա՞ծ է որ բար­կա­նա­լով դատ մը շա­հող մարդ գտնուի մեր շուր­ջը։ Թե­րեւս բար­կու­թեան պատ­ճա­ռով ար­դար դա­տը ան­գամ կորսն­ցու­ցած, ա­նի­րաւ վի­ճա­կի մատ­նուած շա՜տ ի­րա­ւա­ցի մար­դիկ ե­ղած են՝ ո­րոնք զո­հուած են ի­րենց բար­կու­թեան պատ­ճա­ռով։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 1, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէի հիմ­նադ­րու­թեան 25-ա­մեա­կը նա­խըն­թաց օր հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը նշուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Քա­նի մը հանգ­րուան­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ ծրա­գիր մը գոր­ծադ­րուե­ցաւ յո­բե­լեա­նին առ­թիւ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 1, 2015

ՍԱ­ԳՕ Ա­ՐԵԱՆ

Պատ­մա­կան օ­րեր են Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ: Ան­կախ Հա­յաս­տա­նի չոր­րորդ Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քը ար­դէն կա­տա­րուած է նոր էջ մը ա­ւելց­նե­լով բազ­մա­դա­րեան Սուրբ Ա­թո­ռի՝ Մայր Ա­թո­ռի տա­րեգ­րու­թեան մէջ: Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թեան հետ հա­մըն­թաց կ­՚ար­ձա­նագ­րուին «յոյժ կա­րե­ւո­ր» ե­ղե­լու­թիւն­ներ, ո­րոնց ա­մե­նէն ու­շագ­րա­ւը Ե­րու­սա­ղէ­մի Պատ­րիար­քին կա­տա­րուած ա­րա­րո­ղու­թեանց ներ­կա­յու­թիւնն ու մաս­նակ­ցու­թիւնն է:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 1, 2015

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ խոր ցա­ւով ար­ձա­գանգ հան­դի­սա­ցան, թէ 80 տա­րե­կան հա­սա­կին Մար­սէյ­լի մէջ մահ­կա­նա­ցուն կնքած է ֆրան­սա­հայ յայտ­նի ջու­թա­կա­հար ու ման­կա­վարժ Ժան Տէր-Մեր­կե­րեան։ Ե­րէց սե­րուն­դէ այս ա­րուես­տա­գէ­տը Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի Ժո­ղովր­դա­կան ա­րուես­տա­գէ­տի կո­չու­մին եւ պա­տուոյ շքան­շա­նին ար­ժա­նա­ցած էր։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 1, 2015

Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մի հե­տե­ւան­քով վտան­գա­ւոր ու­ղի­նե­րով ա­ւե­լի բա­րե­կե­ցիկ եր­կիր­նե­րու ճամ­բան բռնող սու­րիա­ցի փախս­տա­կան­նե­րուն մէջ հա­յեր չկան, իսկ ե­թէ ըլ­լան ալ՝ կա­րե­լի է մատ­նե­րու վրայ հա­շո­ւել: Հայ հա­մայն­քը մին­չեւ այ­սօր կրցած է բար­ւոք ճա­նա­պարհ­նե­րով հաս­նիլ Լի­բա­նան, Հա­յաս­տան կամ այլ եւ­րո­պա­կան եր­կիր­ներ:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 1, 2015

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ ապ­րուած ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը։ Ե­րէկ այս ա­ռու­մով տե­ղի ու­նե­ցան կա­րե­ւոր նո­րու­թիւն­ներ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 1, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ Նիւ Եոր­քի մէջ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 70-րդ նս­տաշր­ջա­նի բաց­ման հանգ­րուա­նին։ Տա­վու­տօղ­լու, որ Նիւ Եոր­քի մէջ ՄԱԿ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մու­նին հետ ալ տե­սակ­ցե­ցաւ, ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին առ­ջեւ ու­նե­ցած ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն անդ­րա­դար­ձաւ Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին։

Էջեր