Արխիւ

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 27, 2016

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

«Հա­պա ե­թէ գան եւ մեզ ջար­դե՞ն...»։
Նի­կո­սիա, Կիպ­րոս։ Աշ­խա­տան­քա­յին գրա­սե­նեա­կիս կից­՝ ակ­նո­ցի վա­ճա­ռա­կա­նու­թեամբ զբա­ղող դրա­ցիս է

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 27, 2016

Ա­ւե­լի քան ե­րեք հա­րիւր եւ ութ­սուն հրա­տա­րակ­չա­տու­ներ՝ քսան տար­բեր եր­կիր­նե­րէ ժա­մա­նած՝ մաս կազ­մե­ցին Պահ­րէյ­նի թա­գա­ւո­րու­թեան 17-րդ Մի­ջազ­գա­յին գիր­քի ցու­ցա­հան­դէ­սին։ Ցու­ցա­հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Մարտ 24-Ապ­րիլ 3 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ, Պահ­րէյ­նի Ազ­գա­յին թան­գա­րա­նի մեծ ցու­ցա­հան­դէ­սի սրա­հին մէջ՝ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 27, 2016

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Թէ­քէեան» տա­րե­կան մրցա­նա­կա­բաշխ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ «Թէ­քէեան» մշա­կու­թա­յին միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան դափ­նե­կիր­նե­րը Ե­րե­ւա­նի «Թէ­քէեան» կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ ստա­ցան ի­րենց մրցա­նակ­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 27, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սա ի­րո­ղու­թիւն մըն է, թէ՝ ա­մէն ճշմար­տու­թիւն յա­ճախ քօ­ղի մը ե­տին ծած­կուած կ՚ըլ­լայ։ Ուս­տի բա­ւա­կան չէ՛ ճշմար­տու­թեան գո­յու­թիւ­նը, էա­պէս ներ­կա­յու­թիւ­նը. պէ՛տք է որ ա­նոր վրայ փռուա­ծը վեր­ցուի եւ ծած­կուա­ծը բա­ցա­յայտ­նուի։ Ճշմար­տու­թիւ­նը՝ ի­րա­պէս «ճշմար­տու­թի՛ւն» է, երբ կը տես­նուի իր ճշմա­րիտ ե­րե­սով եւ ոչ թէ՝ քօ­ղա­րուած եւ ծած­կուած

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Թրքահայ գեղարուեստասէրները կը սպասեն Հինգշաբթի օրուան ձեռնարկին:
«Մարալ»ի ընտանիքը ջերմ մթնոլորտի մը մէջ կը հիւրընկալէ Հայաստանի Պարի պետական համոյթը, որու անդամներուն ի պատիւ երէկ երեկոյեան սարքուեցաւ բարիգալստեան ընթրիք մը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց խումբ մը հաշ­ման­դամ պա­տա­նի­ներ։ Ի ծնէ հաշ­ման­դամ եւ ման­կա­կան ու­ղե­ղա­յին կա­թուա­ծէ տա­ռա­պող Աշ­տա­րակ քա­ղա­քի բնա­կիչ Դա­ւիթ եւ Յաս­միկ Խա­չատ­րեան­նե­րը կը պատ­րաս­տուին դար­ման­ման հա­մար մեկ­նիլ Գա­նա­տա եւ այս ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­դա­ռաջ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին այ­ցե­լած էին՝ Ա­մե­նայն Հա­յոց Հայ­րա­պե­տին օրհ­նու­թիւ­նը ստա­նա­լու հա­մար։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի Ա­գեան պատ­կե­րաս­րահն ու Ան­տի­կեան պատ­կե­րաս­րա­հը ներ­կա­յա­ցու­ցին Ա­րա­րատ Սարգ­սեա­նի «Ո՛ւր փնտրել դրախ­տը» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի Հայ մա­տե­նագ­րու­թեան թուան­շա­յին գրա­դա­րա­նը վեր­ջերս հա­մալ­սա­րա­նի «Մա­նու­կեա­ն» սրա­հին մէջ շնոր­հան­դէ­սի մի­ջո­ցաւ նե­րա­կա­յա­ցուց իր նոր կայ­քէ­ջը՝ նո­րա­ցուած բո­վան­դա­կու­թեամբ եւ ար­դի գոր­ծի­քա­կազ­մով։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Գէորգ Դ Քե­րես­տէ­ճեան (1866-1882) Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սը փոր­ձեց Սսի եւ Աղ­թա­մա­րի կա­թո­ղի­կո­սա­կան խնդիր­նե­րը լու­ծել։ Այս հար­ցին լուծ­ման վրայ մեր­ձա­ւոր հսկո­ղու­թիւն ու­նե­նալ կ՚ու­զէր Հայ­րա­պե­տը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Լի­բա­նա­նա­հայ օգ­նու­թեան խա­չի ա­ռող­ջա­պա­հա­կան յանձ­նա­խում­բին եւ «Ա. Պուլ­ղուր­ճեան» ըն­կե­րաբժշ­կա­կան կեդ­րո­նի նա­խազ­գու­շա­կան բա­ժան­մուն­քին, տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ինչ­պէ՞ս պաշտ­պա­նուիլ շրջա­պա­տի ման­րէ­նե­րէն­ներ» նիւ­թով դա­սա­խօ­սու­թիւն, զոր ներ­կա­յա­ցուց հան­րա­յին ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան մար­զի մաս­նա­գէտ Վեր­ժին Սա­րա­ֆեան-Խոր­շի­տեան:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Եւ­րո­միու­թեան կող­մէ սու­րիա­ցի գաղ­թա­կան­նե­րուն յատ­կաց­ման նպա­տա­կով Թուր­քիոյ հա­մար նա­խա­տե­սուած 3 մի­լիառ եւ­րո­յին 428 մի­լիոն­նոց բա­ժի­նը պի­տի յատ­կա­ցուի Գեր­մա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Գեր­մա­նիոյ Ելմ­տա­կան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ գաղ­թա­կան­նե­րուն հա­մար նա­խա­տե­սուած 3 մի­լիառ եւ­րո­յին 1 մի­լիա­ռը պի­տի տրա­մադ­րուի ԵՄ-ի հա­սա­րա­կաց պիւտ­ճէէն, իսկ մնա­ցեալ 2 մի­լիառ եւ­րոն պի­տի տրա­մադ­րեն ան­դամ եր­կիր­նե­րը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ երկ­րի հայ հա­մայն­քը կը շա­րու­նա­կէ դի­մագ­րա­ւել անն­կա­րագ­րե­լի ող­բեր­գու­թիւն­ներ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Հա­լէ­պի հա­յաբ­նակ թա­ղա­մա­սե­րը ե­րէկ դար­ձեալ են­թար­կուե­ցան հրթի­ռա­կո­ծու­թիւն­նե­րու։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ Թուր­քիա այս օ­րե­րուն կ՚ո­րո­նէ հետզ­հե­տէ ա­ւե­լի ազ­դու մի­ջոց­ներ։ Վեր­ջին շրջան­նե­րուն Սու­րիոյ սահ­մա­նա­կից Քի­լի­սի մէջ ստեղ­ծուած է ար­տա­սո­վոր կա­ցու­թիւն։ Ար­դա­րեւ, Ի­ՇԻՊ-ի ա­հա­բե­կիչ­նե­րը կը ռմբա­կո­ծեն այս քա­ղա­քը, ուր ցարդ շուրջ եր­կու տաս­նեակ քա­ղա­քա­ցի­ներ զո­հուած են։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Ատրպէյճան կը հիւրընկալէ ՄԱԿ-ի քաղաքակրթութիւններու դաշինքի 7-րդ կլոպալ համաժողովը՝ աշխարհի բազմաթիւ երկիրներէն մասնակիցներով:
Հանրապետութեան նախագահը Իլհամ Ալիեւի հետ ունեցած շուրջ մէկ ժամուան հանդիպման ընթացքին անդրադարձաւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ Ճոն Քերի երէկ երեկոյեան ունեցան կարեւոր հեռախօսազրոյց մը:
Ֆրանսայի Պետական քարտուղար Առլէմ Տեզիր հիւրընկալուեցաւ Երեւանի ղեկավարութեան կողմէ:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն Ե­րե­ւա­նի Հա­լա­պեան փո­ղո­ցին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պայ­թում մը։ Փո­ղո­ցի թիւ 11 շէն­քին մօտ օ­թօ­պիւ­սի մը մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պայ­թում մը, ո­րու հե­տե­ւան­քով եր­կու հո­գի զո­հուե­ցաւ, կան նաեւ վի­րա­ւոր­ներ։ Հա­լա­պեան-Ար­զու­մա­նեան փո­ղոց­նե­րու խաչ­մե­րու­կին՝ «Նիգ» սրճա­րա­նի մօ­տա­կայ­քին պա­տա­հե­ցաւ այս պայ­թու­մը, որ­մէ ան­մի­ջա­պէս վերջ սկսան փրկա­րա­րա­կան եւ քննչա­կան աշ­խա­տանք­ներ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 26, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ան­դամ­նե­րը ե­րէկ պտոյտ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Ե­նի­գիւղ։ Գիւտ Տփոյ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ պար­տէ­զին մէջ ա­նոնք ան­ցու­ցին հա­ճե­լի օր մը:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ յանձ­նուե­ցաւ «Աու­րո­րա» մրցա­նա­կը, ո­րու ա­ռա­ջին դափ­նե­կի­րը դար­ձաւ Մար­գա­րիտ Փա­րան­կի­ցէ (Պրուն­տի)։ Միւս թեկ­նա­ծու­ներն էին՝ Թոմ Քա­թի­նա (Սու­տան), Սաի­տա Ղու­լամ Ֆա­թի­մա (Փա­քիս­տան) եւ Հայր Պեռ­նար Քին­վի (Կեդ­րո­նա­կան Ափ­րի­կէի Հան­րա­պե­տու­թիւն)։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Թիւնէլի հրապարակին եւ Հայտարփաշայի կայարանին մօտ ոգեկոչումներ՝ անվտանգութեան միջոցառումներով:
Թուրքիոյ մէջ հասարակութեան զանազան շրջանակները այս տարի եւս նշեցին Ապրիլի 24-ը՝ հանդէս գալով մամլոյ յայտարարութիւնով մը:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 25, 2016

Ամբողջ աշխարհի հայութիւնը շաբաթավերջին բիւր յարգանքով ու խոր երկիւղածութեամբ խնդրեց իր Սուրբ նահատակներուն բարեխօսութիւնը:
Ծիծեռնակաբերդի բարձունքը դարձեալ մագնիսացուց հայ ժողովուրդին ուշադրութիւնը:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «2016 թուականի Ապրիլի 24-ին, ի լուր աշխարհի կը յայտարարեմ, որ Արցախի մէջ պիտի չըլլայ հայերու բնաջնջում կամ բռնագաղթեցում»:

Էջեր