Արխիւ

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Ա­ԼԵՔՍ ԱՇ­ՃԵԱՆ

​Մի քա­նի օ­րեր ա­ռաջ, Դի­մա­տետ­րի (Facebook) է­ջե­րէն մէ­կուն վրայ կար­դա­ցի, Հայաստանի յու­շար­ձա­նա­գէտ Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նի մէկ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը, ուր ան ըստ իր սո­վո­րու­թեան, հա­կաե­կե­ղե­ցա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն մը ու­նե­ցած էր: Կա­րա­պե­տեա­նի յայ­տա­րա­րու­թեան տակ, ա­նոր հաս­ցէին վա­տա­խօ­սու­թիւն­ներ գրա­ռուած էին, ո­րոնք յու­շար­ձա­նա­գէ­տը ան­վա­յել ա­նուն­նե­րով կը կո­չէին:

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նշա­նադ­րու­թեան կը յա­ջոր­դէ բնա­կա­նա­բար պսա­կադ­րու­թիւ­նը։ Ար­դէն նշա­նադ­րու­թեան նպա­տակն է պսա­կադ­րու­թիւ­նը՝ որ­պէս նա­խա­պատ­րաս­տու­թիւն եւ ա­ռա­ջին հանգ­րուան։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն ո­րո­շեց յե­տաձ­գել իր տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին այ­ցե­լու­թիւ­նը դէ­պի Հա­րա­ւա­յին Կով­կաս։ Ծա­նօթ է, որ ան պի­տի այ­ցե­լէր Հա­յաս­տան, Վրաս­տան եւ Ատր­պէյ­ճան եւ յա­ռա­ջի­կայ Եր­կու­շա­բ­թի նա­խա­տե­սուած էին իր միօ­րեայ շփում­նե­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Ֆրանսուա Օլանտ երէկ Էլիզէի պալատին մէջ հիւրընկալեց Կէորկի Մարկվելաշվիլին:
Ֆրանսա կը պաշտպանէ Վրաստանի տարածքային ամբողջականութիւնն ու գերիշխանութիւնը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պերկ ա­ւար­տեց Ան­գա­րա­յի իր շփում­նե­րը, ո­րոնց շրջագ­ծով տե­սակ­ցե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի, Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լուի հետ։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը հար­ցազ­րոյց մը տուաւ «Հիւր­րի­յէթ» օ­րա­թեր­թին, մինչ այ­սօր ալ կ՚այ­ցե­լէ Չեշ­մէ՝ Եգէա­կա­նի մէջ գաղ­թա­կա­նաց անց­քին դէմ սկսած ՆԱԹՕ-ի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ա­կա­նա­տես ըլ­լա­լու հա­մար։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Պաշ­տօ­նա­կան այ­ցով ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Ե­րե­ւան ժա­մա­նած Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լուի Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նին հետ Սէր­կէյ Լաւ­րով այս ա­ռա­ւօտ այ­ցե­լեց Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լի­րը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այս սիւ­նա­կին մէջ ե­րէկ անդ­րա­դար­ձած էինք Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հի եր­դի­քին տակ նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան կազ­մա­կեր­պուած «Քամփ Ար­մէն»ի վե­րա­բե­րեալ քննարկ­ման։ Շուրջ մէկ տա­րուան ո­դի­սա­կա­նի մը շրջա­դար­ձա­յին կէ­տե­րէն մին էր այդ հա­ւա­քոյ­թը։ Ար­դա­րեւ, «Քամփ Ար­մէն»ի հար­ցը ա­ռա­ջին ան­գամ հա­մայն­քա­յին եր­դի­քի մը տակ ար­ծար­ծուե­ցաւ, բնա­կա­նա­բար, վեր­ջա­պէս...

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տու­նը, ու­ղեկ­ցու­թեամբ ի­րենց հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հիին՝ Ար­մա­ւե­նի Մի­րօղ­լուի։ Ծա­նօթ է, որ Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տու­նը բա­ցօ­թեայ թան­գա­րա­նի մը մթնո­լոր­տը ու­նի, թէ՛ այն­տեղ ամ­փո­փուած տի­րա­կան դէմ­քե­րու մեծ վաս­տա­կին եւ թէ ընդ­հա­նուր մթնո­լոր­տի խնամ­քին տե­սան­կիւ­նէն։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Կէտիկփաշայի «Հրանդ Տինք» վրժ.ի աւարտական դասարանի սաները ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագրատան մէջ:
Տնօրէնուհի Հերիքնազ Աւագեանի մականին ներքեւ դպրոցը կ՚արձանագրէ նորանոր նուաճումներ:

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի հիմնադրութեան յիսնամեակը:
«Հօրս տունը» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութիւն:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի գլխաւորութեամբ կազմակերպուեցաւ մեկնարկային ձեռնարկը: 

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գար­եգին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը վեր­ջերս ե­ռօ­րեայ հա­մա­ժո­ղով մը կազ­մա­կեր­պեց Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ։ Այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան ի­րենց օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը բե­րած էին Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի «Հա­յաս­տա­նեան կլոր սե­ղան» հիմ­նադ­րամն ու ՄԱԿ-ի Բնակ­չու­թեան հիմ­նադ­րա­մը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Ա­ՐԱ ԳՕ­ՉՈՒ­ՆԵԱՆ

Ամիսներ տեւած աղմկալի գործընթացէ մը վերջ, «Քամփ Արմէն»ի խնդիրը երէկ երեկոյեան առաջին անգամ քննարկուեցաւ համայնքային երդիքի մը տակ:
Ֆէրիգիւղի «Նազար Շիրինօղլու» սրահին մէջ խորհրդակցութիւն մը տեղի ունեցաւ՝ ապագայի համար մշակուելիք ծրագիրներու հեռանկարներով:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ մաս­նա­գի­տա­կան բա­նա­խօ­սու­թիւն մը, ո­րու նիւթն էր մին­չեւ վեց տա­րե­կան մա­նուկ­նե­րու հար­ցե­րու պա­րա­գա­յին ծնող­նե­րուն վի­ճա­կած պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը։ «Մտա­յին հո­գե­բա­նա­կան խորհր­դակ­ցու­թեան կեդ­րոն»էն եր­կու հո­գե­բան­ներ՝ Էն­նա Էօք­քէ եւ Սեր­հան Է­քին այս առ­թիւ հան­դէս ե­կան բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րով։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Գո­հուա­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Պէ­յօղ­լուի Ա­սո­ղիկ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բէն կարգ մը դպիր­ներ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լեն Լե­հաս­տան։ Ե­րաժշ­տա­գէտ Նշան Սրկ. Չալ­կը­ճեա­նի սա­նե­րը մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րեն հո­գե­ւոր ե­րաժշ­տու­թեան փա­ռա­տօ­նի մը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնց միա­ցած էին նաեւ Տ. Շնորհք Ա­բե­ղայ Տօ­նի­կեան եւ Տ. Միւ­ռոն Ա. Քհնյ. Այ­վա­զեան։ Պէ­յօղ­լուի թա­ղա­կան­նե­րը Գում­գա­բու փու­թա­ցին Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան ըն­դա­ռաջ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

22 Ապ­րի­լէն մին­չեւ 24 Ապ­րի­լը հա­մաշ­խար­հա­յին մար­դա­սի­րա­կան աս­պա­րէ­զի կարգ մը բա­ցա­ռիկ գոր­ծիչ­ներ Ե­րե­ւան պի­տի ժա­մա­նեն՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար մար­դա­սի­րա­կան ա­մե­նահ­րա­տապ ճգնա­ժա­մե­րու շուրջ կազ­մա­կեր­պուած քննար­կում­նե­րուն։ Մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը կ՚ամ­փո­փուեն «Աու­րո­րա» անդ­րա­նիկ մրցա­նա­կի շնոր­հու­մով։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ռիա­տի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Սել­ման թա­գա­ւո­րին կող­մէ։ Օ­պա­մա Ռիա­տի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ ԱՄՆ-ի եւ Ա­րա­բա­կան ծո­ցի եր­կիր­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Նշա­նադ­րու­թիւն» ը­սե­լով կը հասկ­ցուի պսա­կուե­լէ ա­ռաջ եր­կու կող­մի հա­մա­ձայ­նու­թեամբ կա­յա­ցած վճի­ռը՝ ո­րուն մի­ջո­ցով կը յայ­տա­րա­րուի ոե­ւէ մէկ աղջ­կան նշա­նուած ըլ­լա­լը՝ տղա­յի մը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Լի­բա­նա­նի Աթ­լե­թիզ­մի դաշ­նակ­ցու­թեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Լի­բա­նա­նի դպրոց­նե­րու մարմ­նա­մար­զու­թեան ա­խո­յե­նու­թիւ­նը՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ բազ­մա­թիւ վար­ժա­րան­նե­րէ ե­կած երկ­սեռ ա­շա­կերտ­նե­րու:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 21, 2016

Սա­գօ Ա­րեան կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-
Ե­րե­ւա­նի «Թէ­քէեան» կեդ­րո­նին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) Վե­րա­կանգ­նու­մի մարմ­նի խորհր­դա­ժո­ղո­վը:

Էջեր