Թրքահայ կեանք

ԱՊՐԻ՛ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆԸ…

Աւանդական բաժակի օրը երէկ սանուց միութեան երդիքին տակ համախմբեց վարժարանի զանազան սերունդներէ շրջանաւարտները:
Յոբելեար դասարանի ընթացաւարտները զիրար վերագտան աշակերտական տարիներու բարձր տրամադրութեամբ եւ դպրոցին նկատմամբ երախտագիտութեամբ:

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԽԱՌՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ լու­սան­կար­չա­կան խառն ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Այս ցու­ցա­հան­դէ­սը կազ­մա­կերպուած էր միու­թիւ­նը դաշ­նա­կով մը օժ­տե­լու ուղ­ղեալ ծրագ­րին ա­ջակ­ցու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան վա­ղը պի­տի այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը կէ­սօ­րուան ժա­մե­րուն պի­տի ճամ­բոր­դէ Իս­թան­պուլ-Ե­րե­ւան ու­ղիղ թռիչ­քով։

ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԸՆԹՐԻՔ ՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՑ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ԱՌԹԻՒ

Ե­շիլ­գիւ­ղի թա­ղա­յին խոր­հուր­դը տա­րե­վեր­ջի առ­թիւ Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մա­լի­րէն ներս կազ­մա­կեր­պեց ընթ­րիք մը, որ ա­ւան­դա­կան դար­ձած է վեր­ջին տա­րի­նե­րուն։ 

ԵՐՈՒԱՆԴ ՊԱՐԷՏ ՄԱՆՈՔ ԲԱՆԱԽՕՍԵՑ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Նոր զար­թօնք»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած բա­նա­խօ­սու­թիւն մը, ո­րու ա­տե­նա­խօսն էր Ե­րուանդ Պա­րէտ Մա­նոք։ Ձեռ­նար­կի սկիզ­բին յա­նուն «Նոր զար­թօնք»ին ող­ջոյ­նի խօսք մը ար­տա­սա­նեց Սա­յաթ Թե­քիր։

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՆԵՑՈՒԿԸ

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թեան հայ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից կա­ռու­ցուած եւ շա­բա­թա­վեր­ջին բա­ցու­մը կա­տա­րուած «Սուրբ Ներ­սէս Շնոր­հա­լի» նոր սրա­հը մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն յա­ռա­ջա­ցու­ցած է Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան մօտ։ Այս սրա­հը կա­ռու­ցուած է Ֆա­թի­հի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԵԾԱՐԱՆՔ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չաց օ­րուան առ­թիւ հա­ւա­քոյթ մը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Դպրո­ցի ներ­կայ ու­սուց­չա­կան կազ­մի ան­դամ­նե­րուն ա­ռըն­թեր, հանգս­տեան կո­չուած կրթա­կան մշակ­ներն ալ մե­ծա­րուե­ցան այս առ­թիւ։

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ԱՅՑԸ

Ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ըն­դու­նեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Յա­րու­թիւն Շան­լըն եւ իր ըն­կեր­նե­րը։ Մեր այս պատ­մա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան ըն­դա­ռաջ թա­ղա­կան­նե­րը փա­փա­քած էին այ­ցե­լել Գում­գա­բու՝ ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան։

ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԻ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋ

Այս Կի­րա­կի, հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը ժա­մադ­րուած են Պա­քըր­գիւ­ղի մէջ, ուր տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ թա­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ եւ յա­րա­կից Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։

Պալեաններու Վերյիշում

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի միջ­նա­կար­գի բաժ­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս Իս­թան­պու­լի զա­նա­զան թա­ղե­րուն մէջ կա­տա­րե­ցին յատ­կան­շա­կան պտոյտ մը՝ վեր­յի­շե­լով Պա­լեան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րը։

Էջեր