Թրքահայ կեանք

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ԴՐՍԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, ո­րոնց նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 161-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ ստեղ­ծուե­ցաւ հո­գե­ւոր հրճուան­քի մթնո­լորտ։

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՈՒԱՆ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ՝ ԹԱՔՍԻՄԻ Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Սուրբ Յա­րու­թեան տա­ղա­ւա­րին յա­ջոր­դած ա­ռա­ջին Կի­րա­կիին՝ Նոր Կի­րա­կի օ­րը, ե­րէկ, Թաք­սի­մի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան առ­թիւ։

ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ՊՏՈՅՏ ՄԸ՝ ԴԷՊԻ ԱՐՄԱՇ ԵՒ ՊԱՐՏԻԶԱԿ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այս շաբ­թուան սկիզ­բին պտոյտ մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ դէ­պի Պար­տի­զակ եւ Ար­մաշ։ Դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը եւ հա­մա­կիր­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան այս ծրագ­րին։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին հիւ­րըն­կա­լեց Սիվ­րի­հի­սա­րի քա­ղա­քա­պետ Հա­միթ Եիւ­զիւ­կիւլ­լիւն։ Ան Գում­գա­բու փու­թա­ցած էր Սիվ­րի­հի­սա­րի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ տե­սակ­ցե­լու հա­մար Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ։

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԱՀԱՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿԻ ԱՌԹԻՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒԵՑԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ

Քրիս­տո­սի Հրա­շա­փառ Ս. Յա­րու­թեան տօ­նին առ­թիւ իս­թան­պու­լա­հայ տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան։ Այս տա­րի եւս Ս. Զատ­կի առ­թիւ Գում­գա­բուի մէջ ստեղ­ծուե­ցաւ ան­մի­ջա­կան մի­ջա­վայր մը։ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լեց տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնք փու­թա­ցած էին շնոր­հա­ւո­րե­լու տա­ղա­ւա­րը։

ԱՆԿԵՂԾ ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔՆԵՐ

Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տօնին առթիւ երէկ օրուան տեւողութեան Պատրիարքարանի երդիքին տակ ընդունուեցան բազմաթիւ հիւրեր:
Քոյր եկեղեցիներու առաջնորդներն ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ներկայացուցիչները շնորհաւորութիւններ յղեցին մեր համայնքին:

ԱՆՄԱՀԻ ՄԸ ԿՈԹՈՂԸ

Յայտնի քանդակագործ Էրօլ Սարաֆեանի ստեղծագործութիւնը բառին բուն իմաստով կը պայմանաւորէ Պատրիարքական Աթոռի երանաշնորհ ու մեծանուն գահակալին խորհրդանշած կերպարը՝ սերունդներու յիշողութեան մէջ անոր ընկալման տեսանկիւնէն։
Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Օրմանեանի արձանը։
Շիշլիի գերեզմանատունէն ներս Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան հանդիսապետեց երէկուան բացման արարողութեան։

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Մեհ­տի Է­քէր, որ գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նախ­կին նա­խա­րարն է, ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Պատ­րիար­քա­րան այ­ցե­լեց՝ շնոր­հա­ւո­րե­լու հա­մար մեր հա­մայն­քին Ս. Զատ­կի տօ­նը։

Էջեր