Թրքահայ կեանք

ՔԵՐԻՄՕՂԼՈՒԻ ՀՐԱՒԷՐԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պետ Պիւ­լենտ Քե­րի­մօղ­լուն։ Զրոյ­ցին ըն­թաց­քին քա­ղա­քա­պե­տը տե­ղե­կա­ցուց, թէ յա­ռա­ջի­կայ ա­միս կը նա­խա­տե­սեն կազ­մա­կեր­պել «Ներ­քին գոր­ծա­րան­նե­րու նուի­րա­բեր­ման» մասին հա­ւա­քոյթ մը, ո­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին նաեւ կրօ­նա­կան առաջնորդ­ներ։ 

«ՔՐԻՍՏԻՆ ՍԱԼԵՐԻ» ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՈՒՇԱԳՐԱՒ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Կ՚ԱՐՁԱՆԱԳՐԷ ԹԷ՛ ՔԱՂԱՔԻՍ ԵՒ ԹԷ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆԻ ՄԷՋ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ «Քրիս­տին Սա­լե­րի» հիմ­նար­կը թա­փով կը շա­րու­նա­կէ իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը թէ՛ Իս­թան­պու­լի եւ թէ ար­տա­սահ­մա­նի մէջ։ Ան­մահ նկար­չու­հի Քրիս­տին Սա­լե­րիի յի­շա­տա­կը կեն­դա­նի պա­հե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ կ՚աշ­խա­տի այս հիմ­նար­կը, որ զու­գա­հե­ռա­բար ծնունդ կու տայ գե­ղա­րուես­տա­կան նոր շար­ժում­նե­րու։

ՏԱՏԵԱՆԻ ՄԷՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

«Պո­ղա­զի­չի» տե­սո­ղա­կան ա­րուեստ­նե­րու հա­ւա­քա­կա­նու­թիւ­նը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ներ­կա­յա­ցում մը սար­քեց Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» սրա­հին մէջ։

ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ 50-ԱՄԵԱԿԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այս հաս­տա­տու­թիւ­նը թե­ւա­կո­խած է իր հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նը՝ ա­նոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը փա­փա­քած էին այ­ցե­լել Գում­գա­բու։

ՄԻՆՉԵՒ 12 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՐԱԳ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Իս­թան­պու­լի Ճատ­րա­կի միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ մրցա­շարք մը, որ ձօ­նուած էր Ժի­րայր Օ­հա­նեան Չա­քը­րի յի­շա­տա­կին։ Մին­չեւ տաս­ներ­կու տա­րե­կան մար­զիկ­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սուած ա­րագ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մըն էր այս մէ­կը, ո­րու սկիզ­բին ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ Իս­թան­պու­լի Ճատ­րա­կի միու­թեան նա­խա­գահ Առ­նօ Կա­րա­պե­տեան։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԸ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մեծ պա­հոց շրջա­նի վեր­ջին Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԷՏԻՐՆԷԳԱԲՈՒԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆԸ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Է­տիր­նէ­գա­բուի գե­րեզ­մա­նա­տու­նը։ Տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րա­մի կող­մէ գլխա­ւո­րուած ա­շա­կերտ­նե­րը գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ կա­տա­րե­ցին ծա­ռա­տունկ, ինչ որ հա­ճե­լի ու ե­զա­կի փոր­ձա­ռու­թիւն մըն էր ի­րենց տե­սան­կիւ­նէն։

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այս տա­րի եւս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շարք մը՝ ի յի­շա­տակ հան­գու­ցեալ Ար­ման Մա­նու­կեա­նի։ 3x3 ձե­ւա­չա­փով կազ­մա­կեր­պուած պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շար­քը այս տա­րի հա­մընկ­նե­ցաւ Շիշ­լի մար­զա­կում­բի հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին։

ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹԻՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉԸ ԵՐԷԿ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ

Գում­գա­բուի «Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­միու­թե­նա­կան գի­տա­կան մրցոյ­թին եզ­րա­փա­կիչ հանգ­րուա­նը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Այս տա­րի Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի սա­նուց միու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած էր այս մրցոյ­թը, ո­րու ա­ւար­տա­կան հանգ­րուա­նը հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ։ Այս­պէս, ե­րի­տա­սարդ կրթա­կան մշակ Մե­լի­սա Ֆե­րա­հեա­նի ու­ղեկ­ցու­թեամբ մեր այ­ցե­լու­թեան փու­թա­ցին դպրո­ցի 8-րդ դա­սա­րա­նի սա­նե­րը։

Էջեր