Թրքահայ կեանք

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին Գում­գա­բուի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան տա­րե­դար­ձին եւ տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին առ­թիւ կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ, ո­րոնք պի­տի հա­մախմ­բեն հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը։ Տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­դա­ռաջ, այս ա­ռա­ւօտ հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Գալ­ֆաեա­նի ըն­տա­նի­քէն ե­րեք պա­տաս­խա­նա­տու­ներ՝ Խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Տիա­նա Գամ­բա­րո­սեան, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թա­մար Գա­րա­սու եւ խնա­մա­կա­լու­թեան սիւ­նե­րէն Տա­նիէլ Ան­թի­քա­ճեան։

ՈՍԿԻ ԱՇՆԱՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Թոփգաբուի Լեւոն-Վարդուհեան վարժարանի պարտէզը երէկ հիւրընկալեց իսթանպուլահայ միութիւններու ներկայացուցիչները:
Հոծ թիւով երիտասարդներ ձմեռնամուտը ողջունեցին՝ հայկական աւանդական երաժշտութեամբ, պարերով եւ բաժակներ ի ձեռին:

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՅԱՅՏՆԻ ՄԱՐԶԻՉ ՄՈՒՍԹԱՖԱ ՏԵՆԻԶԼԻ ԱՅՑԵԼԵՑ Ս. ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔ

Ֆութ­պո­լի յայտ­նի մար­զիչ Մուս­թա­ֆա Տե­նիզ­լի շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Ս. Խաչ դպրե­վանք։ Իր հետ էր նաեւ կո­ղա­կի­ցը՝ Է­վին Էլ­չի Տե­նիզ­լի։ Խնա­մա­կա­լու­թեան կարգ մը ան­դամ­նե­րուն անձ­նա­կան ծա­նօ­թու­թեան հի­ման վրայ կազ­մա­կեր­պուած այց մըն էր այս մէ­կը, ո­րու ըն­թաց­քին Տե­նիզ­լի ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ դպրո­ցի եր­դի­քին տակ, ուր ճա­շեց ա­շա­կերտ­նե­րուն եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին հետ

«ՔԻՆՕ ՔՈՆԿ»Ի ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐԸ

«Քի­նօ քոնկ» կար­ճա­ժամ­կէտ ժա­պա­ւէն­նե­րու ար­տադ­րա­կազ­մը վեր­ջերս ներ­կա­յա­ցուց այն գոր­ծե­րը, ո­րոնք նկա­րա­հա­նուած էին ներ­կայ տա­րուան ըն­թաց­քին։ «Հրանդ Տինք» հիմ­նար­կի կեդ­րո­նի դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ցու­ցադ­րու­թիւ­նը, ո­րուն զու­գա­հեռ տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։

Ֆէրիգիւղի Մէրամէթճեան Վարժարանին Մէջ Սրբոց Թարգմանչաց Տօնակատարութիւն

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Թարգ­ման­չաց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն մը։ Մշա­կոյ­թի շաբ­թուան շար­ժա­ռի­թով կազ­մա­կեր­պուած հան­դէ­սը մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծեց դպրո­ցէն ներս։

ԵՐԳԱՐԱՆ

Որ­պէս ծա­ռա­յու­թիւն հայ եր­գի ու ե­րաժշ­տու­թեան, Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին կող­մէ հաս­տա­տուե­ցաւ նոր մա­տե­նա­շար մը՝ «Համ­բար­ձու­մեան մա­տե­նա­շա­ր» եւ հրա­տա­րա­կուե­ցաւ գե­ղա­տիպ հա­տոր մը եւս. «Մե­ղե­դի»։

ԱՐԱՄ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՈԼԱՆՏԱՅԻ ՄԷՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հո­լան­տա։ Ան Կի­րա­կի ձեռ­նար­կած է այս ու­ղե­ւո­րու­թեան՝ այ­ցե­լե­լու հա­մար իր ըն­տա­նի­քի հա­րա­զատ­նե­րուն։

ՍՈՒՐԲ ՊՍԱԿԻ ՀՐՃՈՒԱՆՔ

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին ու­րա­խա­կից ե­ղան Պէնկ­լեան եւ Կիւն­պերկ ըն­տա­նիք­նե­րուն, ո­րոնց զա­ւա­կաց Սուրբ Պսա­կի խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

Էջեր