Թրքահայ կեանք

ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

Սուրբ Խաչ դպրեվանքի երէկուան շրջանաւարտից հանդէսը դարձաւ իւրայատուկ պահ մը վարժարանի 62-ամեայ պանծալի պատմութեան մէջ:
Փոխ-վարչապետ Պիւլենտ Արընչ կրթօճախի սրահին մէջ ունեցած իր ելոյթին ժամանակ մաղթեց, որ օր մը Հայաստանէն վարչապետ մըն ալ ներկայ ըլլայ այս արարողութեան:

ՀԵՂԻՆԱԿԱՒՈՐ ՊԱՐԳԵՒ

Նոր­վե­կիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Օս­լո­յի մէջ կա­յա­ցած Եւ­րո­պա­կան միու­թեան Մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան եւ «Europa Nostra» մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին Տիար­պա­քը­րի Ս. Կի­րա­կոս հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցիին շնոր­հուե­ցաւ եօթ գլխա­ւոր մրցա­նակ­նե­րէն մէ­կը։

ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՀԱՆԴԷՍ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆԻ ՄԷՋ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ վար­ժա­րա­նի ըն­դար­ձակ պար­տէ­զին մէջ։ Հան­դի­սու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան թա­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան, Շիշ­լիի փոխ-քա­ղա­քա­պետ Վազ­գէն Պա­րըն, տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Մա­նուկ Էօ­ղէր, Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թե­նէն խորհր­դա­կան Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­ւե­տիս Հա­ճըն­լեան եւ տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան։

ԽԱՆԴԱՎԱՌ ԵՐԵԿՈՅԹ ՄԸ ՊԷԶՃԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Գում­գա­բուի Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «Յա­րու­թիւն Ա­մի­րա Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ։ Ձեր­նար­կին ներ­կայ էին տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեան եւ իր լծա­կից ըն­կեր­նե­րը, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սե­ւան Կիւ­րին, տնօ­րէ­նու­հի Ե­ղի­սա­բէթ Չա­թա­նաս­լան, հրա­ւի­րեալ­ներ ու ա­շա­կերտ­ներ։

ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՅՈՒԶԻՉ ՀՐԱԺԵՇՏԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը կա­յա­ցաւ թա­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ «Իլգ­գան» սրա­հին մէջ։ Ներ­կայ էին տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Մու­րատ Չա­քա­նի, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ե­դուարդ Հար­բութ, Ս. Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րու­հի Սիլ­վա Թրի­քա, նախ­կին ա­տե­նա­պե­տու­հի ու բա­րե­րար Մո­նիք Եր­կա­նեան, ծնո­ղաց միու­թե­նէն ան­դամ­ներ, կրթա­կան մշակ­ներ եւ հրա­ւի­րեալ­ներ։ Յայ­տագ­րի տե­ւո­ղու­թեան ար­տա­յայ­տուե­ցան տնօ­րէ­նու­հի Ա­նի­թա Թու­մա­յեան, Մու­րատ Չա­քան եւ Ե­դուարդ Հար­բութ, ո­րոնք շնոր­հա­ւո­րե­ցին շրջա­նա­ւարտ­նե­րը։

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԵԾ ԺՈՂՈՎԷՆ ԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

​Մշոյ Ս. Կա­րա­պետ վան­քի վե­րա­կա­ռուց­ման, գէթ իր գտնուած պատ­մա­կան վայ­րը յի­շո­ղու­թեան վայ­րի մը վե­րա­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ Սա­սուն-Պիթ­լիս-Մու­շի եւ այլ վայ­րե­րու հայ փոք­րա­մաս­նու­թեանց միու­թեան կող­մէ նա­խա­ձեռ­նուած ջան­քե­րը հետզ­հե­տէ կը սկսին տալ ի­րենց ար­դիւն­քը։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՀԱՆԴԷՍ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը տուն դար­ձաւ ման­կա­պար­տէ­զի դա­սա­րան­նե­րու տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ յետ­մի­ջօ­րէին վար­ժա­րա­նի հան­դի­սաս­րա­հին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ Մխի­թա­րեան հայ­րե­րու՝ Մագ. Հ. Սար­գիս Ծ. Վրդ. Էր­մէ­նի եւ Հ. Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեա­նի, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պերճ Մեն­զիլ­ճիօղ­լուի, Մա­տա­կա­րար մարմ­նի ա­տե­նա­պետ եւ ան­դամ­նե­րուն, վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան, ու­սուց­չաց կազ­մին եւ ծ­նող­նե­րու:

ԳԱԼՖԱԵԱՆԻ ՄԷՋ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՀԱՆԴԷՍ

Գալ­ֆաեան Տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի եւ ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէս­ներն ու ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ըն­թերց­ման տօ­նը։ Կրթօ­ճա­խի ու­սուց­չու­հի­նե­րուն կող­մէ պատ­րաս­տուած յայ­տա­գի­րը խան­դա­վա­ռեց ներ­կա­նե­րը։

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՀԱՆԴԷՍԸ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը։ Ներ­կայ էին վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հայկ Աս­լա­նեան, տեղ­ւոյն Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Իս­քէն­տէր Շա­հին­կէօզ եւ իր ըն­կեր­նե­րը, տնօ­րէն Ա­րաս Տե­լի­ճէ, Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն խորհր­դա­կան Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու, վաս­տա­կա­ւոր տնօ­րէն Մա­րի Նալ­ճը, ինչ­պէս նաեւ ծնող­ներ, ո­րոնք փու­թա­ցած էին ող­ջու­նե­լու շրջա­նա­ւարտ­նե­րը։

ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ խան­դա­վառ օր մը։ Ու­սում­նա­կան տա­րուան տե­ւո­ղու­թեան զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րէ ներս յա­նուն վար­ժա­րա­նի մրցանք­նե­րու մաս­նակ­ցած եւ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ նուա­ճած պա­տա­նի­նե­րը ներ­կա­յա­ցան Մէ­րա­մէթ­ճեա­նի ըն­տա­նի­քին եւ ան­գամ մը եւս խլե­ցին ա­նոնց ծա­փե­րը։

Էջեր