Թրքահայ կեանք

Տ. ՍԱՀԱԿ ԵՊՍԿ. ՄԱՇԱԼԵԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՊԵՏԵՑ ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻՆ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խըն­թաց օր Մեծ պա­հոց շրջա­նի ա­ռա­ջին Ա­րե­ւա­գա­լին հան­դի­սա­պե­տեց եւ քա­րո­զեց Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։ Ներ­կայ էր նաեւ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան Յա­րու­թիւն Սրկ. Սար­գի­սեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԹՈՒՐՔՈՒԱԶ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ այ­ցե­լե­ցին Պէ­յօղ­լուի «Թուր­քուազ» գրա­տու­նը։ Ծա­նօթ է, որ Բիւ­զանդ Աք­պա­շի մա­կա­նին ներ­քեւ կը գոր­ծէ «Թուր­քուազ»ը, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ հրա­տա­րակ­չու­թեան մար­զէն ներս գոր­ծու­նէու­թիւն կը ծա­ւա­լէ։

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Բա­րե­կեն­դա­նի խրախ­ճանք մը։ Դպրո­ցէն ներս մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծուե­ցաւ այս առ­թիւ։

ՀԱՐՑԱԿԱՆՆԵՐ ԵՒ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

Պատրիարքական ընտրութեան գործընթացի թեւակոխած նոր փուլը եւ վերջին իրադարձութիւններու լոյսին տակ ձեւաւորուած ենթադրութիւնները՝ հրատապ օրակարգ:
Սուրբ Խաչ Դպրեվանքի սանուց միութեան մէջ երէկ երեկոյեան տեղի ունեցաւ ասուլիս-խորհրդակցութիւն մը՝ հաստատութեան զանազան սերունդներէ շրջանաւարտներուն մասնակցութեամբ:

ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նէն ներս ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Բա­րե­կեն­դա­նի խրախ­ճանք մը։ Դպրո­ցի «Եթ­քին Պէր­պէ­րօղ­լու» մար­զաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նար­կը, ո­րու ըն­թաց­քին տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ եւ ու­սուց­չաց կազմն ալ բաժ­նե­ցին ծրագ­րի մաս­նա­կից՝ ման­կա­պար­տէ­զի եւ նա­խակր­թա­րա­նի սա­նե­րուն ու­րա­խու­թիւ­նը։

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ԵՐԴԻՔԻՆ ՏԱԿ ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Գալ­ֆաեան Տան մէջ ան­ցեալ շա­բաթ տե­ղի ու­նե­ցաւ Բա­րե­կեն­դա­նի հան­դի­սու­թիւն մը, ո­րու պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը յա­ռաջ տա­րուած էին հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի Սի­րա­նոյշ Էօզ­նի­կո­լեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ։ Այս առ­թիւ ա­շա­կերտ­նե­րը ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ հա­ղորդ դար­ձան այս ա­ւան­դու­թեան։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Ս. Վարդանանց Դպրաց Դասու հիմնադրութեան 108-րդ եւ երգչախումբի կազմութեան 85-րդ կրկնակ տարեդարձները երէկ նշուեցան տօնական բարձր տրամադրութեամբ:
Բուն բարեկենդանի կրօնական եւ աշխարհիկ աւանդական արարողութիւններուն հանդիսապետեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան:

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՒՈՐԱՊԷՍ ԿԸ ԶՐԿՈՒԻ ԻՐ ՀԱՒԱՔԱՏԵՂԻԷՆ

Մխի­թա­րեա­նի ըն­տա­նի­քէն բազ­մա­թիւ ան­դամ­ներ շա­բա­թա­վեր­ջին հա­մախմ­բուե­ցան յու­զում­նա­խառն հա­ւա­քոյ­թի մը առ­թիւ։ Այս­պէս, մաս­նա­ւոր ե­րե­կոյ­թով մը փա­կուե­ցան Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան հա­ւա­քա­տե­ղիին դռնե­րը՝ վե­րա­նո­րո­գու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րու հա­մար։

ՍԻՊԻԼ ԸՆԴՈՒՆՈՒԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿՈՂՄԷ

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Ար­մէն Ա­մի­րեան վեր­ջին օ­րե­րուն հիւ­րըն­կա­լեց հա­մակ­րե­լի մե­ներգ­չու­հի Սի­պի­լը, որ մի­ջո­ցէ մը ի վեր կը գտնուի Ե­րե­ւա­նի մէջ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ՆՇԷ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 85-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին, Բուն Բա­րե­կեն­դա­նին զու­գա­հեռ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Վար­դա­նաց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը պի­տի նշէ իր տա­րե­դար­ձը։ Դպրաց դա­սու հիմ­նադ­րու­թեան 108-րդ եւ երգ­չա­խում­բի կազ­մա­ւոր­ման 85-րդ կրկ­նակ տա­րե­դարձ­նե­րուն առ­թիւ թա­ղի հա­մա­նուն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի։

Էջեր