Թրքահայ կեանք

Տ. ԳՈՒՍԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԱԼՃԱՆԵԱՆ ԵՐԷԿ ՊԱՏԱՐԱԳԵՑ ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լուսա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ Ս. Պա­տա­րագ մա­տոյց Հայց. Ա­ռա­քելա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Զուի­ցե­րիոյ Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Գու­սան Վարդապետ Ալ­ճա­նեան, որ տուաւ նաեւ օրուան պատ­գա­մը։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԱՅՍ ԱՌԱՒՕՏ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ այս ա­ռա­ւօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մայն­քա­յին կա­րե­ւոր ժո­ղով մը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Կը հա­ղորդուի, որ Հա­մայն­քա­յին վա­գըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) ելմ­տա­կան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը եւ վար­ժա­րան մը հո­վա­նա­ւո­րող ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մա­տա­կա­րար մար­մին­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը մաս­նակ­ցած են այս խորհր­դակ­ցու­թեան։

ՇԻՐԻՆ ՔԸՅԸՃԸ ՏԻՐԱՑԱՒ ՏՈՔԹՈՐԻ ԿՈՉՄԱՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն Շի­րին Քը­յը­ճը յա­ջո­ղու­թեամբ ա­ւար­տած է իր տոք­թո­րա­յի շրջա­նը՝ ա­տամ­նա­բու­ժա­կան կալուա­ծէն ներս։

ԴԷՊԻ ՎԱՆ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՐԿԱԴՐԱԲԱՐ ՋՆՋՈՒԱԾ

Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Վա­նայ լի­ճի Աղ­թա­մար կղզիի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ այս տա­րուան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը ջնջուած են անվ­տան­գու­թեան պատ­ճառ­նե­րով։

ՇԻԿԱՀԵՐԷՆ «ՊԱՐՏԻԶԱԿ»

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ մեր մտա­ւո­րա­կան աշ­խար­հի ե­րէց սե­րուն­դի տի­տան­նե­րէն Տոց. Տքթ. Վարդ Շի­կա­հեր կը շա­րու­նա­կէ իր ար­տադ­րա­կան աշ­խա­տան­քը եւ այս շրջագ­ծով հրա­տա­րա­կած է նոր գիրք մը, որ կը կո­չուի «Պար­տի­զակ»։

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԸ ՃԱՏՐԱԿԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔ ՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՑ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը այս տա­րի եւս Գնա­լը կղզիի մէջ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մը կազ­մա­կեր­պեց ի յի­շա­տակ վա­ղա­մե­ռիկ Ա­լեքս Տաղ­լըեա­նի, որ ա­կում­բի մար­զիկ­նե­րէն էր։

ՍԻՊԻԼ ԱՄՆ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին Նիւ Ճըր­զիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հա­մերգ մը, ո­րու կազ­մա­կեր­պիչն է Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թիւ­նը։

ԼՈՌԻՆ ՔԸԼԸՉՃԸ ՍՏԱՑԱՒ ԶՈՅԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի նոր սե­րուն­դի ար­ժէ­քա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Լո­ռին Քը­լըչ­ճը փայ­լուն յա­ջո­ղու­թեամբ ա­ւար­տած է իր բարձ­րա­գոյն ու­սու­մը։

VADİP-Ի ԿՐԹԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒԱԾ ՁԵՒԱՉԱՓՈՎ ԺՈՂՈՎԸ՝ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ «ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒ» ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) կրթա­կան յանձ­նա­խում­բը այ­սօր կը գու­մա­րէ ընդ­լայ­նուած կազ­մով ժո­ղով մը։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այս ժո­ղո­վը՝ կէ­սօ­րուան ժա­մե­րուն։

Էջեր