Թրքահայ կեանք

Տ. ԼԵՒՈՆ ԱՐՔ. ԶԷՔԻԵԱՆ ԲԱՆԱԽՕՍԵՑ ԷՍԱԵԱՆ Ս. ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան շա­բա­թա­վեր­ջին Է­սաեան սա­նուց միու­թեան մէջ հան­դէս ե­կաւ շա­հե­կան բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մը։

ՍՐԲՈՒՀԻ ՏԻՒՍԱԲ ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՒ ՇԻՇԼԻԻ ԼԱՏԻՆ ԿԱԹՈԼԻԿ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՄԷՋ

Շիշ­լիի Լա­տին Կա­թո­լիկ գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ ե­րէկ ո­գե­կո­չուե­ցաւ հայ նշա­նա­ւոր ֆե­մի­նիստ­նե­րէն Սրբու­հի Տիւ­սաբ, որ կը հա­մա­րուի մեր կա­նանց շարժ­ման ռահ­վի­րա­նե­րէն։ Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րուան յա­ջոր­դած շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ իր ո­գե­կո­չու­մը։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի մուտն ի վի­րա­պին առ­թիւ շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Գուզ­կուն­ճու­քի հա­մա­նուն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան նա­խա­գա­հեց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն։

ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Ս. Յով­հան Ոս­կե­բե­րան Հայ Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բը այս տա­րի եւս Մեծ պա­հոց շրջա­նին կազ­մա­կեր­պեց իր ա­ւան­դա­կան ճաշ­կե­րոյ­թը, ո­րով ստեղ­ծուե­ցաւ ո­գե­ւոր մթնո­լորտ։ Այս տա­րի միայն բա­ցա­ռու­թիւն մը ապ­րուե­ցաւ ժամ­կէ­տի ա­ռու­մով։

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԷՆ ԿԱՐԳ ՄԸ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԵՏԱՄՈՒՏ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ներ­կա­յիս կը պատ­րաս­տուի կեան­քի կո­չել թա­տե­րա­կան ծրա­գիր մը։ Այս­պէս, թա­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի կարգ մը ան­դամ­նե­րը ձեռ­նա­մուխ ե­ղած են թա­տե­րա­կան ծրագ­րի մը։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՊՏՈՅՏՆԵՐԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը՝ ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն հսկողու­թեամբ, կա­տա­րե­ցին օգ­տա­շատ եր­կու պտոյտ­ներ, որ­պէս­զի զար­գաց­նեն  դպրո­ցի մէջ ի­րենց սոր­ված գի­տե­լիք­նե­րը:

ԱՍՈՂԻԿ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԿԵՍԱՐԻԱ, ԻՍՔԷՆՏԷՐՈՒՆ ԵՒ ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂ

Պէ­յօղ­լուի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­սո­ղիկ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Պէ­յօղ­լուի քա­հա­նա­յից դա­սէն Տ. Միւ­ռոն Ա. Քհնյ. Այ­վա­զեա­նի, ինչ­պէս նաեւ Տ. Գէորգ Քհնյ. Չը­նա­րեա­նի եւ Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեանի, Մեծ պա­հոց Մի­ջին­քին առ­թիւ կա­տա­րե­ցին ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը, դէ­պի Կե­սա­րիա, Իս­քէն­տէ­րուն եւ Վա­քըֆ­լը­գիւղ։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊՍԿ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻՆ

Մեծ պա­հոց շրջա­նին Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս։ Այս­պէս, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խա­գա­հեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Ա­րե­ւա­գա­լի հո­գե­զմայլ ա­րա­րո­ղու­թեան։

Պոմոնթիի Մխիթարեան Վարժարանին Մէջ Բանախօսութիւն

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը իր եր­դի­քին տակ հիւ­րըն­կա­լեց մտա­ւո­րա­կան, հրա­տա­րա­կիչ  եւ պատ­մա­բան Օս­ման Քէօ­քէ­րը: Բա­նա­խօ­սու­թեան ներ­կայ էին Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան, ու­սուց­չա­կան կազ­մը, ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը եւ բազ­մա­թիւ հիւ­րեր:

Էջեր