Թրքահայ կեանք

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՆՈՐՎԵԿԻՈՅ ՄԷՋ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը Սեպ­տեմ­բեր 2014-էն ի վեր, Սկով­տիոյ, Փոր­թու­գա­լի, Նոր­վե­կիոյ, Ֆրան­սա­յի, Ի­տա­լիոյ եւ Լիթ­վա­նիոյ գոր­ծակ­ցու­թեամբ, կը մաս­նակ­ցի «R€» խո­րագ­րեալ նա­խա­գի­ծի մը աշ­խա­տանք­նե­րուն, ո­րոնք կը հո­վա­նա­ւո­րո­ւին Եւ­րո­պա­կան միու­թեան կրթու­թեան եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան ծրագ­րե­րու կեդ­րո­նի վար­չու­թեան կող­մէ՝ «Է­րաս­մուս+» ծրագ­րի (Ցկեանս ու­սու­ցում կամ Ե­րի­տա­սար­դաց ծրա­գիր) ծի­րէն ներս։

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Յա­ռա­ջի­կայ Կի­րա­կի Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­յա­նան թա­ղի ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեան հո­գե­ւոր ու աշ­խար­հիկ հան­դի­սու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց պի­տի նա­խա­գա­հէ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ԱԹՈՌԱՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱԿԱՆՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Անդ­րէաս Ա. Քհնյ. Յա­կո­բեա­նի եւ ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեա­նի, այ­ցե­լեց Պատ­րիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը դա­տա­կան յաղ­թա­նակ մը տա­րաւ Մայր քա­ղա­քա­պե­տու­թեան դի­մաց՝ Մե­ճի­տի­յէ­գիւ­ղի հրա­պա­րա­կին վրայ Հայ կա­թո­ղի­կէ գե­րեզ­մա­նա­տու­նէն 45 տա­րի ա­ռաջ գրա­ւուած 4474 քա­ռա­կու­սի մեթր հո­ղա­մա­սին գծով։

ՍԵԲԱՍՏԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

​Սե­բաս­տա­հայ գրող Մե­լի­սա Քո­չաք հրա­տա­րա­կեց յու­շագ­րա­կան հա­տոր մը՝ «Պիր թու­թամ կեչ­միշ» խո­րագ­րով։ Գրքին մէջ հե­ղի­նա­կը կը պատ­կե­րէ Սվա­սի հա­յու­թեան ան­ցեալն ու այժ­մու կեան­քը, ինչ­պէս նաեւ ա­նոնց մղած պայ­քա­րը ե­կե­ղե­ցի մը ու­նե­նա­լու հա­մար։

ՁԵՌՔ-ՁԵՌՔԻ, ՈՒՍ-ՈՒՍԻ…

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Համայնքային շրջանակները համախմբուեցան տարուան առաջին սիրոյ սեղանին առթիւ՝ զօրակցելու համար Սամաթիոյ Սահակեան-Նունեան վարժարանին:

ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Tarih Vakfı-ի եւ Փոքրամասնական իրաւունքներու միջազգային խմբակի համատեղ նախաձեռնութեամբ աշխատանք:
Թուրքիոյ ազգային կրթութեան համակարգի «ապազգայիններուն» շուրջ մամլոյ ասուլիս մը՝ Կալաթասարայի «Ճեզայիր» համալիրին մէջ:

ԷԿԷՄԷՆ ՊԱՂԸՇ ՓԱՓԱՔԵՐ Է ՊԱՆԴՈԿԻ ՎԵՐԱԾԵԼ ՍԱՆԱՍԱՐԵԱՆԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի վար­չա­պետ ե­ղած շրջա­նին՝ երկ­րի ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հա­մայնք­նե­րուն հետ կազ­մա­կերպուած յայտ­նի իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյ­թէն վերջ, Թուր­քիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան մօտ ապ­րուած էր զար­մա­նա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այդ շրջա­նին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան յա­մա­ռօ­րէն կը հե­տապն­դէր Սիր­քէ­ճիի Սա­նա­սա­րեան խա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու խնդի­րը՝ այդ զար­մա­նա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւնն ալ ա­ռըն­չու­թիւն ու­նե­ցած էր այս հար­ցին հետ։

Էջեր