Թրքահայ կեանք

ՍԱՐԻՆ ԹԱՇՀԱՆ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԳՈԼԷՃԸ ՊԻՏԻ ՅԱՃԱԽԷ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն Սա­րին Թաշ­հան ի­րա­ւունք շա­հած է յա­ճա­խե­լու Հա­յաս­տա­նի յա­ռա­ջա­տար կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րէն մէ­կը՝ UWC-ի Դի­լի­ջա­նի գո­լէ­ճը։ Ան ներ­կա­յիս կ՚ա­շա­կեր­տի Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րան, որ­մէ ա­ռաջ ա­ւար­տած է Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նը։

Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔ. ՊԵՔՃԵԱՆ ՎԱՂԸ ՔԱՂԱՔՍ ԿԸ ԺԱՄԱՆԷ

Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Գեր­մա­նիոյ Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեան յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Իս­թան­պուլ։ Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը քա­ղաքս պի­տի ժա­մա­նէ վա­ղը կէս գի­շե­րին։

ՀԱՅՃԱՐ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ՁԵՌՆԱՐԿ ՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ Է ՆՇԱՆ ԵԱՂՈՒՊԵԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, որ ՀԱՅ­ՃԱՐ կը պատ­րաս­տուի մե­ծա­րել մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի ե­րախ­տա­շատ ա­նուն­նե­րէն մին՝ Նշան Եա­ղու­պեա­նը։ Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու ՀԱՅ­ՃԱՐ-ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լօ­ֆը, որ մե­զի տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց այս ծրագ­րին շուրջ։

ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՈՒ ՄՐՑՈՅԹԸ ԱՅՍ ՏԱՐԻ ՏԵՂԻ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» սրա­հին մէջ սկսաւ միջ­միու­թե­նա­կան գի­տա­կան մրցոյ­թը, որ այս տա­րի կը կազ­մա­կեր­պուի տասն միու­թիւն­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։ Տա­տեան սա­նուց միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ու տան­տի­րու­թեամբ կը կազ­մա­կեր­պուի այս տա­րուան մրցոյ­թը, որ պի­տի շա­րու­նա­կուի ե­րեք շա­բաթ։

«ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ո­րո­շած է Մեծ պա­հոց շրջա­նին խնամ­քի ա­ռար­կայ դարձ­նել նոյն թա­ղի «Հրանդ Տինք» վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թիւնն ու ու­սուց­չա­կան կազ­մը։ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ո­րո­շած է Մեծ պա­հոց շրջա­նին շա­բա­թը օր մը ա­պա­հո­վել դպրո­ցին պահ­քի ճա­շը։

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ՏԻԿՆԱՆՑ ԿԱԶՄԻՆ ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՄԸ

Ե­րէկ, «Թաք­սիմ Հիլլ» պան­դո­կին մէջ Շիշ­լի մար­զա­կում­բի վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ կա­նանց հա­ւա­քոյթ մը։ 8 Մար­տի Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րուան ըն­դա­ռաջ նա­խա­տե­սուած էր այս ձեռ­նար­կը, ո­րու նպա­տակն էր Շիշ­լի մար­զա­կում­բի նոր տիկ­նանց կազ­մին ծա­նօ­թա­ցու­մը։

«ՓՈՔՐԻԿ»Ի ԿՈՂՄԷ ՀԻՒՐԵՐ ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ՄԷՋ

​«Փոք­րիկ» ման­կա­կան կայ­քէ­ջի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն Գա­րօ­լին Մա­մի­կո­նեան, Գա­րօ­լին Սա­րը եւ Սել­մա Մե­լե­քեան վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Գալ­ֆաեան Տուն։ Ա­նոնք պաս­տա­ռի վրայ ա­շա­կերտ­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցին կայ­քէ­ջը, ուր տղոց տրա­մադ­րու­թեան տակ դրուած են դա­սա­կան ա­ռաս­պել­ներ, ար­դի պատ­մուածք­ներ ե­ւ այլն։

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ՍԿՍԱՆ ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ ՇՐՋԱՆԻ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆՆԵՐԸ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղե­ցիէն ներս, թա­ղա­յին խոր­հուր­դին ջան­քե­րով այս տա­րի եւս կը շա­րու­նա­կուի Մեծ պա­հոց շրջա­նի սի­րոյ սե­ղան­նե­րու ա­ւան­դու­թիւ­նը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր Մեծ պա­հոց շրջա­նին Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղե­ցիէն ներս մայ­րա­մու­տին կը սար­քուի պահ­քի սի­րոյ սե­ղան։

Տ. ՍԱՀԱԿ ԵՊՍԿ. ՄԱՇԱԼԵԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՊԵՏԵՑ ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻՆ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խըն­թաց օր Մեծ պա­հոց շրջա­նի ա­ռա­ջին Ա­րե­ւա­գա­լին հան­դի­սա­պե­տեց եւ քա­րո­զեց Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։ Ներ­կայ էր նաեւ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան Յա­րու­թիւն Սրկ. Սար­գի­սեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԹՈՒՐՔՈՒԱԶ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ այ­ցե­լե­ցին Պէ­յօղ­լուի «Թուր­քուազ» գրա­տու­նը։ Ծա­նօթ է, որ Բիւ­զանդ Աք­պա­շի մա­կա­նին ներ­քեւ կը գոր­ծէ «Թուր­քուազ»ը, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ հրա­տա­րակ­չու­թեան մար­զէն ներս գոր­ծու­նէու­թիւն կը ծա­ւա­լէ։

Էջեր