Թրքահայ կեանք

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՎԵՐԱՄՈՒՏ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ դի­մա­ւո­րուե­ցաւ 2016-2017 կրթա­կան շրջա­նը։ Ներ­կայ էին Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ա­բիկ Հայ­րա­պե­տեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը։

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ար­հիա­պա­տիւ Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան, Վի­ճա­կա­ւոր Իս­թան­պու­լի եւ Թուր­քիոյ Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց, խոր ցա­ւով կը գու­ժէ դէ­պի յա­ւեր­ժու­թիւն փո­խան­ցու­մը թե­միս եր­կա­րա­մեայ եւ վաս­տա­կա­ւոր վի­ճա­կա­ւոր՝

ԱՐԹԻՒՐ ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ ԵՒ ԷՏՎԻՆ ԿԱԼԻՊՕՂԼՈՒ ԵԼՈՅԹ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մէջ, «Կո­մի­տաս» սե­նե­կա­յին ե­րաժշտու­թեան տան եր­դի­քին տակ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ պոլ­սա­հայ եր­կու ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու՝ Ար­թիւր Պաղ­տա­սա­րեա­նի եւ Էտ­վին Սրկ. Կա­լի­պօղ­լուի հա­մեր­գը։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած «Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան փա­ռա­տօ­նին շրջագ­ծով տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նար­կը, որ ձօ­նուած էր Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին։

ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ՄԻՇՏ ՅԱՋՈՂ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ

Իս­թան­պու­լի մէջ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Մի­ջազ­գա­յին ճատ­րա­կի բաց մրցա­շար­քը։ Մին­չեւ տաս­ներ­կու տա­րե­կան­նե­րու դա­սա­ւոր­ման մէջ այս մրցա­շար­քին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի սա­նե­րէն Մա­սիս Քա­րա, որ խա­ղե­րը ա­ռանց պար­տու­թեան ա­ւար­տե­լով բաժ­նեց երկ­րորդ կար­գը։

ՍԿԻՒՏԱՐԻ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արքեպիսկոպոս Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սկիւ­տա­րի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Յով­հան­նէս Կո­պո­յեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ թա­ղի նո­րան­շա­նակ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Յու­սիկ Քհնյ. Հեր­կե­լեան։

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Զուարթ­նոց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի նա­խա­գահ Տ. Զա­ւէն Քհնյ. Պը­չաք­ճեան եւ տնօ­րէն խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ յա­ռա­ջի­կայ 2 Հոկ­տեմ­բե­րին կրօ­նա­կան եւ աշխ­ար­հիկ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով պի­տի նշուին դպրաց դա­սու եւ երգ­չա­խում­բի կրկնակ տա­րե­դարձ­նե­րը՝ տնօ­րէն խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ըն­դու­նուե­ցան Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

«ՄԱՐԱԼ» ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԽՈՒՄԲԸ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ «Մա­րալ» միու­թեան խում­բը յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 11-15 Սեպ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն։

ՆԿԱՐՉՈՒՀԻ ԱԶՆԻՒ ՉՈՊԱՆ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻ ՄԸ

Յայտ­նի նկար­չու­հի Ազ­նիւ Չո­պան այս օ­րե­րուն մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ հա­ւա­քա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը։ Այս­պէս, Նշան­թա­շըի «Ի­տիլ» գե­ղա­րուես­տաս­րա­հին մէջ բա­ցուած է «Ե­րե­ւա­կա­յել» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէս մը։

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՏՈՒՐՔ

Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդին նախաձեռնութեամբ մեծարանքի հաւաքոյթ «Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ:
Սկիւտարի ընտանիքը հրաժեշտ կու տայ Տ. Կորիւն Քհնյ. Ֆէնէրճեանին՝ բարձր գնահատելով տասնամեայ վաստակին արգասիքները:

Էջեր