Թրքահայ կեանք

ԷԿԷՄԷՆ ՊԱՂԸՇ ՓԱՓԱՔԵՐ Է ՊԱՆԴՈԿԻ ՎԵՐԱԾԵԼ ՍԱՆԱՍԱՐԵԱՆԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի վար­չա­պետ ե­ղած շրջա­նին՝ երկ­րի ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հա­մայնք­նե­րուն հետ կազ­մա­կերպուած յայտ­նի իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյ­թէն վերջ, Թուր­քիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան մօտ ապ­րուած էր զար­մա­նա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այդ շրջա­նին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան յա­մա­ռօ­րէն կը հե­տապն­դէր Սիր­քէ­ճիի Սա­նա­սա­րեան խա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու խնդի­րը՝ այդ զար­մա­նա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւնն ալ ա­ռըն­չու­թիւն ու­նե­ցած էր այս հար­ցին հետ։

ՇԻԼԱ ԹԵՄԻԶԷԼ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ԽՕՍԵՑԱՒ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԱՆՈՒՆՈՎ

Նիւ Եոր­քի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ ՄԱԿ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ կազ­մա­կերպուած «Տե­ւա­կան զար­գաց­ման լու­ծում­նե­րու ցանց. ե­րի­տա­սար­դա­կան լու­ծում­ներ» խո­րագ­րեալ գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։ Մի­ջազ­գա­յին այս կա­րե­ւոր հա­ւա­քին հրա­ւի­րուե­ցաւ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն Շի­լա Թե­մի­զէլ՝ որ­պէս Թուր­քիոյ միակ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՄԵԿՆԵՑԱՒ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջի Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան մաս­նակ­ցե­լու հա­մար այ­սօր կը մեկ­նի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ են նաեւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։

ՄՕՏԱԼՈՒՏ ՄԱՏԱՂՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ՍԵՄԻՆ՝ ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեա­նի, այ­ցե­լեց Պատ­րիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք­. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹԻՒՆ

Կարծիք յայտնելու ազատութիւնը անկարելի է օգտագործել՝ անտեսելով հանրութեան անդորրը:
Պատրիարքարանը յայտարարութիւն մը հրապարակեց՝ համայնքին անունով խօսելու յաւակնողներու հասցէին:

ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

Սկիւտարի Ս. Խաչ թաղամասի գերեզմանատան մէջ կը վերանորոգուի Պալեան բարեյիշատակ գերդաստանին շիրիմը:
Հրաչ եւ Յակոբ Քըրմըզեան եղբայրներու բարերարութեամբ այս կարեւոր ծրագիրը կեանքի կը կոչուի «Հայճար»ի հետեւողական ջանքերով:

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՈՒՐԱԽԱԿԻՑ ՀՐԵԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ այ­ցե­լեց Հրէից րա­բու­նա­պե­տա­րան։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այս առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րեց հրեայ հա­մայն­քին Ա­մա­նո­րը՝ «Ռոշ հա­շա­նա»ի տօ­նը։

Էջեր