Թրքահայ կեանք

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ՀԻՒՐԵՐ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբա­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Այս­պէս, մեր հիւ­րերն էին վար­ժա­րա­նի ար­ժէ­քա­ւոր հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի­ներ՝ Ժպտուն Զուռ­նա­ճը եւ Թա­թիա­նա Պոս­տան, ինչ­պէս նաեւ ա­շա­կերտ­նե­րէն Մե­լիք Տու­վար­ճը եւ Դա­լար Տե­միր­ճի։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԱՄԱՆՈՐԵԱՆ ՔԷՐՄԷՍ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին մէջ Ա­մա­նո­րի ըն­դա­ռաջ տե­ղի ու­նե­ցաւ քէր­մէս մը, ո­րով ստեղ­ծուե­ցաւ խան­դա­վառ մթնո­լորտ։ Վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ այս քէր­մէ­սը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բին ջան­քե­րով։

«ՓՈՔՐԻԿ» ԿԱՅՔԷՋԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲԸ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ

«Փոք­րիկ» հէ­քեաթ­նե­րու կայ­քէ­ջը վեր­ջին շրջա­նին ու­շադ­րու­թիւն յա­ռա­ջա­ցու­ցած է մեր նա­խակրթա­րան­նե­րու սա­նե­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս։ Կայ­քէ­ջի բո­վան­դա­կու­թիւ­նը ճոխ է, հե­տե­ւա­բար նոյ­նիսկ մին­չեւ միջ­նա­կար­գի Է. դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը կրնան ի­րենց հե­տաքրք­րու­թիւ­նը յա­գեց­նել ա­նոր մի­ջո­ցաւ։

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՔԷՐՄԷՍԸ

Ե­րէկ, Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­մա­նո­րի ըն­դա­ռաջ ա­ւան­դա­կան քէր­մէ­սը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր ծնո­ղաց միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։ Քէր­մէ­սի յա­տուկ կար­գա­դիր յանձ­նա­խումբ մըն ալ բե­րած էր իր ա­ջակ­ցու­թիւ­նը այս ծրագ­րին։

ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻ ՄԱՏԱՂՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արքեպիս­կոպոս Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­շիլ­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս­պէս, հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Կո­րիւն Քահանայ Ֆէ­նէր­ճեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ, Ե­շիլ­գիւ­ղի Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հա­պիպ Էօզ­ֆու­րուն­ճու եւ իր ըն­կեր­նե­րը Պատ­րիար­քա­րան այ­ցե­լե­ցին՝ թա­ղի վար­ժա­րա­նի տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­դա­ռաջ։

ԱՄՆ-Ի ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԱՒԱԳ ՀԻՒՊԱՏՈՍԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­թան­պու­լի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նո­րան­շա­նակ ա­ւագ հիւ­պա­տոս Ճե­նի­ֆըր Տէյ­վի­սը։ Իր պաշ­տօ­նին նոր ձեռ­նար­կած ըլ­լա­լով՝ Ճե­նի­ֆըր Տէյ­վիս փա­փա­քած էր այ­ցե­լել Պատ­րիար­քա­րան եւ ծա­նօ­թա­նալ թրքա­հայ հա­մայն­քա­յին կեան­քին։

ԹՐՔԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՑԱՒԱԿԻՑ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին ցա­ւակ­ցա­կան մը ու­ղար­կեց՝ Իս­թան­պու­լի մէջ պա­տա­հած վեր­ջին ցնցիչ ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձակ­ման բե­րու­մով։ Բաց աս­տի, յա­նուն Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին ե­րէկ ծաղ­կեպ­սակ մըն ալ թո­ղուե­ցաւ Տոլ­մա­պահ­չէի մէջ կազ­մա­կեր­պուած սգա­հան­դէ­սին ժա­մա­նակ։

ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՆԱՐՏԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱԽՈՅԵԱՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱՒ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան մէջ իր ա­ւար­տին հա­սաւ Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի յի­շա­տա­կին կազ­մա­կեր­պուած միջ­միու­թե­նա­կան 20-րդ նար­տի մրցա­շար­քը։ Շուրջ ա­միս մը տե­ւե­ցին խա­ղար­կու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք եզ­րա­փա­կուե­ցան ե­րէ­կուան ա­ւար­տա­կան­նե­րով։ Մրցա­շար­քի ա­խո­յեա­նը հան­դի­սա­ցաւ Գա­րա­կէօ­զեան սա­նուց միու­թեան խում­բը, ո­րուն յա­ջոր­դե­ցին Վա­քըֆ­լը­գիւղ, Պո­մոն­թի Մխի­թա­րեան եւ Տա­տեան։

ՄԱՀ՝ ԲԱՐՍԵՂ ԹՈՒՂԼԱՃԵԱՆԻ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, որ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է յայտ­նի պատ­մա­բան ու բա­ռա­րա­նա­գիր Բար­սեղ Թուղ­լա­ճեան։ Ան ե­ղած էր մեր մտա­ւո­րա­կան կեան­քի աշ­խոյժ դէմ­քե­րէն մին՝ բարձ­րա­գոյն ու­սու­մը ստա­ցած ըլ­լա­լով Մի­չի­կը­նի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ։ Մխի­թա­րեա­նի սան Բար­սեղ Թուղ­լա­ճեան ա­ւար­տած էր Մել­գո­նեան կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւ­նը։

Էջեր