Թրքահայ կեանք

ՏԱՏԵԱՆԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԷՍԿԻՇԷՀԻՐ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ըն­թա­ցա­ւարտ դա­սա­րա­նի սա­նե­րը ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Սիվ­րի­հի­սար եւ Էս­կի­շէ­հիր։ Տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րա­մի կող­մէ գլխա­ւո­րուած խում­բին կ՚ու­ղեկ­ցէին նաեւ դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մէն դէմ­քեր։

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ՊՍԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ե­շիլ­գիւ­ղի Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւա­քա­կան մկրտու­թեան եւ պսա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն։ Խո­րա­պէս տպա­ւո­րիչ մթնո­լորտ մը ստեղ­ծուե­ցաւ տեր­սիմ­ցի տաս­ներ­կու պա­տա­նի­նե­րու եւ չա­փա­հաս­նե­րու Ս. Մկրտու­թեան խորհր­դա­կա­տա­րու­թեան ըն­թաց­քին։ Մկրտու­թեան յա­ջոր­դեց ա­նոնց շար­քին եր­կու զոյ­գե­րու Ս. Պսա­կի խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը։

ՏՕՆԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋ

​Սահակ-Մեսրոպ դպրաց դասու հիմնադրութեան 102-րդ եւ երգչախումբի կազմութեան 79-րդ կրկնակ տարեդարձները փայլուն անցան:
Եշիլգիւղի ընտանիքը մեծ խանդավառութիւն ապրեցաւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի նախագահած արարողութիւններուն ընթացքին:

ՊԱՐԸՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԵՐՋԱՆԻԿ ՕՐԸ

Պա­րըն ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ապ­րե­ցաւ եր­ջա­նիկ ու յատ­կան­շա­կան օր մը։ Այս­պէս, Գու­րու­չէշ­մէի Ե­րեւ­ման Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ մեր հա­մայն­քի հա­մակ­րե­լի ե­րի­տա­սարդ ա­մոլ­նե­րէն Ար­մաշ-Ա­նա­հի­տա Պա­րըն­նե­րու դստեր՝ փոք­րիկն Ա­րիա­նա Պա­րը­նի Ս. Մկրտու­թեան խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը։

ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ 26-ՐԴ «ՌՈՒԲԷՆ ՍԷՄԷՐՃԵԱՆ» ՊԱՍՔԷԹՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԸ ԵՐԷԿ ՍԿՍԱՒ ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՄԷՋ

Ե­րէկ, Սա­մա­թիոյ մէջ սկսաւ միջ­միու­թե­նա­կան 26-րդ «Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեան» պաս­քէթ­պո­լի մրցա­շար­քը։ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Տա­տեան սա­նուց միու­թեան եւ Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան խում­բե­րուն մի­ջեւ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՄԱՆԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԳԱՐՆԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ ՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՑ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻՆ ՄԷՋ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը թա­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պեց ման­կանց գար­նա­նա­յին խրախ­ճանք մը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Դպրո­ցի ման­կա­պար­տէ­զի սա­նե­րուն ա­ռըն­թեր այս ձեռ­նար­կին հրա­ւի­րուած էին թա­ղե­ցի մա­նուկ­ներ, ո­րոնք կը պատ­րաս­տուին յա­ջորդ կրթա­կան շրջա­նին ման­կա­պար­տէզ յա­ճա­խել եւ ի­րենց տե­սա­կէ­տէ ե­զա­կի փոր­ձա­ռու­թիւն մըն էր Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի մթնո­լոր­տը շնչե­լը։

ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կերպուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին 11-րդ ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը ե­րէկ եզ­րա­փա­կուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ։ Վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը վե­րա­ծուե­ցաւ տօ­նախմ­բու­թեան մը, քա­նի որ այս­պի­սի մրցա­շար­քի մը շա­րու­նա­կա­կա­նու­թիւ­նը մեր հա­մայն­քի պայ­ման­նե­րով կը նկա­տուի լուրջ ձեռք­բե­րում մը։

ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԻ ԳԱՅ «ԿՌՈՒՆԿ» ԽՈՐԱԳՐԵԱԼ ԵԶԱԿԻ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Սա­յաթ Նո­վա երգ­չա­խում­բը յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն հան­դէս պի­տի գայ հա­մեր­գով մը։ «Կռունկ» խո­րագ­րեալ ձեռ­նար­կը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ, որ կը գոր­ծէ տեղ­ւոյն քա­ղա­քա­պե­տու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ։

ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲԸ ՍԱՐՔԵՑ ԵԼԵԿՏՐԱԳՈՐԾ ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ ՄԸ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի գի­տա­կան ա­կում­բը լուրջ թա­փով յա­ռաջ կը տա­նի իր աշ­խա­տանք­նե­րը։ Վար­ժա­րա­նի բնա­գի­տու­թեան ու­սու­ցիչ Օս­ման Քը­լը­չէ­րի գլխա­ւո­րու­թեամբ ի­րա­կանա­ցուած է ծրա­գիր մը, ո­րով դպրե­վանք­ցի­նե­րը սար­քած են ե­լեկտ­րա­գործ ինք­նա­շարժ մը։

Էջեր