Թրքահայ կեանք

ԹԱԼԻՆ ՆԱՅԻՐ՝ ՊԷԶՃԵԱՆ ՄԱՅՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻ

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի նշա­նա­կուե­ցաւ Թա­լին Նա­յիր։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն բազ­մա­վաս­տակ ու փոր­ձա­ռու կրթա­կան մշակ մը Ե­ղի­սա­բէթ Չա­թա­նաս­լան կը վա­րէր այդ պաշ­տօ­նը։ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ա­ւար­տին ան ո­րո­շած է կո­չուիլ հանգս­տեան՝ բա­զում տա­րի­նե­րու իր ե­րախ­տա­շատ ու նուի­րեալ կրթա­կան գոր­ծու­նէու­թե­նէն վերջ։

ՍԵԼԻՆԱ ՄԱՆԱՆԻ ՓԱՅԼՈՒՆ ՆՈՒԱՃՈՒՄԸ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն Սե­լի­նա Մա­նան փայ­լուն նուա­ճում մը ար­ձա­նագ­րած է հա­մալ­սա­րա­նա­կան մտից քննու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քին։ Այս­պէս, ան յա­ջո­ղած է մուտք գոր­ծել Իս­թան­պու­լի հա­մալ­սա­րա­նի Ճեր­րահ­փա­շա­յի բժշկու­թեան բա­ժի­նը։ Ծա­նօթ է, որ հա­մալ­սա­րա­նի մտից քննու­թիւն­նե­րու դժուարին դրու­թեան մէջ այս ար­դիւն­քին հաս­նիլ կը նշա­նա­կէ գե­րա­զանց մա­կար­դա­կի մը վրայ գտնուիլ։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐ ՄԸ ՅԱՆՁՆԵՑ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան վեր­ջերս Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց «Ի­թի­մատ պիւ­րօ»ի բազ­մա­մեայ պա­տաս­խա­նա­տու Սար­գիս Գրի­գո­րեա­նը։ Հան­դիպ­ման ներ­կայ էին Պատ­րիար­քա­րա­նի հա­շուա­պահ­նե­րէն Հեր­ման Կիւր­ճիեան եւ Պետ­րոս Մար­զուան։

ՊԱԼԸՔԼԸԻ ԳԵՐԵԼՄԱՆԱՏԱՆ ՄԷՋ ԽԱՉՔԱՐԻ ԲԱՑՈՒՄ

Պա­լըք­լըի գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ վեր­ջերս հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը օ­ծուե­ցաւ նո­րա­կերտ խաչ­քար մը, ո­րու բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան հան­դի­սա­պե­տեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Ա­րիս Տե­մի­րի բա­րե­րա­րու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի մէջ պատ­րաս­տուած է այս խաչ­քա­րը։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նը։ Կղզեաց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան կող­քին էր Նո­րին Սրբազ­նու­թեան։ Այ­ցե­լու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ Կղզեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Լե­ւոն Շա­տեան, Կազ­դուր­ման կա­յա­նի խնա­մա­տար մարմ­նէն Նաժ­տա Շա­տեան եւ այլ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԷՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին կող­մէ ե­րա­նաշ­նորհ Շնորհք Պատ­րիար­քի ծննդեան 100-ա­մեա­կին առ­թիւ հաս­տա­տուած «Շնորհք Պատ­րիարք 100» մա­տե­նա­շա­րէն լոյս տե­սաւ «Գու­նա­գեղ Կի­րա­կի­ներ եւ Հո­գե­գա­լուստ» հա­տո­րը։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ Ս. Պա­տա­րագ մա­տոյց Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։ Ինչ­պէս ա­մէն Չո­րեք­շաբ­թի, այս ան­գամ եւս Վոս­փո­րի Ա­սիա­կան ա­փի մեր այս գողտ­րիկ ե­կե­ղե­ցին լե­ցուած էր հոծ թի­ւով հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րով, ո­րոնք եր­կիւ­ղա­ծու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։

ՎԱՔԸՖՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՈՐՈՇԵՑ ՓՈԽԵԼ ՊԷՅՔՈԶԻ ՀԱՅՈՑ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դը ան­ցեալ Եր­կու­շաբ­թի իր հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րեց մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ։ Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճա­նի գրա­սե­նեա­կը տե­ղե­կա­ցուց, որ նիս­տին ըն­թաց­քին կա­րե­ւոր ո­րո­շում մը առ­նուած է թրքա­հայ հա­մայն­քին տե­սա­կէ­տէ։ Այս­պէս, խոր­հուր­դը ո­րո­շած է փո­փո­խու­թեան են­թար­կել Պէյ­քո­զի հա­յոց գե­րեզ­մա­նա­տան տա­րած­քին կար­գա­վի­ճա­կը։

Էջեր