Թրքահայ կեանք

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ՄԵԾ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ԻՐԵՆՑ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԸՆԿԵՐԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒՆ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մը կը կազ­մա­կեր­պեն բազ­մա­կող­մա­նի ըն­կե­րամ­շա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­ներ, ո­րոնց խան­դա­վառ մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րուի ա­շա­կեր­տու­թեան կող­մէ։ Ման­կա­պար­տէ­զէն սկսեալ մին­չեւ միջ­նա­կարգ, զա­նա­զան տա­րի­քա­յին դա­սա­ւո­րում­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սուած ծրագ­րե­րը կ՚ար­ձա­նագ­րեն փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն, մա­նա­ւանդ որ ա­նոնք կեան­քի կը կո­չուին ըն­տա­նե­կան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

Ս. ՓՐԿԻՉ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻՆ ՄԷՋ ՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Զատ­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն, ինչ որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ «Պի­լէք» հանգս­տա­րա­նի սրա­հին մէջ նախ կա­տա­րուե­ցաւ տնօրհ­նէ­քի կարգ, Ս. Փրկիչ մատ­րան հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Գէորգ Ա. Քհնյ. Չը­նա­րեա­նի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ։ Ներ­կայ էր նաեւ Քոյր Գա­յիա­նէ Տուլ­քա­տի­րեան։

ՎԱԳԸՖԼԸԳԻՒՂԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ԱՅՍ ՕՐԵՐՈՒՆ ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒԻ «ՖԵՍՀԱՆԷ»Ի ՄԷՋ

«Ֆես­հա­նէ»ի հա­մա­լի­րէն ներս այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նան «Հա­թա­յի օ­րեր»։ Ե­րէկ սկսած այս ձեռ­նար­կը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ շա­բա­թա­վերջ։ Այս շրջագծով տա­ղա­ւար մըն ալ յատ­կա­ցուած է Վա­գըֆ­լը­գիւ­ղին։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՏԻԿՆԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԱՆԴԱՄՈՒՀԻՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ Ս. ԶԱՏԿԻ ԱՌԹԻՒ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Քրիստո­սի Հրա­շա­փառ Ս. Յա­րու­թեան տօ­նին առ­թիւ հիւ­րըն­կա­լեց իս­թան­պու­լա­հայ տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Պատ­րիար­քա­րա­նի եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած այս ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քո­յթին ըն­թաց­քին ստեղծուե­ցաւ ջերմ մթնո­լորտ։

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ԵՐԴԻՔԻՆ ՏԱԿ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Գալ­ֆաեան Տան մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ լու­սան­կար­չու­թեան դա­սըն­թացք մը, ո­րուն խան­դա­վառ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին դպրո­ցի բարձ­րա­գոյն ե­րեք դա­սա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը։ Լու­սան­կար­չա­կան հիմ­նար­կի վար­չա­յին­նե­րէն Թայ­լան Պաղ­ճը այս առ­թիւ այ­ցե­լեց վար­ժա­րան եւ հա­ճե­լի մթնո­լոր­տի մը մէջ ար­տադ­րա­կան աշ­խա­տանք տա­րաւ ա­շա­կերտ­նե­րուն հետ։

ԱՊՐԻԼԻ 24-ԻՆ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէ­կուան Ս. Զատ­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցուց, թէ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը ինչ կար­գադ­րու­թիւն­ներ նա­խա­տե­սած է յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 24-ին հա­մար, մինչ հա­մայն աշ­խար­հի հա­յու­թիւ­նը պի­տի նշէ 2015-ի տա­րե­լի­ցը։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ Ս. ԶԱՏԿԻ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԽԱՆԴԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի յար­կէն ներս Ս. Զատ­կուան նա­խոր­դող շրջա­նին ապ­րուե­ցաւ ար­տա­սո­վոր խան­դա­վա­ռու­թիւն։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ Ս. ԶԱՏԿԻ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ

Բան­կալ­թիի Մխի­թա­րեան վար­­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ տօ­նե­ցին Ս. Զատ­կի մօ­տա­լուտ գա­լուս­տը:

ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹԵԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՔԻ ՍԵՂԱՆ՝ ՖԼՈՐԻԱՅԻ ՄԷՋ

ԱԳ կու­սակ­ցու­թեան Պա­քըր­գիւ­ղի մաս­նա­ճիւ­ղը ե­րէկ պահ­քի սե­ղա­նով մը պա­տուեց փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս­պէս, Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ կու­սակ­ցա­կան շրջա­նակ­նե­րը հիւ­րըն­կա­լե­ցին հայ, յոյն եւ ա­սո­րի հա­մայնք­նե­րէն դէմ­քեր։

Էջեր