Լրահոս

ՍԱՄՍՈՒՆԻ ՄԷՋ ՄՐՑԱՊԱՅՔԱՐ

Նա­զար Հան­չէր կը տե­ղե­կաց­նէ մե­զի.-
Հա­յաս­տա­նի կռփա­մար­տի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը ներ­կա­յիս Սամ­սու­նի մէջ կը մաս­նակ­ցի մի­ջազ­գա­յին կա­րե­ւոր մրցա­շար­քի մը, որ կազ­մա­կեր­պուած է ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն ըն­դա­ռաջ, որ­պէս ո­րա­կա­ւոր­ման կամ զտման հանգ­րուան։

«Բագին»ը Կը Մտնէ Փոխանցման Թարմ Շրջան

Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւ­նը այ­սու կը ծա­նու­ցէ, թէ 1962-ին ծնունդ ա­ռած «Բա­գին»ը այս տա­րի կը թե­ւա­կո­խէ նոր հանգ­րուան մը։

հնդկական տաճարԻՆ ՄԷՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

Հնդկաս­տա­նի Մա­հա­րաշտ­րա նա­հան­գին մէջ գտնուող հնա­մե­նի տա­ճա­րը, որ հա­րիւ­րա­մեակ­ներ շա­րու­նակ բաց ե­ղած է միայն տղա­մար­դոց հա­մար, ար­դէն թոյ­լատ­րած է նաեւ ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու մուտ­քը:

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՅՑ

Թուրքիա­-Սէուտական Արաբիա յարաբերութիւններուն շրջագծով գագաթնային հանգրուան մը:
Հանրապետութեան նախագահ ­Էրտողան ամենաբարձր մակարդակի վրայ կը հիւրընկալէ Սելման թագաւորը:

ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՃԱԿԱՏՆԵՐԷՆ ԴԷՊԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲԵՄԱՀԱՐԹԱԿ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՒ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ կեան­քը կը վե­րա­դառ­նայ իր բնա­կա­նոն հու­նին: Տար­բեր աղ­բիւր­ներ կը յայտ­նեն, որ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն կամ նոյ­նիսկ ժա­մե­րուն Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը պի­տի ժա­մա­նեն Ստե­փա­նա­կերտ։

ՆԱԶԱՐՊԱՅԵՒԻ ԹԵՀՐԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Ղա­զա­խիս­տա­նի Նա­խա­գահ Նուր­սուլ­թան Նա­զար­պա­յեւ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Թեհ­րան, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի կող­մէ։ Նա­զար­պա­յեւ դի­մա­ւո­րուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գով։ Եր­կու եր­կիր­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րը գլխա­ւո­րե­ցին պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րու բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քը եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ու մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գի հրա­տապ նիւ­թե­րը։

ԱՏՈԼՖ Հիթլէրի ծնած տունը…

Աւստ­րիա­յի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը մտա­դիր են մաս­նաա­ւոր սե­փա­կա­նա­տի­րոջ­մէ գնել այն տու­նը, ուր ծնած է նա­ցիա­կան Գեր­մա­նիոյ ղե­կա­վար Ա­տոլֆ Հիթ­լէր:

 Ան պի­տի գնուի, որ­պէս­զի տու­նը նա­ցիա­կան գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան հե­տե­ւորդ­նե­րու հա­մար իւ­րօ­րի­նակ սրբա­տե­ղի չդառ­նայ:


ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները շաբաթավերջին ամենաբարձր մակարդակի վրայ հանդիպումներ ունեցան Երեւանի ղեկավարութեան հետ եւ սարքեցին համատեղ մամլոյ ասուլիս մը՝ ամփոփելով իրենց տարածքաշրջանային այցելութիւն:
Հայաստանի իշխանութիւնները եւ միջնորդները քննարկեցին վստահութեան միջոցառումներու շուտափոյթ ներդրման եւ բանակցութիւններու վերսկսման մասին հարցեր:

ՍԵԼՄԱՆ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ԱՅՑԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Սել­ման Թա­գա­ւո­րը այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Թուր­քիա։ Ան Ե­գիպ­տո­սի վրա­յով կը ժա­մա­նէ Ան­գա­րա, ուր իր շփում­նե­րը պի­տի եզ­րա­փա­կուին Ապ­րի­լի 13-ին։

Էջեր