Լրահոս

«ՀԱՅՓՈՍՏ» ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹ ՄԸ ԹՈՂԱՐԿԵՑ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԽԱՂԵՐՈՒՆ ԱՌԹԻՒ

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րը կը շա­րու­նա­կեն ամ­բողջ աշ­խար­հի հա­յու­թեան ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դառ­նալ։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ, Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րուն ձօ­նուած դրոշ­մա­թուղ­թեր թո­ղար­կուե­ցան Հա­յաս­տա­նի թղթա­տա­րա­կան ըն­կե­րու­թեան՝ «Հայ­փոստ»ի կող­մէ։

ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ ԵՒ ՔԸԼԸՉՏԱՐՕՂԼՈՒ ՊԻՏԻ ՏԵՍԱԿՑԻՆ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ

Ան­գա­րա­յի մէջ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղեալ ջան­քե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան եւ ՃՀՓ­-ի շփում­նե­րը ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ պի­տի շա­րու­նա­կուին յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին։

ԶԱՐԻՖ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԹՈՒՐՔԻԱ

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րիֆ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Իր շփում­նե­րը նա­խա­տե­սուած են Զա­րի­ֆի կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցուե­լիք տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ու­ղե­ւո­րու­թեան մը ծի­րին մէջ։

ՏԱՐԱՆՋԱՏՈՒԱԾ ԳՈՐԾ

​Վալերի Փերմեաքովի դատման գործընթացին մանրամասնութիւնները յայտնի կը դառնան աստիճանաբար:
Ռուսական կողմը ոճրագործը պիտի դատէ ռազմական յանցագործութիւններուն համար, իսկ հայկական կողմը՝ սպանութեան երեսակով: Բոլոր դատավարութիւնները տեղի պիտի ունենան կիւմրիի մէջ:
Հայաստանի իշխանութիւնները կը ձգտին, որ քննութիւնները ընթանան հնարաւորինս արագ եւ փութով արձակուի վճիռը՝ մինչեւ Խաչի տօնի մեռելոցը:

ԹԻՒՐՔՄԵՆԻՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԿՈՒ ՏԱՅ ԹՈՒՐՔԻԱ

Թիւրք­մե­նիս­տա­նի Նա­խա­գահ Կուր­պան­կու­լու Պեր­տի­մու­հա­մէ­տով այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Թուր­քիա։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան վա­ղը Իս­թան­պու­լի մէջ պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ։

ԿԻՒՄՐԻԻ ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ՈՃՐԱԳՈՐԾ ՎԱԼԵՐԻ ՓԵՐՄԵԱՔՈՎԻ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՊԻՏԻ ՍԿՍԻ ՅԱՋՈՐԴ ՇԱԲԱԹ

Կիւմ­րիի մէջ տա­րե­մու­տին ան­հա­ւա­տա­լի վայ­րա­գու­թիւ­նով մը ող­բեր­գու­թեան տե­ղի տուած ռուս զի­նուոր Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­վա­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ՝ Օ­գոս­տո­սի 12-ին։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵԱՆԻ ՆԻՍՏԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­տեա­նի նիստ, գլխա­ւո­րու­թեամբ նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նի։ Ընդ­հան­րա­պէս չորս հար­ցեր ընդգր­կուած էին ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին վրայ։

Էջեր