Լրահոս

ՕՀԱՆԵԱՆԻ ԱՐՑԱԽ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան շա­բա­թա­վեր­ջին աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ դէ­պի Ար­ցախ։ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ ան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ղե­կա­վա­րու­թեան հետ։

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԶԷՆՔԻ ՀԱՐՑԸ

Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տեւ յայ­տա­րա­րեց, որ Պա­քու եւ Ե­րե­ւան պէտք է նստին բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու սե­ղա­նին շուրջ։ Ան­ցեալ շա­բաթ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ շփում­ներ ու­նե­ցած ռուս վար­չա­պե­տը յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին ա­ռըն­չու­թեամբ։ Ան հա­մո­զուած է, թէ ո­րե­ւէ ձե­ւով ան­կա­րե­լի է թոյլ տալ հա­կա­մար­տու­թեան սրման։

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՑՈՅՑԵՐ

Ե­րե­ւա­նի մէջ հոծ թի­ւով ե­րի­տա­սարդ­ներ շա­բա­թա­վեր­ջին բո­ղո­քի ցոյց մը կա­տա­րե­ցին՝ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մօտ, երբ այն­տեղ կ՚այ­ցե­լէին ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը։ «Դադ­րեց­նել ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը» վան­կար­կում­նե­րով դի­մա­ւո­րե­ցին միջ­նորդ­նե­րը եւ վայր­կեան մը յար­գան­քի լռու­թիւն պա­հե­ցին վեր­ջին բա­խում­նե­րուն ըն­թաց­քին զո­հուած բո­լոր հա­յոց յի­շա­տա­կին։

ՕԼԱՆՏ-ԱԶՆԱՒՈՒՐ ԶՐՈՅՑ

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի հետ։ Ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ լայն ար­ձա­գանգ գտաւ այս տե­սակ­ցու­թիւ­նը։

ՊԱՐԶԱՆԻԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ

Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան վար­չա­պետ Նե­չիր­վան Պար­զա­նի ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թուր­քիոյ մէջ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը, ու­ժա­նիւ­թի եւ անվ­տան­գու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րուն շուրջ խնդիր­ներ, ինչ­պէս նաեւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ՓՔՔ­-ի եւ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) խմբա­ւոր­ման դէմ քայ­լե­րը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՈՍՏՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑ

ՖԻ­ՖԱ-ն հ­րա­պա­րա­կեց աշ­խար­հի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին խում­բե­րու մի­ջազ­գա­յին նոր դա­սա­ւո­րու­մը: Պա­րագ­լու­խի դիր­քին վրայ կը գտնուի Ար­ժան­թին, ո­րուն կը յա­ջոր­դեն երկ­րորդ եւ եր­րորդ դիր­քե­րու վրայ Պել­ժիա եւ Չի­լի:

Տխուր Եւ Վշտա­լի Ի­րա­կա­նու­թիւն

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Ե­թէ մօ­տէն կը հե­տե­ւինք հայ սփիւռ­քի ա­մէ­նօ­րեայ հեւ­քե­րուն, մտա­հո­գու­թիւն­նե­րուն եւ մա­նա­ւանդ մա­շու­մին, այն ժա­մա­նակ միայն կրնանք հասկ­նալ, թէ տա­կա­ւին դա­մոկ­լեան սու­րի նման ա­նոր գլխուն կա­խուած է տխուր եւ վշտա­լի ի­րա­կա­նու­թիւ­նը:

Էջեր