Լրահոս

ԾԻԾԱՂԻ՞Լ ԹԷ ՈՂԲԱԼ, ԿԱՄ՝ ԴԵՌ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ՆԻՍԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԵՐԹՕՆԸ

Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ Ֆրան­սա­յի Թե­մէն ներս Նի­սի տագ­նա­պը կը շա­րու­նա­կուի։ Թէեւ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Վա­հան Եպսկ. Յով­հան­նէ­սեա­նի վեր­ջին ջան­քե­րուն շնոր­հիւ կան յոյ­սի նշոյլ­ներ, սա­կայն գործնա­կան ար­դիւն­քը կը բա­ցա­կա­յի։ Առ­կայ վի­ճա­կին մէջ Փա­րի­զի «Նոր Յա­ռաջ»ի սիւ­նակ­նե­րուն յայտ­նուե­ցաւ Նի­սէն Նու­պար Սե­րով­բեա­նի յօ­դուա­ծը, զոր կ՚ար­տատ­պենք յա­պա­ւում­նե­րով։

ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ ԵՐԵՔ ՊԱՅԹՈՒՄՆԵՐ

Պրիւք­սէ­լի օ­դա­կա­յա­նին մէջ այս առա­ւօտ պա­տա­հե­ցաւ ա­հա­ւոր եր­կու պայ­թում, ո­րոնք տե­ղի ու­նե­ցան «American Airlines» ըն­կե­րու­թեան ճամ­բորդնե­րու ար­ձա­նագր­ման տա­ղա­ւարնե­րու մեր­ձա­կայ­քին։ Սկզբնա­կան տուեալ­նե­րով 17 հո­գի զո­հուե­ցաւ, ա­ւելի քան 30 հո­գի ալ վի­րա­ւո­րուե­ցաւ։ Աւելի վերջ պայթում մըն ալ պատահեցաւ քաղաքի մեթրոյին մէջ։

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ՝ ՈՐՊԷՍ ՆՈՒՌ

​Արտաքին գործոց նախարարութեան նախաձեռնութեամբ յաջորդ ամիս պիտի ներկայացուին Քալումենոյի հաւաքածոյէն ընտիր նմոյշներ:
Քարտփոստալներու հետքերով. «Թուրք-հայ յարաբերութիւններուն մէջ ո՛չ թէ մոռնալու, այլ յիշելու ժամանակը»:

ՕՔՍԷՆ ԽԱՉԱՆԵԱՆ ԵՐԷԿ ԴՈՒՐՍ ԵԿԱՒ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԷՆ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Պէ­յօղ­լուի մէջ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան պայ­թու­մին հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րուած մեր հա­մայն­քի ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն Օք­սէն Խա­չա­նեան ե­րէկ ար­դէն դուրս ե­կաւ Շիշ­լիի «Էթ­ֆալ» հի­ւան­դա­նո­ցէն, ուր դար­ման­ման տակ առ­նուած էր դէպ­քէն վերջ։

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ նշուե­ցաւ Բա­նաս­տեղ­ծու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին օ­րը։ Մայ­րա­քա­ղա­քի կեդ­րո­նին մէջ, Հիւ­սի­սա­յին պո­ղո­տա­յին վրայ կեան­քի կո­չուե­ցաւ այս ծրա­գի­րը՝ Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։

ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

ԵԱՀԿ-ի մօտ Գեր­մա­նիոյ նա­խա­գահու­թեան յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Կեր­նոտ Էր­լէր եւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը վե­րա­հաս­տե­տե­ցին ի­րենց յանձ­նա­ռու­թիւ­նը՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան բա­նակ­ցա­յին ճա­նա­պար­հով խաղաղ կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։

ՀԱԼԷՊ. ԱՆՑԵԱԼ… ԵՐԱԶ… ՄՂՁԱՒԱՆՋ…

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Սու­րիա­կան տագ­նա­պի ա­ռա­ջին իսկ օ­րե­րէն  շրջա­նա­յին եւ մի­ջազ­գա­յին լու­սար­ձակ­նե­րը շեշ­տուած կեր­պով կեդ­րո­նա­ցան Հա­լէ­պի (նա­հանգ եւ քա­ղաք) վրայ, եւ այդ­պէս ալ մնա­ցին:

Էջեր