Լրահոս

ՀԱՍԱՆՈՎ ՄՈՍԿՈՒԱ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Զա­քիր Հա­սա­նով այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Մոս­կուա։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ա­զէ­րի նա­խա­րա­րը կը մաս­նակ­ցի Ռու­սաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ կազ­մա­կեր­պուած «Բա­նա­կա­յին մի­ջազ­գա­յին խա­ղեր-2015»ի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան, որ նա­խա­տե­սուած է այ­սօր։

ԱԶՆԱՒՈՒՐ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը գտնուի Պէյ­րու­թի մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Ազ­նա­ւուր ե­րէկ ժա­մա­նեց Պէյ­րութ, ուր այ­սօր նա­խա­տե­սուած է իր հա­մեր­գը։

ՎԵՆԵՏԻԿԻ ՄԷՋ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Անգ­լիա­կան «The Independent» հե­ղի­նա­կա­ւոր թեր­թը հրա­տա­րա­կեց Վե­նե­տի­կի Ս. Ղա­զար կղզիին ձօ­նուած յօ­դուած մը։ Այս առ­թիւ մատ­նան­շուած է, թէ այդ կղզիին վրայ խարս­խուած Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան մայ­րա­վան­քը դար­ձած է հայ գի­տու­թեան գո­յա­տեւ­ման խորհր­դան­շանն ու կա­րե­ւոր կեդ­րո­նը։

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 6-ՐԴ ԽԱՂԵՐԸ ԿԸ ՍԿՍԻՆ

Վա­ղը Ե­րե­ւա­նի մէջ պի­տի սկսին Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րը։ Սա ար­դէն ա­ւան­դա­կան դար­ձած մրցա­շարք մըն է, որ ա­մէն ան­գամ կը հա­մախմ­բէ աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րէն հայ ե­րի­տա­սարդ­ներ, ո­րոնք եղ­բայ­րա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ կը մրցին ի­րա­րու հետ։

ԱՃԷՄՕՂԼՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԴԻՐՔԻ ՎՐԱՅ

Տնտե­սա­կան աշ­խար­հէ ներս մաս­նա­գի­տա­կան մա­կար­դա­կի վրայ Փրոֆ. Տա­րօն Ա­ճէ­մօղ­լուի աստ­ղը փայ­լիլ կը շա­րու­նա­կէ։ Տնտե­սու­թեան ո­լոր­տէ ներս հրա­պա­րա­կած հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րով ծա­նօթ «RePec» հար­թա­կը պատ­րաս­տեց ցու­ցակ մը, որ կ՚ընդգր­կէ աշ­խար­հի ա­մե­նա­կա­րե­ւոր տնտե­սա­գէտ­նե­րը։

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՆՑՔ

Ա­նուշ Թրուանց մե­զի կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-

«Արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի մերձեցման խնդիրները» համաժողովը եզրափակուեցաւ:
Նախարար Հրանոյշ Յակոբեան. «Լեզուի հարցը մեր ազգի գերխնդիրն է այսօր, եթէ լեզուն տկար վիճակի մէջ է, ապա մենք ենք յանցաւորը, հայերէնը մեր լեզուն է ու մենք պէտք է ըլլանք անոր պահապանը»:

ԵՒՍ ՀԻՆԳ ՆԱՀԱՏԱԿ

Շըրնաքի եւ Փոզանթըի մէջ ահաբեկիչները երէկ դարձեալ անիծելի յարձակումներ գործեցին զինուորներու եւ ոստիկաններու վրայ:
Թուրքիա վճռակամութեամբ յառաջ կը տանի իշիպ-ի եւ փքք-ի դէմ պայքարը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան կողմնակից է փոքրամասնական կառավարութիւնով մը փութով ձեռնարկել նոր ընտրութեան:

ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՎԱՐԴԱՆ ՍՐՄԱՔԷՇԸ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց զուի­ցե­րա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար, աշ­խար­հահռ­չակ «Ֆրանք Միւլ­լէր» ըն­կե­րու­թեան նա­խա­գահ Վար­դան Սրմա­քէ­շը։ Ծա­նօթ է, որ այս վեր­ջի­նը նախ­կին պոլ­սա­հայ մըն է ու միեւ­նոյն ժա­մա­նակ Հա­յաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տո­սը՝ Մար­սէյ­լի մօտ։

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ԱՆՏԱՆԵԼԻ ՎԻՃԱԿ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Հա­լէ­պի մօտ Հա­յաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Տիգ­րան Գէոր­գեա­նին հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Տիգ­րան Գէոր­գեան Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին ներ­կա­յա­ցուց Հա­լէ­պի առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կը, որ վեր­ջին շրջան­նե­րուն սրուած է ա­ռա­ւել եւս։

Էջեր