Լրահոս

ՍՊԱՍՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ՝ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԷՋ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ Հինգ­շաբ­թի ե­րե­կո­յէն ի վեր սպա­սո­ղա­կան ի­րա­վի­ճակ կը տի­րէ: Մինչ Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան մամ­լոյ ա­սու­լիս մը տա­լով կա­րե­ւոր շեշ­տադ­րում­ներ կը կա­տա­րէր եւ կը յայտ­նէր, թէ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւ­նը պէտք է կա­րե­ւոր ը­սե­լիք ու­նե­նայ անց­նող օ­րե­րուն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ծան­րակ­շիռ դէպ­քե­րուն վե­րա­բե­րեալ:

ՓՔՔ-Ի ԴԷՄ ՀԱՐՈՒԱԾՆԵՐ

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը կը շա­րու­նա­կեն ծան­րակ­շիռ հա­րուած­ներ հասց­նել ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը ե­րէկ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նա­ցու­ցած են Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ՝ Քան­տի­լի շրջա­նին, ինչ­պէս նաեւ Հաք­քեա­րիի մեր­ձա­կայ բա­ցաս­տան­նե­րուն մէջ։

ՇԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻ ՀԱՄԵՐԳԸ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԾԵՐԱՆՈՑԻՆ

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱ­ՌԵԱՆ

Հան­դի­սա­տես­նե­րը բա­ցի բա­րե­սի­րա­կան նպա­տա­կով քա­ջա­լե­րե­լու հա­մար ներ­կայ գտնուած էին այս հա­մեր­գին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ապ­րիլ 5-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7.30-ին, Մեն­հե­թթը­նի Մըր­քըն հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, այ­լեւ վա­յե­լե­լու դաշ­նա­կի ե­լոյ­թը աշ­խար­հահռ­չակ դաշ­նա­կա­հար Շա­հան Արծ­րու­նիի:  Մէ­կը միւ­սը ամ­բող­ջաց­նող, ող­ջու­նող գե­ղե­ցիկ հա­մայ­նա­պատ­կեր մըն էր ներ­կա­յա­ցուա­ծը այդ գի­շեր:

«Վրիպակ 53»ի Դէմ Զայրոյթը Կ՚աճի, Երբ Apple-ի Ծրագրի Թարմացումը Կը Սպառնայ Սպաննել Iphone 6-ը

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

«Կար­տիըն» թեր­թի յօ­դուա­ծա­գիր Մայլզ Պրիկ­նալ անդ­րա­դար­ձած է  բջի­ջա­յին նո­րա­գոյն սար­քի թե­րու­թեան:

ՋԱՆՔԵՐ ԵՒ ՀԱՐՑԱԿԱՆՆԵՐ

«Մոսկուա պատրաստ է օգտագործել իր ամբողջ ազդեցութիւնը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման համար»:
Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ Պերլինէ վերադարձին ուշ երեկոյեան տեսակցեցաւ Ռուսաստանի Վարչապետ Տիմիթրի Մետվետեւի հետ:

ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

 Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ կը շա­րու­նա­կուի փխրուն ի­րա­վի­ճա­կը։ Կրա­կի դադ­րեց­ման վե­րա­բե­րեալ պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւ­նը կը խախ­տուի Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ։ Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ վար ա­ռած են Ատրպէյ­ճա­նի հա­րուա­ծա­յին ա­նօ­դա­չու թռչող սարք մը՝ հեր­թա­կան ան­գամ։

ՆՈՒՍԱՅՊԻՆԻ ՄԷՋ ՀԻՆԳ ՆԱՀԱՏԱԿ

Մար­տի­նի Նու­սայ­պին գա­ւա­ռա­կէն ե­րէկ հա­սած լու­րե­րը խոր ցաւ ստեղ­ծե­ցին բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ։ Ե­րէ­կուան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին նա­հա­տա­կուե­ցան անվ­տան­գու­թեան հինգ պաշ­տօ­նեա­ներ։

ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­մե­րի­կա­յի Հա­յոց Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան, Ուր­բաթ, Ապ­րի­լի 1-ի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի նա­խա­րա­ր Հ­րա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին, ո­րուն կ­­՚ըն­կե­րա­նար Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ՄԱԿ-ի մօտ մնա­յուն եւ լիա­զօր դես­պան Զօհ­րապ Մնա­ցա­կա­նեա­ն:

ՏԵՒԱԿԱՆ ՈՏՆՁԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Կրակի դադրեցման պայմանաւորուածութիւնով հանդերձ, Արցախի ճակատին վրայ Ատրպէյճանի բանակին կողմէ սադրանքները կը շարունակուին։
Նախագահ Սերժ Սարգսեան հեռախօսազրոյցներ ունեցաւ Հասան Ռուհանիի եւ Նուրսուլթան Նազարպայեւի հետ։ Տիմիթրի Մետվետեւ կ՚այցելէ Երեւան։ Մինսքեան խմբակի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան տարածքաշրջանին մէջ։ Սէրկէյ Լաւրովն ալ պիտի այցելէ Հայաստան։

Էջեր