Լրահոս

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՊԱՅԱԿՈՅՏԻ ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԱՀԸ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի գլխա­ւո­րու­թեամբ մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ գու­մա­րուած Բարձ­րա­գոյն զի­նուո­րա­կան խոր­հուր­դի ժո­ղով­նե­րու ար­դիւն­քին հի­ման վրայ ճշդուե­ցաւ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թեան նոր կազ­մը։

ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԿՈՂՔԻՆ

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի ընդ­լայն­ման եւ հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գծով կո­մի­սար Եո­հան­նէս Հահն ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րար եւ ա­ւագ բա­նագ­նաց Վոլ­քան Պոզ­քը­րի հետ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԿԱՃԱՌԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԱՑԱՆ ԻՐԵՆՑ ՍՊԱՅԻ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ նոյն նա­խա­րա­րու­թեան «Վազ­գէն Սարգ­սեան» ռազ­մա­կան կա­ճա­ռի եւ ռազ­մաու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու տա­րե­վեր­ջի եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւ­նը։

«ՍՓԻՒՌՔ» ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նեցաւ «Սփիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի փակ­ման ա­րարո­ղու­թիւ­նը։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րութեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած այս ծրա­գի­րը կեան­քի կո­չուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՄԵՏԱՅԼՆԵՐ

​Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ պարգեւատրեց մեր համայնքէն Էֆրիմ Պաղը եւ Սիպիլը:
Համահայկական վեցերորդ խաղերու կազմակերպիչները, հովանաւորներն ու պատուոյ հիւրերը ընդունելութիւնով մը մեծարուեցան Երեւանի մէջ:

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ԽՐԻՄԻ ԹԱԹԱՐՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Խրի­մի թա­թար­նե­րու պա­տուոյ ղե­կա­վար եւ Ուք­րայ­նոյ ե­րես­փո­խան Մուս­թա­ֆա Ապ­տիւլ­մե­ճիտ Քը­րըմ­լըօղ­լուի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը։ Նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րեց, թէ Թուր­քիա չի ճանչ­նար Ռու­սաս­տա­նի կող­մէ Խրի­մի բռնագ­րա­ւու­մը։

ՇԸՐՆԱՔԻ ՄԷՋ ԵՐԵՔ ՆԱՀԱՏԱԿ

Ա­հա­բեկ­չա­կան բռնա­րարք­նե­րը այս օ­րե­րուն դժբախ­տա­բար ան­պա­կաս են Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գէն։ «Սի.Էն.Էն. Թիւրք»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ա­ռա­ւօտ ալ Շըր­նա­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ող­բեր­գա­կան դէպք մը։

ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ ՀՄԱՅԵՑ ԻՐ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԸ

Բե­մին վրայ ե­ռան­դուն, խան­դա­վառ, սրա­միտ եւ իս­կա­կան ա­րուես­տա­գէ­տի բո­լոր տուեալ­նե­րով տաս­նեակ տա­րի­նե­րէ ի վեր սե­րունդ­ներ եւ սե­րունդ­ներ հմա­յած ու տա­կա­ւին հմա­յող 91-ա­մեայ Շարլ Ազ­նա­ւու­րին ներ­կա­յու­թիւ­նը իս­կա­կան հմայք մը ըլ­լա­լէ բա­ցի, ո­չինչ կրնայ ըլ­լալ եւ պահ մը հան­դի­սա­տե­սին մտա­ծել տալ, թէ ան շատ հե­ռու է նոյ­նիսկ 70-ա­մեա­կի դռնե­րը բա­խե­լէ:

Էջեր