Լրահոս

ՁԱԽ ՅԱՐՈՒԹԻ 65-ԱՄԵԱԿԸ

Սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի ե­րա­ժիշտ ու եր­գիչ Յա­րութ Փամ­պուք­ճեան, որ յայտնի է Ձախ Յարութ անունով ալ, իր ծննդեան 65-ա­մեա­կին առ­թիւ, ինչ­պէս նաեւ հայ ե­րաժշ­տա­կան ա­րուես­տը ներ­կա­յաց­նե­լու ի­մաս­տով ու­նե­ցած նշա­նա­կա­լից ա­ւան­դին հա­մար պար­գե­ւատրուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի յու­շա­մե­տայ­լով։

ԳԱՆՁԱՍԱՐԻ ՎԱՆՔԻ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ

Ար­ցա­խի մէջ գտնուող Գան­ձա­սա­րի վան­քին կից պի­տի կա­ռու­ցուի մա­տե­նա­դա­րան մը, պե­տա­կան պիւտ­ճէով։ Շի­նու­թիւ­նը, ուր պի­տի պահ­պա­նուին հին հայ­կա­կան ձե­ռա­գիր­ներն ու մա­տեան­նե­րը, 2004 թուականին կա­ռու­ցուած էր որ­պէս հո­գե­ւոր դպրա­տուն։

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան տե­ղե­կա­տուա­կան գրա­սե­նեա­կը կը կազ­մա­կեր­պէ հրա­պա­րա­կա­յին դա­սա­խօ­սու­թիւն մը՝ հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի դա­տին զար­գա­ցում­նե­րը։ «Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չումն ու հա­տու­ցու­մը նոր հո­րի­զոն­նե­րու եւ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դի­մաց» ձեռ­նար­կին ժա­մա­նակ հրա­պա­րա­կա­յին դա­սա­խօ­սու­թեամբ հան­դէս պի­տի գայ ա­կա­նա­ւոր պատ­մա­բան Փրոֆ. Թա­նէր Աք­չամ։

ԿԱՐՍԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ԱՐԺԵՒՈՐԵԼՈՒ ԿՈՉ

Կար­սե­ցի գրող Ի­սա Եըլ­մազ վեր­լու­ծեց Կար­սի պատ­մա­կան յու­շար­ձան­նե­րու այժ­մու կա­ցու­թիւ­նը։ Ան նշեց, թէ քա­ղա­քը իր պատ­մա­կան մի­ջա­վայ­րով անգտա­նե­լի գանձ մըն է շար­ժա­րուես­տի ու գրա­կա­նու­թեան տե­սա­կէ­տէ, սա­կայն դժբախ­տա­բար ա­նոնք բար­ձի­թո­ղի վի­ճա­կի մէջ կը գտնուին այժմ։

ՏՈՒՐՍՈՒՆ ՉԻՉԷՔԻ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Զի­նեալ ու­ժե­րու նախ­կին գնդա­պետ Տուր­սուն Չի­չէք, որ ներ­կա­յիս դար­ձած է ՃՀՓ­-ի ե­րես­փո­խան, խոս­տո­վա­նե­ցաւ, որ բա­նա­կը 2000-ա­կան­նե­րու սկիզ­բէն հա­մա­ցան­ցա­յին յա­տուկ կայ­քեր հաս­տա­տած էր՝ նպա­տակ ու­նե­նա­լով վար­կա­բե­կել ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը եւ ա­նոր կող­մէ հիմ­նուած կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հա­յե­րը, քիւր­տերն ու Ֆեթ­հուլ­լահ Կիւ­լէ­նի շար­ժու­մը։

ՓԱԼՄԻՐԱ ՎՏԱՆԳՈՒԱԾ

«Իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման զի­նեալ­նե­րը ա­կա­նա­պա­տած են Սու­րիոյ տա­րած­քին գտնուող Փալ­մի­րա հնա­գոյն քա­ղա­քին ա­ւե­րակ­նե­րը։ Ըստ հա­սած լու­րե­րու, ա­կան­ներ տե­ղադրուած են հնա­գոյն յու­շար­ձան­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ հռո­մէա­կան ամ­փի­թատ­րո­նին շուրջ։

ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՐ ՄԸ

Ֆո­թոլ­րագ­րող Ա­րա Կիւ­լէ­րի լու­սան­կար­նե­րով ճո­խա­ցած կեն­սագ­րա­կան հա­տո­րը վեր­ջերս լոյս տե­սաւ «Ֆո­թոկ­րա­ֆէ­վի» հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն՝ «Աչք մը, մե­քե­նայ մը եւ ի­րա­կա­նու­թիւն» խո­րագ­րով։

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ. «ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԿՐՕՆԱ-ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅԻՆ ԻՐ ԽՂՃԻՆ ՄԷՋ ԻՐԱՒԱՅԱՋՈՐԴԻ ԴԻՐՔԸ ԿԸ ՎԵՐԱԳՐԷ ՊՈԼՍՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌԻՆ»

Հրա­ւի­րուած ըլ­լա­լով կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րուն կող­մէ, ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի գլխա­ւոր խմբա­գիր Ա­րա Գօ­չու­նեան ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ շա­բա­թա­վեր­ջին Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հա­ւա­քոյ­թին ըն­թաց­քին։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք իր խօս­քին բնա­գի­րը, զոր ան ո­րոշ յա­պա­ւում­նե­րով ներ­կա­յա­ցուց՝ տե­ղա­ւո­րուե­լու հա­մար կլոր սե­ղա­նի ժամ­կէտ­նե­րուն մէջ։

ՓԱՍՏԵՐՈՒ ՊԱՀԱՆՋ

Սիսի երբեմնի կաթողիկոսարանի սեփականութեան իրաւունքի վերադարձման ակնկալութեամբ բացուած դատը կը շարունակէ առաջնահերթօրէն զբաղեցնել հայկական հանրային կարծիքի օրակարգը:
Թուրքիոյ սահմանադրական ատեանը կարգ մը ապացոյցներ ունենալ փափաքած է, անթիլիասի կողմէ կատարուած դատական նախաձեռնութեան կապակցութեամբ:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը շաբաթավերջին բացայայտումներ ըրաւ Փարիզի մէջ:
 

 

Էջեր