Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԿՈՂՄԷ ՅԱՆՁՆՈՒԵՑԱՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՈԼՈՐՏԻ 2015 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ՄՐՑԱՆԱԿԸ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ յանձ­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի 2015 թուա­կա­նի տե­ղե­կա­տուու­թեան փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու բնա­գա­ւա­ռի մրցա­նա­կը։ Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի ձե­ռամբ այս տա­րուան մրցա­նա­կը յանձ­նուե­ցաւ աշ­խար­հահռ­չակ մաս­նա­գէ­տի մը՝ Եւ­կե­նի Քաս­փերս­քիին, որ հե­ղի­նա­կու­թիւն մը կը նկա­տուի սի­պէր անվ­տան­գու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս։

ՀԱԼԷՊԻ ՍՐԲՈՑ ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՅԱՄԱՌՕՐԷՆ ԲԱՑ ԿԸ ՊԱՀԷ ԻՐ ԴՌՆԵՐԸ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ

«Արեւելք» կայքէջի վրայ կը կարդանք.-
Հա­լէ­պա­հայու­թեան հա­մար պատ­մա­կան եւ ո­գե­ղէն ար­ժէք ու­նե­ցող Սրբոց Քա­ռաս­նից Ման­կանց ե­կե­ղե­ցին հա­կա­ռակ ծանր ա­ւե­րա­ծու­թեան կը շա­րու­նա­կէ մնալ կան­գուն: «Ա­րե­ւելք» այս մա­սին տե­ղե­կու­թիւն ստա­ցաւ Հա­լէ­պի իր աղ­բիւր­նե­րէն:

Հայաստանի Տղոց Եւ Աղջկանց Հաւաքականները Մեկնեցան Հիուսթըն

Հա­յաս­տա­նի տղոց եւ աղջ­կանց ծան­րա­բար­ձու­թեան հա­ւա­քա­կան­նե­րը Քա­զա­նէն (Ռու­սաս­տան) մեկ­նե­ցան Հիուս­թըն (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ):

ԿԼՈՊԱԼ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ

G-20-ի շրջանային նախագահի պաշտօնին մէջ Չինաստան կը փոխարինէ Թուրքիան։
Անթալիոյ գագաթաժողովի եզրափակիչ յայտարարութեան մէջ անդրադարձ կատարուեցաւ գաղթականաց տագնապին եւ անոր երկարաժամկէտ յաղթահարման ուղղեալ համակարգման։
Էրտողանի, Օպամայի եւ Փութինի պատգամները արձակման հանգրուանին եղան զգայացունց բոլորին համար։

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ՕՐ ԵՐԴՄԱՆ

Նո­յեմ­բե­րի 1-ին տե­ղի ու­նե­ցած ընտ­րու­թիւն­նե­րէն վերջ, մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ այ­սօր կ՚ապ­րուի երդ­ման օր մը։ 26-րդ գու­մար­ման Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րը այ­սօր կը կա­տա­րեն ի­րենց ե­րես­փո­խա­նա­կան եր­դու­մը։

Էջեր