Լրահոս

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ԽՄՈՐՈՒՄՆԵՐ

Ֆրան­սա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մա­կարգ­ման խոր­հուր­դի (CCAF) հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րէն Մու­րատ Փա­փա­զեան յայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան գտնուի­լը կը նշա­նա­կէ Սփիւռ­քի մէկ մա­սին ներ­կա­յու­թիւ­նը։ Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին Մու­րատ Փա­փա­զեան նշեց, թէ լաւ ե­րե­ւոյթ մըն է՝ հա­մա­հայ­կա­կան բնոյ­թով այդ կու­սակ­ցու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ ներգ­րա­ւուած ըլ­լա­լը։

Ժիրայր Րէիսեան Կը Մասնակցի Սուրիոյ Խորհրդարանական Ընտրութիւններուն

Սու­րիոյ մէջ այս օ­րե­րուն կը պատ­րաս­տուին Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, եւ օ­րէնս­դիր մարմ­նին մէջ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ու­նե­նա­լու գոր­ծըն­թա­ցէն ան­մասն չէ նաեւ հայ­կա­կան հա­մայն­քը: Խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու քա­րո­զար­շա­ւը մեկ­նար­կած է մէկ օր ա­ռաջ, իսկ ընտ­րու­թիւն­նե­րը պի­տի կա­յա­նան Ապ­րիլ 13-ին:

«Թումօ»ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ բարձր ԿԸ ԳՆԱՀԱՏՈՒԻ

Ֆրան­սա­կան We Demain ամ­սա­գի­րը աշ­խար­հի ա­մե­նա­նո­րա­րար դպրոց­նե­րու տաս­նեա­կի վար­կա­նիշ կազ­մած է: Ա­ռա­ջին տե­ղը Հա­յաս­տա­նի «Թու­մօ» ստեղ­ծա­րար ա­րուե­սա­գի­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րոնն է:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԵՐԷԿ ԱՅՑ ՄԸ ՏՈՒԱՒ MIT

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան, որ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ, Մա­սա­չու­սե­ցի նա­հան­գէն ներս ե­րէկ շա­րու­նա­կեց գոր­ծադ­րել իր ծրա­գի­րը, որ յա­գե­ցած էր կա­րե­ւոր հանգ­րուան­նե­րով։

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆԸ ՎՃՌԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ՑՈՅՑ ԿՈՒ ՏԱՅ ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹԵԱՆ ՊՆԴՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՇՈՒՐՋ

Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թիւ­նը վճռա­կան վե­րա­բեր­մունք ցոյց կու տայ այն գայ­թակ­ղու­թեան պնդում­նե­րուն շուրջ, ո­րոնք վեր­ջերս շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուին լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րուն մօտ։

ԱՄՆ-Ի ԿՈՂՄԷ ԼՈՒՐՋ ԿՈՉ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ե­րէկ հան­դէս ե­կաւ ու­շագ­րաւ ու լուրջ կո­չով մը։ ԱՄՆ-ի Պաշտ­պա­նու­թեան եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րը կոչ ուղ­ղե­ցին, որ­պէս­զի Թուր­քիոյ ա­մե­րի­կեան ռազ­մա­խա­րիսխ­նե­րու անձ­նա­կազ­մին ըն­տա­նիք­նե­րը հե­ռա­նան երկ­րէն։

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ ՏՈՂԱՆ ՊՈՒՔՐԷՇ ԱՅՑԵԼԵՑ

Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան այս օ­րե­րուն Ռու­մա­նիա կ՚այ­ցե­լէ՝ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի Եւ­րո­միու­թեան հետ ներ­դաշ­նա­կեց­ման յանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րուն հետ։ Օգ­տուե­լով դէ­պի Պուք­րէշ այ­ցե­լու­թեան հնա­րա­ւո­րու­թե­նէն՝ Սե­լի­նա Տո­ղան շփում­ներ ու­նե­ցած է նաեւ ռու­մա­նա­հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Էջեր