Լրահոս

ՎԱՐՇԱՄ ԲՈՐԱՆԵԱՆ ԱԽՈՅԵԱՆ

Եւ­րո­պա­յի ըմբ­շա­մար­տի ա­խո­յե­նու­թեան մաս­նա­կից Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը ար­ձա­նագ­րեց ա­նան­տե­սե­լի յա­ջո­ղու­թիւն մը։ Վար­շամ Բո­րա­նեան մրցա­շար­քի ըն­թաց­քին նուա­ճեց ոս­կէ մե­տայլ։ Ար­թուր Ա­լիք­սա­նեան եւ Ռո­ման Ա­մո­յեան նուա­ճե­ցին ար­ծա­թէ մե­տայլ, իսկ Կա­րա­պետ Չա­լեան՝ ա­պա­հո­վեց պրոն­զէ մե­տայլ։

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱՆԹԻԼԻԱՍ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Վար­չա­պետ Ա­րա Յա­րու­թիւ­նեան վեր­ջին օ­րե­րուն այց մը տուաւ Լի­բա­նան։ Այս շրջագ­ծով Ար­ցա­խի վար­չա­պե­տին կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը եր­կու ա­ռիթ­նե­րով գտնուե­ցաւ Ան­թի­լիա­սի մէջ։

«ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ

Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժի­նը խորհր­դա­տու մը նշա­նա­կած է իր Հա­յաս­տա­նի ծրագ­րե­րուն հա­մար։ Այդ պաշ­տօ­նը յանձ­նուած է Տքթ. Հա­մա­զասպ Դա­նիէ­լեա­նին, որ սկսած է գոր­ծել տա­րե­մու­տի դրու­թեամբ։

ՄԷԿ ՍԻՐՏ, ՄԷԿ ՀՈԳԻ

​Անգարայի ահաւոր պայթումէն վերջ ամբողջ ժողովուրդը կ՚ամրապնդէ միասնականութեան ու զօրակցութեան գիտակցութիւնը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան համոզուած է, թէ ահաբեկչի եւ ահաբեկչութեան հասկացութիւնները պէտք է վերասահմանուին:

VADİP ԵՐԷԿ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԳՈՒՄԱՐԵՑ ԴՌՆՓԱԿ ԺՈՂՈՎ ՄԸ

 Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կը (VADİP) ե­րէկ ե­րե­կո­յեան դռնփակ ժո­ղով մը գու­մա­րեց Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի «Պի­լէք» հանգս­տա­րա­նի սրա­հին մէջ։ Նիս­տը գլխա­ւո­րեց Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու։ Ըստ VADİP-ի հա­մա­կարգ­ման խոր­հուր­դի դի­ւա­նէն մեր ստա­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, ժո­ղո­վը դռնփակ գու­մա­րուած է՝ Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Իս­կէն­տէր Շա­հին­կէօ­զի փա­փա­քով։

ԵԴՈՒԱՐԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ՉԻ ՏԵՍՆԵՐ ԽԱՂԱՂ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան շա­բա­թա­վեր­ջին Վիեն­նա­յի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Եւ­րո­պա­կան ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ԵԺԿ) ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հան­դիպ­ման։

ՍԻՐԱՆ ՍՈՒՐՔԻ ՇԻՇԼԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ խորհր­դա­կան նշա­նա­կած է մեր հա­մայն­քէն Սի­րան Սուր­քին։ Յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին Սի­րան Սուր­քի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս պի­տի պաշ­տօ­նա­վա­րէ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն գծով եւ քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նի­ւին հետ պի­տի աշ­խա­տի՝ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ կար­գադ­րու­թիւն­նե­րու շուրջ։

ԱԼԻԵՒԻ ԿՈՂՄԷ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր միօ­րեայ այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տար Պա­քու, ուր պի­տի հիւ­րըն­կա­լուէր Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի կող­մէ։ Եր­կու նա­խա­գահ­նե­րուն գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի պի­տի ու­նե­նար Թուր­քիա-Ատր­պէյ­ճան Բարձր մա­կար­դա­կով ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դին հին­գե­րորդ ժո­ղո­վը։

Էջեր