Լրահոս

ԱՐԱՄ ԱՐՔ.Է ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

Նախ­կին նա­խա­գահ Սիւ­լէյ­ման Տէ­մի­րէլ շա­բա­թա­վեր­ջին հո­ղին յանձ­նուե­ցաւ իր ծննդա­վայ­րին՝ Սպարթայի Իսլամ­գիւղին մէջ, ուր  պիտի կառուցուի յուշադամբան մը։ Ան­ցեալ շա­բաթ ան կնքած էր իր մահ­կա­նա­ցուն յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քին մէջ։

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՎԱՀԿԱ ԲԵՐԴԸ ԿԸ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԻ

Ա­տա­նա­յի մէջ վե­րա­նո­րո­գու­թեան վեր­ջին հանգ­րուա­նին հա­սած է Վահ­կա­յի բերդն ու ե­կե­ղե­ցին։ Յայտ­նի կը դառ­նայ, որ այս տա­րուան ա­ւար­տին մօտ ար­դէն վեր­ջա­ցած պի­տի ըլ­լան Կի­լի­կիոյ հա­յոց թա­գա­ւո­րու­թեան խորհրդան­շան­նե­րէն մին հան­դի­սա­ցող հռչա­կա­ւոր այս բեր­դին վե­րա­նո­րո­գու­թիւ­նը, որ կը շա­րու­նա­կուի եր­կու տա­րիէ ի վեր։

ԹՈՒՐՔԻԱ ԿԸ ՀԱԿԱԶԴԷ

Պել­ժիոյ Վար­չա­պետ Շարլ Մի­շէլ իր երկ­րի խորհր­դա­րա­նին մէջ 1915-ին վե­րա­բե­րեալ քննար­կում­նե­րուն ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րած էր, թէ կա­տա­րուա­ծը ցե­ղաս­պա­նու­թիւն մըն է։ Ինչ­պէս այլ պա­րա­գա­նե­րուն, Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը չու­շա­ցուց իր յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը՝ շա­րու­նա­կե­լով իր ժխտո­ղա­կա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։

ՀՌՈՄԻ ՊԱՊԸ ՄԵՂԱԴՐԵՑ ՄԵԾ ՏԷՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

​Հռո­մէա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պը կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին մե­ղադ­րեց աշ­խա­րի մեծ տէ­րու­թիւն­նե­րը՝ 20-րդ դա­րու ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցած կո­տո­րած­նե­րը կան­խե­լու աշ­խա­տան­քին մէջ ձա­խո­ղել­նուն հա­մար։

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ԵՐԿՈՒ ՀԱՅ ԶՈՀ

Հա­լէ­պի կարգ մը շրջան­ներ շա­բա­թա­վեր­ջին դար­ձեալ են­թար­կուե­ցան հրթի­ռա­կո­ծում­նե­րու։ Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի շէն­քին հրթի­ռա­կոծ­ման հե­տե­ւան­քով զոհուե­ցան եր­կու հա­յեր՝ Կա­րօ Մկրտի­չեան եւ Հա­յաս­տա­նեայց Կեան­քի խօսք ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­քեալ Եդուարդ Պետ­րո­սեան։

1915-Ի ՄԱՍԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԸ

Թուր­քիոյ մէջ կը նկա­րա­հա­նուի Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թով ա­ռա­ջին շար­ժան­կա­րը։ «Քա­րա­քե­տի ֆիլմ» ըն­կե­րու­թեան կող­մէ պատ­րաս­տուող ժա­պա­ւէ­նին բե­մադ­րիչ­ներն են Ա­ռէն Փեր­տէ­ճի եւ Է­լա Ա­լեա­մաչ։

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼԸ ԿԸ ԽՕՍԻ ՊԱՔՈՒԻ ԿՈՂՄԷ ԿԱՇԱՌՈՒԱԾ ԳՈՆԿՐԷՍԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

Ա­մե­րի­կեան նշա­նա­ւոր «The New York Times» թեր­թը վեր­ջերս բա­ցա­յայ­տեց Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ կա­շա­ռուած ա­մե­

ԿԻՒՄՐԻԻ ՄԷՋ ՀԱՄԵՐԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

«Կիւմ­րիի ըն­կեր­ներ» հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, Կիւմ­րիի Վար­դան Ա­ճէ­մեա­նի ա­նուան պե­տա­կան տրա­մա­թի­քա­կան թատ­րո­նին մէջ հա­մա­տեղ ծրագ­րով հան­դէս ե­կած են յայտ­նի թաւ­ջու­թա­կա­հար Ֆե­լիքս Սի­մո­նեանն ու Ազ­գա­յին քա­մե­րա­յին նուա­գա­խում­բը: «Տե­սա­նե­լիէն վեր» հա­մեր­գա­յին ծրա­գի­րը բա­րե­գոր­ծա­կան էր՝ մուտ­քը ա­զատ բո­լո­րին հա­մար:

ՆՈՐ ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒՄՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔ

​Ահմէտ Սեւէրի վերջին օրերու ընթացքին կատարած յայտարարութիւններուն եկաւ աւելնալ նաեւ Հայաստանի նիւթը:
Նախկին նախագահ Ապտուլլահ Կիւլի դէպի Երեւան այցելութիւնը կացայած է հակառակ Էրտողանի եւ այլ մարմիններու դիրքորոշումին:

ՈՉ ԵՒՍ Է ԱՐՓԻԿ ՄԻՍԱՔԵԱՆ

Դառն կսկի­ծով վե­րա­հա­սու դար­ձանք, թէ ե­րէկ ի­րի­կուն Փա­րի­զի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է Ար­փիկ Մի­սա­քեան։ Հայ Սփիւռ­քի խորհր­դան­շա­կան կեր­պար­նե­րէն մէկն էր Ար­փիկ Մի­սա­քեան, որ տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ ան­խոնջ աշ­խա­տա­ւոր մը որ­պէս հրա­տա­րա­կած էր իր հօր՝ Շա­ւարշ Մի­սա­քեա­նի կող­մէ ի­րեն ժա­ռան­գուած «Յա­ռաջ» օ­րա­թեր­թը։

Էջեր