Լրահոս

ՄԱՅՆՑԻ ՄԷՋ ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Գեր­մա­նիոյ Մայնց քա­ղա­քի Յով­հան­նէս Կիւ­թեն­պերկ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Հա­յոց այ­բու­բե­նը եւ հա­յե­րէ­նը» վե­րա­նագ­րեալ բա­նա­խօ­սու­թիւն մը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր հա­մալ­սա­րա­նի Ա­րե­ւե­լեան լե­զու­նե­րու եւ գրա­կա­նու­թեան բաժ­նին կող­մէ։ Օ­րուան բա­նա­խօսն էր Պա­զէ­լի հա­մալ­սա­րա­նէն Վար­դու­հի Կիւ­րե­ղեան։

ԵՐԴՈՒՄԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Յու­նիս 7-ի ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թեանց ար­դիւն­քին ձե­ւա­ւո­րուած խորհր­դա­րա­նը այ­սօր կը ձեռ­նար­կէ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն։ 550 ե­րես­փո­խան­ներ, ո­րոնց կար­գին նաեւ ե­րեք հայ ե­րես­փո­խան­ներ, երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թեամբ պի­տի սկսին ի­րենց աշ­խա­տան­քին։ Ա­նոնց ա­ռա­ջին գոր­ծը պի­տի ըլ­լայ ընտ­րել խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը։

ՁԱԽ ՅԱՐՈՒԹԻ 65-ԱՄԵԱԿԸ

Սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի ե­րա­ժիշտ ու եր­գիչ Յա­րութ Փամ­պուք­ճեան, որ յայտնի է Ձախ Յարութ անունով ալ, իր ծննդեան 65-ա­մեա­կին առ­թիւ, ինչ­պէս նաեւ հայ ե­րաժշ­տա­կան ա­րուես­տը ներ­կա­յաց­նե­լու ի­մաս­տով ու­նե­ցած նշա­նա­կա­լից ա­ւան­դին հա­մար պար­գե­ւատրուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի յու­շա­մե­տայ­լով։

ԳԱՆՁԱՍԱՐԻ ՎԱՆՔԻ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ

Ար­ցա­խի մէջ գտնուող Գան­ձա­սա­րի վան­քին կից պի­տի կա­ռու­ցուի մա­տե­նա­դա­րան մը, պե­տա­կան պիւտ­ճէով։ Շի­նու­թիւ­նը, ուր պի­տի պահ­պա­նուին հին հայ­կա­կան ձե­ռա­գիր­ներն ու մա­տեան­նե­րը, 2004 թուականին կա­ռու­ցուած էր որ­պէս հո­գե­ւոր դպրա­տուն։

Էջեր