Լրահոս

ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԲԱՐՁՐ ԳՆԱՀԱՏԵՑ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԳՈՐԾՈՂ «ՌԱՏԻՕ ԱՅԳ» ԱՌՑԱՆՑ ՁԱՅՆԱՍՓԻՒՌԻ ԿԱՅԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րէ ներս գոր­ծող «Ռա­տիօ Այգ»ի հիմ­նա­դիր Շա­քէ Ման­կա­սա­րեանն ու իր քոյ­րե­րը՝ Սե­դա եւ Լու­սին Ման­կա­սա­րեան­նե­րը։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ «ՊԱՔՈՒԻ ՋԱՐԴԵՐ. 1905 ԹՈՒԱԿԱՆ» ԳՐՔԻՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ «Պա­քուի ջար­դեր. 1905 թուա­կան» գրքին շնոր­հան­դէ­սը։ 20-րդ դա­րաս­կիզ­բին Պա­քուի նա­հան­գա­պետ ե­ղած Ա­լեք­սանտր Նո­վի­քո­վի անձ­նա­կան օ­րագ­րու­թեան մէջ ար­ձա­նագ­րուած պատ­մա­կան փաս­տե­րու վե­րահ­րա­տա­րա­կու­թիւնն է այս գոր­ծը, որ լոյս կը սփռէ այդ ժա­մա­նակ Պա­քուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վրայ։

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՄՔ

​Վերջին օրերու իրերայաջորդ ահաբեկչական դէպքերը երէկ քննարկուեցան կառավարութեան ժողովին ընթացքին:
Փոխ-վարչապետ Պիւլենտ Արընչի բացատրութիւններով, Թուրքիա-Սուրիա սահմանին վրայ նախազգուշական միջոցները պիտի խստացուին՝ ահաբեկիչներու անցքը արգելափակելու համար: Նախարարաց խորհուրդի նիստէն վերջ օրակարգի վրայ եկան նաեւ Սուրուչի դէպքին վերաբերեալ ուշագրաւ ու նոր մանրամասնութիւններ:

ՊԵԼԺԻՈՅ ՄԷՋ ԲԱՆԱՁԵՒ

Պել­ժիոյ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու պա­լա­տը ե­րէ­կուան իր լիուա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին քննար­կեց հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ այն բա­նա­ձե­ւը, որ նա­խա­պէս ար­ժա­նա­ցած էր Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վի հա­ւա­նու­թեան։

ՕՊԱՄԱ ՑԱՒԱԿՑԵՑԱՒ ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ե­րէկ հե­ռա­ձայ­նով կապ հաս­տա­տեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայյիպ Էր­տո­ղա­նի հետ, ո­րուն ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներ յայտ­նեց Սու­րու­չի եւ Ճէյ­լան­փը­նա­րի մէջ ապ­րուած յար­ձա­կում­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

ՃՀՓ-Ի ՂԵԿԱՎԱՐԸ Կ՚ԵՆԹԱԴՐԷ ՉՈՐՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ՇՐՋԱՆ ՄԸ

ՃՀՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Քե­մալ Քը­լըչ­տա­րօղ­լու անդ­րա­դար­ձաւ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ գոր­ծըն­թա­ցին եւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան հետ յա­ռաջ տա­րուած շփում­նե­րուն։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՍ ՏԱՐԻ Կ՚ԱՊԱՀՈՎԷ 4500 ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԱՄՐԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Հան­քա­ւա­նի «Լու­սա­բաց» ճամ­բա­րը, ուր այս տա­րի Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ցա­խէն եւ Ջա­ւախ­քէն շուրջ ե­րեք հա­րիւր յի­սուն ե­րա­խայ կ՚ան­ցը­նէ իր ամ­րան ար­ձա­կուր­դը։

ԵԹԷ ԸԼԼԱՅ ԿԱՄՔ…

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ այս ա­ռա­ւօտ Պա­քուի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ, ո­րոնք այ­ցե­լու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նաց­նեն դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ «ՓՈՔՐԻԿ ՀՐԵՇՏԱԿՆԵՐ» ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԻ 15-ՐԴ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԸ

2000 թո­ւա­կա­նին Բլիկ­եան ըն­տա­նի­քի ազ­նիւ մտայ­ղաց­մամբ հիմ­նադ­րո­ւե­ցաւ «Փոք­րիկ Հրեշ­տակ­ներ» շա­բա­թօր­եայ դպրո­ցը, ո­ր 2010 թո­ւա­կա­նին Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ․ ­Յով­նան Արք․ Տէր­տէր­եա­նի օրհ­նու­թեամբ տե­ղա­փոխ­ո­ւե­ցաւ Ա­ռաջ­նոր­դա­րան՝ վե­րա­կազ­մա­ւոր­ո­ւե­լով Ս․ Ղ­ե­ւոնդ­եանց Մայր Տա­ճա­րի հո­վա­նիին ներ­քեւ։

ԱՐՑԱԽԻ ՃԱԿԱՏԻՆ ՎՐԱՅ ԼԱՐՈՒԱԾ ՎԻՃԱԿ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ լա­րուա­ծու­թիւ­նը հետզ­հե­տէ կը բարձ­րա­նայ։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Մար­տու­նիի եւ Աս­կե­րա­նի ուղ­ղու­թեամբ կ՚ապ­րուի խտա­ցեալ փոխհ­րաձ­գու­թիւ­նը։

Էջեր