Լրահոս

ՀԵՌՈՒՍՏԱԿԱՅԱՆԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆ

Թուր­քիա, Ատր­պէյ­ճան, Ղա­զա­խիս­տան եւ Խրղը­զիս­տան աշ­խա­տան­քի ձեռ­նար­կած են միաս­նա­կան հե­ռուս­տաա­լիք մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ այս չորս եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցած է թրքե­րէն միաս­նա­կան հե­ռուս­տա­կա­յան մը հիմ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

«ԼԱՒԱԳՈՅՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔ-2015»

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեան շա­բա­թա­վեր­ջին Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Լա­ւա­գոյն մար­զա­կան ըն­տա­նիք-2015» մրցոյ­թին։ Ծաղ­կա­ձո­րի ո­ղիմ­պիա­կան գլխա­ւոր մար­զա­հա­մա­լի­րէն ներս ան հե­տե­ւե­ցաւ մրցոյ­թի եզ­րա­փա­կիչ փու­լի մրցում­նե­րուն եւ մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան։

ՍՓԻՒՌՔՆԵՐՈՒ ԵՒՐՈՊԱՆ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Եւ­րո­պա­յի մաս­նա­ճիւ­ղը վեր­ջերս մաս­նակ­ցե­ցաւ մի­ջազ­գա­յին հե­տաքրք­րա­կան գի­տա­ժո­ղո­վի մը։ Այս­պէս, ՀԲԸՄ-Եւ­րո­պան Փա­րի­զի մէջ ի­րա­կա­նա­ցուց ե­ռօ­րեայ աշ­խա­տանք մը՝ հրեայ եւ ռո­ման հա­մայնք­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

«ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ ՈՉ ՈՔ ԿՐՆԱՅ ՎՏԱՆԳՆԵՐԷՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑԱԾ ԱՊՐԻԼ»

​Տեսակցեցաւ՝ ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­ր Կա­րէն Միր­զո­յեա­նի կար­ծի­քով՝ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն»ի (Ի­ՇԻՊ) վտան­գը սպառ­նա­լիք է ո՛չ միայն Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի եր­կիր­նե­րուն, այլ նաեւ՝ հա­մայն աշ­խար­հին հա­մար: Նա­խա­րա­րը նման կար­ծիք յայտ­նած է Ե­րե­ւա­նի մեր աշ­խա­տա­կից Սա­գօ Ա­րեա­նին, ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ին հա­մար տրուած բա­ցա­ռիկ հար­ցազրոյ­ցին ըն­թաց­քին:

ՅԱՂԹԱԿԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

Լաս Վե­կա­սի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Ըմբ­շա­մար­տի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նու­թեան մաս­նակ­ցած Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը վե­րա­դար­ձաւ Ե­րե­ւան։ Յու­նահ­ռո­մէա­կան ո­ճի մէջ աշ­խար­հի ա­խո­յեան դար­ձած եւ այդ կո­չու­մը ար­դէն երկ­րորդ ան­գամ նուա­ճած Ար­թուր Ա­լէք­սա­նեա­նին հա­մար յաղ­թա­կան վե­րա­դարձ մըն էր այս մէ­կը։

ՀԻՆԳ ՈՍՏԻԿԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿ

Շա­բա­թա­վեր­ջին ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րը շա­րու­նա­կուե­ցան, ցաւ յա­ռա­ջաց­նե­լով ամ­բողջ երկ­րին մէջ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Շըր­նա­քի եւ Տիար­պա­քը­րի մէջ կա­տա­րուած յար­ձա­կում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով ե­րեք ոս­տի­կան նա­հա­տա­կուե­ցաւ։

ՏԷՎԷՃԵԱՆԻ ՈՒՐՈՅՆ ԽՕՍՔԸ

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Փաթ­րիք Տէ­վէ­ճեան հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով՝ դէ­պի Եւ­րո­պա գաղ­թա­կա­նաց հոս­քին մա­սին։ Ան­ցեա­լի մէջ նա­խա­րա­րի պաշ­տօն ալ վա­րած Տէ­վէ­ճեան Գեր­մա­նիոյ դիր­քո­րոշ­ման անդ­րա­դառ­նա­լով ը­սաւ. «Ա­ռին մեր հրեա­նե­րը ու մե­զի տուին ա­րաբ­նե­րը»։

ՏՈՒՇԱՆՊԷԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎՆԵՐ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Տա­ճի­կիս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Տու­շան­պէ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան կը մաս­նակ­ցի Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

Էջեր