Լրահոս

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՊՈՌԹԿՈՒՄ

​Սուրուչի ահաբեկչութեան տեղի տուած հակազդեցութեան ալիքը կը բնորոշէ երկրին օրակարգը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ իր ֆրանսացի պաշտօնակցին՝ Ֆրանսուա Օլանտի հետ: Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու կրկնեց կուսակցութիւններուն ուղղեալ կոչը:

ՃԷՅԼԱՆՓԸՆԱՐԻ ՄԷՋ ԱՅՍ ԱՌԱՒՕՏ ԵՐԿՈՒ ՈՍՏԻԿԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵՑԱՒ

Մինչ Սու­րու­չի դէպ­քե­րուն պոռթ­կու­մը կը շա­րու­նա­կուի բո­վան­դակ երկ­րին մէջ, այս ա­ռա­ւօտ Շան­լըուր­ֆա­յէն վերս­տին հա­սան մտա­հո­գիչ ու ցա­ւա­լի լու­րեր։

ՀԱՒԱՏԱՐՄԱԳՐԻ ՅԱՆՁՆՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Մա­թիաս Քես­լէ­րը, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Այս առ­թիւ Սարգ­սեան դես­պա­նին յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ իր դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ճա­նա­պար­հին։

ՄԻԽԱՅԷԼ ԼԻՆՔԻ ՀԵՏ ԶՐՈՅՑ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց ԵԱՀԿ-ի Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ մար­դու ի­րա­ւանց գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն Մի­խա­յէլ Լին­քը, որ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

ՆՈՐՎԵԿԻՈՅ ՔԱՐԻՒՂԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆԸ ԴՈՒՐՍ ԿՈՒ ԳԱՅ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԷՆ

Նոր­վե­կիոյ քա­րիւ­ղի «Statoil» ըն­կե­րու­թիւ­նը այս շրջա­նին ի­րե­րա­յա­ջորդ կը դադ­րեց­նէ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ ա­ռըն­չա­կից գոր­ծարք­նե­րը։ Մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին այս ըն­կե­րու­թիւ­նը ո­րո­շած էր հրա­ժա­րիլ Անդ­րա­նա­տո­լեան կա­զա­մուղ խո­ղո­վա­կա­շա­րի կա­ռուց­ման նա­խագ­ծէն։

ՈՉ ԵՒՍ Է ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ

Պէյ­րու­թի «Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը տե­ղե­կա­ցուց, թէ լի­բա­նա­նա­հայ հա­մայն­քը ու­նե­ցած է ցա­ւա­լի կո­րուստ մը։ Այս­պէս, ե­րէկ կէս գի­շե­րին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց լի­բա­նա­նա­հայ ներ­հուն մտա­ւո­րա­կան եւ բա­նաս­տեղծ՝ Սար­գիս Կի­րա­կո­սեան:

«ՍՓԻՒՌՔ» ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԾՐԱԳՐԵՐԸ Կ՚ԸՆԹԱՆԱՆ ԲԱՐԵՅԱՋՈՂ ՀՈՒՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ամ­րան դա­սըն­թացք­նե­րու ծրագ­րե­րը կը շա­րու­նա­կուին յա­ջող մթնո­լոր­տի մը մէջ։ «Սփիւռք» ա­նուա­նու­մով կազ­մա­կեր­պուած այս դա­սըն­թացք­նե­րը կ՚ըն­թա­նան զա­նա­զան ուղ­ղու­թիւն­նե­րով։

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ

Սու­րու­չի ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քին կա­պակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին ու­ղար­կեց ցա­ւակ­ցա­կան մը, ուր մաս­նա­ւո­րա­պէս ը­սուած է հե­տե­ւեա­լը. 
Ձերդ գե­րա­զան­ցու­թիւն,
Ցա­ւով տե­ղե­կա­ցայ Յու­լի­սի 20-ին Թուր­քիոյ Շան­լըուր­ֆա նա­հան­գի Սու­րուչ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած եւ քա­նի մը տաս­նեակ զո­հե­րու պատ­ճառ դար­ձած պայ­թու­մին։

Էջեր