Լրահոս

ԱՇԽԱՐՀԻՆ Ո՞Ր ՊԱՏՈՒՀԱՆԷՆ ԿԸ ՆԱՅԻ ԻՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՀԱՍԱՆ ՌՈՒՀԱՆԻ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ան­ցեալ 26 Փետ­րուա­րին Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցած խորհրդ­ա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը սպա­սե­լի էին ի­րենց ար­դիւնք­նե­րով: Սա­կայն ոչ ոք կը մտա­ծէր, թէ երկ­րի նա­խա­գա­հին շուրջ բո­լո­րուած ու­ժե­րը պի­տի յա­ջո­ղէին շռնդա­լից յաղ­թա­նակ մը գրան­ցել մայ­րա­քա­ղաք Թեհ­րա­նի մէջ գրա­ւե­լով բո­լոր ե­րե­սուն ա­թոռ­նե­րը:

ԱՐԴԵՕՔ ԻՍՐԱՅԷԼ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ՞ ՆՈՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄ ՄԸ ՄՂԵԼ «ՀԻԶՊՈՒԼԼԱՀ»Ի ԴԷՄ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ան­ցեալ շա­բաթ Լի­բա­նա­նի քա­ղա­քա­կան թիւ մէկ օ­րա­կար­գը Ա­րա­բա­կան ծո­ցի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եր­կիր­նե­րու կող­մէ հրա­պա­րա­կուած յայ­տա­րա­րու­թիւնն էր, ո­րով «Հիզ­պուլ­լահ» կը ճանչ­ցուէր որ­պէս ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կե­րու­թիւն, այդ­պէ­սով ան­նա­խըն­թաց լա­րուա­ծու­թիւն ստեղ­ծե­լով սիւն­նի աշ­խար­հին եւ Լի­բա­նա­նի մի­ջեւ:

ՓԵՆԹԱԿՈՆ ՎՃՌԱԿԱՆ ԻՇԻՊ-Ի ՀԱՄԱՐ

Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մի գծով ՄԱԿ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սթե­ֆան տէ Միս­թու­րա յայտ­նեց, թէ այս հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման հա­մար նա­խա­տե­սուած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը յե­տաձ­գուած են Մար­տի 15-ին։ Ծա­նօթ է, որ Սու­րիոյ չա­փա­ւոր ընդ­դի­մու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը պի­տի մէկ­տե­ղուին Ժը­նե­ւի մէջ, մինչ Սու­րիա­յէն ներս կը շա­րու­նա­կուի յա­րա­բե­րա­կան հրա­դա­դա­րը։

Էջեր