Լրահոս

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ԵՐԿՈՒ ՀԱՅ ԶՈՀ

Հա­լէ­պի կարգ մը շրջան­ներ շա­բա­թա­վեր­ջին դար­ձեալ են­թար­կուե­ցան հրթի­ռա­կո­ծում­նե­րու։ Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի շէն­քին հրթի­ռա­կոծ­ման հե­տե­ւան­քով զոհուե­ցան եր­կու հա­յեր՝ Կա­րօ Մկրտի­չեան եւ Հա­յաս­տա­նեայց Կեան­քի խօսք ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­քեալ Եդուարդ Պետ­րո­սեան։

1915-Ի ՄԱՍԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԸ

Թուր­քիոյ մէջ կը նկա­րա­հա­նուի Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թով ա­ռա­ջին շար­ժան­կա­րը։ «Քա­րա­քե­տի ֆիլմ» ըն­կե­րու­թեան կող­մէ պատ­րաս­տուող ժա­պա­ւէ­նին բե­մադ­րիչ­ներն են Ա­ռէն Փեր­տէ­ճի եւ Է­լա Ա­լեա­մաչ։

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼԸ ԿԸ ԽՕՍԻ ՊԱՔՈՒԻ ԿՈՂՄԷ ԿԱՇԱՌՈՒԱԾ ԳՈՆԿՐԷՍԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

Ա­մե­րի­կեան նշա­նա­ւոր «The New York Times» թեր­թը վեր­ջերս բա­ցա­յայ­տեց Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ կա­շա­ռուած ա­մե­

ԿԻՒՄՐԻԻ ՄԷՋ ՀԱՄԵՐԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

«Կիւմ­րիի ըն­կեր­ներ» հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, Կիւմ­րիի Վար­դան Ա­ճէ­մեա­նի ա­նուան պե­տա­կան տրա­մա­թի­քա­կան թատ­րո­նին մէջ հա­մա­տեղ ծրագ­րով հան­դէս ե­կած են յայտ­նի թաւ­ջու­թա­կա­հար Ֆե­լիքս Սի­մո­նեանն ու Ազ­գա­յին քա­մե­րա­յին նուա­գա­խում­բը: «Տե­սա­նե­լիէն վեր» հա­մեր­գա­յին ծրա­գի­րը բա­րե­գոր­ծա­կան էր՝ մուտ­քը ա­զատ բո­լո­րին հա­մար:

ՆՈՐ ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒՄՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔ

​Ահմէտ Սեւէրի վերջին օրերու ընթացքին կատարած յայտարարութիւններուն եկաւ աւելնալ նաեւ Հայաստանի նիւթը:
Նախկին նախագահ Ապտուլլահ Կիւլի դէպի Երեւան այցելութիւնը կացայած է հակառակ Էրտողանի եւ այլ մարմիններու դիրքորոշումին:

ՈՉ ԵՒՍ Է ԱՐՓԻԿ ՄԻՍԱՔԵԱՆ

Դառն կսկի­ծով վե­րա­հա­սու դար­ձանք, թէ ե­րէկ ի­րի­կուն Փա­րի­զի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է Ար­փիկ Մի­սա­քեան։ Հայ Սփիւռ­քի խորհր­դան­շա­կան կեր­պար­նե­րէն մէկն էր Ար­փիկ Մի­սա­քեան, որ տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ ան­խոնջ աշ­խա­տա­ւոր մը որ­պէս հրա­տա­րա­կած էր իր հօր՝ Շա­ւարշ Մի­սա­քեա­նի կող­մէ ի­րեն ժա­ռան­գուած «Յա­ռաջ» օ­րա­թեր­թը։

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԻՆ ՀԻՒՐԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ըն­դու­նեց Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը՝ գլխա­ւոր քար­տու­ղա­րի յա­տուկ խորհր­դա­կան, Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­նա­լիք ֆրան­սա­խօ­սու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի կա­յաց­ման նա­խա­պատ­րաս­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ դես­պան Ժաք Պի­լո­տո­յի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵԱՑՔՈՎ

Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կը հրա­տա­րա­կեց ու­շագ­րաւ հա­տոր մը՝ «Ցե­ղաս­պա­նու­թեան խնդի­րը. հա­յերն ու թուր­քե­րը Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան վեր­ջին շրջա­նին» խո­րագ­րով, զոր պատ­րաս­տած է Գրի­գոր Սիւ­նի, Ֆաթ­մա Միւ­կէ Կէօ­չէք եւ Նոր­ման Նայ­մարք։

ՆԱԹՕ-Ի ՀԱՒԱՔ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

ՆԱ­ԹՕ-ի Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վը 18-20 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին հետ կը կազ­մա­կեր­պէ «Ռոզ-Ռոթ» 89-րդ խորհր­դա­ժո­ղո­վը՝ «Ա­պա­հո­վու­թիւ­նը ու կա­յու­նու­թիւ­նը Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի մէջ. մնա­յուն խա­ղա­ղու­թեան խթա­նու­մը շրջա­նին մէջ» խո­րագ­րով։

Էջեր