Լրահոս

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ՄԷՋ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ

Տիար­պա­քը­րի մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում մը, ո­րու հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուե­ցաւ ե­րեք անվ­տան­գու­թեան պաշ­տօ­նեայ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Տիար­պա­քըր-Սիլ­վան ճա­նա­պար­հին վրայ զրա­հա­պատ ոս­տի­կա­նա­կան մե­քե­նայ մը թի­րա­խը դար­ձաւ ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ­նե­րուն կող­մէ զե­տե­ղուած ռում­բին։

ՍԵԼԻՆԱ ՏՈՂԱՆԻ ՀԱՐՑՈՒՄԸ

ՃՀՓ­-ի Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վէն ներս հար­ցում մը հաս­ցէագ­րեց Ազ­գա­յին կրթու­թեան նա­խա­րար Նա­պի Աւ­ճըի։ Ան այս առ­թիւ հարց տուաւ, թէ հա­կա­ռակ Եւ­րո­պա­յի մար­դու ի­րա­ւանց ա­տեա­նի (Ե­ՄԻԱ) վճիռ­նե­րուն, ին­չո՞ւ տա­կա­ւին կրօ­նի մշա­կոյթն ու բա­րո­յա­գի­տու­թիւ­նը դպրոց­նե­րէ ներս կը դա­սա­ւան­դուին որ­պէս պար­տա­դիր ա­ռար­կայ։

ՏՔԹ. ԵՐՈՒԱՆԴ ԶՕՐԵԱՆ ԵՐԷԿ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՆԳԱՄ ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՑ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած Հայ­կա­կան հա­մա­ցան­ցա­յին հա­մալ­սա­րա­նը (www.avc-agbu.org) վեր­ջին տա­րի­նե­րու կա­րե­ւո­րա­գոյն ձեռք­բե­րում­նե­րէն մին կը հա­մա­րուի՝ թէ՛ հայ­կա­կան մշա­կոյթն ու ար­ժէք­նե­րը մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կի վրայ ծա­նօ­թաց­նե­լու եւ թէ հայ­կա­կան ինք­նու­թեան պահ­պան­ման խնդիր­նե­րու յաղ­թա­հար­ման նպաս­տե­լու տե­սան­կիւ­նէն։

ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

​Եւրոպական երկիրներու եւ կառոյցներու հետ քաղաքական երկխօսութեան զարգացման ուղղեալ ջանքեր:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան եւ դեսպանները անդրադարձան տարածքաշրջանային ու միջազգային հրատապ հարցերուն:

ԱՆԱԿՆԿԱԼ ԱՅՑ ՄԸ՝ ԴԷՊԻ ԱՏԱՆԱ

ԱՄՆ-ի պաշտպանութեան նախարարը փութաց խրախուսելու Ինճիրլիքի ռազմախարիսխի անձնակազմը:
Ռուս եւ ամերիկեան կողմերուն միջեւ այսօր բարձր մակարդակի վրայ բանակցութիւններ տեղի կ՚ունենան Մոսկուայի մէջ: Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ Ճօ Պայտընի հետ:

ՃԱԿԱՏԷՆ ԻՐԵՐԱՄԵՐԺ ԼՈՒՐԵՐ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ առ­կայ լա­րուա­ծու­թեան պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ հայ եւ ա­զէ­րի կող­մե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն կը տրա­մադ­րեն ի­րե­րա­մերժ տուեալ­ներ։ Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ տե­ղե­կու­թիւն­ներ տա­րա­ծե­ցին, թէ հա­րուած­ներ հաս­ցուած են հայ­կա­կան դիր­քե­րուն վրայ։

Չինաստանի Մէջ Բացուեցաւ Առաջին Հայագիտական Կեդրոնը

Չի­նաս­տա­նի Տա­լիան քա­ղա­քի օ­տար լե­զու­նե­րու հա­մալ­սա­րա­նին մէջ կա­յա­ցաւ բա­ցու­մը Չի­նաս­տա­նի մէջ ա­ռա­ջին հա­յա­գի­տու­թեան կեդ­րո­նին, որ հնա­րա­ւոր ե­ղաւ ի­րա­կա­նաց­նել Ե­րե­ւա­նի Վ. Պրիւ­սո­վի ա­նուան լե­զուա­հա­սա­րա­կա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի եւ Տա­լիա­նի օ­տար լե­զու­նե­րու հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ար­դիւն­քով: Այս մա­սին յայտ­նեց Չի­նաս­տա­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ

​Հանրապետութեան նախագահը Թիւրքմենիստանի մէջ կրկնեց, որ ահաբեկչութիւնը պիտի յաղթահարուի միասնական ջանքերով:
Աշխապատի շփումներուն շրջագծով Էրտողան տեսակցեցաւ Պերտիմուհամէտովի, Մարկվելաշվիլիի եւ Ճիհանկիրիի հետ:

ԽՈՐ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ

Վերջին շուրջ տասը օրուան ընթացքին Արցախի ճակատին վրայ չորս հայ զինուոր նահատակուեցաւ Ատրպէյճանի կրակով:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեանի խօսքով, Պաքուի կողմէ իրավիճակի սրումը ապտակ է միջազգային հանրութեան դէմ:

Էջեր