Լրահոս

2016-ին պիտի շարունակուին Սուրիահայ Ընտանիքներու Աջակցութեան Ծրագրերը

Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեա­նի յանձ­նա­րա­րու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի եւ մայ­րա­քա­ղա­քի վար­չա­կան շրջան­նե­րուն կող­մէ 2016 թուա­կա­նին եւս պի­տի շա­րու­նա­կուին սու­րիա­հայ ըն­տա­նիք­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեան ծրա­գիր­նե­րը: Այս մա­սին կը յայտ­նեն Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի տե­ղե­կա­տուու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պե­րու վար­չու­թե­նէն:

ՓԵՔԻՆԻ ՄՕՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐ ԴԵՍՊԱՆԸ

​Փե­քի­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան նշա­նա­կուե­ցաւ Սէր­կէյ Մա­նա­սա­րեան։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր ար­դէն ստո­րագ­րած է հա­մա­պա­տաս­խան հրա­մա­նա­գի­րը։

ՁԵՌՔԵՐՈՒ ՎԵՐԱՄԻԱՒՈՐՈՒՄԸ

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդած ասուլիսին ընթացքին Իւնալ Չեւիքէօզի ելոյթը:
«Այսօր Թուրքիոյ սահմանները բաց են այնպիսի հարեւան երկիրներու հետ, ուրկէ սպառնալիքներ կու գան իր ազգային անվտանգութեան դէմ։ Հետեւաբար, անընդունելի կը համարեմ Հայաստանի հետ սահմանին փակ մնալը», կ՚ըսէ վաստակաւոր դեսպանը՝ մեկնաբանելով այժմու իրադրութիւնը:

ԱՐԱՍ ԷՕԶՊԻԼԻԶ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑԱՒ ՊԷՇԻԿԹԱՇԻ ՀԵՏ

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի կի­սա­պաշտ­պան Ա­րաս Էօզ­պի­լիզ հա­մա­ձայ­նու­թեան հա­սաւ Պէ­շիկ­թաշ ա­կում­բին հետ։ Ծա­նօթ է, որ Ա­րաս Էօզ­պի­լիզ նախ­կին թրքա­հայ մըն է, ծնած է Պա­քըր­գիւ­ղի մէջ, եւ ա­ւե­լի վերջ հա­սած է Հո­լան­տա­յի մէջ։

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի ապարանքի երդիքին տակ տեղի ունեցաւ շքեղ արարողութիւն մը:
«Գիտական նոր նուաճումը կամ արուեստի նոր ստեղծագործոթիւնը իսկական գնահատականը կը ստանայ, երբ կ՚անցընէ ժամանակի քննութիւնը»:

ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի եւ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Ցիւ­րի­խի մէջ։ Այս առ­թիւ ա­նոնք ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն քննար­կե­ցին Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մը։

ՏԱՒՈՍԻ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑՆԵՐ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու Հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սա­կան հա­մա­ժո­ղո­վին առ­թիւ կը գտնուի Տա­ւո­սի մէջ, ուր կ՚ու­նե­նայ նաեւ շարք մը կա­րե­ւոր հան­դի­պում­ներ։ Թէ՛ մի­ջազ­գա­յին ղե­կա­վար­նե­րու եւ թէ գոր­ծա­րար շրջա­նակ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ կը մէկ­տե­ղուի Տա­վու­տօղ­լու, որ կը հե­տե­ւի ծան­րա­բեռ­նուած ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցի մը՝ բազ­մա­կող­մա­նի շփում­նե­րով։

ԱՅՑ՝ ԴԷՊԻ ՔԱՐԱՏԱՂ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ պաշ­տօ­նա­կան այց մը տուաւ Փոտ­կո­րի­ցա, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Քա­րա­տա­ղի Նա­խա­գահ Ֆի­լիփ Վուեա­նո­վի­չի կող­մէ ըն­դու­նուե­ցաւ Նալ­պան­տեան։

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՒԱԳ ԴԱՏԱԽԱԶ ՓԵԹԷՐ ՖՐԱՆՔ ԱՅՑԵԼԵՑ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ

Գեր­մա­նիոյ Դաշ­նակ­ցու­թեան ա­ւագ դա­տա­խազ Փե­թէր Ֆրանք ե­րէկ այ­ցե­լեց Իս­թան­պուլ։ Սուլ­թա­նահ­մէ­տի մէջ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձակ­ման հե­տաքն­նու­թեան շրջագ­ծով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը։ Փե­թէր Ֆրանք հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Իս­թան­պու­լի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­լա­տէն ներս, ուր տե­սակ­ցե­ցաւ փոխ-ա­ւագ դա­տա­խազ Օր­հան Քա­փը­ճըի եւ հե­տաքն­նու­թեան ձեռ­նա­մուխ դա­տա­խազ Ապ­տուլ­լահ Եուրտ­սե­ւէ­րի հետ։

«ԱՆԻՄԱՍՏ ԵՐԵՒՈՅԹ ՄԸ…»

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդած ասուլիսին ընթացքին Վոլքան Վուրալի ելոյթը:
Վաստակաւոր դեսպանին համոզմամբ, Խորհրդային Միութեան փլուզումէն անմիջապէս վերջ դիւանագիտական յարաբերութիւններ պէտք է հաստատուէին Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ, այս քայլին տակաւին չառնուած ըլլալը մեծ դժբախտութիւն մըն է, իսկ Պաքուն համոզելը կը վիճակի Անգարային:

Էջեր