Արխիւ

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Գեր­մա­նիա։ Ան շփում­ներ ու­նե­ցաւ Տիւ­սել­տորֆ եւ Տորտ­մունտ քա­ղաք­նե­րուն մէջ, ուր մէկ­տե­ղուե­ցաւ թրքա­կան հա­ւա­քա­կա­նու­թեան եւ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

«Հայ մշակոյթը ի՞նչ ապագայ ունի Թուրքիոյ եւ ընդհանրապէս Սփիւռքի մէջ»:
ԺԱՄԱՆԱԿ-ի գլխաւոր խմբագիր Արա Գօչունեան շաբաթավերջին ասուլիսի մը մասնակցեցաւ Ժընեւի 29-րդ գրքի եւ մամլոյ միջազգային տօնավաճառին շրջագծով բացուած Հայաստանի տաղաւարին մօտ:

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց քա­րո­զիչ Տ. Շնորհք Աբեղայ Տօ­նի­կեա­նի եւ թա­ղի քա­հա­նա­յից դա­սէն Տ. Միւ­ռոն Ա. Քհնյ. Այ­վա­զեա­նի այ­ցե­լեց Պատ­րիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը ե­րէկ հեր­թա­կան ան­գամ հա­մախմ­բուե­լով վեր­յի­շե­ցին ի­րենց դպրո­ցա­կան տա­րի­նե­րը։ Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուած Ս. Պա­տա­րա­գէն վերջ, Գում­գա­բուի «Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս տա­րուան շրջա­նա­ւար­տից հա­ւա­քը։ Ճա­շա­սե­ղան­նե­րու շուրջ հա­մախմ­բուած զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ պէզ­ճեան­ցի­ներ ապ­րե­ցան ան­մի­ջա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ զի­րար վե­րագտ­նե­լու ու­րա­խու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ մաս­նա­ւոր ձեռ­նար­կով մը ո­գե­կո­չուե­ցաւ նա­հա­տակ գրող Դա­նիէլ Վա­րու­ժան։ Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չաց կազ­մին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած էր այս ե­րե­կոյ­թը, Վա­րու­ժա­նը ո­գե­կո­չե­լու հա­մար իր նա­հա­տա­կու­թեան 100-րդ տա­րե­լի­ցին։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

Ս. Խաչ դպրե­վան­քի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցան միջ­միու­թե­նա­կան ա­ռա­ջին մտա­խա­ղե­րը, ո­րոնք ստեղ­ծե­ցին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Դպրե­վան­քի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած այս ծրա­գի­րը կեան­քի կո­չուե­ցաւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ «Türk Beyin Takımı»ի եւ «Akıl Oyunları» հան­դէ­սի։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ա­ւան­դա­կան Խա­ւի­ծի օ­րը ե­րէկ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու տակ կա­յա­ցաւ կրթօ­ճա­խի ըն­դար­ձակ պար­տէ­զին մէջ։ Մտեր­միկ սե­ղան­նե­րու շուրջ ե­կած էին հա­մախմ­բուիլ վար­ժա­րա­նի վա­րիչ­նե­րը, հին ու նոր շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, կրթա­կան մշակ­նե­րը, ա­շա­կերտ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան հայ­րե­րուն՝ Մագ․ Հ․ Սար­գիս Ծ․ Վրդ․ Էր­մէ­նի ու Հ․ Յա­կով­բոս Ծ․ Վրդ․ Չօ­փու­րեա­նի։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

VADİP-ի հովանաւորութեան ներքեւ մասնագիտական քննարկումներ՝ համայնքային վարչաելմտական առկայ խնդիրներուն շուրջ
Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի «Պիլէք» հանգստարանի սրահի երդիքին տակ ձեռք առնուեցան օրէնսդրական նոր կարգադրութիւններու հաւանական ազդեցութիւնները թրքահայ հաստատութիւններու պարագային : Վարչայինները ներկայիս հաստատուած դրութիւններուն քայլ յարմարցնել կը ջանան՝ առանց փոքրամասնութեանց վերապահուած իրաւունքներուն ընձեռած առաւելութիւններէն հրաժարելու

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

Ե­րեւ­ման Ս. Խա­չի տօ­նին առ­թիւ շա­բա­թա­վեր­ջին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ապրուե­ցաւ Գու­րու­չէշ­մէի հա­մա­նուն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Լոյ­սի դար» է ի­րա­պէս ներ­կայ շրջա­նը մէ­կէ ա­ւե­լի ի­մաստ­նե­րով. ո՛չ միայն գի­տա­կան ու ի­մա­ցա­կան, այլ նաեւ՝ նիւ­թա­կա՛ն։ Այս դա­րուն մար­դիկ «լոյս եւ ա­ւե­լի լոյս»ի ե­տե­ւէն ին­կած են, ուս­տի քա­րը եւ ա­ղիւ­սը ու տախ­տա­կը լքած են եւ ա­պա­կի կը գոր­ծա­ծեն՝ սկսեալ սե­փա­կան բնա­կա­րան­նե­րէ մին­չեւ հսկայ շէն­քե­րու, գոր­ծա­րան­նե­րու, հան­րա­յին շէն­քե­րու, եւ վա­ճա­ռա­տուն­նե­րու հա­մար։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

Հա­յաս­տա­նի եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ կը քննարկուի ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու մա­սին շրջա­նա­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, որ մշա­կուած է եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ ներդ­րու­մա­յին եւ գոր­ծա­րար նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու աշ­խու­ժաց­ման, ա­ռեւտ­րատնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման նպա­տա­կով։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցան խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դը վե­ցե­րորդ ան­գամ փու­թաց քուէա­տու­փի մօտ՝ ընտ­րե­լու հա­մար երկ­րի խորհրդա­րա­նին կազ­մը։

Շաբաթ, Մայիս 2, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բազ­մա­թիւ ան­գամ­ներ անդ­րա­դար­ձանք Խա­չի մա­սին այս սիւ­նակ­նե­րուն մէջ, քա­նի որ խա­չին գա­ղա­փա­րը եւ խոր­հուր­դը ա­ռա­ջին իսկ օ­րէն մե­ծա­րե­լի դար­ձած է քրիս­տո­նէա­կան զգա­ցում­նե­րուն։ Ար­դա­րեւ խա­չը իր յա­տուկ տե­ղը ու­նի ա­մէն քրիս­տո­նեայ ան­հա­տի կեան­քին մէջ։ 

Շաբաթ, Մայիս 2, 2015

ՄԵՍ­ՐՈՊ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ Ա­ՐԱ­ՄԵԱՆ

Ապ­րիլի 12-ին Հռո­մի Սուրբ Պետ­րոս տա­ճա­րին մէջ կա­յա­ցած եւ 1915-ի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին նուի­րուած Պա­տա­րա­գին ըն­թաց­քին, Ֆրանսիսքոս Պա­պը Սուրբ Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցին հռչա­կեց Կա­թո­ղի­կէ Եկե­ղեց­ւոյ Տիե­զե­րա­կան Վար­դա­պետ կամ ու­սու­ցիչ։ 

Շաբաթ, Մայիս 2, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան մէջ տեղի ունեցաւ ձեռնադրութիւն։ Այսպէս, Շա­բաթ, 25 Ապ­րիլ 2015-ին, Ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թեան ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը:

Շաբաթ, Մայիս 2, 2015

«Պո­ղա­զի­չի» հա­մալ­սա­րա­նի մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նին մէջ կա­յա­ցաւ սփիւռ­քա­հայ սի­րուած եր­գիչ Օն­նիկ Տինք­ճեա­նի եւ իր որդ­ւոյն՝ յայտ­նի ու­տա­հար Ա­րա Տինք­ճեա­նի հա­մեր­գը։ Հե­տաքր­քիր­նե­րու խուռ­նե­րամ բազ­մու­թիւն մը փու­թա­ցած էր ունկնդ­րե­լու ար­ժէ­քա­ւոր ուես­տա­գէտ­նե­րուն ե­լոյ­թին, որ ան­ցաւ տպա­ւո­րիչ մթնո­լոր­տի մը մէջ։ 

Շաբաթ, Մայիս 2, 2015

Մա­յիս 4-ին, Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ՝ Երեւանի Քա­մե­րա­յին ե­րաժշ­տու­թեան տան մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Կո­մի­տա­սի երկ­րին մէջ» խո­րագ­րեալ ճա­բոն­ցի դաշ­նա­կա­հար Թա­քա­հի­րօ Ա­քի­պա­յի ե­րաժշ­տա­կան ե­լոյթը։

Շաբաթ, Մայիս 2, 2015

Ե­րե­ւա­նի «Սար­գիս Մու­րա­դեան» պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ, Մա­յի­սի 5-ին, պի­տի բա­ցո­ւի «Կո­մի­տա­սը 20-րդ ­դա­րու հայ նկա­րիչ­նե­րու աչ­քե­րով» խո­րա­գրեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը։

Շաբաթ, Մայիս 2, 2015

Գա­հի­րէի «Գա­լուս­տեան-Նու­պա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի «Ար­ցախ» երգ­չա­խում­բը, Ապ­րի­լի 25-ին, յաղ­թա­նակ տա­րած է Ե­գիպ­տո­սի դպրո­ցա­կան տա­ղանդ­նե­րու ա­մե­նա­մեծ մրցոյ­թին՝ Uptown Stars Schools’ Talent Show-ին՝ գրա­ւե­լով ա­ռա­ջին տե­ղը:

Շաբաթ, Մայիս 2, 2015

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ապ­րիլի 12-ին Վա­տի­կա­նի Ս. Պետ­րոս տա­ճա­րին մէջ Ֆրանսիսքոս Ա. Սրբազան Քա­հա­նա­յա­պե­տին կող­մէ մա­տու­ցուած Ս. Պա­տա­րա­գը դար­ձաւ պատ­մա­կան։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին, Հռո­մէա­կան Կա­թո­լիկ Եկե­ղեց­ւոյ կեդ­րո­նին մէջ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը մատ­նան­շեց, որ «Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը 20-րդ դա­րու ա­ռա­ջին ցե­ղաս­պա­նու­թիւնն էր»։

Էջեր