Արխիւ

Հինգշաբթի, Մարտ 31, 2016

Ֆրան­սա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մա­կարգ­ման խոր­հուր­դի (CCAF) հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րէն Մու­րատ Փա­փա­զեան յայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան գտնուի­լը կը նշա­նա­կէ Սփիւռ­քի մէկ մա­սին ներ­կա­յու­թիւ­նը։ Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին Մու­րատ Փա­փա­զեան նշեց, թէ լաւ ե­րե­ւոյթ մըն է՝ հա­մա­հայ­կա­կան բնոյ­թով այդ կու­սակ­ցու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ ներգ­րա­ւուած ըլ­լա­լը։

Հինգշաբթի, Մարտ 31, 2016

Սուրիացի փախստականներու խնդիրներուն ձօնուած բարձր մակարդակով միջազգային հանդիպում մը:
Ըստ Նալպանտեանի, նման մեծ մարդասիրական ճգնաժամերու յաղթահարման համար անհրաժեշտ է համախմբում:

Հինգշաբթի, Մարտ 31, 2016

Մասաչուսէցի շփումներուն գծով Սարգսեան խօսեցաւ Անգարա-Երեւան յարաբերութիւններուն շուրջ:
«Մենք խիստ շահագրգռուած ենք Թուրքիոյ խաղաղ ու ժողովրդավարական զարգացմամբ», ըսաւ Հայաստանի նախագահը:

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Քա­նի մը շա­բաթ ա­ռաջ, ստա­մոք­սի բա­ւա­կան լուրջ ան­հանգս­տու­թիւն զգա­ցի։ Կաս­կած­ներս կը տա­րու­բե­րէին պա­ղա­ռու­թեան եւ ճա­շի հե­տե­ւանք՝ թե­թեւ թու­նա­ւո­րու­մի մի­ջեւ։ Թէյ, տնա­յին դար­մա­նու­մի մի­ջոց­ներ… ար­դիւնք չտուին։ Հե­ռա­ձայ­նե­ցի բժիշ­կիս, որ նոյն օրն իսկ ժա­մադ­րու­թիւն մը ճշդեց։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Զէքիեան Գերապայծառի ջանքերով երեկոյթ մը՝ «Ճեզայիր» համալիրին մէջ։
Համաշխարհային թատրոնի օրուան առթիւ կազմակերպուած շահեկան ձեռնարկ մը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը Ս. Զատ­կի առ­թիւ խրախ­ճանք մը կազ­մա­կեր­պեց իր մար­զա­կան դա­սըն­թացք­նե­րուն մաս­նա­կից ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տօնին առթիւ երէկ օրուան տեւողութեան Պատրիարքարանի երդիքին տակ ընդունուեցան բազմաթիւ հիւրեր:
Քոյր եկեղեցիներու առաջնորդներն ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ներկայացուցիչները շնորհաւորութիւններ յղեցին մեր համայնքին:

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Երու­սա­ղէ­մի Ս. Յա­րու­թեան տա­ճա­րը յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի են­թար­կուի վե­րա­նո­րո­գու­թեան։ Հա­մաք­րիս­տո­նէա­կան կա­րե­ւո­րա­գոյն սրբա­վայ­րե­րու շար­քին կը դա­սուի Ս. Յա­րու­թեան տա­ճա­րը, ո­րու սրբա­զան կա­մար­նե­րուն ներ­քեւ կը գտնուի Տէր Յի­սու­սի Լոյս Գե­րեզ­մա­նը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Ե­գիպ­տա­կան օ­դա­յին ըն­կե­րու­թեան ե­րէկ ա­ռե­ւան­գուած օ­դա­նա­ւին վե­րա­բե­րեալ դէպ­քը ա­ւար­տին հա­սաւ՝ բա­րե­բախ­տա­բար ա­ռանց զո­հի։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան այս օ­րե­րուն Ռու­մա­նիա կ՚այ­ցե­լէ՝ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի Եւ­րո­միու­թեան հետ ներ­դաշ­նա­կեց­ման յանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րուն հետ։ Օգ­տուե­լով դէ­պի Պուք­րէշ այ­ցե­լու­թեան հնա­րա­ւո­րու­թե­նէն՝ Սե­լի­նա Տո­ղան շփում­ներ ու­նե­ցած է նաեւ ռու­մա­նա­հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ե­րէկ հան­դէս ե­կաւ ու­շագ­րաւ ու լուրջ կո­չով մը։ ԱՄՆ-ի Պաշտ­պա­նու­թեան եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րը կոչ ուղ­ղե­ցին, որ­պէս­զի Թուր­քիոյ ա­մե­րի­կեան ռազ­մա­խա­րիսխ­նե­րու անձ­նա­կազ­մին ըն­տա­նիք­նե­րը հե­ռա­նան երկ­րէն։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թիւ­նը վճռա­կան վե­րա­բեր­մունք ցոյց կու տայ այն գայ­թակ­ղու­թեան պնդում­նե­րուն շուրջ, ո­րոնք վեր­ջերս շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուին լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րուն մօտ։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան, որ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ, Մա­սա­չու­սե­ցի նա­հան­գէն ներս ե­րէկ շա­րու­նա­կեց գոր­ծադ­րել իր ծրա­գի­րը, որ յա­գե­ցած էր կա­րե­ւոր հանգ­րուան­նե­րով։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

«Նուրսանլար հոլտինկ»ը տարեկան ընդհանուր ժողովին զուգահեռ նշեց իր հիմնադրութեան 60-ամեակը։
Յայտնի համայնքային բարերար Արէտ Երկանեանի ընկերութիւնը յառաջատար դիրքի վրայ է արդիւնաբերութեան գետնի վրայ։

Չորեքշաբթի, Մարտ 30, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​1651 թուա­կա­նին Փի­լիպ­պոս Կա­թո­ղի­կոս (1632-1655) Պո­լիս գտնուած մի­ջո­ցին՝ Ե­ղիա­զար Պատ­րիար­քը (1651-1652) պատ­րիար­քու­թե­նէ հե­ռա­ցու­ցած էր եւ ա­նոր տեղ Յով­հան­նէս Դ Մուղ­նե­ցին (1652-1655) Պատ­րիարք կար­գած էր։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ-Ատր­պէյ­ճան շփման գծի եր­կայն­քին վեր­ջին օ­րե­րուն շա­րու­նա­կուե­ցան լա­րուա­ծու­թիւն­նե­րը։ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Արծ­րուն Յով­հան­նի­սեան տե­ղե­կա­ցուց, թէ ար­ձա­կուր­դա­յին օ­րե­րուն ի­րա­վի­ճա­կը ե­ղած է ան­հան­գիստ։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր շփում­նե­րու կը ձեռ­նար­կէ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ, ուր կու տայ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը։ 31 Մարտ-1 Ապ­րիլ թուա­կան­նե­րուն ան Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ կը մաս­նակ­ցի Մի­ջու­կա­յին անվ­տան­գու­թեան Դ. գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։ Հարկ է նշել, որ այս գա­գա­թա­ժո­ղով­նե­րը 2010 թուա­կա­նէն ի վեր տե­ղի կ՚ու­նե­նան Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ եւ Թուր­քիա սկիզ­բէն ի վեր գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ ա­նոնց։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

«Հրանդ Տինք» հիմ­նար­կի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ հաս­տա­տու­թե­նէն ներս բա­ցուած է նոր գրա­դա­րան մը։ «Հրանդ Տինք» հիմ­նար­կի գրա­դա­րա­նը ուղ­ղուած է հայ­կա­կան հար­ցի եւ Թուր­քիոյ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն վրայ մաս­նա­գէտ­նե­րը եւ հե­տա­զօ­տող­նե­րը խրա­խու­սե­լու հա­մար։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ժա­մա­նած է Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ Նա­խա­գահ Սարգ­սեան Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ 31 Մարտ-1 Ապ­րիլ թուա­կան­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րէ Մի­ջու­կա­յին անվ­տան­գու­թեան գա­գա­թա­ժո­ղո­վին, որ կը կազ­մա­կեր­պուի չոր­րորդ ան­գամ։ Գա­գա­թա­ժո­ղո­վի տան­տէրն է ԱՄՆ-ի Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա։ Այս գա­գա­թա­ժո­ղո­վին հրա­ւի­րուած է նաեւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ։

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016

Ե­գիպ­տա­կան օ­դա­յին ըն­կե­րու­թեան օ­դա­նաւ­նե­րէն մին այս ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն ա­ռե­ւան­գուե­ցաւ՝ Ա­ղեք­սանդ­րիա-Գա­հի­րէ թռիչ­քը ի­րա­կա­նաց­նե­լու ժա­մա­նակ։ Թռիչք առ­նե­լէ կարճ ժա­մա­նակ անց ա­ռե­ւան­գուե­ցաւ օ­դա­նա­ւը, որ պար­տադ­րա­բար վայ­րէջք կա­տա­րեց Լար­նա­քայի օ­դա­կա­յա­նը, Հարաւային Կիպրոս։

Էջեր