Արխիւ

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 29, 2015

Հայոց սրբադասեալ նահատակներուն ի յիշատակ արարողութիւն՝ Ուեսթմինսթրեան աբբայութեան մէջ:
Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը հանդիսութեան նախագահեց Լոնտոնի Եպիսկոպոս Ռիչըրտ Չարթրըսի հետ, քոյր եկեղեցիներէ ներկայացուցիչներու մասնակցութեամբ:
Ներկայ էին նաեւ Արքայազն Չարլզ եւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 29, 2015

Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը այ­սօր կը դառ­նայ 92 տա­րե­կան։ Ա­մէն տա­րուան նման այս տա­րի եւս մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ կը նշուի Հոկ­տեմ­բե­րի 29-ի Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նը։ Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի եւ բո­վան­դակ Թուր­քիոյ քա­ղաք­նե­րուն մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան փայ­լուն տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­ներ։
Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նա­դիր Մեծն Ա­թա­թիւր­քի եւ իր լծա­կից ըն­կեր­նե­րու ո­գե­կոչ­ման հա­մար ալ այս օ­րը կը հան­դի­սա­նայ հեր­թա­կան շար­ժա­ռի­թը։ Ժո­ղո­վուր­դը կը վե­րա­նո­րո­գէ իր ե­րախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րը Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Ա­թա­թիւր­քին եւ Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան ճա­նա­պար­հին դեր ստանձ­նած գոր­ծիչ­նե­րուն նկատ­մամբ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 29, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Օ­տա­րա­խօս հա­յե­րը» վեր­նա­գի­րը, Հրա­չեայ Ա­ճա­ռեա­նի «Հայ բար­բա­ռա­գի­տու­թիւն - Ու­րուա­գիծ եւ դա­սա­ւո­րու­թիւն հայ բար­բառ­նե­րի» (1911) ըն­դար­ձակ աշ­խա­տա­սի­րու­թեան են­թա­բա­ժա­նում­նե­րէն մէ­կուն խո­րա­գիրն է։ Ար­դա­րեւ, հա­յուն հա­յե­րէն չխօ­սի­լը ընդ­հան­րա­պէս զբա­ղե­ցու­ցած է միտ­քեր՝ ո­րոնք այս հա­կա­սու­թեան պատ­ճա­ռը ու­զած են հասկ­նալ։ Մի­թէ «հա­կա­սու­թիւն» չէ՞ «հայ» ըլ­լալ, բայց «հա­յե­րէն» չգոր­ծա­ծել, հա­յե­րէն չխօ­սիլ, չգրել եւ չկար­դա՛լ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 29, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Անց­նող շաբ­թուան մէջ Հա­յաս­տա­նի նրբա­ճա­շակ հա­մայն­քը հե­տաքրք­րա­կան եւ ինք­նա­տիպ ձեռ­նար­կի մը ներ­կայ ե­ղաւ. Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կէն 300 մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնուող Խո­րե­նա­ցի փո­ղո­ցը վեր խո­յա­ցող Ե­րե­ւա­նի նո­րա­կա­ռոյց շէն­քե­րէն մէ­կուն՝ 2012 թուա­կա­նին կա­ռու­ցուած «Է­լիթ փլա­զա» գոր­ծա­րար հա­մա­լի­րին մէջ բա­ցու­ցաւ իր տե­սա­կին մէջ ե­զա­կի ըն­կե­րու­թեան մը սրա­հը: Բնա­կան նիւ­թե­րէ ստա­ցուած յար­դա­ր­­ման մի­ջոց­նե­րու, գե­ղա­նիւ­թե­րու եւ շփա­նիւ­թե­րու «Նաի­րիա­ն» հայ­կա­կան ըն­կե­րու­թիւ­նը (Nairian Cosmetics) ազ­դա­րա­րեց իր մեկ­նար­կը: «Է­լիթ փլա­զա»ի մէջ կը գոր­ծեն ըն­կե­րու­թեան թէ՛ ցու­ցաս­րահ-վա­ճա­ռաս­րա­հը, թէ՛ ալ՝ գրա­սե­նեա­կը:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 29, 2015

«Ո­մանք» խում­բը նա­խըն­թաց օր ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Գա­տը­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան Եէլ­տե­ղիր­մէ­նիի գե­ղա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ։ Խում­բը ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց ամ­բող­ջու­թեամբ հա­յե­րէն եր­գե­րէ բաղ­կա­ցեալ ծրա­գիր մը։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 29, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ Զուարթ­նոց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի տնօ­րէն խոր­հուր­դին ան­դամ­նե­րը, ո­րոնց հետ էր նաեւ Դպրաց դա­սու նա­խա­գահ Տ. Զա­ւէն Քհնյ. Պը­չաք­ճեան։ Երգ­չա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ կը պատ­րաս­տուին յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բե­րի 22-ին տօ­նախմ­բել ի­րենց տա­րե­դար­ձը՝ կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 29, 2015

Ազ­գա­յին կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ար­դէն ո­րո­շած է յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բե­րի 25-ին տե­ղի ու­նե­նա­լիք TEOG-ի քննու­թեան ըն­թաց­քին մաս­նա­ւոր հար­ցում­ներ ուղ­ղել թրքա­հայ վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րուն՝ կրօ­նա­գի­տու­թեան եւ բա­րո­յա­գի­տու­թեան ա­ռար­կա­յի պա­րա­գա­յին։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 29, 2015

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու ե­րէկ խմբագ­րու­թեանս հետ կապ հաս­տա­տեց՝ լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ տա­լու հա­մար Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) վեր­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ու­նե­ցած ե­լոյ­թին շուրջ։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին խօ­սած էր մեր կրթա­կան հա­մա­կար­գի առ­կայ հրա­տապ հար­ցե­րուն շուրջ եւ այս ամ­բող­ջին մէջ անդ­րա­դար­ձած՝ կարգ մը վար­ժա­րան­նե­րը միաց­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թեան մա­սին։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 28, 2015

Ռուս դի­ւա­նա­գէտ­ներն ու քա­ղա­քա­գէտ­նե­րը, մին­չեւ ծուն­կե­րը խրած ձիւ­նի մէջ, ե­րես­նե­րը փո­թո­րի­կի խա­րա­զա­նով մտրա­կուած եւ ապ­շա­հար դէմ­քե­րու նման, այ­սօր կը խո­կան, ար­դեօք Պաղ պա­տե­րազ­մի օ­րերը՞ վե­րա­դար­ձած են, կամ մօ­տա­լուտ են, Ա­րեւ­մուտ­քի քա­ղա­քա­կան խա­ղե­րը նկա­տի ու­նե­նա­լով։ Իսկ ան­դին, Ա­րեւ­մուտ­քը իր ար­բա­նեակ­նե­րով, ոտ­քեր­նին խրած Ա­սիոյ, Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի, Ափ­րի­կէի կամ Եւ­րո­պա­յի խառ­նի­ճա­ղանճ պա­տե­րազ­մա­կան եւ քա­ղա­քա­կան վե­րի­վայ­րում­նե­րու ճախ­ճա­խուտ­նե­րուն մէջ, նոյն հար­ցին պա­տաս­խա­նը կու տան­… շա­րու­նա­կե՞նք, թէ ոչ ար­դէն Պաղ պա­տե­րազմ է կա­տա­րուա­ծը։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 28, 2015

Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի յայ­տա­րա­րեց, որ իր երկ­րին դէմ սահ­մա­նուած պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րը պի­տի ջնջուին մին­չեւ տա­րե­վերջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, «Րէօյ­թըրզ» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Հա­սան Ռու­հա­նի այս յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ը­րած է՝ Թեհ­րա­նի մօտ Սպա­նիոյ դես­պա­նին հա­ւա­տար­մա­գի­րը ըն­դու­նե­լու ժա­մա­նակ։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 28, 2015

Ա­սիա­կան զար­գաց­ման դրա­մա­տու­նը ո­րո­շեց շուրջ 113 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի ար­ժո­ղու­թեամբ վարկ յատ­կաց­նել Հա­յաս­տա­նին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, դրա­մա­տու­նը «Քա­ղա­քա­յին կա­յուն զար­գաց­ման ներդ­րու­մա­յին ծրա­գիր»ին շրջագ­ծով պի­տի յատ­կաց­նէ այս վար­կը։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 28, 2015

Ատրպէյճանի կողմէ կրակ բացուեցաւ՝ շփման գծին վրայ միջնորդներու դիտարկման ընթացքին:
Ճէյմս Ուորլիք հակազդեց առանց յստակ հասցէի:
Միացեալ Նահանգներու բազմատասնեակ գոնկրէսականներ նոր քաղաքականութիւն մը պահանջեցին Նախագահ Պարաք Օպամայէն: Այսօր ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները շփումներ կ՚ունենան Պաքուի մէջ:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 28, 2015

Օքս­ֆոր­տի հա­մալ­սա­րա­նի Պո­տլէեան գրա­դա­րա­նի եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած հայ­կա­կան հա­զուա­գիւտ ձե­ռագ­րե­րու եւ տպագ­րու­թիւն­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը ա­ռար­կայ դար­ձած է ան­նա­խըն­թաց հե­տաքրք­րու­թեան։ Հա­մալ­սա­րա­նի հե­տա­զօ­տող­նե­րէն Տքթ. Ռա­պին Մէ­յէր, որ պատմա­կան լե­զու­նե­րու մաս­նա­գէտ է, այս կա­պակ­ցու­թեամբ փո­խան­ցած է վառ տպա­ւո­րու­թիւն­ներ։ Ան կը մաս­նա­գի­տա­նայ յու­նա­րէ­նի, լա­տի­նե­րէ­նի եւ հա­յե­րէ­նի մաս­նա­գի­տու­թեան վրայ։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 28, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) 2015-2016 շրջա­նի ա­ռա­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին կարգ մը հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­ներ փո­խան­ցե­ցին ի­րենց հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ շարք մը կա­րե­ւոր տե­ղե­կու­թիւն­ներ։ Ժո­ղո­վին վե­րա­բե­րեալ ե­րէ­կուան ման­րա­մասն հա­ղոր­դում­նե­րէն վերջ այ­սօր կ՚անդ­րա­դառ­նանք նաեւ հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րուն կող­մէ փո­խան­ցուած այդ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 28, 2015

Եւ ա­հա՛ նոր այ­գա­բաց մը... Հայ մամ­լոյ նա­հա­պե­տը կ­՚ող­ջու­նէ հեր­թա­կան ար­շա­լոյ­սը՝ որ­պէս կեր­պար ա­կա­նա­տե­սի, որ­պէս մարմ­նա­ւո­րում յի­շո­ղու­թեան եւ որ­պէս գործ­նա­կան ա­պա­ցոյց ա­ռա­քե­լու­թեան։ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թը այ­սօր կը թե­ւա­կո­խէ իր հրա­տա­րա­կու­թեան 108-րդ տա­րին։ Սա այս թեր­թի յաղ­թա­կան ու փա­ռա­պանծ եր­թի թարմ ու շէն­շող տա­րե­մու­տե­րէն մին է։ Սա այս թեր­թի ու­րոյն գոր­ծու­նէու­թիւ­նը նո­րո­վի կշիռ­քի վրայ դնե­լու օրն է, ա­նոր ե­զա­կի ժա­ռան­գու­թիւ­նը թարմ հա­յեաց­քով դի­տար­կե­լու պա­տեհ ա­ռի­թը։ Պատ­կա­ռե­լի այդ ամ­բող­ջին մէջ, ակն­թար­թի մը տե­ւո­ղու­թեանմբ շունչ քա­շե­լու պահն է այ­սօր՝ տա­րի մը եւս դի­մա­նա­լու, տա­րի մը եւս դի­մադ­րե­լու ու եւս տա­րի մը բո­լո­րած ըլ­լա­լու հա­մար։ 

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 28, 2015

28 Հոկ­տեմ­բեր 1908՝ իր հիմ­նադ­րու­թե­նէն ի վեր յա­րա­տե­ւօ­րէն կը շա­րու­նա­կէ իր ճամ­բան «ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ» օ­րա­թեր­թը։ Ան իր ճամ­բան շա­րու­նա­կե­լէ ա­ւե­լի՝ կը սու­րա՜յ ա­րա­գըն­թաց փո­խադ­րա­կան մի­ջո­ցի մը նման՝ ո­րուն նպա­տա­կա­կէտն է՝ ժո­ղո­վուր­դին հո­գե­ւոր եւ մտա­ւոր ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցա­նել։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015

​VADİP-ի ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ նաեւ Կի­րա­կի, Ֆէ­րի­գիւ­ղի սի­րոյ սե­ղա­նի եզ­րա­փա­կիչ փու­լին ապ­րուած վէ­ճը՝ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի եւ Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Իս­կէն­տէր Շա­հին­կէօ­զի մի­ջեւ։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով հար­ցին այժ­մէա­կան բնոյ­թը՝ ե­րէկ հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րը հե­տաքրք­րուե­ցան այս նիւ­թին վե­րա­բե­րեալ Իս­կէն­տէր Շա­հին­կէօ­զի մօ­տե­ցում­նե­րով։ Իբր այդ, ան հան­դէս ե­կաւ շարք մը մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րով։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015

Համայնքային վաքըֆներու հարթակը (VADİP) երէկ երեկոյեան Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի «Պիլէք» հանգստարանի սրահին մէջ գումարեց 2015-2016 շրջանի առաջին ժողովը։
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլու. «Մեր հաւաքական կեանքէն ներս առկայ է լուրջ պառակտում մը, եթէ չհամախմբուինք, չկազմակերպուինք, ապա բոլորը կը ջլատուին ու մեր համայնքը աստիճանաբար կը հալի»։
Թրքահայ դպրոցներու տրազերծ կարգավիճակի ու մասնաւորներու շարքին պատկանելով հանդերձ, «տնտեսական ձեռնարկ» համարուելէ խուսափելու հարցին շուրջ առայժմ չկայ յստակութեան։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Գիրք կար­դալ, ընդ­հան­րա­պէս ըն­թեր­ցա­նու­թիւն, մար­դուս հա­ճոյք պատ­ճա­ռող զբա­ղում մըն է, քա­նի որ մար­դուս մէջ հե­տաքրք­րու­թիւ­նը, տե­ղե­կու­թիւն ու­նե­նա­լը եւ սոր­վի­լը ըն­դո­ծին զգա­ցում մըն է։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015

Շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ ո­գե­կո­չուե­ցաւ յայտ­նի ու սի­րուած դե­րա­սան Սոս Սարգ­սեան։ Իր տա­րե­դար­ձին օ­րը՝ Հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին մայ­րա­քա­ղա­քի Տէ­րեան փո­ղո­ցի թիւ 65 շէն­քին վրայ զե­տե­ղուած եւ իր յի­շա­տա­կին ձօ­նուած յու­շա­տախ­տա­կը բա­ցուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը։

Էջեր