Արխիւ

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու վա­ղը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Թիֆ­լիզ, ուր բարձր մա­կար­դա­կի շփում­ներ պի­տի ու­նե­նայ Վրաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան հետ։ Օր մը վերջ ալ՝ Դեկ­տեմ­բե­րի 23-ին, Թիֆ­լի­զի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Թուր­քիոյ, Վրաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ե­ռա­կող­մա­նի հան­դի­պու­մը՝ հին­գե­րոր­դը իր տե­սա­կին մէջ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

ԱՐԱՄ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

​1997 թուա­կա­նին կը կար­ծէի, որ Ատրպէյ­ճա­նի հետ հնա­րա­ւոր է խա­ղա­ղու­թեան հաս­նիլ՝ եր­կուս­տեք փոխ­զի­ջում­նե­րու մի­ջո­ցաւ։ Գու­ցէ այն ժա­մա­նակ սա իս­կա­պէս չէր բա­ցա­ռուեր։ Բայց այս տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին կար­ծիքս փո­խուած է՝ ո­րե­ւէ բա­նի շուրջ, յա­մե­նայն­դէպս՝ Ատր­պէյ­ճա­նի այս ղե­կա­վա­րու­թեան օ­րով հա­րե­ւան պե­տու­թեան հետ հնա­րա­ւոր չէ պայ­մա­նա­ւո­րուիլ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

Պեռնի մէջ շարունակուեցան Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման բանակցութիւնները՝ Զուիցերիոյ կառավարութեան «Լանտկութ Լոհն» համալիրէն ներս:
Սերժ  Սարգսեան եւ Իլհամ Ալիեւ տեսակցեցան աւելի քան տարի մը վերջ:
Եդուարդ Նալպանտեան. «Եթէ մենք իսկապէս կը փափաքինք յառաջ շարժիլ, ապա պէտք է ստեղծուի համապատասխան մթնոլորտ»:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

Շա­բա­թա­վեր­ջին Բան­կալ­թիի մէջ, Galeri Birzamanlar-ի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ե­զա­կի հա­ւա­քոյթ մը։ Ար­դա­րեւ, Օս­ման Քէօ­քէ­րի կող­մէ ղե­կա­վա­րուած Galeri Birzamanlar-ը վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պած էր միջ­հա­մալ­սա­րա­նա­կան ու­սա­նո­ղա­կան լու­սան­կար­չա­կան հե­տաքրք­րա­կան մրցոյթ մը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

«Ա­րաս» եւ «Իս­թոս» հրա­տա­րակ­չու­թիւն­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին գրքի եր­կօ­րեայ հա­մա­տեղ տօ­նա­վա­ճառ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին Պէ­յօղ­լուի մէջ, ինչ որ ար­ժա­նա­ցաւ գրա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Ա­մա­նո­րի նա­խօ­րեա­կին զու­գա­դի­պած այս ձեռ­նար­կը ի­րա­կա­նա­ցուե­ցաւ Իս­թիք­լալ պո­ղո­տա­յի Փա­նաիա Ի­սո­տիոն յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կէն ներս։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցւոյ եւ յարակից վարժարանին ի նպաստ կազմակերպուած տարեկան զօրակցութեան հաւաքոյթը փայլուն անցաւ։
Թաղային խորհուրդը յամառ աշխատանքով կը հետապնդէ համայնքապատկան բացօթեայ շուկայի տարածքի արժեւորման ծրագիրը, որու շրջագծով ցարդ կնքուած պայմանագրերու պարագային խնդրոյ առարկայ չեն դարձած ժամկէտի խախտումներ։
Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան։

 

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նա­խա­պէս խորհր­դա­ծե­ցինք Ե­կե­ղեց­ւոյ «պաշ­տօ­նա­կան լե­զու»ին մա­սին եւ ը­սինք, որ Ե­կե­ղե­ցին, ինչ­պէս ա­մէն հաս­տա­տու­թիւն եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն, իր պաշ­տօ­նը կամ ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը կա­րե­նալ գոր­ծադ­րե­լու հա­մար «լե­զու»ի պէտք ու­նի եւ որ­պէս­զի ա­մէն ինչ կար­գին ըն­թա­նայ, հար­կա­ւոր է որ «հա­սա­րա­կաց» կամ «պաշ­տօ­նա­կան» լե­զու մը գոր­ծա­ծէ՝ ներ­դաշ­նա­կու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու որ­պէս մի­ջոց։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

Պէշիկթաշի քաղաքապետարանը մեծարեց փոքրամասնութիւններու շրջանակները:
Պատրիարքական Աթոռը ներկայացուց Տ­. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան: Ներկայ էր նաեւ Սելինա Տողան:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րը նա­խըն­թաց օր ժո­ղով մը գու­մա­րե­ցին Իս­թան­պու­լի մէջ։ Սա ե­ռա­կող­մա­նի այս ձե­ւա­չա­փին մէջ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րու եր­րորդ հան­դի­պումն էր։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Կիւմ­րիի մէջ ռու­սա­կան ռազ­մա­կա­յա­նի հա­մա­լի­րէն ներս ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ան­ցեալ Յու­նուա­րի 12-ին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի եօթ ան­դամ­նե­րը սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­վա­րու­թեան ա­ռա­ջին նիս­տը։ Հա­յաս­տա­նի Շի­րա­կի մար­զի Ընդ­հա­նուր ի­րա­ւա­սու­թեան ա­տեա­նին կող­մէ կը դա­տուի մե­ղադ­րեա­լը, դա­տա­ւոր Յա­րու­թիւն Մով­սէ­սեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Ռուս Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Տ.Տ. Քի­րիլ Պատ­րիար­քը շքան­շան մը շնոր­հեց ռու­սա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նին, որ «Տա­շիր» ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու խում­բի հիմ­նա­դիր-նա­խա­գահն է։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նին շնոր­հեց «Սուրբ մեծ իշ­խան Դա­նիէլ Մոս­կուա­ցի» եր­րորդ աս­տի­ճա­նի շքան­շան՝ Տոպ­րովս­քա­յի Սուրբ Քի­րի­լի եւ Մե­թո­տիո­սի տա­ճա­րի շի­նա­րա­րու­թեան հար­ցին մէջ ու­նե­ցած ա­ւան­դին հա­մար։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Հայ ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի եր­կու ե­րի­տա­սարդ աստ­ղե­րը՝ Նա­րեկ Հախ­նա­զա­րեան եւ Սէր­կէյ Խա­չատ­րեան այ­սօր հա­մեր­գով մը հան­դէս կու գան Փա­րի­զի մէջ։ Թաւ­ջու­թա­կա­հար Նա­րեկ Հախ­նա­զա­րեա­նի եւ ջու­թա­կա­հար Սէր­կէյ Խա­չատ­րեա­նի ե­լոյ­թը կը կա­յա­նայ Փա­րի­զի նուա­գա­խում­բին հետ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիա­կան տագ­նա­պի շուրջ ըն­թա­ցող խմո­րում­նե­րու ծի­րին մէջ երէկ կա­րե­ւոր հա­մա­րուած ժո­ղով մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նիւ Եոր­քի մէջ: Բա­ցի ժո­ղո­վին ու­նե­ցած ար­դիւնք­նե­րէն, պէտք է շեշ­տադ­րել եր­կու հիմ­նա­կան կէ­տեր:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահները այսօր կը տեսակցին Պեռնի մէջ:
Զուիցերիա ուղեւորուելէ առաջ Սերժ Սարգսեան երէկ խորհրդակցութիւն մը իրականացուց Պաշտպանութեան նախարարութենէն ներս: Արցախի ճակատին վրայ սաստիկ լարուածութիւնը միշտ կը մնայ առկայ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­մա­նո­րեան քէր­մէ­սի ե­ռու­զեռ։ Տիկ­նանց կազ­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին ըն­թաց­քին այ­ցե­լու­նե­րուն հրամ­ցուե­ցան գիւ­ղին բնո­րոշ ար­տադ­րանք, ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ եւ Կա­ղան­դի ի­րե­ղէն­ներ, ո­րոնք ա­ռար­կայ դար­ձան հիւ­րե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ապ­րե­ցաւ քէր­մէ­սի հրճուանք։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հի եր­դի­քին տակ յար­դա­րուած տա­ղա­ւար­նե­րը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցան թէ՛ յա­րա­կից Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ զօ­րակ­ցու­թեան եւ թէ տօ­նա­կան շրջա­նի ա­ւան­դու­թեան մը տե­ւա­կա­նաց­ման։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Քըրմըզեան եղբայրներուն կողմէ հովանաւորուած նախագիծը բաւական հասունցած:
Պալեան գերդաստանի շիրմին նորոգութիւնը կ՚ընթանայ նախատեսուած հունին մէջ: «Հայճար» այժմէն պատրաստութիւններու ձեռնարկած է Մայիսին կայանալիք բացման հանդիսութեան համար:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս տեղի ունեցաւ միջեկեղեցական հանդիսաւոր աղօթք մը՝ աշխարհի խաղաղութեան համար։
Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեան եւ Լոս Անճելըսի շրջանի հոգեւոր առաջնորդները համախմբուեցան Ս. Ղեւոնդեանց մայր տաճարին մէջ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ, Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի թան­գա­րա­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ու­շագ­րաւ ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ «Մա­քա­ռե­լով կեան­քի եւ ար­ժա­նա­պա­տուու­թեան հա­մար. ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան մար­տե­րը Մեծ ե­ղեռ­նի տա­րի­նե­րուն» խո­րագ­րեալ այս ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման զու­գա­հեռ ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ նաեւ հա­մա­նուն գիր­քը, որ եւս նոր հրա­տա­րա­կուած է նոյն նիւ­թե­րով։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կը դի­մա­ւո­րուինք սա հար­ցու­մով. ե­կե­ղեց­ւոյ պաշ­տա­մուն­քը, ըն­թեր­ցա­նու­թիւ­նը գրա­բա՞ր թէ աշ­խար­հա­բար ըլ­լա­լու է։ Ո­մանք կ՚ը­սեն, թէ ե­կե­ղե­ցին իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը կա­տա­րե­լու հա­մար ո՛ր լե­զուն որ ա­ւե­լի շատ կ՚ար­դիւ­նա­ւո­րէ, կ՚օգ­նէ, այդ լե­զուն գոր­ծա­ծե­լու է, քա­նի որ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­քե­լու­թեան ա­ռաջ­նա­կարգ նպա­տա­կը՝ հա­ւատքն է, լե­զուն ա­նոր մի­ջոցն է, ա­ռար­կան է։

Էջեր