Արխիւ

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Մա­հա­ցաւ 65-ա­մեայ Զա­հա Մու­համ­մէտ Հա­տիտ, որ կը հա­մա­րուի աշ­խար­հի ա­մե­նա­յայտ­նի կին ճար­տա­րա­պե­տը, ծա­գու­մով ի­րաք­ցի բրի­տա­նու­հի մըն է։ Ան ծնած է 31 Հոկ­տեմ­բեր 1950 թուա­կա­նին, Պաղ­տատ, Ի­րաք։ Իսկ ան մա­հա­ցաւ Մար­տի 31-ին, Մա­յա­մի­ի մէջ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Փոր­ձե­ցէ՛ք դի­տել կեան­քը, դի­տել բնու­թիւ­նը, հոն նմա­նու­թիւն­ներ պի­տի չգտնէ՞ք Քրիս­տո­սի Յա­րու­թեան խոր­հուր­դին հետ։ Կեան­քը՝ որ կ՚ըն­թա­նայ զա­նա­զան պա­տա­հար­նե­րով, տե­սակ տե­սակ ե­րե­ւոյթ­նե­րով, ը­սենք՝ ե­լե­ւէջ­նե­րով, եր­բեմն ու­րա­խու­թիւն­նե­րով, եր­բեմն տրտմու­թիւն­նե­րով, յա­ճախ չար­չա­րանք­նե­րով, տան­ջանք­նե­րով, նե­ղու­թիւն­նե­րով, ցա­ւե­րով ու վիշ­տե­րով, ո­րոնց վեր­ջա­ւո­րու­թեան մարդ կը հաս­նի ու կը հանգ­չի մա­հուան ան­խու­սա­փե­լի ե­րե­ւոյ­թով եւ ի վեր­ջոյ յա­ւի­տե­նա­կա­նու­թեան՝ ան­մա­հու­թեան։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Հնա­գէտ­նե­րը Նե­ղոս գե­տի ա­փին նա­խա­պէս ան­յայտ դամ­բա­րա­նա­դաշտ մը յայտ­նա­բե­րած են, որ կազ­մուած է քա­ռա­սու­ներ­կու ժայ­ռա­փոր գե­րեզ­մա­նէ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Հա­յաս­տա­նի մէջ ժո­ղո­վուր­դը ինք­նա­բուխ օ­ժան­դա­կու­թեան շար­ժու­մի մը ծնունդ տուած է՝ զօ­րակ­ցե­լու հա­մար Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կին։ Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին ստեղ­ծուած են հա­ւա­քա­կէ­տեր, ուր կա­մա­ւոր­նե­րը կը ստանձ­նեն ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ տրա­մադ­րուած օ­ժան­դա­կու­թիւն­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան Մոս­կուա պի­տի այ­ցե­լէ այս Ուր­բաթ՝ Ապ­րի­լի 8-ին։ Ան հան­դի­պում մը պի­տի ու­նե­նայ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի հետ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

«Եթէ ռազմական գործողութիւնները շարունակուին եւ ստանան լայն ծաւալ, Հայաստանի Հանրապետութիւնը պիտի ճանչնայ Լեռնային Ղարաբաղի անկախութիւնը»:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ տեսակցեցաւ ԵԱՀԿ-ի անդամ երկիրներու Երեւանի մօտ հաւատարմագրուած դեսպաններուն հետ:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ա­թա­գիւ­ղի «Աս­լը Չա­քըր Ալփ­թե­քին» հա­մա­լի­րէն ներս ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Գալ­ֆաեան Տան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած մարմ­նա­մար­զի միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ա­ւան­դա­կան խրախ­ճան­քը։ Այս տա­րի 11-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած խրախ­ճան­քը ձօ­նուած էր Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ա­շա­կերտ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցան «Պիլ­ֆէն» նա­խակր­թա­րա­նին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ճատ­րա­կի վե­ցե­րորդ մրցա­շար­քին։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Գա­րա­կէօ­զեան Տան ա­շա­կերտ­նե­րէն Ա­ռէն Տե­միր­ճի եւ Ա­լեք­սան Զա­րու­քի շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցան «Պիլ­ֆէն»ի ճատ­րա­կի մրցա­շար­քին։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րէն Նա­թա­լի Պար­սա­մեան, Սե­սիլ Կիւ­կիւշ, Լա­րի­սա Եըլ­մազ եւ Գա­րին Ման­թօ վեր­ջերս Ֆին­լան­տիոյ մէջ մաս­նակ­ցե­ցան «Է­րաս­մուս» ծրագ­րին շրջագ­ծով կազ­մա­կեր­պուած «European Job Market For Youth» խո­րագ­րեալ հա­ւա­քոյ­թի մը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը այս շրջա­նին կը կազ­մա­կեր­պէ սե­մի­նար­նե­րու շարք մը՝ մա­նուկ­նե­րու նա­խադպ­րո­ցա­կան շրջա­նի զար­գաց­ման վե­րա­բե­րեալ։ Այս շրջագ­ծով վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­լոյ­թի հրա­ւի­րուած էր մա­նուկ­նե­րու ար­տա­յայ­տու­թեան նիւ­թե­րու գծով մաս­նա­գէտ մը՝ Ա­րու­սեակ Սա­ֆա Ճա­մի­լա­պա­տի։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու նոր շար­քով մը։ Պուր­ճու Թո­քու­չի բե­մադ­րու­թեամբ խում­բը յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի ներ­կա­յաց­նէ «Չըլ­կըն տիւ­նեա» խա­ղը, որ եր­կու ա­րար­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ զա­ւեշտ մըն է։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

ՔԵ­ՄԸ­ՐՈՆ ՄՈՒՆ­ԹԸՐՔ (*)

Ան­ցեալ Դեկ­տեմ­բե­րին, նա­խա­գա­հու­թեան հա­մար բա­նա­վէ­ճի մը ըն­թաց­քին հան­րա­պե­տա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րու մի­ջեւ, Թէտ Քրուզ դա­տա­պար­տեց Սու­րիոյ մէջ իշ­խա­նու­թեան փո­փո­խու­թեան Ա­մե­րի­կա­յի պա­հան­ջա­տի­րա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։ Ե­թէ Ո­ւա­շինկ­թըն տա­պա­լէր Պե­շար Է­սա­տը, ինք­նա­կոչ Իս­լա­մա­կան Պե­տու­թիւ­նը «պի­տի գրա­ւէր Սու­րիան, վատ­թա­րաց­նե­լով Միացեալ Նա­հանգ­նե­րու ազ­գա­յին ա­պա­հո­վու­թեան շա­հե­րը»։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Յա­ռա­ջի­կայ Մա­յի­սին Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ պի­տի կա­տա­րէ ֆութ­պո­լի մի­ջազ­գա­յին բա­րե­կա­մա­կան եր­կու մրցում: Ա­ռա­ջին մրցու­մին (28 Մա­յիս) Հա­յաս­տան պի­տի մրցի Կուա­թե­մա­լա­յի, իսկ երկ­րորդ մրցու­մին՝ (1 Յու­նիս) Սալ­վա­տո­րի հա­ւա­քա­կան­նե­րուն դէմ:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

ԱՐՄԷՆ ՃԵՆՏԵՐԵՃԵԱՆ

​Ե­րաժշ­տու­թիւ­նը շփման հա­մա­մարդ­կա­յին  լե­զու է:  Դժուար է պատ­կե­րաց­նել մար­դու կեան­քը ա­ռանց ե­րաժշ­տու­թեան, քա­նի որ ան կ՚ար­տա­յայ­տէ մարդ­կա­յին ա­մե­նա­վեհ զգա­ցում­ներն ու ա­մե­նա­նուրբ ապ­րում­նե­րը: Ան կը ձե­ւա­ւո­րէ մար­դուն նե­րաշ­խար­հը, ճա­շա­կը, կ՚օգ­նէ` ճիշդ գնա­հա­տե­լու ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­թէն­քի մէջ սկսաւ  ժիւ­տո­յի Եւ­րո­պա­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան բա­ժա­կի մրցա­շար­քը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ի­տա­լա­կան «Քու­րիե­րէ տէլ Մեց­ցո­ճիոր­նօ»ի հա­մա­ձայն, նա­փո­լի­ցի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Ան­թո­նիօ տէլ Փիա­նօ կ՚ա­ռա­ջար­կէ Նա­փո­լիի մար­զա­դաշ­տը կո­չել Տիե­կօ Մա­րա­տո­նա­յի ա­նու­նով:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Ռու­սաս­տան ծնած հայ գե­ղա­սա­հոր­դու­հի Եւ­կե­նիա Մետ­վե­տե­ւա սահ­մա­նեց գե­ղա­սահ­քի կա­նանց ա­զատ ծրագ­րի մրցա­նիշ: Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Պոս­թըն քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած գե­ղա­սահ­քի աշ­խար­հի ա­խո­յե­նու­թեան ա­զատ ծրագ­րին մէջ 16-ա­մեայ Եւ­կե­նիա նուա­ճեց 150.10 կէտ, որ աշ­խար­հի մրցա­նիշ է:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի պա­րի հա­մոյ­թը ի­րե­րա­յա­ջորդ փոր­ձե­րով կը պատ­րաս­տուի յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 28-ին՝ Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան ան­սամպ­լին հետ նա­խա­տե­սուած հա­մա­տեղ ե­լոյ­թին։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016

Սպա­նիոյ «Էլ Քլա­սի­քօ»ն հա­րուստ էր ֆութ­պո­լը յատ­կան­շող բո­լոր դրուագ­նե­րով. ան­հա­տա­կան հնարք­ներ, խմբա­յին խա­ղեր, կո­լա­յին ա­ռիթ­ներ, վար­պե­տօ­րէն նշա­նա­կուած կո­լեր, կոշտ խա­ղար­կու­թիւն, հրմշտկոց, ի­րա­ւա­րա­րի վի­ճե­լի ո­րո­շում­ներ, դե­ղին քար­տեր, նոյ­նիսկ կար­միր քարտ (Ռէա­լի խմբա­պետ Ռա­մոս):

Էջեր