Արխիւ

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Թուր­քիա դի­մած է ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ին՝ Վա­նի բեր­դը հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին վրայ ընդգր­կե­լու հա­մար։ «Րա­տի­քալ»ի հա­ղորդ­մամբ, Վա­նի Մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան վար­չու­թեան պետ Մու­զաֆ­ֆէր Աք­թուղ յայտ­նած է, որ ե­թէ Վա­նի բեր­դը մտնէ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցան­կին մէջ, ա­պա ա­տի­կա մեծ ճա­նա­չում եւ օ­գուտ պի­տի բե­րէ Վա­նին։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Մոն­րէա­լի «Փլաս Տէ Զար» հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, Մեծ ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, Մոնրէա­լի սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խում­բին հետ հան­դէս ե­կաւ աշ­խար­հահռ­չակ յօ­րի­նող Քրիս­տոֆ Փան­տե­րեց­քի, որ ան­ձամբ ղե­կա­վա­րե­լով երգ­չա­խում­բը՝ ունկն­դիր­նե­րուն հրամ­ցուց Մեծ ե­ղեռ­նի զո­հե­րուն յի­շա­տա­կին նուի­րուած «Սաղ­մոս Գ» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիոյ մէջ ըն­թա­ցող պա­տե­րազ­մը «մաս­նա­կի կլո­պալ պա­տե­րազ­մ» մը դառ­նա­լու բո­լոր բա­ղադ­րիչ­նե­րը ու­նի: Կլո­պալ ը­սե­լով պէտք է հասկ­նալ, որ Ռու­սաս­տա­նի բա­ցա­յայտ մի­ջամ­տու­թե­նէն աս­դին «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն»ի (ISIS)ի դէմ տրուե­լիք հա­րուած­նե­րը կը դառ­նան ա­ւե­լի հա­տու եւ վճռա­կան:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

​Ֆրանսախօս երկիրներու նախարարաց խորհուրդը կը գումարուի Երեւանի մէջ:
Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան ունեցաւ բացառիկ ու շահեկան հարցազրոյց մը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Լուսաբանող զրոյց՝ Ֆրանսայի հայոց թեմակալ առաջնորդին հետ:
Տ. Վահան Եպսկ. Յովհաննէսեան կ՚անդրադառնայ թեմը յուզող ինչ-ինչ խնդիրներու:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին եւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի, կա­տա­րուե­ցաւ օծ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը Մա­սիս քա­ղա­քի նո­րա­կա­ռոյց ե­կե­ղե­ցւոյ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Սփիւռ­քա­հայ ա­րուես­տա­գէտ Շա­հէ Տէր-Յա­րու­թիւ­նեան, որ այժմ իր բնա­կու­թիւ­նը հաս­տա­տած է Հա­յաս­տա­նի մէջ, վեր­ջերս այ­ցե­լեց քա­ղաքս, ուր իր գոր­ծե­րը ցու­ցադ­րեց Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կին մէջ, տեղ­ւոյն մա­տա­ղօրհ­նու­թեան հան­դի­սու­թեանց առ­թիւ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Հանգուցեալ գեղանկարիչ Սարգիս Մուրատեանի դուստրը՝ Զարուհի Մուրատեան, ընկերակցութեամբ «Փարոս» ամսաթերթի խմբագրապետուհի Մայտա Սարիսի այցելեց Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցաւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ  Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հա­յե­րէն դպրու­թեան գա­ղա­փա­րը ի­րա­գոր­ծե­լու, պաշ­տա­մուն­քը հա­յե­րէն դարձ­նե­լու նուի­րա­կան աշ­խա­տան­քին առ­ջեւ մեծ ար­գելք էր ա­սո­րի հո­գե­ւո­րա­կա­նու­թիւ­նը, որ օգ­տուե­լով Պար­սից պե­տու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թե­նէն, վճռա­կան դեր ու­նե­ցած է Հայ Ե­կե­ղե­ցիի նկատ­մամբ։ Ուս­տի Հայ Ե­կե­ղե­ցիի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը եւ պաշ­տա­մուն­քը ա­սո­րե­րէն ե­ղած է։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

Սեպ­տեմ­բեր 17-Հոկ­տեմ­բեր 11 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Թե­փե­պա­շըի հար­թա­կին վրայ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ հնագ­րա­վա­ճառ­նե­րու 9-րդ փա­ռա­տօ­նը։ Կազ­մա­կեր­պիչ­ներն են Մշա­կոյ­թի եւ Զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը, Իս­թան­պու­լի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը, «Քիւլ­թիւր քեն­թի» հիմ­նարկն ու Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Պօ­ղոս ա­ռա­քեալ, երկ­րորդ պսա­կի մա­սին կ՚ը­սէ.
«Ա­ւե­լի լաւ կ՚ը­նեն՝ ե­թէ ին­ծի պէս մնան, բայց ե­թէ չեն կրնար տո­կալ՝ թող ա­մուս­նա­նան, քա­նի որ նա­խընտ­րե­լի է ա­մուս­նա­նալ քան ցան­կու­թեամբ ե­ռալ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

Գրա­կա­նու­թեան բնա­գա­ւա­ռի մէջ 2015-ի Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կը շնորհուե­ցաւ Սպի­տակ Ռու­սիա­յէ գրող Սվետ­լա­նա Ա­լեք­սիե­ւի­չին։ Իր գրչին կը պատ­կա­նին «Պա­տե­րազ­մը կա­նա­ցի դէմք չու­նի», «Չեր­նո­պի­լեան ա­ղօթք» եւ այլ գե­ղա­րուես­տա­կան-վա­ւե­րագ­րա­կան գիր­քեր եւ այլ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­ներ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

Հա­յաս­տա­նի եւ Ֆրան­սա­յի ֆութ­պո­լի հա­ւա­քա­կան­նե­րը ե­րէկ ի­րի­կուն Ե­րե­ւա­նի մէջ ու­նե­ցան ըն­կե­րա­կան հան­դի­պում մը։ Ար­դիւն­քին՝ Հա­յաս­տան պար­տուե­ցաւ 4-0 հա­շուով։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

Մայրաքաղաք Երեւան կը հիւրընկալէ ճատրակի միջազգային կարեւոր մրցաշարք մը եւս:
Կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Արմէն Աշոտեան ողջոյնի խօսքով մը բացումը կատարեց ձեռնարկին:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ըն­դու­նեց Վե­նե­տի­կի յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ճիա­նի Պու­քի­քիոն։ Նա­խա­գա­հի մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թեան փո­խանց­մամբ, նա­խա­գա­հը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Վե­նե­տի­կի յանձ­նա­ժո­ղո­վի այն ան­դամ­նե­րուն, ո­րոնք մաս­նա­գի­տա­կան բարձ­րո­րակ օ­ժան­դա­կու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­ցին սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու մաս­նա­գի­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

«Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան նա­խա­գահ Ժան Կավ­րի­լոֆ եւ նախ­կին ա­տե­նա­պետ, վար­չու­թեան ան­դամ ու հիմ­նա­դիր­նե­րէն Նա­զա­րէթ Պի­նաթ­լը Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ պար­գե­ւատ­րուե­ցան «Ար­շիլ Կոր­քի» շքան­շա­նով՝ Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու մի­ջազ­գա­յին օ­րուան առ­թիւ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դը յայ­տա­րա­րեց, թէ վերջ կու տայ մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց գծով Ատր­պէյ­ճա­նի հետ իր գոր­ծակ­ցու­թեան։ Պատ­ճառն է այդ երկ­րին մէջ մարդ­կա­յին հիմ­նա­կան ի­րա­ւունք­նե­րու ի­րա­վի­ճա­կին կտրուկ վատ­թա­րա­ցու­մը։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

Հայոց հոգեւոր մայրաքաղաքը կը տօնախմբէ իր հիմնադրութեան պանծալի տարեդարձը:
Էջմիածնի հրապարակին վրայ մեծ հանդիսաւորութեամբ բացումը կատարուեցաւ Վազգէն Սարգսեանի յուշարձանին:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան կը սպառնայ Ռուսաստանին՝ ըսելով, թէ այսուհետեւ կազ պիտի չգնէ:
Վլատիմիր Փութինի մամլոյ քարտուղար Տիմիթրի Փեսքով յայտարարեց, թէ Մոսկուայի իշխանութիւնները կը պաշտպանեն նաեւ Թուրքիոյ սահմանները:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015

Ո­ւել­սի Լորտ Կլաթ­սո­նի ա­նու­նը կրող գրա­դա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Անկ­լի­քան-Ա­րե­ւե­լեան Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու աս­տուա­ծա­բա­նա­կան երկ­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին աս­տուա­ծա­բա­նա­կան հեր­թա­կան նիս­տը։ Թի­ւով չոր­րորդ այս նիս­տը նուի­րուած էր Անկ­լի­քան եւ Ա­րե­ւե­լեան Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն մէջ Ս. Հո­գիի դե­րին եւ աս­տուա­ծա­բա­նա­կան նշա­նա­կու­թեան ըն­կալ­ման։

Էջեր