Արխիւ

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

Հա­լէ­պի կարգ մը շրջան­ներ շա­բա­թա­վեր­ջին դար­ձեալ են­թար­կուե­ցան հրթի­ռա­կո­ծում­նե­րու։ Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի շէն­քին հրթի­ռա­կոծ­ման հե­տե­ւան­քով զոհուե­ցան եր­կու հա­յեր՝ Կա­րօ Մկրտի­չեան եւ Հա­յաս­տա­նեայց Կեան­քի խօսք ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­քեալ Եդուարդ Պետ­րո­սեան։

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

​Հռո­մէա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պը կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին մե­ղադ­րեց աշ­խա­րի մեծ տէ­րու­թիւն­նե­րը՝ 20-րդ դա­րու ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցած կո­տո­րած­նե­րը կան­խե­լու աշ­խա­տան­քին մէջ ձա­խո­ղել­նուն հա­մար։

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

Պել­ժիոյ Վար­չա­պետ Շարլ Մի­շէլ իր երկ­րի խորհր­դա­րա­նին մէջ 1915-ին վե­րա­բե­րեալ քննար­կում­նե­րուն ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րած էր, թէ կա­տա­րուա­ծը ցե­ղաս­պա­նու­թիւն մըն է։ Ինչ­պէս այլ պա­րա­գա­նե­րուն, Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը չու­շա­ցուց իր յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը՝ շա­րու­նա­կե­լով իր ժխտո­ղա­կա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

Ա­տա­նա­յի մէջ վե­րա­նո­րո­գու­թեան վեր­ջին հանգ­րուա­նին հա­սած է Վահ­կա­յի բերդն ու ե­կե­ղե­ցին։ Յայտ­նի կը դառ­նայ, որ այս տա­րուան ա­ւար­տին մօտ ար­դէն վեր­ջա­ցած պի­տի ըլ­լան Կի­լի­կիոյ հա­յոց թա­գա­ւո­րու­թեան խորհրդան­շան­նե­րէն մին հան­դի­սա­ցող հռչա­կա­ւոր այս բեր­դին վե­րա­նո­րո­գու­թիւ­նը, որ կը շա­րու­նա­կուի եր­կու տա­րիէ ի վեր։

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

Նախ­կին նա­խա­գահ Սիւ­լէյ­ման Տէ­մի­րէլ շա­բա­թա­վեր­ջին հո­ղին յանձ­նուե­ցաւ իր ծննդա­վայ­րին՝ Սպարթայի Իսլամ­գիւղին մէջ, ուր  պիտի կառուցուի յուշադամբան մը։ Ան­ցեալ շա­բաթ ան կնքած էր իր մահ­կա­նա­ցուն յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քին մէջ։

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

Սիսի երբեմնի կաթողիկոսարանի սեփականութեան իրաւունքի վերադարձման ակնկալութեամբ բացուած դատը կը շարունակէ առաջնահերթօրէն զբաղեցնել հայկական հանրային կարծիքի օրակարգը:
Թուրքիոյ սահմանադրական ատեանը կարգ մը ապացոյցներ ունենալ փափաքած է, անթիլիասի կողմէ կատարուած դատական նախաձեռնութեան կապակցութեամբ:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը շաբաթավերջին բացայայտումներ ըրաւ Փարիզի մէջ:
 

 

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու ու­րա­խու­թիւ­նը ու­նե­ցանք նախ­կին իս­թան­պու­լա­հայ ար­ժէ­քա­ւոր ա­տամ­նա­բոյժ Սար­գիս Ա­տա­մը։ Ան Թուր­քիա կ՚այ­ցե­լէր Վա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար բժշկա­գի­տա­կան հա­մա­ժո­ղո­վի մը։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Երկարատեւ աշխատութենէ յետոյ վերջերս լոյս տեսաւ Treasures of Faith (Հաւատքի գանձեր) գիրքը՝ շքեղ եւ գունաւոր տպագրութեամբ։ Գիրքը պատրաստուած է Մինէսոթայի համալսարանէն Փրոֆ. Տքթ. Ռոնալտ Մարիս, Արեւմտեան Միշիկընի համալսարանէն Փրոֆ. Տքթ. Մառլէն Պրէու եւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

​Գատըգիւղի Ա­րա­մեան-Ունճեան վարժարանը հրաժեշտ տուաւ այս տարուան շրջանաւարտներուն:

Հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ Արամեան սա­նուց միու­թեան սրա­հին մէջ, ուր ներկայ էին Տ. Յարութիւն Աբեղայ Տամատեան, Տ. Գրիգոր Ա. Քհնյ. Տամատեան, թաղի Ս. Թագաւոր եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի ատենապետ Արման Պիւքիւճեան ու իր գործակից ընկերներէն Կարէն Թալաս, վարժարանի հիմնադրի ներկայացուցիչ Սարվէն Սէրթշիմշէք, տնօրէնուհի Թալին Պէրպէրօղլու,  ուսուցչաց կազմը, եկեղեցւոյ Տիկնանց կազմի ատենապետուհի Վերժին Պիւքիւճեան, սանուց միութեան վարչայինները, ծնողներ եւ հիւրեր։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Ե­րէկ ի­րիուն խան­դա­վառ մթնո­լորտ մը կը տի­րէր Գա­րա­կէօ­զեան Տան շրջա­փա­կէն ներս. տղա­քը ի­րենց վեր­ջին հրա­ժեշ­տը կու տա­յին դա­րա­ւոր կրթօ­ճա­խին՝ այլ վար­ժա­րան­նե­րէ ներս շա­րու­նա­կե­լու հա­մար ի­րենց ու­սու­մը։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ այս օ­րե­րուն քա­ղաքս կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տա­նէն Գու­գա­րաց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Սե­պուհ Արք. Չուլ­ճեան։ Ան մաս­նա­ւոր այ­ցե­լու­թիւ­նով մը ե­կած է քա­ղաքս եւ այս շրջագ­ծով ե­րէկ այ­ցե­լեց խմբագ­րա­տունս։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուած «Ա­րամ Խա­չա­տու­րեան» մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թը ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ 11-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած այս մրցոյ­թը ի­րա­կա­նա­ցաւ «Ucom» ըն­կե­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Տա­ղան­դա­ւոր ա­րուես­տա­գի­տու­հի Մե­րի Մուն, Ե­րե­ւա­նէն, կը մաս­նակ­ցի հա­ւա­քա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը, որ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Միք­սէր» պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ, Պէ­յօղ­լու։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Սո­ցիալ Դե­մոկ­րատ Հնչա­կեան կու­սակ­ցու­թիւ­նը (ՍԴՀԿ) պա­հան­ջա­գիր մը ներ­կա­յա­ցու­ցած է Իս­թան­պու­լի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան՝ պա­հան­ջե­լով ա­ճիւն­նե­րը այն քսան կու­սակ­ցա­կան ըն­կեր­նե­րուն, ո­րոնք կա­խա­ղան բարձ­րա­ցուած էին 15 Յու­նիս 1915-ին։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կան ի­րեր ու ի­րո­ղու­թիւն­ներ՝ որ թէ՛ տե­սա­նե­լի են եւ թէ լսե­լի։ Եւ թէ՛ լսե­լի, թէ՛ տե­սա­նե­լի իր կամ ի­րո­ղու­թիւ­նը ա­ւե­լի տպա­ւո­րիչ կ՚ըլ­լայ մար­դուն, քան միայն տե­սա­նե­լին կամ միայն լսե­լին։ Զոր օ­րի­նակ՝ ծո­վը։ Ծո­վը տե­սա­նե­լի է, բայց նաեւ լսե­լի՛։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

«Պո­ղա­զի­չի» հա­մալ­սա­րա­նի Պատ­մու­թեան ֆա­քիւլ­թէի ու­սա­նող Մուս­թա­ֆա Իշ­չի­լէր ո­րո­շած է պատ­մա­գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու նպա­տա­կով Վա­նէն հե­ծա­նի­ւով ու­ղե­ւո­րուիլ դէ­պի Ե­րե­ւան։ Իշ­չի­լէր կը փա­փա­քի գրի առ­նել այդ շրջան­նե­րու մէջ բնա­կող մար­դոց յի­շո­ղու­թիւն­ներն ու պատ­մու­թիւն­նե­րը։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

ՀԲԸՄ-ի «Տէմիրճեան» սրահին մէջ բանախօսութիւն՝ համշէնահայոց մասին:
Մահիր Էօզքան լիբանանահայ ունկնդիրներուն հանգամանալից գիտելիքներ փոխանցեց իր ծննդավայրին շուրջ:

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

ՆԱ­ԹՕ-ի Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վը 18-20 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին հետ կը կազ­մա­կեր­պէ «Ռոզ-Ռոթ» 89-րդ խորհր­դա­ժո­ղո­վը՝ «Ա­պա­հո­վու­թիւ­նը ու կա­յու­նու­թիւ­նը Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի մէջ. մնա­յուն խա­ղա­ղու­թեան խթա­նու­մը շրջա­նին մէջ» խո­րագ­րով։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կը հրա­տա­րա­կեց ու­շագ­րաւ հա­տոր մը՝ «Ցե­ղաս­պա­նու­թեան խնդի­րը. հա­յերն ու թուր­քե­րը Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան վեր­ջին շրջա­նին» խո­րագ­րով, զոր պատ­րաս­տած է Գրի­գոր Սիւ­նի, Ֆաթ­մա Միւ­կէ Կէօ­չէք եւ Նոր­ման Նայ­մարք։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ըն­դու­նեց Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը՝ գլխա­ւոր քար­տու­ղա­րի յա­տուկ խորհր­դա­կան, Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­նա­լիք ֆրան­սա­խօ­սու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի կա­յաց­ման նա­խա­պատ­րաս­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ դես­պան Ժաք Պի­լո­տո­յի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

Էջեր