Արխիւ

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Բե­մադ­րիչ Տե­նիզ Էօզ­տէն, որ «Մրցու­մի մը օ­րագ­րու­թիւ­նը» խո­րագ­րեալ կարճ ժա­պա­ւէ­նով ազ­գա­յին ու մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօն­նե­րու մէջ նուա­ճած էր տասն­չորս մրցա­նակ­ներ, այս օ­րե­րուն հան­րու­թեան կը ներ­կա­յա­նայ իր փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ա­ռա­ջին աշ­խա­տան­քով։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան «Վե­րա­դար­ձի փա­ռա­տօն»ը, որ պի­տի կա­յա­նայ ու­թե­րորդ ան­գամ, լե­ցուն պի­տի ըլ­լայ ա­ռա­ջին ան­գամ ներ­կա­յա­ցող ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րով։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կեց Մի­ջազ­գա­յին կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւն­նե­րու ա­մե­նա­մեայ զե­կոյ­ցը։ 

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

«Ընկերային ցանցերն ու փոքրամասնութիւններ» նախագիծը կը շարունակէ իր աշխատանքը: Լաքի Վինկաս ու իր գործակիցները Պելժիոյ մէջ ընդունուեցան Եւրոպական միութեան պաշտօնատարնրուն կողմէ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Ֆէ­նէ­րի Յու­նաց Պատ­րիար­քա­րա­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ կա­յա­ցաւ «Քրիս­տո­նէու­թեան հիմ­նա­կան սկզբունք­նե­րը» (թրքե­րէն) գրքին շնոր­հան­դէ­սը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Յու­նաց Պար­թո­լո­մէոս Ա․ Տիե­զե­րա­կան Պատ­րիար­քը, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ․ Ա­րամ Արք․ Ա­թէ­շեան, Ա­սո­րի Ուղ­ղա­փար Ե­կե­ղեց­ւոյ Պատ­րիար­քա­կան Փո­խա­նորդ Եու­սուֆ Չե­թին Ար­քե­պիս­կո­պո­սը, Հռո­մէա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Լուի Փլաթր Գե­րա­պայ­ծա­ռը, Բո­ղո­քա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Վե­րա­պա­տուե­լի Իհ­սան Էօզ­պէք, ինչ­պէս նաեւ այլ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ, մամ­լոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, հրա­ւի­րեալ­ներ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

​Եւրոպական միութեան երկիրներուն ղեկավարները գագաթաժողով մը գումարեցին Պելժիոյ մայրաքաղաքը՝ Պրիւքսէլի մէջ: Յառաջատար անուններ յայտնեցին, թէ Թուրքիոյ հետ վիզաներու վերացման գործընթացը պիտի արագացուի եւ նոր գլուխներ պիտի բացուին բանակցութիւններուն մէջ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ System of a Down խում­բը Փա­րա­ճա­նով-Վար­դա­նո­վի հիմ­նար­կի մրցա­նակ պի­տի ստա­նայ: 

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Թիֆ­լի­զի մէջ ե­րէկ բա­ցու­մը կատա­րուե­ցաւ ա­նուա­նի լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի ցու­ցա­հան­դէ­սին, զոր կազ­մա­կեր­պած էին Թիֆ­լի­զի մօտ Թուր­քիոյ դես­պա­նա­տունն ու Վրաս­տա­նի Ազ­գա­յին թան­գա­րա­նը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

​Ռումանիոյ ակադեմիոյ մէջ կայացաւ գիտաժողով մը՝ նուիրուած Յակոբ Սիրունիի 125-ամեակին: Հաւաքոյթի մասնակից բազմազգ գիտնականներու շարքին էր նաեւ «Պիլկի» համալսարանէն Այհան Աքթար:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16, 2015

ԵՄԻԱ-ի Մեծ պալատը երէկ արձակած վճիռով արդարացուց Տողու Փերինչէքի մօտեցումները:
«Վաթան» կուսակցութեան ղեկավարը յաղթական դուրս եկաւ Զուիցերիոյ դէմ ձեռնարկած դատական պայքարէն, որու արդիւնքը նոր հարթութիւն մը կրնայ բնորոշել Եւրոպայի մէջ հայկական հարցին նկատմամբ ընդհանուր վերաբերմունքին տեսանկիւնէն: Հայաստանի Հանրապետութեան Աւագ դատախազութիւնը տեղեկացուց, որ բաւարարուած են իր բոլոր պահանջները՝ որպէս երրորդ կողմ: Պեռնի ղեկավարութիւնը վաղահաս կը նկատէ մեկնաբանութիւնները:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16, 2015

Թրքահայ մամուլին եւ այժմու համայնքային կեանքին վերաբերեալ հետաքրքրական ձեռնարկ մը Սէն-Ժերվէ թատրոնի համալիրէն ներս կազմակերպուած «Ֆրակմաններու» ցուցահանդէսին շրջագծով երէկ երեկոյեան ելոյթով մը հանդէս եկան Արա Գօչունեան եւ Բագրատ Էսդուգեան: Վիգէն Չեթերեանի ղեկավարած հաւաքոյթին ընթացքին կարծիքի վառ փոխանակումներ տեղի ունեցան մանաւանդ հարցում-պատասխանի բաժնին տեւողութեան

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Քա­հա­նա­յի ընտ­րու­թեան եւ քա­հա­նա­յի յատ­կու­թիւն­նե­րու մա­սին երբ օ­րէնք­նե­րու եւ կա­նոն­նե­րու հա­մա­ձայն կը խօ­սինք, կա­րե­ւոր է նաեւ օ­րէնք­նե­րու եւ կա­նոն­նե­րու մեկ­նա­բա­նու­թեան հար­ցը։ Ար­դա­րեւ ո՛չ մէկ օ­րէնք եւ ոչ մէկ կա­նոն միայն տա­ռա­ցիօ­րէն մեկ­նա­բա­նել եւ կի­րար­կել կա­րե­լի չէ, այ­լա­պէս ա­նի­րա­ւու­թիւն­նե­րու եւ սխալ գոր­ծադ­րու­թիւն­նե­րու ա­ռիթ կը տրուի։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16, 2015

Իսթանպուլի Ապահովութեան տնօրէնի օգնական Ճենկիզ Տեմիրճան, Ֆաթիհի Ապահովութեան տնօրէն Հաքան Եըլմազ եւ Մուհիտտին Եէթիշ քաղաքավարական այցելութիւն մը տուին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16, 2015

ՃՀՓ-ի կուսակցապետ Քեմալ Քըլըչտարօղլու մէկտեղուեցաւ համայնքներու ներկայացուցիչներու հետ:
Յանուն Պատրիարքական Աթոռին հանդիպման ներկայ էր Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպսկ. Աթէշեան:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16, 2015

«Պո­յա­լը քուշ» թա­տե­րա­խում­բը, որ կը նշէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 15-րդ տա­րե­դար­ձը, ֆրան­սա­ցի յայտ­նի երգ­չու­հի Է­տիթ Փիա­ֆի 100-րդ ծնն­դեան տա­րե­դար­ձին առ­թիւ կը հիւ­րըն­կա­լէ «Է­տիթ Փիաֆ-Մար­սէլ» խո­րագ­րեալ ե­րաժշ­տա­կան մե­նա­խա­ղը։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Այ­սօր կ՚ու­զենք խօ­սիլ «քա­հա­նա­յի ընտ­րու­թեան եւ յատ­կու­թիւն­ներ»ուն մա­սին՝ յե­նա­կէտ ու­նե­նա­լով բո­լո­րո­վին օ­րի­նա­կան տուեալ եւ տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը Հա­յոց Ե­կե­ղե­ցա­կան Ի­րա­ւուն­քին։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Նա­խի­ջե­ւան տա­նող ճա­նա­պար­հին, ուր Հա­յաս­տա­նի բնու­թիւ­նը կա­տա­րեալ գե­ղեց­կու­թեան պատ­կեր­ներ կը գծագ­րէ, Ե­րե­ւա­նէն 120 քի­լօ­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ, Ար­փա գե­տի ձախ ա­փին հա­յոց երկ­րի սահ­ման­նե­րէն մէկն է՝ Խա­չիկ գիւ­ղը:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Գա­րա­կէօ­զեան Տան տնօ­րէ­նու­թիւ­նը ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նին եւս ջան­քեր կը գոր­ծադ­րէ, որ­պէս­զի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը հա­ղորդ դառ­նայ գե­ղա­րուես­տի։ Դպրո­ցի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ըն­կե­րամ­շա­կու­թա­յին զա­նա­զան ծրագ­րեր կը կազ­մա­կեր­պեն, որ­պէս­զի տղա­քը հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­նան գե­ղա­րուես­տա­կան ար­ժէք­նե­րու հետ շփուե­լու։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Աւստ­րիոյ մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը եւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Աւստ­րիոյ գրա­սե­նեա­կը հա­մա­տեղ կազ­մա­կեր­պած են բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մերգ մը՝ ի ա­ջակ­ցու­թիւն Սու­րիոյ քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մէն տու­ժած հայ հա­մայն­քին:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Ռու­սա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար եւ ազ­գա­յին գոր­ծիչ Ա­րա Աբ­րա­հա­մեան պի­տի հիմ­նէ կու­սակ­ցու­թիւն մը եւ պի­տի մաս­նակ­ցի Հա­յաս­տա­նի յա­ռա­ջի­կայ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն։ Հայ­կա­կան քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րէն ներս Ա­րա Աբ­րա­հա­մեա­նի այս մտադ­րու­թեան կամ ծրագ­րին մա­սին եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուէին լսում­ներ։

Էջեր