Արխիւ

Շաբաթ, Օգոստոս 15, 2015

Ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեան Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան հայ­կա­կան փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Վարդ­գէս Մահ­տե­սեա­նը, զոր պար­գե­ւատ­րեց յու­շա­մե­տայ­լով մը։

Շաբաթ, Օգոստոս 15, 2015

Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Թի­նա­թին Խի­տա­շէլի այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նով կը մեկ­նի Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ «Ար­մէնփրէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ նա­խա­տե­սուած են իր շփում­նե­րը Սպի­տակ տան եւ ԱՄՆ-ի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մօտ։

Շաբաթ, Օգոստոս 15, 2015

Տ. Զաքարիա Վրդ. Բաղումեան անդրադարձաւ ծպտեալ հայոց վերադարձի խնդիրներուն:
«Եկեղեցին չի խոչընդոտեր նման դէպքերը, այլ ցոյց կու տայ ճանապարհը, որով կրնայ լուծուիլ խնդիրը։ Զգուշաւորութիւնը կը բացատրուի ապօրինի գործողութիւններու մէջ չներքաշուելու մտայնութեամբ»:

Շաբաթ, Օգոստոս 15, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Վեր­ջին օ­րե­րուն Մոս­կուա ժա­մա­նած սէուտ­ցի բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու եւ յատ­կա­պէս թա­գա­ւո­րու­թեան Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­տէլ Ժու­պէյ­րի կա­տա­րած յայ­տա­տա­րու­թիւն­նե­րը ցոյց կու ­տան, որ սիւն­նի աշ­խար­հի կա­րե­ւո­րա­գոյն ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին Սու­րիոյ հար­ցով Մոս­կու­ա­յի հետ ու­նե­ցած տա­րա­կար­ծու­թիւն­նե­րը կը մնան ան­լոյծ:

Շաբաթ, Օգոստոս 15, 2015

Վարչապետը ելոյթ մը ունեցաւ ԱՔ կուսակցութեան հիմնադրութեան 14-րդ տարեդարձին առթիւ:
Ահմէտ Տավուտօղլու կոչ ուղղեց քաղաքական ղեկավարներուն՝ չխուսափիլ ազգի կամքի դրսեւորումէն:

Շաբաթ, Օգոստոս 15, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Վե­րա­փո­խումն Սուրբ Աս­տուա­ծած­նի» տօ­նը՝ Սուրբ Կոյս Մա­րիա­մի նուի­րուած տօ­նե­րուն կա­րե­ւո­րա­գոյնն է եւ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ տա­ղա­ւար տօ­նե­րու չոր­րոր­դը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քի ընդ­հա­նուր փոր­ձա­ռու­թիւ­նը ցոյց կու տայ՝ թէ կան շատ մը ազ­նիւ հո­գի­ներ՝ ո­րոնք փոր­ձու­թե­նէ ծան­րա­պէս ճնշուած, գրե­թէ ընկ­ճուե­լու մօտ են ի­րենց «Ես»ին եւ «չար»ին զօ­րու­թիւն­նե­րուն դէմ պայ­քա­րե­լու հա­մար։

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015

Ի­տա­լա­կան Giornale dell’Umbria թեր­թը Հա­յաս­տա­նի մա­սին զբօ­սաշր­ջա­յին յօ­դուած մը հրա­պա­րա­կած է։ Հայաստանի բացառիկ գեղեցկութեան կ՚անդրադառնայ այս յօդուածը, ուր մաս­նա­ւո­րա­պէս գրուած է.

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րիֆ ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Դա­մաս­կո­սի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Սու­րիոյ Նա­խա­գահ Պե­շար Է­սա­տի կող­մէ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դումնե­րով, կող­մե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի լուծ­ման յար­մա­րա­գոյն տար­բե­րակ­նե­րուն շուրջ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ատր­պէյ­ճան հայ­կա­կան կող­մի զսպուա­ծու­թեան կո­չին կը պա­տաս­խա­նէ լա­րուա­ծու­թեան սրաց­մամբ։ Ըստ նա­խա­րա­րին, Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նին վրայ ի­րա­վի­ճա­կը վե­րահս­կե­լի է։

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015

Նախ­կին դա­տա­խազ Զէ­քէ­րիա Էօ­զի ար­տա­սահ­մա­նեան ո­դի­սա­կա­նը կը շա­րու­նա­կէ զբա­ղեց­նել հան­րա­յին կար­ծի­քին օ­րա­կար­գը։ «Հիւր­րի­յէթ» օ­րա­թեր­թը այ­սօր կը գրէ, թէ իր հաս­ցէին ձեր­բա­կալ­ման ո­րո­շում ըն­դու­նուած նախ­կին դա­տա­խազ Զէ­քէ­րիա Էօզ երկ­րէն խոյս տա­լէ վերջ՝ Հա­յաս­տա­նի վրա­յով մեկ­նած է Գեր­մա­նիա։

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015

​Ամերիկայի հայկական համագումարը կը վերակենդանացնէ Երեւանի կեդրոնին գործունէութիւնը:
Ալին Օզինեան գործի ընդունուեցաւ՝ որպէս տարածքաշրջանային խնդիրներու շուրջ վերլուծաբան:

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի շփումներով անհրաժեշտ մթնոլորտը չստեղծուեցաւ՝ համախոհական կառավարութիւն մը ստեղծելու համար:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու երէկ երեկոյեան ժամադրութիւն պահանջեց ՄՀՓ-ի կուսակցապետ Տեւլէթ Պահչելիէն:

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2015 թուականի մթնոլորտին մէջ ծպտեալ հայերու խնդիրը վերստին ծառացած է հայաշխարհին առջեւ՝ իր բազում բարդ երեսակներով - Բ:
Վերադարձի ակնկալութիւններու պարագային մօտեցումը պէտք է ունենայ այն առանցքը, թէ հայը շարք մը արժէքներու, ժառանգութեան մը մերօրեայ կրողն է:

Ուրբաթ, Օգոստոս 14, 2015

Ե­րե­ւա­նի Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­մա­հայ­կա­կան 6-րդ խա­ղե­րու փակ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Օ­փե­րա­յի շրջա­կայ­քին հա­ւա­քուած ծո­վա­ծա­ւալ բազ­մու­թիւ­նը հե­տե­ւե­ցաւ այս խորհր­դան­շա­կան ձեռ­նար­կին, ո­րու ըն­թաց­քին Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան խա­ղե­րը յայ­տա­րա­րեց փա­կուած։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րու ծրագ­րին մէջ ներգ­րա­ւուած մրցա­շարք­նե­րը ե­րէկ հա­սան ի­րենց ա­ւար­տին։ Շուրջ տասն օ­րուան հան­դի­պում­նե­րու ար­դիւն­քին ար­դէն յայտ­նի են դափ­նե­կիր­նե­րը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նեալ ու­ժե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն խտա­ցեալ ձե­ւով կը շա­րու­նա­կեն հրա­դա­դա­րը խախ­տել Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ։ Ե­րե­ւա­նի եւ Ստե­փա­նա­կեր­տի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ օ­րուան սկիզ­բին ար­ձա­գանգ հան­դի­սա­ցան հա­մա­պա­տաս­խան լու­րե­րու, ո­րոնց ան­մի­ջա­պէս յա­ջոր­դեց նոր նա­հա­տա­կի մը գոյ­ժը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

​Ռուսաստանի Հիւսիսային Կովկասի 5-րդ կայազօրային զինուորական ատեանի արտագնայ նիստը:
Կիւմրիի մէջ Աւետիսեաններու ընտանիքի եօթ անդամները սպաննած զինուոր Վալերի Փերմեաքովի դէմ ծանր վճիռ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

Հայաստանի եւ Իրանի միեւ ելեկտրահաղորդման երրորդ գծին կառուցումը պիտի սկսի արդէն յաջորդ շաբաթ:
Երկու երկիրներու ընկերութիւնները վերաստորագրեցին համապատասխան պայմանագիրը, որ նոր հարթութեան վրայ պիտի դնէ անոնց համագործակցութիւնը:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2015 թուականի մթնոլորտին մէջ ծպտեալ հայերու խնդիրը վերստին ծառացած է հայաշխարհին առջեւ՝ իր բազում բարդ երեսակներով - Ա:
Հայաստանէն, Պոլիսէն կամ այլ տեղէ մը դիտարկելու ժամանակ միշտ նոյն պատկերը չի պարզուիր մարդոց աչքին առջեւ, ինչ որ պայմանաւորուած է յաճախ շատ զգացական տարբեր առաջնահերթութիւններով եւ զգայնութիւններով: Մասնակի պատկերացումներով անկարելի է տիրապետել հարցի ամբողջութեան՝ բոլոր ծալքերով:

Էջեր