Արխիւ

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը Ա­մա­նո­րի շրջա­նին կը տե­ւա­կա­նաց­նէ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը։ Տօ­նա­կան օ­րե­րու ու­րա­խու­թե­նէն ա­ռա­ւե­լա­գոյն բա­ժի­նը կը վի­ճա­կի ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մի ան­դամ­նե­րուն։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 24, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Գե­ղե­ցի՜կ ըլ­լալ պար­զու­թեամբ, որ­քան տպա­ւո­րիչ է եւ հրա­պու­րիչ՝ պարզ ըլ­լալ, չա­փա­ւոր ըլ­լալ, բայց վե՛հ ե­րե­ւիլ։ Շա­տեր գե­ղեց­կու­թիւ­նը կը տես­նեն ե­րե­ւոյթ­նե­րու ճո­խու­թեան մէջ՝ գոյ­նե­րու, տե­սա­րան­նե­րու մէջ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

Ազգային պաշտպանութեան նախարարը երէկ ելոյթ մը ունեցաւ Ազգային մեծ ժողովի երդիքին տակ:
Ըշըք. «Թուրքիա մեծագոյն պայքարը կը մղէ տարածքաշրջանի բոլոր ահաբեկչական կազմակերպութիւններուն դէմ»:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ա­րա­բա­կան աշ­խար­հին հա­մար բա­ւա­կան ա­ռանց­քա­յին դիրք եւ դեր ու­նե­ցող Թուր­քիոյ զար­գա­ցում­նե­րը կ՚ար­ժա­նան յա­տուկ ու­շադ­րու­թեան:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

Վեհափառ Հայրապետը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ պարգեւատրեց խումբ մը մտաւորականներ:
Հենրիկ Յովհաննիսեան, Նիքոլայ Յովհաննիսեան, Վահէ Շահվերտեան եւ Նարեկ Սարգսեան արժանացան բարձր գնահատանքի:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

Փա­րի­զի «Նոր Յա­ռաջ» թեր­թին մէջ կը կար­դանք.-
Գրա­կա­նու­թեան մի­ջերկ­րա­կա­նեան կեդ­րո­նը Դեկ­տեմ­բե­րի 20-ին յայ­տա­րա­րած է, թէ «Նի­քոս Կա­ցոս-2016» գրա­կան մրցա­նա­կը շնոր­հուած է աշ­խար­հահռ­չակ հա­յազ­գի եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւու­րին, իր ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ամ­բող­ջա­կան վաս­տա­կին հա­մար՝ ա­ւե­լի քան ութ հա­րիւր երգ:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Անդ­րա­դար­ձա՞ծ էք, սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ. մեր ապ­րած օ­րե­րը՝ մեր կեան­քը որ­քան ալ միօ­րի­նակ ըլ­լայ, կար­ծուի թէ՝ իւ­րա­քան­չիւր օր՝ յա­ջոր­դին նոյնն է, եւ ներ­կան ան­ցեա­լին կրկ­նու­թիւնն է, բայց մեր ապ­րած կեան­քին ո՞ր օ­րը կը նմա­նի ու­րիշ օ­րուան մը։ Ի­րաւ է, որ մարդ­կա­յին ի­մաս­տու­թիւ­նը ը­սեր է, թէ՝ պատ­մու­թիւ­նը կրկնու­թիւն է, սա­կայն կեան­քի մէկ օ­րը եր­բեք չի՛ նմա­նիր ու­րիշ օ­րուան մը, եւ ա­մէն մէկ օր ու­նի իւ­րա­յա­տուկ նկա­րա­գի­րը։ Եւ այս ի­րո­ղու­թե­նէն կը հե­տե­ւի, թէ՝ կեան­քը ու­նի «գի­շեր»ներ եւ «ցե­րեկ»ներ, ինչ­պէս ու­նի՝ նե­ղու­թիւն­ներ եւ ու­րա­խու­թիւն­ներ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

«Վի­վա­սել-Էմ.Թի.Էս.» կ՚ա­ջակ­ցի Սու­րիոյ քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով ծանր կա­ցու­թեան եւ ա­նա­պա­հո­վու­թեան մէջ գտնուող ու հայ­րե­նա­դարձ հաշ­ման­դամ հայ փոք­րիկ­նե­րուն: Վեր­ջին­ներս Հա­յաս­տան գա­լէ ա­ռաջ կը գտնուէին Հա­լէ­պի «Ա­րե­ւիկ» կեդ­րո­նի հո­գա­ծու­թեան տակ:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

Հա­յաս­տա­նի մօտ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան Ռի­չըրտ Միլզ եւ Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Ար­մէն Ա­մի­րեան Կիւմ­րիի մէջ յայ­տա­րա­րե­ցին նշա­նա­ւոր նկա­րիչ Յա­կոբ Յա­կո­բեա­նի «Սա­րե­րում» որմ­նան­կա­րի վե­րա­կանգն­ման ու պահ­պան­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն ա­ւար­տը: Որմ­նան­կա­րի վե­րա­կանգ­նու­մը կա­տա­րուած է Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նի Մշա­կու­թա­յին ար­ժէք­նե­րու պահ­պա­նու­թեան հիմ­նադ­րա­մին գան­ձատր­մամբ:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

Տիգ­րան Ման­սու­րեան ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի հե­րոս­նե­րուն նուի­րուած ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն կը գրէ: Լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ, Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Ար­մէն Ա­մի­րեան նշեց, որ ինք մաէսթ­րո­յին պա­տուի­րած է գրել նման ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն մը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Ե­թէ ա­րեւն այս դա­րա­ւոր կու տայ լոյ­սի ճա­ռա­գայթ­նե­րը, ո­րով կեան­քը կը շնչէ: Սա բնու­թեան ար­գա­սիքն է. իսկ բա­նա­կա­նու­թեան տուածն ալ բազ­մա­ճիւղ ու բազ­մա­զան, կեան­քին կու տան ի­մաստ, հա­ճե­լի միտ­քե­րով կ՚ո­ռո­գեն ան­ձը, ու պահ մը, դառ­նու­թիւն­ներդ սփո­փանք չեն գտներ, սա­կայն մխի­թա­րա­կան լա­րե­րով կը մեղ­մաց­նեն ու կ՚ա­նուշց­նեն… հոս, բա­նա­կա­նու­թե­նէն միա՛յն գրա­կան աշ­խարհ պի­տի մտնենք, կարգ մը պատ­կեր­նե­րու ընդ­մէ­ջէն, ո­լո­րապ­տոյտ ա­րա­հետ­նե­րով:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը հիւրընկալեց երկրի գործարար աշխարհի ներկայացուցիչները:
Սերժ Սարգսեան մաղթեց, որ կառավարութեան եւ ձեռներէցներու գործակցութիւնը ամրապնդուի բարձր վստահութեամբ

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 23, 2016

«Ապրիլի քառօրեայ պատերազմի օրերուն շփման մէջ էին Երեւանի եւ Թիֆլիզի ղեկավարութիւնները»:
Վիգէն Սարգսեան շեշտը դրաւ տարածքաշրջանային անվտանգութեան եւ կայունութեան ամրապնդման վրայ:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2016

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը Սու­րիոյ հիւ­սի­սին կը շա­րու­նա­կեն յա­ռաջ տա­նիլ «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թիւ­նը, ո­րու ներ­կայ փու­լը կեդ­րո­նա­ցած է Էլ Պա­պը ձեռք ան­ցը­նե­լու նպա­տա­կին վրայ։ Բա­նա­կը ե­րէկ այս գոր­ծո­ղու­թեան շրջագ­ծով տուաւ ծանր կո­րուստ­ներ, ինչ որ խոր ցաւ պատ­ճա­ռեց բո­վան­դակ Թուր­քիոյ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2016

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Վի­գէն Սարգ­սեան վեր­ջին օ­րե­րուն շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թիֆ­լի­զի մէջ, ուր ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Վրաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Ան ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Վրաս­տա­նի Վար­չա­պետ Կիոր­կի Քվի­րի­քաշ­վի­լիի հետ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2016

«Ղարաբաղի հակամարտութիւնը չունի ռազմական լուծում, պէտք է կարգաւորուի խաղաղ ճանապարհով»:
Իրանի Նախագահ Հասան Ռուհանի երէկ պաշտօնական այց մը տուաւ Հայաստան: Երեւանի եւ Թեհրանի ղեկավարութիւնները կը քննարկեն Պարսից ծոցէն դէպի Սեւ ծով փոխադրութեան միջանցք մը ստեղծելու ծրագրին վերաբերեալ խնդիրները

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2016

Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ման­կա­պա­տա­նե­կան երգ­չա­խում­բը իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ Աւստ­րիա­կան Մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին կող­մէ սար­քուած Ս. Ծննդեան հա­մեր­գին: 

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2016

Մեր գե­ղա­րուես­տա­կան աշ­խար­հի հա­մակ­րե­լի ու ար­ժէ­քա­ւոր ա­նուն­նե­րէն Միհ­րան Թով­մա­սեան եւ Սա­րօ Ուս­թա ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան մէջ հան­դէս ե­կան «Սար» ա­նուն ներ­կա­յա­ցու­մով։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

«Պատ­մու­թիւ­նը ինք­զինք կը կրկնէ». Ին­չո՞ւ չէ, քա­նի որ մարդն է, որ պատ­մու­թիւն կը կեր­տէ,  կ՚ապ­րի,  կ՚ար­ձա­նագ­րէ եւ այն ե­րե­քի մար­տէն ի՞նչ փոխուած է: Նոյն «զէն­քե­րո­վ» նեն­գու­թիւն, դա­ւա­ճա­նու­թիւն, գե­րա­կա­յու­թեան ո­գի, պա­տե­րազմ­ներ եւ այլն. մա­նա­ւանդ այս վեր­ջին­նե­րէն, երբ ա­նա­սուն­ներ ու­նին, մար­դը ին­չո՞ւ չու­նե­նայ:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Տա­րին շու­տով կը հաս­նի իր լրու­մին: Մեր ի­րա­կա­նու­թեան հետ ա­ռըն­չու­թիւն ու­նե­ցող հայ մար­դու հա­մար, բա­ցի ար­ցա­խեան ճա­կա­տին վրայ տե­ղի ու­նե­ցած սրա­ցու­մէն, տա­րին կը հա­մա­րուի բնա­կա­նոն, ա­ռանց անս­պա­սե­լի մեծ ցնցում­նե­րու:

Էջեր