Արխիւ

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

​Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանի ուշագրաւ յայտարարութիւնները՝ «Արեւելք» կայքէջին:
«Հակառակ ծանրակշիռ շրջափակումին, հալէպահայութիւնը կը շարունակէ մնալ պատնէշի վրայ»:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 9, 2016

Լու­սան­կա­րիչ Ռո­պերթ Կա­րա­պե­տեա­նի ծննդեան 80-ամեակին եւ մաս­նա­գի­տա­կան գոր­ծու­նէու­թեան 60-ա­մեա­կին նուի­րուած «Ա­րուես­տի աշ­խար­հին մէջ» խո­րա­գրեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը բա­ցուած է Ե­րե­ւա­նի մէջ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 9, 2016

Յ­. Ա.

​Ա­մէն տա­րուան գե­ղե­ցիկ սո­վո­րու­թեան մը հա­մա­ձայն, այս տա­րի եւս Մոնթ­րէա­լի Թէ­քէեան մշա­կու­թա­յին Միու­թեան (ԹՄՄ) վար­չու­թիւ­նը ան­դա­մա­կան եւ հա­մա­կիր լայն շրջա­նա­կի մը մաս­նակ­ցու­թեամբ գնա­հա­տա­կան ըն­դու­նե­լու­թեամբ մը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց զա­նա­զան մշա­կու­թա­յին մար­զե­րէ ներս բե­ղուն եւ պա­տուա­բեր աշ­խա­տանք կա­տա­րող ան­հատ­նե­րու եւ յանձ­նա­խում­բե­րու:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 9, 2016

«Սաս­նայ ծռեր» զի­նեալ խում­բին կող­մէ Ե­րե­ւա­նի մեր­ձա­կայ­քին ոս­տի­կա­նա­կան կեդ­րո­նի մը բռնագ­րա­ւու­մով ծնունդ ա­ռած դէպ­քե­րու շար­քը կը շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն ներ­կա­յաց­նել Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գին վրայ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 9, 2016

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը վեր­ջերս լոյս ըն­ծա­յեց եր­եք նոր գիր­քե­ր՝ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 9, 2016

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձին շրջագ­ծով նոր բա­ցա­յայ­տում­նե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նեն հան­րա­յին կար­ծի­քը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 9, 2016

​Ռուսաստան-Իրան-Ատրպէյճան յարաբերութիւններուն մէջ նոր շրջանի մը սկիզբը:
Փութին, Ռուհանի եւ Ալիեւ հրապարակեցին համատեղ հռչակագիր մը՝ եռակողմանի գործակցութեան ապագային շուրջ, մասնաւորապէս կարեւորելով ուժանիւթի եւ փոխադրութեան ոլորտներու ծրագրերը:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 9, 2016

​Էրտողան եւ Փութին այսօր ժամադրուած են Սեն Փեթերսպուրկի մէջ՝ հաստատելու համար սառցահալը:
Թուրքիա-Ռուսաստան բանակցութիւններուն ընթացքին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը օրակարգի վրայ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Երբ կը խօ­սինք կո­րուստ­նե­րու վրայ, կը տես­նենք, թէ «կո­րուստ»ը իր ա­մե­նա­լայն ի­մաս­տով, ցաւ եւ վիշտ պատ­ճա­ռող ե­րե­ւոյթ մըն է։ Կեան­քի ան­խու­սա­փե­լի ե­րե­ւոյթ­նե­րէն մէկն է կո­րուս­տը, քա­նի որ որ­քան բնա­կան է շա­հիլ, ու­նե­նալ եւ պա­հել ո­րե­ւէ ար­ժէք, նոյն­քան բնա­կան է վնա­սուիլ, կորսնց­նել եւ ու­նե­ցա­ծէն կեր­պով մը բաժ­նուիլ, հե­ռա­նալ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 9, 2016

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսութեան յայտնի մեկնաբանը ԺԱՄԱՆԱԿ-ին հարցազրոյց մը տուաւ՝ նոր գրքի հրատարակութեան առթիւ:
Աբրահամ Գասպարեան. «Անփոխարինելի ու անկրկնելի միակ փրկութիւնը կրթական յեղափութիւնն է»:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 9, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­լէ­պի մէջ գրան­ցուող զի­նուո­րա­կան մար­տե­րը դար­ձեալ ստի­պե­ցին, որ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ու ա­ւե­լի վերջ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին պատ­կե­րասփ­ռուած ե­լոյթ­նե­րով խօ­սին տե­ղի ու­նե­ցող ա­րագ զար­գա­ցում­նե­րուն մա­սին:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Ա­մէն տա­րիք իր վարդն ու­նի, ը­սենք. թէեւ եր­բեմն ա­նոր փու­շե­րը ա՛յն­քան հա­տու կրնան ըլ­լալ... փշա­տե­նի կո­չուե­լու չափ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

​ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Այդ օր դար­ձեալ գիր­քե­րուս հետ էի: Կը փոր­ձէի փո­շի­նե­րը մաք­րել, ա­պա՝ կար­գով կրկին ան­գամ շա­րել: Հա­ճե­լի զբա­ղում: Վեր­յի­շում­նե­րու ա­ռիթ: Ինք­նա­ծին, միա­ժա­մա­նակ մեծ ցան­կու­թիւն մը ու­նէի վե­րապ­րե­լու:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Ան­շուշտ բո­լոր տե­սա­կի նո­րա­րա­րու­թիւն­նե­րու խճան­կա­րին եւ քաո­սին մէջ շատ ու­րա­խա­լի է, որ Հա­յաս­տա­նի մէջ կ՚ա­ճին ու կը տա­րա­ծուին տե­ղե­կա­տուա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց լաւ եւ տե­ղին օգ­տա­գոր­ծու­մը բնա­կա­նա­բար մեր յա­րա­տեւ պայ­քա­րին նոր եւ ազ­դու թափ կու տայ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

2018 թուա­կա­նին Հա­րա­ւա­յին Քո­րէա­յի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Փիոնկ Շան­կի մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք ձմեռ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րուն խորհր­դա­նիշն է ճեր­մակ վագ­րը, կը տե­ղե­կաց­նէ Մի­ջազ­գա­յին ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէին պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

Յու­լիս 15-ի զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման ձա­խող փոր­ձէն վերջ ձեռ­նար­կուած լայ­նա­ծա­ւալ հե­տաքն­նու­թեան շրջագ­ծով ար­տա­սահ­ման դուրս գա­լու ար­գելք սահ­մա­նուե­ցաւ լրագ­րող-հրա­պա­րա­կա­գիր Հայ­քօ Պաղ­տա­տի հա­մար։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

​Հալէպի շուրջ կը շարունակուին ծանր մարտեր. խոր ու մտահոգիչ անորոշութիւն:
Քաղաքը հինգ օրէ ի վեր զրկուած է ջուրէ, հոսանքէ եւ համացանցէ, խզուած է նաեւ Դամասկոսի հետ կապը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

​Վլատիմիր Փութին-Հասան Ռուհանի-Իլհամ Ալիեւ ժամադրութիւն Պաքուի մէջ:
«Մոսկուա չի փորձեր պատրաստի որոշումներ պարտադրել կողմերուն Լեռնային Ղարաբաղի հարցին շուրջ»:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի հովանաւորութեան ներքեւ, շուրջ հինգ միլիոն հոգիի մասնակցութեամբ պատմական հանրահաւաք՝ Ենիգաբուի հրապարակին վրայ:
Պետական հարուածի ձախող փորձէն վերջ բովանդակ Թուրքիոյ մէջ ստեղծուած միասնականութեան մթնոլորտին գագաթնային դրսեւորումը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 8, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն խումբ մը ուխ­տա­ւոր­ներ։

Էջեր